Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i üléséről

2018 június 29. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. ) Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy az óvoda átadása intézményátszervezésnek minősül, ezért a jogszabályok szerint kötelező módosítani az alapító okiratot. A törvény által előírt szükséges kötelező elemek mellett az alapító okiratba belefoglalták a képviselő-testület által megvitatott és jóváhagyott elemeket is.

A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a módosított alapító okiratot.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester emellett tájékoztatta a képviselőket, hogy a közétkeztetést a jövőben az egyház szervezi, amely ugyanazzal a céggel kívánnak szerződni, amelyik az önkormányzati intézményekben biztosítja a közétkeztetést.

 

 1. ) Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő köznevelési megállapodás jóváhagyása – a csömöri Kacsóh Pongrác utcai Kéknefelejcs Tagóvoda evangélikus fenntartásba történő átadása

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy a korábbi testületi ülésen a képviselők véleményezték a megállapodás szövegét, és ahhoz képest csak kisebb módosítások születtek. Az evangélikus egyház azt kérte, hogy lehetőség szerint a megállapodást 50 évre kössék. A képviselő-testület megvitatta a javaslatot, és úgy határozott, hogy 25 évre kívánják megkötni a megállapodást. Mivel az óvoda igazgatótanácsában az önkormányzat is képviselteti magát, valamint bármikor lehetőség van a megállapodás felülvizsgálatára, ezért egyöntetűen elfogadhatónak ítélték az időtartamot.

A képviselő-testület korábban egyértelműen kifejtette azon álláspontját, hogy a nevelőmunka színvonala nem lehet alacsonyabb a jövőben, mint az átadás előtt volt. Mivel azonban az első évben az egyház nem tudja biztosítani az ehhez szükséges többletfinanszírozást, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy 21 millió forint összeggel támogatja a nevelési intézményt annak érdekében, hogy ne legyen színvonalcsökkenés. Tormay-Lesták Mária kifejtette, hogy ez az összeg alacsonyabb annál, mint amit az önkormányzat évente a normatíván felül az intézményre fordított. Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens úgy vélte, hogy a támogatás méltányos, mivel az önkormányzat ragaszkodik azokhoz a többlet szolgáltatásokhoz, amelyeket korábban maga biztosított.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a köznevelési megállapodás megkötését, valamint az intézmény anyagi támogatását az átadást követő első nevelési évben.

 

 1. ) Csatlakozás a Rákóczi Szövetség határon túli magyar fiatalok anyanyelven való tanulását támogató programjához

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy az elmúlt évben az önkormányzat támogatást nyújtott a határon túli magyarlakta területeken zajló beiskolázási programhoz, melynek lényege, hogy a diákok egyszeri támogatásban részesülnek, ha vállalják, hogy magyar nyelvű oktatási intézménybe iratkoznak be. Fábri István kifejtette, hogy mivel az önkormányzat kiemelt célnak tekinti az oktatás, a helyi fiatalok továbbtanulásának ügyét, ezért a nemzeti ügyek között is jó érzéssel vállalható fel a magyar fiatalok anyanyelven való támogatásának ügye. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy 100 ezer forint támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség programjához.

 

 1. ) „A Csömöri Egészségház bútorozása”– közbeszerzési eljárás elindítása

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az egészségház kivitelezése az ütemterv szerint halad, a tervező szerint is kiváló minőségben, ezért is fontos, hogy a berendezés is hasonló színvonalon valósuljon meg. Rendkívül aprólékos belsőépítészeti tervek készületek, amelyek alapján meghatározták az egyedileg legyártandó és a készen megvásárolható bútorok körét. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy nyílt közbeszerzési eljárást terveznek indítani, amelyre 4 céget meghívnak, de rajtuk kívül is bárki indulhat. A különböző típusú beszerzések miatt részajánlattételi lehetőséget is kell biztosítani.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közbeszerzési eljárás elindítását az ismertetett feltételekkel.

 

 1. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. – Főutak, településközponti utak felújítása – Állomás utca: útfelújítás, parkolók létesítése, Szabadság út: parkolók létesítése – közbeszerzési eljárás indítása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárást indít a HÉV-Állomás utca teljes felújítására, ahol az út rekonstrukciója mellett a temető előtti területre P+R parkolókat építenek. Az egészségház mögött, valamint Szabadság úton további parkolóhelyeket hoznak létre, melyet az egészségházba érkezők mellett a HÉV-vel utazók is használhatnak majd, szintén P+R parkolóként. Dani Sándor közbeszerzési szakértő ismertette az eljárás részleteit. A képviselők egyöntetűen támogatták a közbeszerzési eljárás elindítását az ismertetett feltételekkel.

