Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 16-i üléséről

2018 január 03. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) Csömöri-patak körüli rész-területekre építési tilalom elrendelése

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a csömöri patak körüli külterületek esetében szükségessé vált a környezet- és tájvédelmi rendszer meghatározása, a terület övezeti paramétereinek esetleges módosítása. A végleges övezeti előírások kialakításának idejére a bizottság célszerűnek tartja az érintett területekre az építési tilalom elrendelését, hogy az időközben tervezett, vagy elindított  építkezések, változások ne befolyásolják a végleges előírások kialakítását. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kifejtette, hogy a tilalom minden felépítményre (pl. kerítésre, hídra) egyaránt vonatkozik, a már megépített építményekkel kapcsolatban csak a járási építéshatóságnak van jogköre eljárni. Fábri István polgármester jelezte, hogy az elmúlt időszakban több kerítés épült engedély nélkül a patak mentén, amelyek megakadályozzák, hogy a vadak megközelítsék az ivóhelyüket, emellett pedig a kerítések a településkép szempontjából sem megfelelőek.

A képviselő testület egyhangúlag támogatta az építési tilalom elrendelését.

 

3.) Javaslat a környezetvédelmi alap költségvetési keretének felhasználására

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke arról számolt be, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0147/60 hrsz-ú ingatlanon ismeretlen személy jelentős mennyiségű veszélyes hulladékot (gázolajjal átitatott kábel külső héjat) helyezett el. Az önkormányzat feljelentést tett. A 8 köbméter mennyiségű, 4 tonna súlyú veszélyes hulladékot a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. elszállíttatta, ennek költsége hozzávetőleg 350.000 Ft. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a fenti összeget a környezetvédelmi alapból biztosítja.

 

4.) Külterületi faültetés költségkerete a 2018. évi költségvetés terhére

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy Csömör külterületi főközlekedési útjainak fásítása kiemelt fontosságú esztétikai és közlekedésbiztonsági szempontból egyaránt (hóátfúvások elleni védelem, veszélyes ívek jelzése,stb.)

Kulich Gábor a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ismertette a tervezett fásítás helyszínét (Laky bekötőút, Vágóhíd u. és Rét u. keleti oldala), valamint a kiválasztott fafajtákat és a telepítés ütemét.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a fasortelepítésre 1,627 millió Ft-ot biztosítsanak.

 

5.) A Csömöri Települési és Szolgáltató Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a kft. hulladékelszállítási feladatok finanszírozási problémáiból adódó likviditási problémáira 2016-ban és 2017. első felében 26,6 millió forint tagi kölcsönt nyújtott az önkormányzat. A kft. számára további visszatérítés esedékes az NKKV Zrt.-től, de ennek időpontja biztonsággal nem tervezhető. Pásztor Sándor a CSÖTESZ Kft. felügyelőbizottságának elnöke jelezte, hogy könyvvizsgálóval egyeztetve a felügyelőbizottság is javasolja a tagi kölcsön határidejének módosítását.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

6.) Helyi építményadó rendelet módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy törvényi változás miatt módosítani szükséges az önkormányzat építményadó rendeletét a reklámhordozókra vonatkozóan. A meggondolatlan központi módosítás  bevezetése a bizottság álláspontja szerint több helyi vállalkozót is hátrányosan érinthet, ezért csak alapos felmérés és hatástanulmány elvégzése után tartják célszerűnek az adó megállapítását. Addig a bizottság javasolja a reklámhordozó adómértékének nulla forintban történő megállapítását. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

7.) A Csömöri szennyvízközmű hálózat 2018-2032 terjedőGördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a nevezett tervet évente felül kell vizsgálni, mivel az jogszabályi kötelezettség, de lehetőség van a későbbiekben eltérni a tervektől. Eigler Tamás kifejtette, hogy a cél az, hogy az önkormányzati ciklus végére minden belterületi utca csatornázott legyen és a tervezetben is ez szerepel.

A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

8.) Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állására pályázati kiírás

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének vezetői megbízása 2018. március 31-én lejár, így a hatályos jogszabályok értelmében szükséges új pályázatot kiírni. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette a pályázat részleteit. A testület egyhangúlag jóváhagyta a pályázat kiírását.

 

9.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021.

