Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i üléséről

2018 április 19. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Csömöri Római Katolikus Egyházközség kezdeményezése Szent István szobor felállítására

Dr. Bándi Gyula, a Csömöri Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2020-ra az egyházközség Szent István szobrot tervezet felállítani a településen. Az elképzelést az adott évben esedékes kettős évforduló mellett az indokolja, hogy Csömörnek jelenleg egyáltalán nincs köztéri bronz szobra. A tervek szerint közadakozásból valósítanák meg a szobrot, melynek elkészítésével Meszlényi János csömöri szobrászművészt szeretnék megbízni.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy Szent István számos tekintetben szimbolikus alakja történelmünknek és a település szellemiségében igyekszik illeszkedni első királyunk hagyományaihoz. A képviselők támogatásukról biztosították a kezdeményezőket.

 

3.) Óvodai beiratkozási hirdetmény 

Tormay-Lesták Mária alpolgármesterfelidézte, hogy az idei évben speciális helyzet alakult ki, hiszen a Kacsóh utcai óvoda ősztől egyházi fenntartásba kerül, ám a beiratkozás lebonyolítása még az önkormányzat feladata lesz. A két óvodába való beiratkozást ezért egymástól jól elkülönítve kívánják kezelni, külön hirdetményen közzétéve, különböző időpontokban.

 

4.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása 

 Tormay-Lesták Mária alpolgármesterbeszámolt arról, hogy a korábbi vezető lemondása miatt jelenleg megbízott vezető irányítja az intézményt, ősztől azonban lehetővé válik az álláshely pályáztatás útján való betöltése. A hirdetmény szövegét javasolta a korábbiakkal azonos módon megfogalmazni. A képviselők ellenvetés nélkül fogadták el a javaslatot.

 

5.) RFC Csömör futsal csapat támogatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Magyar Kupa 2017/2018-as fordulójában a Rubeola FC 2. helyezést ért el, ám ez az eredményes szereplés előre nem tervezett költségekkel is járt. A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy 500 000 Ft összeggel támogatja a csapatot.

 

6.) Sportolói támogatás elbírálása világversenyen való részvétel céljából 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy Huszák Alexandra csömöri lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben élsportolói tevékenységéhez kér támogatást. Huszák Alexandra jégkorongozó, a válogatott tagjaként vesz részt a felnőtt női 1/A. világbajnokságon. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy 100.000 Ft összeggel támogatják Huszák Alexandrát.

 

7.) A külterületi illegális hulladék elhelyezés megakadályozásával kapcsolatos teendők megvitatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a Tatárdomb lezárásával sajnos az M0 szervizútjával párhuzamos földutakra, valamint más külterületekre került egyre több szemét. Az eddigi, illegális hulladéklerakást megelőzni hivatott akciósorozatok nyomán történt már tettenérés, illetve egy ízben sikerült megakadályozni a hulladéklerakást is. A Közbiztonsági Alapítvány vállalta, hogy magas technikai színvonalú eszközök beszerzésével támogatja a munkát, pl. mobil vadkamerákkal, amelyek lehetővé teszik az illegális hulladéklerakás rögzítését. A képviselő-testület ellenvetés nélkül úgy határozott, hogy a tavaszi és őszi akciósorozatra 500.000 Ft-ot biztosít,

 

8.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – József A. utca–Gorkij fasor kereszteződés (Kispálya) közlekedésbiztonsági fejlesztése – kivitelező kiválasztása 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az önkormányzat korábbi döntésének megfelelően a Gorkij fasor-Hunyadi utca-Arany János utca kereszteződésében modern közlekedésbiztonsági beruházás valósul meg.  Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a terv részleteit, valamint a kétkörös árajánlatkérés eredményét. A képviselők úgy határoztak, hogy a kivitelezéssel a legkedvezőbb ajánlatot adó Komjáti-Design Kft.-t bízzák meg.

 

9.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. Hunyadi utca-Vasút sor kereszteződésének útfelújítási munkái – kivitelező kiválasztása 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a Hunyadi utca végén, a HÉV-átjáró előtti kanyar mára lényegében a település főútjai közül az egyetlen olyan szakasz, amelyet nem újítottak fel az elmúlt évek során. Az útszakasz  felújítására kért a műszaki osztály ajánlatokat az önkormányzat döntése alapján. A kétkörös ajánlatkérési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot ezúttal is a Komjáti-Design Kft. adta. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza a Komjáti-Design Kft.-t a kivitelezéssel.

 

10.) Laky utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése – közbeszerzés elindítása 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a napirendi pontot a következő rendkívüli testületi ülésre napolja el.

