Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 2-i képviselő-testületi ülésről

2017 március 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása

Király Noémi főépítész ismertette, hogy az önkormányzatnak jelenleg is van partnerségi szabályzata, ám az újabb jogi szabályozás miatt rendelet alkotása szükséges. A partnerségi egyeztetésről szóló rendelet a rendezési tervek, szabályozási tervek, valamint a településképi rendeletek egyeztetésének az önkormányzat és a partnerek (civilek, egyházak, érdekképviseleti szervek) közötti szabályait írja le.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet megalkotását.

 

3.) Tervezési szerződés ütemezésének módosítása – Kasib Kft. HÉSZ

Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a Kasib Kft.-vel a 2015 májusában kötött tervezési szerződés a településfejlesztési koncepcióra, településszerkezeti tervre, valamint a helyi építési szabályzatra vonatkozóan mindkét félnek felróható okokból, illetve jogszabályi változások miatt jelentős csúszásban van, ezért célszerű átütemezni. A jelenlegi állapot szerint az idei év végére hatályba léphet az új HÉSZ.

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a szerződés tartalmában nem, csak ütemezésében változik a módosítás révén.

Fábri István polgármester az említett jogszabályi változások kapcsán kifejtette, hogy annak ellenére, hogy jelenleg a település több száz hektár erdőterülettel rendelkezik, a fővárosi agglomerációs törvény ezen felül újabb 800 hektár területet, a jelenlegi külterület kb. harmadát előzetes egyeztetés nélkül erdőnek jelölte ki, ami sok tulajdonost igen hátrányosan érint. Az önkormányzat a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével egyeztetéseket folytat ebben a kérdésben az illetékes hatóságokkal.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet megalkotását.

 

4.) A Csömöri Gazdaszövetkezet településrendezési szerződésének megvitatása

Kadók Ferencné, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzat közösségfejlesztési célból meg kívánja vásárolni a Gazdaszövetkezet tulajdonában lévő 0182/9 hrsz-ú ingatlant. A Gazdaszövetkezet pedig a Palotai úton lévő 874 hrsz-ú ingatlant szeretné átminősíttetni lakóövezeti telekké és felosztani 4 ingatlanra, ehhez a HÉSZ módosítása szükséges. Az egyeztetések alapján településrendezési szerződés és adásvételi előszerződés megkötésével valósítható meg a mindkét fél igényeinek megfelelő megállapodás.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy a megvásárolni kívánt, jelenleg az Ag-Él Kft. által használt terület a település számára kulcsfontosságú, a sportpályák melletti rekreációs területbe ékelődik be, meggátolva a fejlesztési lehetőségeket, továbbá a településképet is rontja. A Gazdaszövetkezet által igényelt átminősítés a települést nem terheli érdemben, emellett pedig az önkormányzat vállalná, hogy a Gazdaszövetkezet jelenleg meglévő, ám kihasználatlan területének a gazdasági szempontból leginkább hasznos kialakítását biztosítja a helyi építési szabályzatban. Ez közvetve a település számára is hasznos, hiszen ingatlankínálatot jelent a gazdasági tevékenységet folytatni kívánó vállalkozások számára.

Bódis István a Gazdaszövetkezet elnöksége részéről arról számolt be, hogy a megvásárolni kívánt területet használó vállalkozás az épületét könnyedén át tudja telepíteni máshová.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az önkormányzat 13,5 millió forintért üresen (felépítmény nélkül) megvásárolja a 0182/9 hrsz-ú ingatlant a Gazdaszövetkezettől, valamint a fentiek szerint módosítja a HÉSZ-t és településrendezési szerződést köt.

 

5.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatmegosztása, költségvetési előirányzatainak módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság elkészítette a két szervezet feladatmegosztási tervét, valamint ez évi költségvetésének módosítását. Ennek megfelelően minden zöldterületi tevékenységet (beleértve az erdőgazdálkodást) a CSÖTESZ Kft. vesz át és ehhez az önkormányzat forrásokat rendel. A községgondnokság is nyújtott be fejlesztési igényeket a megnövekedett igények miatt.

A képviselők egyhangúlag támogatták az átszervezést és a költségvetési előirányzat javasolt módosításait.

 

6.) A csömöri 0102/15 és 0102/28 hrsz. ingatlanok megvásárlása kilátó építése céljából

Fábri István polgármester ismertette, hogy a régi vadászház fölötti területen az önkormányzat kilátót kíván létesíteni a Csömöri Körtúra útvonalán, jól megközelíthető helyen, a település legmagasabb pontján. A megvásárolni kívánt terület adottságai miatt a kilátó létesítése mellett további környezetvédelmi és rekreációs célok megvalósítását is szolgálhatja. A tervezett beruházás komoly turisztikai fejlesztésnek számít majd, de mivel évtizedekkel ezelőtt volt már Csömörön ilyen létesítmény, ezért a régi „hagyomány” felélesztését is szolgálja.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvásárolja a 0102/28 hrsz.-ú, 1761 nm területű ingatlant 2,2 millió forint értékben, továbbá a 0102/15  0102/15 hrsz.-ú, 3665 nm területű ingatlant 3,5 millió forint értékben.