(7. oldal)

 

 1. ) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft tagi kölcsöne lejáratának megvitatása

 

Pásztor Sándor képviselő, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke beszámolt arról, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásából adódó likviditási problémáira az elmúlt években 26,6 millió forint tagi kölcsönt vett fel, amelynek határideje május végén lejár. A kft. május közepéig 7 millió forintot tudott törleszteni, a fennmaradó összegre pedig a lejárat meghosszabbítását kéri. Kulich Gábor, a kft. ügyvezetője elmondta, hogy a közeljövőben sikerül megállapodni az NKHV Zrt.-vel és hozzájutnak a hulladékgazdálkodási tevékenység utólagos finanszírozási összegéhez.

A képviselők egyhangúlag támogatták a kölcsön lejáratának meghosszabbítását.

 

 1. ) A levegőszennyezés megszüntetésére vonatkozó programtervezet és intézkedések megvitatása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy több vizsgálat is indult a település különböző pontjain érezhető szagok forrásának felderítésére. Egy légszennyező forrást már sikerült beazonosítani és a céget felszólították a szennyezés megszüntetésére. Nem sikerült azonban beazonosítani a jellemzően kora hajnali és késő esti órákban tapasztalható, vegyi jellegű szag forrását, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy szakcéget bíz meg a felderítéssel. Hazánkban egy cég foglalkozik ilyen tevékenységgel, ők árajánlatot adtak a mintavételezésre és elemzésre.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a beérkezett árajánlat alapján kétmillió forintot különített el a pontos mérések elvégzésére, valamint a minták analizálására annak érdekében, hogy az egyelőre ismeretlen eredetű kellemetlen szagokról pontosabb információt kapjanak, ami lehetővé teszi a forrás beazonosítását és a légszennyezők felelősségre vonását.

Emellett a képviselő-testület megvitatta a levegőszennyezés megszüntetésére vonatkozó programtervet és megbízták a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot annak részletes kidolgozásával és konkrét cselekvési terv hozzárendelésével a programhoz.

 

 1. ) Javaslat a környezetvédelmi alap költségvetési keretének felhasználására – komposztálási program

 

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy az elmúlt években már indult önkormányzati támogatással komposztálási program és sokan azóta is várják a program folytatását. A háztartási hulladék 30-50%-a komposztálható. A házi komposztálás amellett, hogy a környezet számára is hasznos, hiszen a hulladékot a talajt éltető humusszá alakítja át, gazdaságilag is életképes. A tervezett programban azok vehetnek részt, akik vállalják, hogy az önkormányzat által ingyenesen biztosított komposztáló edény mellé még egyet megvásárolnak és 5 évig rendeltetésszerűen használják azt. A résztvevők emellett oktatásban is részesülnek. A program várható költsége 1.512.000 Ft.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a komposztálási program elindítását és a költségigényének biztosítását.

10. ) Tinódi utca szélesítése – településrendezési szerződés megvitatása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felidézte, hogy az Edlomann-terület jobb megközelíthetősége érdekében korábban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tinódi és a Futórózsa utcákban található zártkerti ingatlanokat üdülőövezetbe sorolja, amennyiben az ingatlantulajdonosok az ingatlanjukból kb. 5 m-t útszélesítés céljára átadnak az önkormányzatnak. Három – egyazon tulajdonos által birtokolt – ingatlan esetében azonban nem született megállapodás, a tulajdonos elzárkózik a szerződés megkötésétől.

A képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította a településrendezési szerződés megkötését.

11.) Panoráma utca útstabilizálása – kivitelező kiválasztása

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az önkormányzat pályázati támogatást nyert el az útstabilizálásra. A műszaki osztály három cégtől kért ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot adó Uhrinwest Kft. azonban csak abban az esetben tudja vállalni a 3 év teljes körű garanciát, amennyiben forgalomlassítást és súlykorlátozást vezetnek be. A második legkedvezőbb ajánlatot adó cég az árajánlatok leadását követően árengedményt tett. A képviselő-testület megvitatta a kérdést és úgy határozott, hogy további pontosítás érdekében új árajánlatokat kér be és a következő képviselő-testületi ülésen választja ki a kivitelezőt.

 12) Magyarországi Evangélikus Egyház névhasználati kérelme

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy az evangélikus egyház 2018. szeptember 1-től a Kacsóh P. utcai óvodát „Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda” elnevezéssel kívánja működtetni és ennek érdekében névhasználati kérelmet nyújtott be. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Csömör név használatát engedélyezi addig az időpontig, ameddig az egyház  működteti a Kacsóh Pongrác utcai óvodát.

 13) Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása – tartható ebek számáról szóló döntés

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a kedvtelésből tartott állatok szabályairól szóló rendelet előírja, hogy a település belterületén és üdülőterületen lakásonként kettő eb tartható. Ennél több kutyát csak engedéllyel lehet tartani. Vadász László igazgatási előadó kifejtette, hogy a módosítás az engedély kiadásának feltételeit konkretizálja (szomszédok, szakhatóság véleménye, illetve jóváhagyása, figyelembe véve az ebek fajtáját és az ebtartó lakókörnyezetét).

A képviselők egyöntetűen támogatták a rendelet módosítását.