 

11.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke bemutatta az önkormányzat idei beruházásait. A tervezetben elsősorban építési beruházások szerepelnek, valamint árubeszerzések (pl. az egészségház berendezése). A képviselő-testület ellenvetés nélkül hagyta jóvá a javaslatot.

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata felelősség-biztosításának kiterjesztése a CSÖTESZ Kft.-re 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felhívta a testület figyelmét arra, hogy a CSÖTESZ Kft. tevékenysége indokolja a felelősségbiztosítás megkötését, mivel közterületen végeznek olyan munkákat, amelyekkel esetlegesen kárt lehet okozni. Pásztor Sándor, a Kft. felügyelőbizottsági tagjaként arról számolt be, hogy ajánlatot kértek az önálló felelősségbiztosításra, de lényegesen kedvezőbb az éves díj, ha az önkormányzat felelősségbiztosítását terjesztik ki. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

13.) Többfunkciós kisteherautó vásárlása a Csömöri Községgondnokság részére 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tolmácsolta a Községgondnokság vezetőjének kérését, aki jelezte, hogy az önkormányzati intézmény jelenlegi két kisteherautója kritikus állapotban van, életkoruk igen magas, javítási költségeik éves szinten jelentősek. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy mivel jelenleg igen kedvezőek a lízingfeltételek, ezért az önkormányzat ebben a konstrukcióban vásároljon egy db. Multicar kisteherautót a Csömöri Községgondnokság részére. A beszerzés becsült értéke 42 millió forint, amelyből az idei költségvetésben 10 millió forintot szükséges biztosítani. A képviselők ellenvetés nélkül fogadták el a javaslatot.

 

14.) Gépjármű vásárlása a mezőőri szolgálat részére

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően több ajánlatot kértek Lada Classic terepjárókra. Ezt a típust mindössze két cég forgalmazza, hasonló ajánlatok érkeztek tőlük. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a mezőőri szolgálat részére megvásárolja a Lada Classic típusú, 4 üléses terepjárót zöld színben, vonóhoroggal felszerelve 3 millió 93 ezer Ft értékben.

 

15.) Középhegy u. 4. szám alatti ingatlan felajánlás megvitatása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon található romos, veszélyes épület bontását az önkormányzat elrendelte. Mostanra minden résztulajdonossal sikerült megegyezni  a vételárról, így lehetővé vált az épület teljes tulajdonjogának a megszerzése.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke jelezte, hogy az épület bontási költsége  kb. 7 millió forint lesz, ami így teljes egészében az önkormányzatot terheli majd. Az önkormányzat így egy értékes üres telek tulajdonosa lehet, amelynek a forgalmi értéke is magas. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a felajánlott tulajdonrészek megvásárlását. Az épület bontásának kivitelezőjét egy későbbi ülésen választják ki.

 

16.) A 2017. évi belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések elfogadása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt az elmúlt évi belső ellenőrzések eredményeiről, amelyek a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításának, beszedésének, elszámoltatásának nyilvántartására, valamint az iparűzési adó bevallására és beszedésére vonatkoztak. Az étkezési díjak vonatkozásában a belső ellenőrzés megállapításait a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság megtárgyalta és javaslatokat fogalmazott meg a vonatkozó rendelet módosítására a kerekítési szabályok, a befizetési határidők, valamint a hátralékokról kiállítandó számlák vonatkozásában. Az iparűzési adó ellenőrzés keretében 10 céget hívtak be szúrópróbaszerűen, amelyek közül 8 képviselői jelentek meg, a belső ellenőri jelentés intézkedést nem fogalmazott meg. A két meg nem jelent cég székhelyének megszüntetését az adóosztály kezdeményezte, mivel ezek nem lelhetőek fel a megadott címen. A képviselő-testület ellenvetés nélkül hagyta jóvá a megfogalmazott megállapítások végrehajtását.

 

17.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló  7/2015. (III.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása – térítési díjak változása miatt 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy törvényi előírás a rendelet évenkénti felülvizsgálata. Beszámolt arról, hogy a szociális étkezés díja év közben változott, ezért jelenleg nem indokolt a módosítás, míg a további intézményi térítési díjakat (házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása) a Pénzügyi Osztály számításai alapján javasolják módosítani oly módon, hogy a kedvezményes díjakra vonatkozóan egy újabb jövedelmi sávot iktatnak be. A rendeletet emellett kiegészítették a szünidei gyermekétkeztetés, valamint a bölcsődei ellátás biztosításának szabályozásával is. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

18.) Levegőszennyezésből eredő problémák megoldásának megvitatása 

Szántóné Hermányos Mária, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja  arról számolt be, hogy számos lakossági megkeresés érkezett az önkormányzathoz levegőszennyezés témájában. A hivatal munkatársai több egyedi ügyet megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy két problémacsoport különíthető el: a nem megfelelő lakossági fűtési szokások, valamint az ismeretlen, valószínűleg ipari eredetű légszennyezés, amelyet jellemzően a hajnali és késő esti órákban tapasztalnak a lakók a település több pontján. A előterjesztő javasolta, hogy a képviselő-testület dolgozzon ki egy átfogó intézkedéscsomagot a légszennyezési problémák megoldására.