Fábri István polgármester ismertette az önkormányzat középtávú fejlesztési programját, amely tartalmazza az intézményi fejlesztéseket, út-, kerékpárút- és járdaépítéseket, közlekedésbiztonsági intézkedéseket, rekreációs célú fejlesztéseket, valamint az egyéb tervezett beruházásokat. A polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a programelemekhez költségbecslés készült, amelynek pontosítása folyamatos. A költségbecslés szerint az ötéves fejlesztési terv önkormányzati önerőre vonatkozó összköltsége körülbelül 2,1 milliárd forint. A pénzügyi osztály előzetes becslése szerint – a törvényi, adózási és egyéb feltételek változatlansága esetén – az önkormányzat szabadon felhasználható fejlesztési kerete ebben az időszakban várhatóan 2 milliárd forint körüli összeg lesz, így a fejlesztési program forrásigénye biztosított, ugyanakkor a saját források mellett a fejlesztési programban pályázati lehetőségekkel is kalkuláltak. A képviselő-testület döntése alapján a terv megvalósulása – az adott évi költségvetés elfogadása után – évente jóváhagyott munkaterv alapján történik majd. A cél az, hogy a terv megvalósulása, az esetleges átütemezések nyomon követhetőek legyenek a széles nyilvánosság számára is. A képviselők megfogalmazták észrevételeiket, javaslataikat, majd az elhangzott módosításokkal egyhangúlag megszavazták a fejlesztési programot.

 

 

10.) Közterület-rendezési problémák rendezése –Kacsóh P. utcai óvoda előtti parkoló és Széchenyi út- Rozmaring utca sarkának vízelvezetése

Fábri István polgármester ismertette, hogy a településen számos helyen okoz problémát a parkolás és a csapadékvíz-elvezetés. Az előterjesztésben két akut, gyors beavatkozást javasol, amelyeket az aktuális problémák fennállása mellett a tervezett fejlesztésekhez való kapcsolódás is indokolttá tesz. A Kacsóh Pongrác utcai óvodánál a Községgondnokság nemrégiben új parkolókat alakított ki az úttest járda felőli oldalán. Ennek folytatása indokolt a József Attila utca irányában, a földben elhelyezett vízelvezető csövek lefektetésével és az árok befedésével.

A Széchenyi út és Rozmaring utca sarkán a fő út jobb oldalán komoly csapadékvíz-elvezetési probléma fordul elő, nagy kiterjedésű tócsákban áll a víz, ami nem csak közlekedési, hanem településképi szempontból is negatív a forgalmas részen. A probléma három ingatlan előtt a meglévő beton járda és gépkocsi beállók felbontásával és újjáépítésével oldható meg oly módon, hogy a lejtési viszonyokat az új víznyelők felé alakítják ki.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Csömöri Községgondnokság mindkét feladatra költségkalkulációt készített, ennek alapján összesen 1.490.000 Ft összeget tesz ki. A testület egyhangúlag támogatta a munkálatok elvégzését.

 

 

11.) Tinódi köz településrendezési szerződésének megvitatása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a tervezett településrendezési szerződés kapcsán problémák merültek fel, mivel a jelenlegi magánúton mérőórák helyezkednek el, és bár az eredeti tervek szerint a tulajdonosok ezeket átadták volna az önkormányzatnak, közúton nem lehet mérőóra. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a rendezetlen jogállású területen nem kezdi meg az aszfaltozást. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

12.) Tájékoztatás a közlekedésbiztonsági beruházások terveiről

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a Gorkij fasor és Arany János utca sarkán található kereszteződés terveit, valamint a Széchenyi utca és Rákóczi utca sarkán található körforgalom kibővítésének terveit. A képviselő-testület a körforgalom kibővítésével kapcsolatban újabb észrevételeket fogalmazott meg, amelyeket a műszaki osztály a tervezés során figyelembe vesz majd.

 

13.) Csatlakozás a Rákóczi Szövetség határon túli magyar fiatalok anyanyelven való tanulását támogató programjához

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Rákóczi Szövetség az elmúlt hónapokban azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassa a határon túli magyarlakta területek, azon belül különösen Felvidék, illetve Erdély és Kárpátalja egyes régióiban és Dél-vidéken több mint egy évtizede működő beiskolázási programjukat. A polgármester kifejtette, hogy mivel a csömöri önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyi diákok képzésének, továbbtanulásának, ezért az országos-nemzeti ügyek közül jó érzéssel vállalható fel a határon túli magyar fiatalok anyanyelven való  tanulásának támogatása. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 100.000 Ft-tal támogatja a programot.

