Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 17-i képviselő-testületi ülésről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Védőnői szolgálat szakmai beszámolója

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy korábban hagyomány volt, hogy a védőnői szolgálat a testület előtt számolt be munkájáról, ezt kívánják folytatni. A bizottság a beszámolót rendkívül eredményesnek ítélte.

Tóth Erika védőnő ismertette a védőnői szolgálat elmúlt évi tevékenységét. Eszerint a védőnők feladatainak köre folyamatosan bővül, hogy a kor kihívásainak mindig meg tudjanak felelni. Elsődleges céljuk a megelőzés, a családgondozás, a várandósgondozás és tanácsadás, valamint a kötelező szűrővizsgálatok elvégzése. Az iskolában tisztasági vizsgálatokat, szűrővizsgálatokat végeznek, valamint segédkeznek a kampányoltások elvégzésénél. Az óvodában évente háromszor végeznek tisztasági vizsgálatot. A védőnői szolgálat egyben jelzőrendszer is: a felmerülő problémákat jelzik az illetékeseknek.

Káposztás Istvánné gödöllői vezető védőnő hozzáfűzte: Csömörön minden szempontból jó a helyzet, nem tapasztalnak kirívó problémákat, ugyanakkor az egészségügyi központ megépítése sokat javít majd a védőnői szolgálat munkavégzési körülményein.

A testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

Zárt ülés:

A zárt ülés keretében elbírálták a védőnői álláspályázatra beérkezett jelentkezéseket. A pályázati követelményeknek egy jelentkező, Török Mónika felelt meg. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a jelentkezőt iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörbe négy hónapos próbaidővel kinevezi. Az új védőnő várhatóan július 1-jén kezdi meg munkáját.

 

3.) A 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda beiratkozás időpontjának, valamint az induló óvodai csoportok számának meghatározása

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az óvodai beiratkozás rendjét a jogszabályoknak megfelelően határozták meg.

Unyi Tamara óvodavezető arról számolt be, hogy 92 férőhelyre összesen 97  három éves kisgyermek jelentkezése várható a statisztikák szerint. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető úgy véli, hogy nem kell aggódni a férőhelyhiány miatt, mivel a tapasztalatok szerint mindig vannak olyan szülők, akik felmentést kérnek az óvodába járás alól, vagy más intézménybe (munkahelyükhöz közeli óvodába, vagy családi napközibe) íratják a gyermeküket, így várhatóan szabad férőhelyek is maradnak. A létszámadatok azonban mindenképpen indokolják a 15 óvodai csoport indítását a következő nevelési évben.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) A települési hulladékgazdálkodásról szóló 12/2014. (V. 30.) számú rendelet módosítása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a hulladékgazdálkodás központosítása miatt az önkormányzati rendelet módosítása szükséges.

Vadász László igazgatási ügyintéző beszámolt a részletekről, mely szerint a módosítás lényege, hogy a hulladékszállítás díját a jövőben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szedi be. Az önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége van, ennek alapján kapja meg a hulladékszállítás díját a Zrt.-től.

Kulich Gábor, a CSÖTESZ ügyvezető helyettese, aki az ülést megelőző napokban egyeztető fórumon vett részt a témában, ismertette a Zrt. működését.

Eigler Tamás aggodalmát fejezte ki, lévén nem látja a település érdekeinek biztosítását, valamint azt, hogy a lakosságnak milyen érdeke fűződik a változáshoz. Úgy véli, a várható állami pénz visszatartás miatt az önkormányzatnak több tízmillió forintot meg kell előlegeznie ahhoz, hogy gördülékeny legyen a szemétszállítás Csömörön.

Dr. Szarka Zsuzsanna az iránt érdeklődött, hogy a helyi szociális kedvezmények hogyan érvényesülnek majd az új díjbeszedési rendszerben.

A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot.

 

5.) Petőfi Sándor Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása nyári táborok céljára

 

Szeltner László igazgató arról számolt be, hogy több csoport is megkereste nyári tábor szervezésének ügyében, amelyhez a művelődési házat vennék igénybe. Az intézmény nyitott ezekre a kezdeményezésekre, ám a jelenlegi terembérleti díjak mellett irracionálisan magas összegeket kellene felszámolni, amit a táboroztatók nem tudnak kigazdálkodni. Az intézményvezető javasolta, hogy táborozási célokra a nyár folyamán kedvezményesen lehessen kibérelni a művelődési ház nagytermét.

