Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12-i képviselő-testületi üléséről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Várjon Dénes Bartók‒Pásztory-díjas zongoraművész köszöntése

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke  méltatta a nemrégiben Bartók‒Pásztory díjat kapott Várjon Dénes zongoraművészt.

A díjat Bartók Béla özvegye, Pásztory Ditta alapította. Azoknak a kimagasló zeneművészeknek ítélik, akik hozzájárulnak a hazai zenei kultúra fejlődéséhez, a Bartóki szellemiség megőrzéséhez. A díjat a Zeneakadémia professzoraiból álló kuratórium ítéli oda.

Idén az egyik díjazott a csömöri illetőségű Várjon Dénes zongoraművész, aki a legnagyobb kamarazenészek és a világ leginkább foglalkoztatottabb zongoristái közé tartozik.

A művész röviden mesélt pályafutásáról és a településhez való kötődéséről.

 

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 

A gyermekekkel foglalkozó helyi intézmények a bizottsági ülésen ismertették éves beszámolójukat. Ebben az évben is arról győződhettünk meg, hogy Csömör szerencsés helyzetben van, ami a szakemberek munkáját dicséri, köszönhetően annak, hogy az intézmények egymással kapcsolatban állnak.

Az érintett intézmények képviselői röviden összefoglalták a beszámoló tartalmát, illetve válaszoltak a felmerülő kérdésekre, felvetésekre.

Unyi Tamara, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetője beszámolt arról, hogy az idei beiratkozáskor 90 gyermeket vettek fel az óvodába, és 18 három éven aluli gyermek felvételi kérelmét utasították el. Köztük két éven aluli gyermekkel is jelentkeztek, ez is arra utal, hogy a bölcsődére nagy igény van.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy a gyermekvédelmi szakemberek folyamatosan bizonytalanok az elmúlt évek folyamatos jogszabályi változásai miatt. Biztos pontot jelent a gyermekbarát önkormányzat, valamint a különböző intézmények együttműködése. Hátrányos helyzetű gyermekek jelenléte Csömörön nem jellemző, leginkább a családok átmeneti otthonában élők gyermekei tartoznak ebbe a kategóriába, de ők ideiglenesen élnek a településen. Pozitívum, hogy a tavalyi évtől az óvodában a gyermekek 70%-a ingyenesen étkezik. Az osztályvezető emlékeztette a képviselőket, hogy a következő évtől a bölcsődés korúak napközbeni ellátásáról való gondoskodás kötelező feladattá válik, amelynek biztosítását pályázat útján kívánják megoldani.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

4.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a KLIK megkereste az önkormányzatot, hogy véleményezze az intézmény létszámnövelésével járó átszervezését. Az átszervezést az indokolja, hogy az intézmény vezetője két új tanszak indítását kezdeményezte a fenntartónál. A népzenei tanszak helyi hagyományőrző csoportok zenei kíséretének biztosítása miatt is szükséges; a jazz gitár, jazz basszusgitár tanszak pedig a Krammer Big Band működését hivatott támogatni.

A képviselők egyhangúlag támogatták a zeneiskola átszervezését és létszámbővítését 190 főről 220 főre.

 

 

 

5.) Csömöri Települési Értéktár Bizottság beszámolója és éves munkaterve

 

Szántóné Hermányos Mária képviselő, az Értéktár Bizottság elnöke beszámolt a bizottság előző évi munkájáról. Ismertette, hogy a helyi értékek megyei értéktárba történő felvétele folyamatban van, többségük további dokumentációt igényel. A helyi értékek esetében is a legfontosabb feladat jelenleg az értékek további kutatása, dokumentálása, valamint közkinccsé tétele, különösen a diákok részére.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót, továbbá támogatták a Csömöri Települési Értéktár Bizottság azon javaslatát, hogy a Csömöri ősláp és legelő kerüljön be a helyi értéktárba.

 

6.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Nonprofit Kft. mérlegét a bizottság megvitatta, azt a független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztotta.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

7.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

 

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény ez év április elsejétől jelentősen megváltoztatta a hulladékgazdálkodás rendszerét, ezért szükségessé vált a közszolgáltatási szerződés módosítása. Eszerint a CSÖTESZ Kft.-nek adatszolgáltatási kötelezettsége van a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. felé, aminek alapján megkapja a szolgáltatásért járó díjazást. Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezető helyettese beszámolt arról, hogy egyelőre tisztázatlan, hogy milyen alapfeladatai vannak a közszolgáltatónak, továbbá milyen mértékű díjazás illeti meg. A jogi szabályozás bizonytalansága miatt a szerződés módosítását a képviselők elnapolták.

 

8.) A hulladékelszállítással kapcsolatos hatósági határozatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy komoly problémát okoz, hogy a településen néhány ingatlanon nagy mennyiségű hulladékot tárolnak illegálisan. A felszólítás, illetve a bírság kilátásba helyezése egyelőre nem járt eredménnyel. Különösen a 114/6 hrsz.-ú külterületi ingatlan számít problémásnak, amely a csömöri körtúra útvonalán helyezkedik el, jelentősen rontva a természetjárók élményét. Az illegális hulladék elszállíttatása nagy költséget jelent a hivatalnak, melynek behajtása a tulajdonosokon vagy használókon hosszadalmas és bizonytalan eredménnyel jár.