A lakossági fűtési problémákkal kapcsolatban már történtek előrelépések: az önkormányzat tájékoztatással, tüzelőanyag-támogatással is igyekezett orvosolni a problémát, emellett az illetékes járási hivatal bírságokat is kiszabott. Lehetőség van azonban arra is, hogy más településekhez hasonlóan a fűtéssel összefüggő légszennyezést az önkormányzat rendeletileg szabályozza, ennek előkészítése folyamatban van.

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ipari jellegű szennyezés forrásának felkutatására az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Levegő Munkacsoport szakembereivel. A szennyezés összetételének és forrásának azonosításához speciális műszeres mérésekre van szükség. Ennek megvalósítása szintén része lesz az önkormányzati intézkedés-csomagnak.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta, hogy a polgármesteri hivatal dolgozzon ki egy intézkedéscsomagot a szennyező források felderítésére, illetve a megfelelő szakhatóságok, szakértők és közszolgáltatók bevonásával a megszüntetésére.

 

19.) Településrendezési szerződés – Tinódi u. 25. szám előtti utcaterület 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke arról számolt be, hogy az ingatlan területe kinyúlik a Tinódi utcára, tehát az aszfaltút egy része a magántelek területén húzódik. Az 59 m2 nagyságú terület utcához csatolásának lehetőségét szabályozási vonal jelöli. A tulajdonosok bővíteni kívánják az épületüket, de ennek feltétele a telek szabályozási terv szerinti kialakítása. A tulajdonosok eladásra kínálták az önkormányzatnak a területet, vagy szeretnének ugyanakkora területet kapni a telek melletti önkormányzati tulajdonú zsákutca területéből. Utóbbi megoldáshoz azonban szükséges a szabályozási terv módosítása. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a településrendezési szerződéssel egyidejűleg adásvételi szerződést köt a hivatalos értékbecslés alapján, valamint ezzel egyidejűleg adásvételi előszerződést az ingatlanhoz csatolandó területről, mindkét esetben 570.000 Ft értékben.

 

20. ) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása (SZT-5/M) a Határ út menti 017/3 hrsz. – Hyginett Kft. – ingatlant érintő szabályozási vonal törlése – Képviselő-testületi jóváhagyás 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az immáron több alkalommal tárgyalt ügyben az állami főépítész jóváhagyta a tervmódosítást. A képviselő-testület elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását.

 

21.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester jelezte, hogy lehetőség nyílt TAO-s pályázatból lefedni a műfüves focipályát, amit indokolttá tesz az, hogy a sportcsarnok épületének már nincs szabad kapacitása. Mivel azonban ez jelzálog jog bejegyzésével is járna, ezért célszerű a pálya területét leválasztani a sportcsarnokéról.

Pásztor Sándor jelezte,több lakos panaszkodott, hogy a Kistarcsai úton és az Erzsébet utcában a tilalom ellenére továbbra is nagy a teherautó-forgalom, ezért felkérte a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy az átmeneti türelmi időszakot követően figyelmeztetések helyett immáron büntetéseket szabjanak ki. Dr. Katona Péter jegyző válaszában közölte, hogy már történtek bírságolások, de intézkedik a gyakoribb ellenőrzések érdekében.

Szántóné Hermányos Mária jelezte, hogy a település több mélyebb pontján lefedetlen, elkerítetlen árkok vannak, amelyek balesetveszélyesek. Fábri István polgármester ígéretet tett, hogy megvizsgálják a korlátok elhelyezésének lehetőségét a veszélyes pontokon.

Kadók Ferencné arról tájékoztatta a testületet, hogy a pataksétányon több helyen  vízfeltörések jelentek meg annak ellenére, hogy a tavalyi évben már megkísérelték ezek levezetését.

Madarassné Dr. Hülitzer Katinka újfent felhívta a figyelmet a Nagy Sándor utca sarkán működő intézményekkel összefüggésben a közbiztonsági problémákra és szorgalmazta a térfigyelő kamerák mielőbbi üzembe helyezését, valamint további intézkedéseket javasolt.

Megszakítás