 

7.) A csömöri 0114/13 hrsz. mezőgazdasági ingatlan felajánlásának megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a külterületen lévő szántó és erdő, vegyes besorolású ingatlanban az önkormányzatnak 45,03% tulajdona van. A felajánlott ingatlanhányad a terület 9,97%-át teszi ki, aminek megvásárlását javasolta a Bizottság, mivel a terület stratégiailag fontos lehet az önkormányzat számára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke viszont arról tájékoztatta a testületet, hogy. az ő bizottsága a döntés előtt szükségesnek tartja a jövőbeni hasznosítási terv elkészítését.

Fábri István polgármester jelezte, hogy a többségi tulajdon megszerzése az ingatlanban kulcsfontosságú lenne, és hosszú távú cél, kell hogy legyen, hogy több, kifejezetten mezőgazdasági célú ingatlanja is legyen az önkormányzatnak. Emellett, ugyanakkor a polgármester is támogatta, hogy a döntés előtt hasznosítási terv készüljön a területre.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ingatlanról szóló döntést elnapolja.

 

8.) A megvásárlás alatt álló Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének megvitatása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a testületi ülés napján szerzett arról hivatalosan tudomást, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára a közeljövőben perfeljegyzés kerülhet egy beadvány folytán, így az adásvételt az önkormányzat nem írhatja alá. Amennyiben a peres felek nem tudnak megállapodni, az ügyben nem lehet továbblépni.

Fábri István polgármester az újonnan felmerült körülmény miatt a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását javasolta. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

9.) Erkel Ferenc utca aszfaltozási munkálataihoz kivitelező kiválasztása – 2. ütem

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a korábban erre az ütemre már ajánlatot kértek, az akkori három legkedvezőbb ajánlatot adó céget kérték fel új ajánlat adására, akik a korábbinál még kedvezőbb árajánlatot adtak.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az Erkel Ferenc utca Arany János utca és Vasút sor közötti szakaszának aszfaltozási munkák elvégzésével az 1. ütemet kivitelező Ekospektrum Kft.-t bízza meg bruttó 8.694.528 Ft összegért azzal a feltétellel, hogy az ajánlatában szereplő garanciális visszatartás mértékét az ajánlathoz képest szigorúbb feltételekkel, 5%-ban és 24 hónapban vállalja a kivitelező.

 

10.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bérrendezési kérelme

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két intézmény vezetője nyújtott be bérelemelésre támogatást.

Az óvoda a nevelést segítők bérének a korábbi 7%-on felül további 3%-os emelését igényli a jogszabályi változások miatt, emellett pedig a technikai dolgozók bérének 10%-os emelését arra való hivatkozással, hogy bérfeszültség keletkezett az intézményben amiatt, hogy ugyanazokat a feladatokat elvégző dolgozók bére eltér.

A művelődési ház esetében a garantált bérminimum miatt a dolgozók közel azonos bért kapnak végzettségtől és az ellátandó feladatoktól függetlenül, ennek erőteljesebb differenciálására kér az intézmény vezetője a költségvetésben már biztosított 54 ezer Ft munkáltató bérkereten felül további 26 ezer Ft munkáltatói bérkeretet.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke jelezte, hogy már a költségvetés tárgyalásakor érzékelhető volt, hogy bérfeszültség keletkezik az intézményeknél és ezt kezelni szükséges, mivel ez a munkaerő elvándorlását okozhatja.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az intézményvezetők bérrendezési kérelmét.

 

11.) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú uniós ASP pályázat megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy 2018. január 1-től minden önkormányzatnak kötelezően át kell térni az ASP könyvelési rendszerre. Egy uniós pályázat támogatja a rendszer infrastrukturális hátterének a biztosítását. Az igényelhető támogatás az önkormányzat számára 7 millió Ft.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását.

 

12.) A 2016. évi belső ellenőrzési jelentésekre tett intézkedések értékelése

Kadók Ferencné, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az elmúlt évben két témában történt belső ellenőrzés. Ezek közül az egyik a Polgármesteri Hivatal munkaerő-gazdálkodásának ellenőrzése volt, amellyel kapcsolatban a belső ellenőrzés nem állapított meg intézkedést igénylő javaslatot, ugyanakkor szükséges a hivatali SZMSZ és alapító okirat módosítása jogszabályi változások miatt. Az önkormányzati intézmények dolgozói besorolásának szúrópróbaszerű ellenőrzése során három intézménynél fogalmazott meg észrevételt a Vincent Auditor Kft., és a szükséges intézkedések megtörténtek, ezeket határozati javaslatban szükséges rögzíteni.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a belső ellenőrzésre tett intézkedéseket.