A képviselők egyetértettek azzal, hogy a csömöri gyermekek nyári szabadidős lehetőségeinek lehetősége közösségi érdek.

Fábri István javasolta, hogy a kedvezményt csömöri cégek számára biztosítsák.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

6.) Biológiai minták szállításának költségtérítése

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a csömöri rendelőkből levett vérminták elszállítását a laborszolgáltató a továbbiakban nem tudja ingyenesen biztosítani. A szállítás költsége éves szinten 182.000 Ft + ÁFA összeg, amelyet a jövőben az önkormányzatnak kell biztosítani.

A testület egyhangúlag támogatta a biológiai minták szállítási költségeinek finanszírozását.

 

7.) Medikopter Alapítvány támogatása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat évek óta támogatja a légi mentők tevékenységét, akik évente beszámolnak tevékenységükről és költségvetésükről. A bizottság javasolta, hogy az önkormányzat 50.000 Ft-tal támogassa a légi mentést.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

8.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Közhasznú Szervezet támogatása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az alapítvány beszámolt előző évi működéséről és egyben kérte az önkormányzat támogatását. A beszámoló szerint Csömör területén 2015-ben 5 esetben végeztek koraszülött-mentést. A testület úgy döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 50.000 Ft-tal támogatja az alapítvány tevékenységét 2016-ban.

 

9.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a jogszabály szerint az intézmény térítési díjait április 1-jéig kell megállapítani. A pénzügyi osztály által elvégzett számítások alapján a bizottság javaslatot tett a térítési díjakra és az igénybe vehető kedvezményekre.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

10.) A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség kérelmének megvitatása gyülekezeti ház, lelkészi hivatal és lelkészlakás építésének támogatására

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a gyülekezet támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, mivel mérföldkőhöz érkezett el. Az önkormányzat minden közösségnek örvend, amely a település társadalmi, kulturális életét gazdagítja, ezért örömmel támogatja az építkezést.

Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtizedekben más csömöri gyülekezetek is kaptak támogatást közösségi célú épületek beruházásához. A pénzügyi osztály számításai szerint az akkori támogatási összeg mai értéken mintegy 5 millió forintnak felel meg. Az egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a beruházás becsült több mint 70 millió forintos összegéből ez idáig 31,5 millió forint áll a gyülekezet rendelkezésére.

Eigler Tamás kifejtette, hogy mivel egyelőre nem áll rendelkezésre a beruházás teljes összege, ezért a bizottság olyan támogatási módot keresett, amely a lehető leginkább garantálja a közpénzből folyósított támogatás célirányos felhasználását. Ennek érdekében a támogatást a gyülekezet a használatbavételi engedély kézhezvétele után kapná meg, a gyülekezeti terem teljes berendezése költségeinek, belső munkálatainak fedezésére.

Dr. Szarka Zsuzsanna és Madarasné Dr. Hülitzer Katinka amellett érveltek, hogy a támogatást már a beruházás megkezdésekor folyósítsa az önkormányzat a támogatás összegét. A testület 3 igen, 3 nem szavazattal, két tartózkodás mellett elutasította ezt a módosítási javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 5 millió forintos támogatást szavazott meg a református gyülekezeti ház kivitelezésére, amelyet az épület használatbavételi engedélyének átvétele után, a közösségi célú ingatlan befejezéséhez vehet majd igénybe a gyülekezet.

Esztergály Előd lelkész és Deák Ferecz, a gyülekezet főgondnoka megköszönték a támogatást.

 

11.) Beszámoló a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanév I. félévéről

 

Ráduly Ildikó intézményvezető beszámolt a zeneiskola igen gazdag tevékenységéről és sűrű programjairól. Utalt arra, hogy korábban felmerült az igény a népzenei oktatás bevezetésére, amit kérelmeztek a fenntartónál, jelenleg a döntést várják.

 

Szántóné Hermányos Mária kiemelte, hogy a csömöri gyermekek körülbelül fele folytat tanulmányokat a helyi zeneiskolában, ami rendkívül örvendetes arány.

 

Fábri István polgármester felkérte az intézményvezetőt, hogy gondolkodjanak azon, hogy a tervezett iskolafejlesztési stratégia által milyen változásokra van igénye az intézménynek.