 

14.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az elmúlt időszakban meghozott testületi döntések, állami támogatás pótelőirányzatok, valamint intézményvezetői kérelmek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselő-testület egyöntetűen hagyott jóvá.

 

15.) A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok jóváhagyása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte az elmúlt években elvégzett belső ellenőrzéseket és javasolta, hogy 2018-ban a következő ellenőrzéseket folytassák le:

  • pénzkezelés ellenőrzése a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft. esetében;
  • a Szociális Alapszolgáltatási Központ kezelésébe utalt szociális rászorultságtól függő ellátások kifizetésének, bizonylatolásának ellenőrzése.

A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

16.) Auchan Magyarország Kft. névhasználati kérelme

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy az Auchan Magyarország Kft. névhasználatra vonatkozó kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz. A Csömör nevet „Csömör kereskedelmi központ” néven kívánják használni, valamint kommunikációs és marketing célokra. A képviselő-testület támogatta a névhasználatot azzal a kitétellel, hogy a cégnévvel összefüggésben használhatják azt.

 

17.) Az Önkormányzat tanácstermébe történő székbeszerzés megtárgyalása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérdést elnapolja.

 

18.) Széchenyi utca 173. szám alatti szociális bérlakás ügye

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a Széchenyi u. 173. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás bérlője 2016 augusztusában elhunyt. A bérlő leánya ekkor bevallása szerint életvitelszerűen az ingatlanban lakott, ezért jogosult a bérleti szerződés folytatására. Szociális helyzetének igazolására azonban nem volt hajlandó. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a bérlő a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult, de szociális alapon csak abban az esetben, ha a vonatkozó rendelet előírásainak megfelel. Mivel hivatalosan nem szolgáltatott adatot, ezért a jogosultság nem állapítható meg. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy Vereszki Mária a lakásbérleti jogviszonyt jogutódlás címén piaci alapon folytathatja.

 

19.) Tájékoztatás az önkormányzati ingatlanvételekről

Fábri István polgármester szóbeli tájékoztatást nyújtott az elmúlt időszakban történt ingatlanvásárlásokról. Ismertette, hogy megtörtént a Palotai u. 2. szám alatti ingatlan birtokbavétele, melyet szociális bérlakásként, valamint az udvart a sportcsarnok parkolójának kibővítésére kívánnak hasznosítani.

A művelődési ház szomszédságában található Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlan udvarát a Községgondnokság rendbe tette, a romos épületet elbontották, a kerítést megépítették.

A Majorszegi erdőben folyamatban van a területszerzés, jelenleg a többi tulajdonosnak kell lemondania az elővásárlási jogáról, ami folyamatban van.

 

 

 

20.) Beszámoló a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2016/17-es bajnoki évéről

Válé Flórián a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. beszámolt a bajnoki évben elért eredményekről, valamint ismertette a felmerülő problémákat, nehézségeket.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

21.) Javaslattétel jutalmazásra

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a 2017. évi költségvetésben minden önkormányzati intézmény részére megállapítottak egy keretet, amelyből az adott intézmény vezetője a jól dolgozó alkalmazottakat jutalomban részesítheti. A választott tisztségviselők közül a polgármester részére fizethető jutalom a képviselő-testület döntése alapján. Eigler Tamás indoklásában kifejtette, hogy az önkormányzat rendkívül hatékonyan működik, költségvetése stabil, sikeresen szerepelt pályázatokon, ezért bruttó 1,8 millió forint jutalmat javasolt a polgármester részére, amit a képviselő-testület egyhangúlag támogatott.

 

22.) A Mátyás Király Általános Iskola igazgatójának kérelme

Fábri István polgármester tolmácsolta, hogy Bátovszky János, az iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat által a csömöri diákok tanításon kívüli programjainak támogatására biztosított 5 millió forintos összegből megmaradt kb. 900.000 forintot a pedagógusok jutalmazására fordíthassa, valamint további 1,1 millió forintot igényelt erre a célra. A képviselők nehezményezték, hogy bár merültek fel konkrét igények további programokon való részvételre, az iskola nem használta fel a rendelkezésre álló keretet. A képviselő-testület úgy határozott, hogy felkérik az intézmény vezetőjét, hogy a 900.000 Ft-os összeget a szülői munkaközösséggel egyeztetve használja fel az eredetileg meghatározott cél érdekében: gyermekprogramok támogatására.

 

 

 

Megszakítás