 14) Megbízási szerződéssel foglalkoztatott szabadnapos rendőrök költségkeretének biztosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke kifejtette, hogy az elmúlt időszakban a településen nem elegendő a rendőri jelenlét, ezt szabadnapos rendőrök alkalmazásával lehetne megoldani, akiknek a felszerelését a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 500 ezer forintot különít el a fokozottabb rendőri jelenlét biztosítására a településen.

 15) Major úton a sebességkorlátozó berendezés felszerelési és üzembe helyezési költségeinek biztosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy a Major úti sebességmérő berendezés 2017 őszén megrongálódott, nem javítható. Az új berendezés költsége üzembe helyezéssel 866.140 Ft. A képviselők egyhangúlag támogatták a sebességkorlátozó berendezés pótlását.

 16) Csömör, Ady Endre u. 1. I/2. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálata

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy szolgálati lakás bérlőjének szerződése hamarosan lejár, annak meghosszabbítását kérte. Fábri István polgármester kifejtette, hogy a bérlő mind a bérleti díj, mind a rezsi vonatkozásában hátralékkal rendelkezik. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a bérleti szerződést egy évvel hosszabbítja meg és felhívják a figyelmét a hátralék mielőbbi rendezésére.

 17) A 2017. évi zárszámadási rendelettervezet megvitatása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy az önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült. Az önkormányzat költségvetése az elmúlt évben stabil volt, likviditási problémák nem merültek fel. Az adóbevételek továbbra is növekednek. A kiadások legnagyobb része a település működtetését (intézmények, településüzemeltetés) szolgálta, emellett pedig számos beruházás és felújítás valósult meg, amelyeket a saját forrásokon kívül az elnyert pályázati forrásokból tudták finanszírozni. A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a zárszámadási rendeletet.

 18) Tájékoztató a Laky-villa részletes állapotfelméréséről

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy megtörtént a Laky-villa állapotfelmérése, amely alapján az épületet „tűrhető” állapotúnak ítélték a szakemberek: nem veszélyes, de rövid időn belül azzá válhat. Bármilyen beavatkozás a későbbi hasznosítás függvényében javasolt. A szakemberek úgy vélik, hogy vendégház, közösségi ház funkcióban célszerű gondolkodni, a felújítás várható költsége a funkciótól függően 4-500 ezer Ft/nm lehet, vagyis minimálisan 200 millió forint.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy véleménye szerint célszerű figyelembe venni a pályázati lehetőségeket is és annak függvényében meghatározni az épület jövőbeni funkcióját, hogy mire nyerhető el támogatás.

 19) Tájékoztató a Kossuth Lajos u. 73. szám alatti önkormányzati ingatlan műszaki állapotának felülvizsgálatáról

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a fafödémes vályogépület mindenképpen elbontandó. Mivel az épület jelenleg lakott, szociális bérlakásként hasznosítják, ezért az önkormányzatnak gondoskodni kell az ott élők lakhatásáról, el kell gondolkodni erre a célra szolgáló ingatlanok vásárlásán.

20) Gépjármű vásárlása a mezőőri szolgálat részére

 

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy a testület korábban döntést hozott egy Lada Niva vásárlásáról, ám a forgalmazó azóta sem tudta leszállítani a megrendelt járművet és nem tudott tájékoztatást adni arról, hogy mikorra várható. A Duna Autó Kft.-nél van raktáron azonos típusú gépjármű, de a szállító módosításához testületi döntés szükséges.

A képviselők egyhangúlag támogatták a gépjármű beszerzését a Duna Autó Kft.-től a korábban meghatározott feltételekkel.

 21) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Pásztor Sándor azzal a felvetéssel fordult a testülethez, hogy a termelői piac idejére szükséges lenne nyilvános mosdó üzemeltetésére. Fábri István polgármester válaszában kifejtette, hogy a téren lévő két intézmény felváltva tart nyitva a piac idején, így mindig van lehetőség mosdó igénybevételére.

Szintén Pásztor Sándor jelezte, hogy többen kifogásolták, hogy a temetőben őzek járnak és lelegelik a virágokat. Tihanyi Ferenc tájékoztatta a testületet, hogy a vadásztársaság már intézkedett, az őzeket elkábították és biztonságos helyre szállították.

 

Zárt ülés

 

 1. ) Javaslat az „Év pedagógusa” díjra

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Év pedagógusa díjat adományoz Maléth Gizellának, valamint Fervágnerné Sándor Andreának, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógusainak, valamint a díjazottak részére, 100 ezer forint nettó jutalmat ítél oda.

(26-27. oldal)

 

 1. ) Csömör, Kossuth Lajos u. 73. szám alatti önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy, a Kossuth Lajos u. 73. szám alatti 36 m2 alapterületű, komfort nélküli, valamint az azonos címen található 60 m2 alapterületű, félkomfortos önkormányzati bérlakásra vonatkozó szociális alapú bérleti szerződéseket 2019. június 30-ig méltányosságból meghosszabbítja.

 

Megszakítás