 

12.) Javaslat a 2016. év további közterületi fejlesztéseire

 

Fábri István polgármester ismertette a 2016. évi közterület-fejlesztési programot. A program tartalmazza az Erkel F. u. és a Sármány u. szilárd burkolattal történő ellátásának és az utcák vízelvezetésének költségeit, illetve az Árpád u.-Deák F. utca teljes útpálya és járda felújítási költségeit. Fábri István javasolta, hogy a tervezés után a munkálatok még ebben az évben induljanak el.

A közlekedésbiztonsági beruházások – a már korábban megszavazott M0-s szervízút-3-as bekötő út kereszteződésének biztonságosabbá tétele után – a Széchenyi út-Rákóczi út sarkán található mini körforgalom bővítésével és gyalogátkelőhelyek létesítésével folytatódnak, továbbá sor kerül a Hősök tere biztonságosabbá tételére, az útpálya térköves kiemelésével és gyalogátkelőhely létesítésével.

Megtörténik az József A. u. folytatásában található felüljáró főváros felé vezető útjának stabilizálása és a közvilágítás továbbépítése.
A Kossuth u. és a Szabadság út. sarkán (a „Szövi” és a zöldséges előtt) megkezdődik az úttest felújítása és parkoló építése, a Laky-sarki buszvégállomásnál pedig személyzeti váróhelyiség, bérletárusító hely, valamint WC kerül kialakításra, együttműködve a buszszolgáltató céggel.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

13.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) rendelet módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a módosításra törvényi változások miatt kerül sor, valamint a költségvetési rendeletbe beemelik az újonnan hozott döntéseket is.

A testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

14.) A „27/2010. (XII. 17.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról” szóló rendelet módosítása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a rendelet módosítására azért van szükség, hogy tisztázzák a bérleti jogviszonyokat, valamint a bérleti díjakat a célhoz igazítsák. Jelenleg vannak olyan önkormányzati tulajdonú lakások, amelyek esetében nem tisztázott, hogy milyen jogcímen bérlik azokat, a bérleti díjak pedig még a lakások karbantartási költségeit sem fedezik, így az önkormányzat számára ráfizetéses a bérbeadás. A szolgálati lakások bérleti díja a módosítás értelmében nem változik, a szociális bérlakások esetében minimális emelést javasolt a bizottság. Az egyéb jogcímen bérbeadott lakások bérleti díja jelentősen emelkedik ugyan, de még így is a piaci árak alatt maradnak. Eigler Tamás kifejtette, hogy a szociális rászorultság megállapítása továbbra is a népjóléti bizottság hatáskörében marad.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet módosítását.

 

15.) Csömör név használatának engedélyezése

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a Nonstop Sütöde Kft. névhasználati kérelmet nyújtott be a „csömöri kenyér” termékmegnevezés engedélyezésére. A testület egyhangúlag támogatta a névhasználatot, lévén jól bejáratott márkáról van szó, amely a település hírnevét öregbíti.

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Fábri István polgármester személyi változásokról számolt be az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalban, valamint beszámolt azokról a sportolói támogatásokról, amelyekről saját hatáskörben döntött.

Pásztor Sándor arról számolt be, hogy a testület korábbi döntése és anyagi támogatása révén sikerült új gépjárművet beszerezni a polgárőrségnek, továbbá javasolta, hogy a hármas számú bekötőútnak legyen hivatalos neve.

Eigler Tamás a Laky-sarok közvilágítási problémáira hívta fel a figyelmet. Benkó Gábor műszaki osztályvezető jelezte, hogy a problémát kivitelezési hiba okozza, és már felszólították a kivitelezőt a hiba elhárítására.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka a HÉV-átjárónál található úthibára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a nemzeti ünnepen egyes helyeken hiányos volt a település fellobogózása. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy nyáron az Ady Endre utcai orvosi rendelő várójában a nagy meleg miatt szükség lenne az ablakok elfüggönyözésére, valamint egy vízautomata elhelyezésére.

Szántóné Hermányos Mária örömmel tájékoztatta a testületet, hogy az úrnapi körmenet immár nemzetközi hírnévnek örvend: egy csoportot meghívtak nyárra Olaszországba egy hasonló eseményen való közreműködésre.

 

Megszakítás