Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 20-i képviselő-testületi ülésről

2017 január 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége az oktatás területén

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat immáron hosszú ideje nagyon sok energiát fektet abba, hogy a hagyományőrzés az oktatás és nevelés területén is gyökeret verjen. Az óvodai nevelés megalapozása után ez az első olyan tanév, amikor első osztályba lépett az óvodából a szlovák nemzetiségi csoport, és ezek a gyermekek heti két napközis délután a tót hagyományok házában továbbra is hagyományőrző foglalkozásokon vehetnek részt. Az iskolára a jelenlegi konstrukció semmilyen többletet nem ró. Ahhoz azonban, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatást tudjon igényelni, szüksége van az önkormányzat elvi támogatására.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a hagyományőrző tevékenység folytatását az oktatás terén.

 

3.) Petőfi Sándor Művelődési Ház dolgozóinak, valamint a Mátyás Király Általános Iskola és a Krammer Teréz Zeneiskola Technikai dolgozóinak bérfejlesztése

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának kérését, mely szerint az igazgató átlagosan 15%-os differenciált bérfejlesztést kíván megvalósítani az intézmény dolgozói részére. Az intézményben a bérek 9 éve változatlanok, elviselhetetlenül alacsonyak, miközben a művelődési ház az elmúlt években látványosan növelte a nyitva tartási időt, nőtt a kihasználtsága és a programkínálata, így az ott dolgozókra is több teher hárul. Az intézmény bevételei nőttek, így a bérfejlesztésre fordítandó összeg az idei évben rendelkezésre áll, a következő évre vonatkozóan pedig az állami ígéretek között szerepel a 15%-os bérfejlesztés.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 15%-os bérfejlesztést az idei év hátralévő részére a jutalomkeret megemelésével biztosítja a művelődési ház dolgozói számára.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester a napirendi ponthoz kapcsolódva élt előterjesztéssel, melyben az általános és zeneiskola technikai dolgozó számára kért 15%-os bérfejlesztést. A két intézmény dolgozói szintén évek óta nem kaptak béremelést (a minimálbéresek kötelező emelésén kívül), és ez az intézményen belül már évek óta bérfeszültséget okoz. A 15%-os emelést az alpolgármester asszony visszamenőlegesen a tanév elejétől javasolta bevezetni.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatát.

 

4.) Csömöri Tót Hagyományaink Háza vízelvezetési problémák megoldása, költségkeret meghatározása

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy egyre fokozódó problémát okoz a padló nedvesedése, valamint az ebből fakadó penészesedés. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kifejtette, hogy az épület a 70-es években épült, és az akkor alkalmazott technológia miatt a falak alatt van szigetelés, az aljzat alatt azonban nincs, ezért a problémát a csapadékvíz elvezetése mellett a talajnedvesség elleni szigetelés oldaná meg, amelynek költsége 2,8 millió Ft.

A polgármester javasolta, hogy vizsgálják meg a lehetséges műszaki megoldásokat, és a testület szavazzon meg egy költségkeretet, melynek konkrét felhasználásáról a pénzügyi bizottság döntsön a későbbiekben.

A testület egyhangúlag 2 millió forintos támogatást szavazott meg a probléma megoldására.

 

5.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

Pásztor Sándor az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság felülvizsgálata a rendeletben szereplő következetlenségeket, egyszerűsítette a súlyhatárokat, valamint egyértelműen meghatározta a védendő utcákat, valamint a behajtási engedéllyel megközelíthető utcákat. A képviselő-testület megtárgyalta a rendelet-tervezetet, majd több módosítással egyhangúlag elfogadta azt.

 

6.) A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy számos bejelentés érkezik a hivatalhoz a hétvégéken, esténként használt zajkelő berendezések miatt és a rendeletmódosítással ezt kívánják szabályozni.

Fábri István polgármester javasolta, hogy egy ilyen, várhatóan megosztó megítélésű változtatást mindenképpen előzze meg lakossági egyeztetés, amire a decemberi közmeghallgatás kiváló lehetőséget teremt.

A testület egyhangúlag a napirendi pont elnapolása mellett döntött.

 

7.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program

2012-2016., II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek, Hőstelep-Újtelep – Erkel Ferenc utca aszfaltozási munkálataihoz kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az Erkel Ferenc utcában lakossági fórumot tartottak és az utat az ott elhangzott észrevételek figyelembe vételével kívánják megépíteni. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett árajánlatokat, továbbá jelezte, hogy az útszakaszon tűzcsapokat is kell építeni. A képviselő-testület megvitatta az ajánlatokat, és úgy döntöttek, hogy az út első (Arany János utca és Vasút sor közötti) szakaszának kivitelezésével az Ekospektrum Kft.-t bízza meg 17.988.091,- Ft összeggel, a József Attila utca és Arany János utcai szakaszra vonatkozóan pedig felkéri az ajánlatadót az ajánlat meghosszabbítására.

