Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-i üléséről

2018 március 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az év első képviselő-testületi ülése a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

 

1.) Összefoglaló a 2017. év legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

Az elmúlt hónap eseményeinek áttekintése mellett a polgármester prezentációban foglalta össze a 2017. év jelentős eseményeit, kezdeményezéseit, önkormányzati fejlesztéseit.

 

2.) Csömör Kincse díjak átadása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömör Kincse díjat 2015-ben alapította az önkormányzat azzal a céllal, hogy elismerjék mindazon közösségi kezdeményezéseket, amelyek magánszemélyek, intézmények, közösségek részéről fogalmazódnak és valósulnak meg a településen. Az idei év díjazottjai: Aranyossy-Péter Máté, Boda Zsuzsa, Ferbert-Vadász Ágnes, Medvigy Endre, Ördög László, Ritter Anikó, Szabó Erzsébet, Szeltner László.

 

3.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetői álláshelyének kérdése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatója idén  január 31-én közös megegyezéssel távozik. Az új intézményvezetői pályázat átfutási ideje több hónap, így az új vezető 2018. augusztus 1-jén kezdhetné meg a munkáját. Az alpolgármester javasolta, hogy a nevelési év hátralévő részére a vezető-helyettesek közül nevezzenek ki átmenetileg intézményvezetőt. Előzetes egyeztetések alapján Böde Juliannát javasolták február 1-től július 31-ig, a jelenlegi vezetőével azonos bérpótlékkal.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) Iskolai körzethatárok kijelölése

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy az iskolai körzethatárok kijelölése pusztán formális, ám adminisztratív kötelezettség. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta, hogy az iskola körzethatára – ahonnan kötelezően fel kell venni a gyermekeket – a település közigazgatási területe legyen. Ez természetesen továbbra sem zárja ki azt, hogy a fennmaradó helyekre más településen élő gyermeket is be lehessen íratni.

 

5.) Szabályzat a központi állami ünnepek alkalmából megrendezett eseményekkel, az év eleji első képviselő-testületi ülésekkel, valamint a  települési központi nagy rendezvényekkel kapcsolatban

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szabályzat célja, hogy egyértelműen rendezzék a már kialakult gyakorlatnak megfelelően, hogy az egyes ünnepségeket ki rendezi, kik a társszervezők, valamint a rendezvények formai szabályait kívánják meghatározni praktikus okokból.

Miklós Daniella kommunikációs vezető kifejtette, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján  – egyebek mellett a szüreti mulatság hagyományőrző jellegének megőrzése miatt is –  szükséges szabályozni a felvonulás rendjét.

A szabályzatot a Népjóléti és Kulturális Bizottság is tárgyalta és jóváhagyta. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

6.) A Hősök terén álló I. világháborús emlékmű felújítását célzó pályázaton való részvétel

Fábri István polgármester ismertette, hogy pályázati lehetőség kínálkozott az emlékmű felújítására, illetve alternatív megoldásként szóba került az eredeti állapot helyreállítása is. Türk Edina pályázati tanácsadó ismertette a pályázat feltételeit, Aranyossy-Péter Máté hadtörténeti kutató pedig az emlékmű felújításának tervezett konstrukcióját mutatta be.

A képviselő testület úgy határozott, hogy elnapolják a kérdést amíg megvizsgálják a  felújítással kapcsolatos további lehetőségeket.

 

7.) Tájékoztató a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről

A Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Szőke Zoltán elnök tartott látványos, képes bemutatót a helyi tűzoltók elmúlt évi tevékenységéről. A tűzesetek és műszaki mentések mellett időnként érdekes, akár humoros fordulatok is gazdagították az egyesület életét, például amikor a Páva utcában egy túl magasra mászott pávához riasztották a tűzoltókat, vagy amikor egy őzet mentettek  a vadásztársaság közreműködésével egy kertből és engedték szabadon a kalandot követően. Szőke Zoltán felhívta a figyelmet: a közúti balesetek tanúsága az, hogy mindig valamilyen emberi tényező okozza a problémát (gyorshajtás, ittas vezetés). A beszámolót követően a képviselő-testület elismerő oklevélben részesítette a legaktívabb önkéntes tűzoltókat, Darázs Nikoletet, Zanati Balázst és Shanel Ferenc Mátyást, akik a település közösségéért végzett önzetlen és áldozatos munkájukért kaptak elismerés.

 

8.) Régi strandtér közösségi célú hasznosítási terve

Fábri István polgármester ismertette, hogy a megszületett a  megállapodás a Csömör egyik legszebb területét  használó bérlőkkel,  így elhárult az akadály a régi strand területének közösségi célú hasznosítása elől. Megvizsgálták a korábbi állapot visszaállításának a lehetőségét, ám a megváltozott lakossági igények, a környezet beépítettsége, valamint a szigorú hatósági előírások  itt már nem teszik lehetővé a szabadtéri strand kialakítását. A természeti környezet azonban ideális helyszíne lehet egy ún. ökopark létrehozásához.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője bemutatta a koncepciót, melynek kialakításakor a fő cél az volt, hogy a csömöri lakosok, kiváltképpen a gyermekek és fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy tapasztalati úton megismerhessék és megszeressék a természetet; valamint a témához kapcsolódó közösségi parkként is működhessen a terület. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a régi csömöri strandterület közösségi célú, ökológiai szempontokat hangsúlyosan figyelembe vevő fejlesztési tervének elkészítését.

 

9.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és környezete – koncepcióterv megvitatása

Fábri István felidézte, hogy az önkormányzat a közlemúltban megvásárolta a művelődési házzal szomszédos telket. A képviselő-testületben egyöntetű vélemény alakult ki arról, hogy a területet a művelődési ház szabadtéri közösségi funkcióinak bővítésére használják. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, hogy az önkormányzat tervpályázatot írjon ki és a beérkező javaslatok alapján gondolják tovább a megvalósítást.