 

13.) Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói álláshelyének betöltésére

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a művelődési ház igazgatójának megbízatása ez év augusztusában lejár, ezért a közalkalmazotti törvény értelmében pályázatot kell kiírni. A bizottság javaslatot tett a pályázat tartalmára és ütemezésére.

A testület egyhangúlag támogatta a pályázat kiírását.

 

14.) A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása – újszülöttek támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság javaslatára a képviselő-testület az ezévi költségvetésben 2 millió forintot különített el a csömöri újszülöttek támogatására, ehhez azonban szükséges a támogatási rendelet módosítása is. A képviselők megvitatták a bizottság javaslatát és módosításokat fogalmaztak meg, amelyek további kidolgozást igényelnek, ezért a testület elnapolta a javaslatot.

 

15.) Regionális célú alapítványok támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az önkormányzat az elmúlt években is támogatott regionális alapítványokat, ezt a hagyományt kívánja a bizottság folytatni.

A képviselő-testület egyöntetűen úgy döntött, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére a Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályának történő nyitott inkubátor beszerzéséhez 50 ezer forint, a Medicopter Alapítvány számára 20 ezer forint támogatást nyújt.

 

16. ) Az iskolai ingatlanok működtetésével kapcsolatos kérdések megvitatása

Fábri István polgármester emlékeztette a testületet, hogy az önkormányzat nem írta alá a vagyonkezelői szerződést az iskolai ingatlanokra. Az azóta eltelt időszakban nyitottság mutatkozik a tankerület részéről az önkormányzat által kért módosítások szerződésbe foglalására, ezért a bírósági felülvizsgálati kérelmet fenntartva az önkormányzat ideiglenes vagyonkezelési szerződést kíván kötni a Dunakeszi Tankerületi Központtal, amelyben immáron szerepel a vagyonmegóvás, valamint a férőhelybővítés is vállalása is az állami fenntartó részéről.

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a minisztériumból visszajeleztek, hogy határidőre megkapták az önkormányzat rendkívüli jogorvoslati kérelmét.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ideiglenes vagyonkezelési szerződés megkötését.

 

17.) Egyes használt utcanevek hivatalos meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Központi Címregiszter feltöltéséhez szükséges az utcanevek tisztázása, a nyilvántartás hibáinak, hiányosságainak megszüntetése. A bizottság összegyűjtötte azokat az utcákat, amelyek neve használatban van, de hivatalos elnevezése van, szükséges az utcanév meghatározása a testület által. Ezek az utcák: Körte sor, Faház utca, Lejtő utca.

A képviselők egyhangúlag támogatták az utcák elnevezését.

 

18.) 2017. évi igazgatási szünet elrendelése

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt években az igazgatási szünet révén sikerült elérni a felhalmozódott szabadságok csökkentését, ezért a nyári és téli időszakban ebben az évben is hasonlóan kíván eljárni az önkormányzat. Az igazgatási szünet javasolt időpontja: 2017. július 24-től augusztus 4-ig, valamint december 20-tól december 29-ig. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

19.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető bérének megállapítása

Fábri István polgármester emlékeztette a testületet, hogy a CSÖTESZ Kft. feladatköre jelentősen kibővül az átalakítás révén, ezért a polgármester javasolta, hogy az ügyvezető bérét 10%-kal emeljék meg. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Tihanyi Ferenc tájékoztatta a testületet arról, hogy a rendőrség számára átadott szolgálati autó a tavalyi évben összetört, a javítás engedélyezésére várnak, vagy visszaadják az önkormányzatnak jelenlegi állapotában.

Eigler Tamás ismertette az egészségház kiviteli terveinek elkészítésével kapcsolatos fejleményeket. A képviselő emellett tájékoztatta a testületet arról, hogy a Majorszegi ligetben újabb önerős útépítés szervezése indult el.

Szántóné Hermányos Mária a Laky-villa állagmegőrzési munkáinak állásáról érdeklődött, továbbá az Összefogás buszmegálló megvilágításának megoldását kérte ismételten.

Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy a Laky-villa ereszcsatornájának problémáját átmenetileg megoldották, az egész épület felújításának tervezése pedig folyamatban van. A buszmegálló közvilágítását a polgármester a közvilágítás-fejlesztésre szánt keretösszegből javasolta megoldani.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka szintén az Összefogás buszmegállónál jelezte a járda hiányát. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kifejtette, hogy ez nem csömöri terület és információk szerint a főváros oldja meg még az idei évben pályázati forrásból.

Fábri István polgármester jelezte, hogy az új egészségház megépítésének részbeni finanszírozására várhatóan állami forrás nyílik a közeljövőben.

 

Megszakítás