 

8.) Ady Endre utcai orvosi rendelő akadálymentesítése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette a felmerült javaslatokat az akadálymentes rámpa kialakítására vonatkozóan. A képviselő-testület a célra 1,7 millió forintos keretösszeget különített el egyhangú döntéssel.

 

9.) Középhegy utcai járdaépítés megvitatása, költségkeret meghatározása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy régi lakossági igény a Középhegy utca első szakaszánál a járda hiányának a megoldása, mivel a jelenlegi szűk utcaszakasznál könnyen adódhatnak veszélyes helyzetek. A műszaki osztályvezető ismertette a községgondnokság által elkészített két verziót, melyek közül az öntött aszfalt járdát javasolta a betonlap burkolattal szemben. A képviselő-testület egyhangú döntéssel 1,3 millió forint összeget különített el a célra.

 

10.) Corvina téri játszótéren ivókút létesítése, költségkeret meghatározása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette az ivókút költségigényét, valamint beszámolt arról, hogy a DMRV-hez benyújtandó tervek elkészültek és az igénybejelentés megtörtént. A képviselő-testület 600 ezer forintot szavazott meg erre a célra.

Fábri István polgármester ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben a környéken a forgalomlassítást is megkezdik.

 

11.) Önkormányzati tulajdonú szennyvíz-közmű vagyonértékelése

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a vagyonértékelést törvény írja elő, a DMRV elvégezte, és az önkormányzat számára vagyongyarapodást mutattak ki.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a vagyonértékelést, valamint a vagyonleltárt.

 

12.) .) Költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a változásokat szükséges beemelni a költségvetésbe. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az összes tervezett adóbevétel teljesülni fog, sőt, várhatóan többlet keletkezik a tervezetthez képest.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosítást.

 

13.) HÉSZ módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Ferenc utca alatti mezőgazdasági területekre vonatkozó eljárás során a hivatalos szervek nem emeltek kifogást, csupán néhány kiegészítést kértek a rendelet-tervezetben, melyet figyelembe vettek. A képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását.

 

14.) Egészségház belsőépítészeti kiviteli tervek

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett árajánlatokat, melyek közül a nirmana Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A cég bemutatta eddigi referenciáit, melyek alapján alkalmasnak bizonyult a feladat elvégzésére. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a belsőépítészeti kiviteli tervek elkészítésével a nirmana Kft.-t bízzák meg 2.857.500 Ft értékben.

 

15.) Nyilatkozat a Keresztyén Családsegítő Szolgálat Alapítvány megszüntetéséről

Kovács Jánosné, igazgatási osztályvezető ismertette, hogy az alapítvány még a ’90-es években működött a településen, ám már 19 éve nem folytat semmilyen tevékenységet, feladatát a SZAK látja el. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alapítvány megszüntetését.

 

16.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendszerének átalakítása az állami központosító intézkedések következtében

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője beszámolt arról, hogy rendszeresen folytat egyeztetéseket az NHKV Zrt. vezetőjével arról, hogy hogyan tudná a megváltozott feltételek mellett biztosítani a hulladékgazdálkodást, ám erre nincs megfelelő, gazdaságos stratégia. Csak olyan cégek képesek teljesíteni a követelményeket, amelyek saját hulladéklerakóval, előválogatóval, illetve komoly gépparkkal is rendelkeznek.

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a VERTIKÁL Zrt. megkereste az önkormányzatot azzal, hogy ajánlatot tenne Csömör közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására. A cég minden feltételnek meg tud felelni, a CSÖTESZ dolgozóit átvenné. Az önkormányzat emellett más lehetőségeket is megvizsgál.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Dr. Szarka Zsuzsanna jelezte, hogy a Deák Ferenc utca és Erzsébet utca kereszteződésében az út nagyon megsüllyedt. Benkó Gábor válaszában ismertette, hogy foglalkoznak a problémával.

Madarassné Dr. Hülitzer Katinka a Hírmondó terjesztési hiányosságaira hívta fel a figyelmet.

Eigler Tamás több, a Majorszegi ligetben tapasztalható problémát jelzett, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a XVI. kerültben a Csömöri úton a Csömör felé vezető irányt mutató tábla eltört.

Szántóné Hermányos Mária az elhanyagolt közterületekre, a nehezen megközelíthető buszmegállókra, valamint a Laky-sarki hársfa problémájára hívta fel a figyelmet.

Tihanyi Ferenc kiszáradt fákról adott hírt, valamint arról, hogy a Laky villa ereszcsatornája fakidőlés miatt megrongálódott.

 

Megszakítás