Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 30-i képviselő-testületi ülésről

2016 október 15. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Petőfi Sándor Művelődési Ház előirányzat módosítási kérelme

 

Szeltner László, az intézmény vezetője ismertette, hogy a művelődési ház az EB szabadtéri közvetítésére vásárolt egy nagyképernyős televíziót, amely további közösségi programok (kertmozi, sportközvetítések, kultúrkvíz) esetében is kiválóan használható. A beszerzés összege beszámítható az érdekeltségnövelő pályázat önrészébe, így annak összege további eszközbeszerzésekre fordítható. Az igazgató emellett beszámolt arról is, hogy a tervezett fejlesztések között nyílászáró-csere helyett a galéria- és sarokterem padlójának javítását kívánják megvalósítani.

A képviselők egyöntetűen támogatták az átcsoportosítást.

 

3.) Csömöri Mátyás Király Általános Iskola tanterem bővítésénél műszaki tartalom és költségek módosítása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a bővülő gyermeklétszám miatt szükségessé vált az iskola kibővítése egy tanteremmel, ezért az udvari épületben egy újabb tanterem kialakítását szavazta meg a testület. A bizottság megvizsgálta a beérkezett árajánlatokat és kiválasztotta a kivitelezőt. Ugyanakkor a bizottságban a jogszabályi környezet változása – a következő évtől az állam veszi át az intézmény működtetését – miatt további igények merültek fel. Jelenleg ugyanis az általános iskola a sportcsarnok helyiségeit is használja oktatási célra, ami bizonytalan jogi helyzetet eredményezhet. Megvitatás után a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a korábbi döntés értelmében elvégzi a tervezett tanterembővítést, és a kivitelezéssel a  legkedvezőbb árat adó Jelszer Kft.-t bízza meg.

 

4.) Rubeola FC támogatási kérelme

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Rubeola FC 2 millió forintos támogatási kérelmet nyújtott be a nevezési díjak, utazás, eszközvásárlás céljára. A bizottság javasolta az összeg mérséklését, mivel időközben a Rubeola FC kiesett az NB1-ből, ezért várhatóan a nevezési díjak is alacsonyabbak lesznek.

A képviselő-testület egyhangúlag 1,2 millió forintos támogatás mellett döntött.

 

5.) Árpád utca és Deák F. tér úttest- és járda felújítása

 

Benkó Gábor, az önkormányzat műszaki osztályvezetője bemutatta a terveket, amely a következőket tartalmazza:

-Árpád utca Szabadság u. és Deák F. utca közötti szakaszának útstabilizálása, forgalomlassítása (fekvőrendőrrel) és a járda felújítása. A forgalomlassítást a tervezett játszótér mellett az is indokolja, hogy az Erzsébet utcáról a forgalom egy része átterelődött erre a szakaszra, ami az útfelújítás után tovább fokozódhat.

-Deák Ferenc utca Árpád u. és Rákóczi u. közötti szakaszán csapadékvíz-elvezetés és járdaépítés. Ezen a szakaszon a járda kialakítása különösen indokolt, hiszen egy beláthatatlan útszakaszról van szó, ahol a gyalogosok (köztük sok gyermek) csak az úttesten tudnak közlekedni.

A képviselők egyhangúlag támogatták a bemutatott tervek megvalósítását és a kivitelezéssel megbízták a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Komjáthy Design Kft.-t. Az Árpád utcai járdafelújítást a Csötesz Kft. végzi el.

 

6.) Önerős útépítések önkormányzati támogatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a költségvetésben 3 millió forintot különített el az önkormányzat a lakossági önerős útépítések 25%-os támogatására. A Majorszegiligetben idén két utca, illetve utcarész (Liget és Formás utcák) útépítését tervezik lakossági összefogással. A tervek szerint az útépítés mellett a lakók a csapadékvíz-elvezetést is meg kívánják oldani, erről költségbecslés készült. A költségek növekedése miatt az önkormányzat erre a célra fordítandó keretét is szükségessé válik megemelni. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy az önerős útépítések támogatási keretét 6 millió forintra emeljék meg.

A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot.

 

7.) A hulladékgazdálkodás központosításával kapcsolatos további intézkedések

 

A törvényi változások miatt a lakossági szemétszállítás bevétele a jövőben nem a CSÖTESZ Kft.-t illeti meg, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, amely utólag számol el a települési szolgáltatóval az elvégzett tevékenység után. Az elszámolásban bekövetkezett fennakadások azonban veszélyeztetik a CSÖTESZ Kft. működését, így a lakossági szemétszállítás biztosítását, ezért a Kft. felügyelőbizottsága javasolta, hogy az önkormányzat tagi kölcsön formájában támogassa annak működését. A testület 6 igen, 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, továbbá javasolták, hogy az önkormányzat keressen tartós megoldást a helyzet rendezésére.

 

8.) Csömör településrendezési eszközök módosítása (telekalakítás a Széchenyi útnál, HÉSZ- hibajavítás az M0-s melletti erdősítési területnél, beépítési paraméterek változtatása a Laky-saroknál)

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Vadkerti Zs. utca–Rozmaring utca–Széchenyi köz–Vadkerti köz által határolt terület tulajdonosai telekalakítási eljárást indítottak. Jelen módosítási kérelmük jobban illeszkedik a település szerkezetéhez, mint a korábbi elképzelés, mivel az úthálózat kiegészül egy Széchenyi utcára való kivezetéssel. A képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a módosítást.