 

10.) Helyi állandó rendőri jelenlét biztosítási lehetőségének megtárgyalása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy bár Csömör közbiztonsági helyzete országos szinten igen jónak számít, néhány egyedi helyzetben különös gondot okoz, hogy nincs helyben dolgozó körzeti megbízott, így a rendőri intézkedés csak késve történhet meg. A helyi körzeti megbízottak szolgálati beosztása nem teszi lehetővé a folyamatos csömöri jelenlétet. Az elmúlt évben például egy vélhetően kábítószeres befolyásoltság alatt álló garázda személyhez hívtak rendőrt, ám csak körülbelül egy órával később érkezett meg a járőr, addigra az illető autókban és épületekben tett kárt, egy személynek sérülést okozott és a polgárőröket is inzultálta. Az ehhez hasonló helyzetekben a képviselő testület véleménye szerint csak az állandó rendőri jelenlét jelentene megoldást. A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a rendőri szervekkel az állandó rendőri jelenlét biztosítása érdekében.

 

11.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása jogszabály változása miatt

Vadász László igazgatási előadó ismertette, hogy a magasabb rendű jogszabály alapján a büntetési tételek változtak, differenciálódtak. Emellett az önkormányzat akkor hajthatja be a tartozásokat, ha arról rendeletében külön rendelkezik, ellenkező esetben csak a NAV jogosult erre. Az igazgatási előadó elmondta, hogy a legtöbb szabálysértési bírságot gazos telkek miatt róják ki. A képviselők által is jelzett problémák – pl. szabálytalan égetés – azonban nem az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, hanem a járási hivataléba.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendelet módosítását.

 

12.) Szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítása – idősek támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy a novemberi közmeghallgatáson lakossági javaslat fogalmazódott arra vonatkozóan, hogy más településekhez, fővárosi kerületekhez hasonlóan Csömörön is különítsenek el egy összeget az időskorúak egyszeri támogatására.  A bizottság a 80 és 85 éves korúak támogatását javasolta, mivel a 90. életévtől az időskorúak jelentős összegű állami támogatást is kapnak. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 80. és 85. életévüket betöltő csömöri lakosok részesüljenek egyszeri 15 ezer forintos támogatásban.

 

13.) Helyi lakásrendelet módosítása – szociális bérleti díjak felülvizsgálata

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy  2016-ban a testület szétválasztotta a szociális és a szolgálati lakások bérleti díját, és megemelte azokat. A rendelet megalkotásakor azonban az önkormányzat még nem rendelkezett összkomfortos szociális bérlakással. Jelenleg négy szociális bérlakás van, ezek közül a Palotai út 3. szám alatti újonnan kialakított, összkomfortos bérlakást cserelakásként kínálta fel a régi strandterület felszabadításának érdekében az önkormányzat. A korábban komfort nélküli lakásban élő család nem tudná kifizetni a 76 nm-es összkomfortos lakás rendelet szerinti bérleti díját, ezért javasolják annak mérséklését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

14.) Település arculati kézikönyv – véleményezési szakasz elindítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta az arculati kézikönyvet és felhívta a testület figyelmét, hogy a HÉSZ mellett ez is egy fontos eszköze a helyi építési szabályozásnak. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a véleményezési szakasz elindítását.

 

15.) Edloman területen az építési helyek pontosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felidézte a korábbi üléseken több ízben tárgyalt téma aktuális állását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a HÉSZ módosítását az ismertetett tartalommal.

 

16.) Pályázati lehetőség zártkerti ingatlanok fejlesztésére

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy lakossági megkeresésre kezdtek el foglalkozni a pályázattal. A lehetőségeket megismerve a képviselő-testület úgy határozott, hogy a Panoráma utca aszfaltozására nyújt be pályázatot.

 

17.) Középhegyi utca 4. szám alatti ingatlan résztulajdon megvásárlása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bontását elrendelte az önkormányzat, ezzel párhuzamosan pedig tárgyalásokat kezdeményezett a többi társtulajdonossal a tulajdonrészük megvásárlásáról. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ingatlan 2076/11737 tulajdoni hányadának megvásárlását 1.920.000 Ft-os áron.

 

18.) 017/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő szabályozási vonal meghatározása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Hyginett Kft. kérelmet nyújtott be, hogy az ingatlanán szereplő szabályozási vonalat az önkormányzat vonja vissza, mert csak így tudnak zajvédő falat telepíteni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

19.) Igazgatási szünet idejének meghatározása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az elmúlt években az igazgatási szünet elrendelése megkönnyítette a hivatal kiszámítható működésének biztosítását, a szabadságok ütemezését. A hivatal költségei ezáltal kis mértékben, de csökkentek. A jegyző ezért javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nyáron és a karácsonyi időszakban 2018-ban is rendeljenek el igazgatási szünetet, amit a képviselők egyöntetűen támogattak.

 

20.) Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában átmeneti időszakra szolgáltatási szerződés megkötése a jelenlegi szolgáltatóval

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy Kistarcsa város tájékoztatás szerint az ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan elhúzódik, ezért az átmeneti időszakra szükséges szerződést kötni a jelenlegi szolgáltatóval. A testület támogatta a javaslatot.

 

 

21.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester ismertette a képviselő-testület és a bizottságok ülésének éves ütemtervét.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy az iskolával szomszédos ingatlan egyik tulajdonosa eladná tulajdonrészét az önkormányzatnak.

Dr. Katona Péter jegyző a hivatalban történt személyi változásokról számolt be.

Eigler Tamás a költségvetés elkészítésének állásáról tartott rövid beszámolót.

 

Megszakítás