A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy hatósági eszközök alkalmazását tekintik kívánatosnak az érintett ingatlanok vonatkozásában, és felkérték a jegyzőt, hogy készítsen költségbecslést ennek anyagi vonatkozásáról.

 

9.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Nonprofit Kft. mérlegét a bizottság megvitatta, azt a független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztotta.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

10.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2017. évi TAO-s pályázatához saját erő biztosítása

 

Válé Flórián, a Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a TAO-s pályázatok jelen formában várhatóan 2017-ig állnak rendelkezésre, később sokkal rosszabb kondíciókkal lehet pályázni. A kft. már korábban is számos támogatást nyert el sikeresen ebből a forrásból. Ezúttal a sportcsarnok korszerűsítésének 1. és 2. üteméből kimaradó fejlesztésekre, valamint a műfüves pálya burkolatának cseréjére pályáznak. Válé Flórián elmondta, hogy a burkolat már olyan rossz minőségű, hogy nem érdemes javíttatni, ám a modern multifunkciós sportburkolat más sportágak gyakorlására is lehetőséget biztosít.

A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 13,4 millió forint önerőt biztosítanak a pályázatokhoz.

 

11.) A 4-ST Kft. névhasználati kérelme

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke emlékeztette a testületet, hogy a Kft. korábban benyújtott kérelmét a „csömöri tenisz” elnevezés használatára elhalasztották, ám nem lehet hosszú ideig bizonytalanságban tartani a vállalkozást. A testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy mivel az önkormányzati tulajdonú Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. is üzemeltet teniszpályákat, ezért a „csömöri tenisz” elnevezés nem sajátítható ki.

 

12.) A KEHOP 5.2.9 épületenergetikai pályázaton való indulás előkészítése

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében lehetőség nyílik az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésére. A pályázat napelemek telepítését és a határoló szerkezetek (falak, födémek, nyílászárók) energiahatékonyságának javítását támogatja. A műszaki osztályvezető javasolta, hogy mérjék fel az indulás előtt, hogy melyik intézmény esetében milyen mértékű javulás érhető el, hiszen azok a pályázatok a legeredményesebbek, amelyek a legnagyobb energiamegtakarítást érik el. Emellett a sportcsarnoknál napelemek telepítését is tervezik. Benkó Gábor beszámolt arról, hogy tárgyalásokat folytatott több pályázatíró és közbeszerzési céggel. A pályázaton való indulás költsége és az előkészítés 1,5 millió forint, ami azonban nyerés esetén a pályázat terhére elszámolható.

A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázaton való indulást, valamint az előkészítéshez szükséges összeg biztosítását.

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a módosításra a bérkompenzációk, valamint az időközben született testületi döntések beemelése miatt kerül sor. Szükségessé vált továbbá megemelni a bölcsődeépítési pályázat előkészítésének költségkeretét. Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy amennyiben az önkormányzat nem nyer a pályázaton, az előrehaladott tervek egy későbbi pályázat esetén előnyt jelentenek majd.

A testület egyhangúlag fogadta el a módosítást.

 

13.) Emlékmű köz Vodafone állomás pótlása és új Digi átjátszóállomás létesítése

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke arról számolt be, hogy ez év végén megszüntetik az Emlékmű közben található Vodafone tornyot. A Digi Kft. a megszűnő torony helyett egy új átjátszóállomást kíván létesíteni, amelyet a Vodafone és a Telenor is használna. A helyszíni bejárás után az 1410/2. hrsz.-ú ingatlant választották ki, a hévsínek közelében, fák takarásában.

A testület megvitatta a kérdést, és úgy döntöttek, hogy további tárgyalások folytatását javasolják a szolgáltatóval, ezért a döntést elnapolták.

 

14.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Pásztor Sándor lakossági kérdést tolmácsolt, arról érdeklődött, hogy az idei falunapon átvehető-e a Csömör-zászló azoknak, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel. Fábri István válaszában kifejtette, hogy a rendezvény ideje alatt folytatják a zászlók biztosítását, ugyanakkor a polgármesteri hivatalban bármikor át lehet venni lakcímkártya ellenében a még át nem vett zászlókat.

Madarasé Dr. Hülitzer Katinka szintén lakossági kérdést tolmácsolt: érdeklődött, hogy mikor kerül sor a tónál wifi kialakítására. Fábri István válaszában jelezte, hogy az eredeti tervek között szerepelt, de egy következő ütemben. Jelenleg a Bulgárkert wifi-hálózatának fejlesztése zajlik annak érdekében, hogy a Bringafesztivál megnövekedett igényeit ki tudja elégíteni.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy a Kossuth utcában a járda egy szakaszát teljesen benőtte a vadszilva, ami megnehezíti a közlekedést, és a közvilágítás sem érvényesül megfelelően.

 

Zárt ülés

 

1.) Jelölés az „Év pedagógusa díj” címre

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Év pedagógusa díjat adományoz Tanai Róbertnek, a Csömöri Krammer Teréz Zeneiskola AMI pedagógusának, valamint  Regős Líviának, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógusának.

 

2.) Egyes követelések behajthatatlanná nyilvánítása

 

A képviselő-testület behajthatatlanná nyilvánította az 1.374.437.- Ft összegű követelést.

 

Megszakítás