A Laky-saroknál található önkormányzati telek, melynek pályázati értékesítéséről (ld. 10. napirendi pont)  – a korábbi testületi ülésen elvi döntés született – vegyes övezeti besorolású, ezért az értékesítés előtt először a telekalakítást szükséges megoldani. Annak érdekében, hogy az építési övezetbe sorolt területrész kedvezőbb adottságokkal rendelkezzen, célszerű a beépítési paraméterek módosítása (nagyobb beépíthetőség, kisebb zöldfelület). A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

A Móricz Zsigmond utcától délre kiszabályozott lakóterület esetében egy téves övezeti jelölés törlése miatt szükséges megindítani az eljárást, pusztán adminisztratív jellegű döntést igényel. A testület egyhangúlag támogatta a téves jelzés törlése iránt megindítandó kérelmet.

 

9.) Csömör területrendezési hatósági eljárásra irányuló kérelem

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az agglomerációs törvény értelmében „térségi összhang igazolást” szükséges készíttetni, mivel a hatályos településszerkezeti terv még a törvénymódosítás életbelépése előtt készült. A testület egyöntetűen támogatta az igazolás elkészítését, valamint hogy az ezzel kapcsolatos feladatok lefolytatásával a KASIB Kft.-t bízzák meg.

 

10.) A 0138/76., 0138/79. hrsz.-ú ingatlan értékesítésének pályázati kiírása

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a dinamikusan fejlődő Laky-sarki területen felvetődött egy színvonalas élelmiszerüzlet nyitásának lehetősége, amit a környékbeli lakosság jelentős része is támogat, ezért az ottani önkormányzati terület pályázati értékesítése mellett döntött az önkormányzat. Az értékesítés előkészítése során független értékbecslés készült, mely meghatározza az ingatlanért kérhető minimális összeget. A nyílt pályázat célja a kiskereskedelmi célú szolgáltatások telepítése és a lakossági szolgáltatások helyben történő biztosítása. A polgármester ismertette a pályázati kiírás tartalmát, melyet a testület megvitatott és egyhangúlag jóváhagyott.

 

11.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az utóbbi időben a településen megnőtt az építkezések száma, így várható, hogy a behajtási kérelmek száma növekedni fog. A jelenlegi behajtásért fizetendő díj csak az időtényezőt veszi figyelembe, a gépjármű súlyát nem. A módosítás azt célozza, hogy az alacsonyabb súlyhatárokra vonatkozó kedvezőbb díjakkal arra ösztönözzék a kérelmezőket, hogy kisebb teherbírású gépjárművekkel hajtsanak be a védett övezetekbe.

A testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

12.) Egyesületi névhasználati kérelem elbírálása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Borostyán Csömöri Családok Élményszervező Egyesülete. Amely jelenleg bejegyzés alatt áll, a Csömör név használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz. A testület 4 igen, 3 nem szavazattal támogatta a névhasználatot.

 

13.) A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a bizottság felülvizsgálta hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményeket, mivel a hulladékgazdálkodás központosításával már az NHKV Zrt. látja el a díjbeszedést. A Népjóléti Bizottság a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezte és rendszeres települési támogatás formájában nyújtja azoknak, akik a feltételeknek megfelelnek (70 éven felüli egyedül élők, valamint szociálisan rászorultak).

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

14.) Csatorna-közmű fejlesztési tervek

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a szennyvíztisztító bővítése révén lehetőség nyílik csatornázásra azokon az utcaszakaszokon, ahol még nincs kiépítve. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a belterületi lakóövezeti utcák szennyvízcsatorna-tervezési és –engedélyeztetési költségére 1,5 millió forintot különít el.

 

15.) Önkormányzati tulajdonú szennyvíz-közmű vagyonértékelése

 

A képviselők a napirendi pont elnapolása mellett döntöttek.

 

16.) Gyalogátkelőhely létesítése a Határ úton

 

A Hyginett Kft. azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az üzembővítéssel együtt a dolgozói részére az üzem biztonságosabb megközelítését is fejleszteni kívánja. Mivel a Határ út önkormányzati tulajdon, ezért a tervezés és az engedélyezés az önkormányzat feladata, a kivitelezést teljes egészében a Hyginett Kft. vállalja.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a jövőben minden, az általános iskola részéről felmerülő szakmai igény előtt a KLIK írásbeli nyilatkozatát kérik arról, hogy tudják-e biztosítani a felmerülő igényeket.

Eigler Tamás a Mókus utcai átjáró karbantartásának szükségességére hívta fel a figyelmet.

Szántóné Hermányos Mária az Összefogás előtti buszmegálló világításának szükségességére hívta fel a figyelmet, valamint jelezte, hogy a Laky utcai hársfa védelme nem megoldott.

 

Zárt ülés

 

1.) Csömör, Kossuth Lajos u. 71. szám alatti önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

 

A Népjóléti Bizottság megvizsgálta a bérlők lakáskörülményeit és jövedelmi helyzetét és javasolta, hogy méltányosságból továbbra is szociális alapú bérleti díjat fizessenek a lakásokra.

 

Megszakítás