Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 6-i üléséről

2018 szeptember 20. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Csömöri Egészségház bútorozási munkáira kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az egyedi bútorokra vonatkozóan négy ajánlat érkezett be, ám közülük két cég nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak. Mivel a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég a becsült árnál lényegesen alacsonyabb ajánlatot adott, ezért a közbeszerzési szabályoknak megfelelően indoklást kellett benyújtaniuk az árképzésről. Ennek teljesítését követően a képviselő-testület a közbeszerzési eljárást lezárta, és a Falco Sopron Bútor Kft.-t nyilvánította nyertesnek.

 

  1. ) Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmény építése – döntés a pályázat benyújtásáról

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a képviselő-testület olyan elvi döntést hozott, hogy egy kisebb létszámú bölcsőde építésére nyújt be pályázatot és emellett a jövőben is támogatási szerződést köt a magán intézményekkel a változatos szolgáltatási kínálat fenntartása érdekében. (Mivel az önkormányzati fenntartású bölcsődék térítéskötelesek, ezért várhatóan a szülőknek nagyságrendileg hasonló összeget kell majd fizetniük az önkormányzati és a magán intézményekben is.) Türk Edina pályázati referens ismertette a pályázat részleteit, Benkó Gábor műszaki osztályvezető pedig bemutatta az épület terveit. A Laky-villa átalakításával két csoportszobás (28 fős) bölcsőde jönne létre, kiszolgáló helyiségekkel, konyhát pedig hozzátoldással lehet kialakítani. A beruházás tervezett költsége 264 millió forint, amelyből az önerő 15%, azaz 40 millió forint. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását.

 

  1. ) Intézkedési tervek megvitatása az Állami Számvevőszék ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az ÁSZ a két önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. és Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.) működését ellenőrizte, és feladatokat írt elő mind a tulajdonos önkormányzat, mind a két cég részére. Az intézkedési tervek elkészültek, amelyeket a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

 

  1. ) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. működésével összefüggő kérdések megvitatása

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az ÁSZ-ellenőrzés kapcsán, valamint az ügyvezető megnövekedett feladatai miatt szükségessé vált egy gazdasági vezető foglalkoztatása a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-nél. A kft. elkészítette saját intézkedési tervét és módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosításokat és jóváhagyta az intézkedési tervet.

 

  1. ) Önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatos pályázatok megvitatása

 

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője újabb TAO-s pályázati lehetőségekről számolt be, amelyek keretében folytatódhatna a szabadtéri sportcentrum bővítése. A képviselő-testület megvitatta a javaslatokat és felkérték a kft. ügyvezetőjét, hogy készüljön kimutatás a tervezett fejlesztések fenntartási költségeiről is.

 

  1. ) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola működésével kapcsolatos tankerületi szerződések megvitatása

 

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt a Dunakeszi Tankerületi Központtal folytatott egyeztetésekről. Mint elmondta, a kft. szándékai szerint a piaci árhoz jobban közelítő bérleti díjat szeretett volna kérni a sportlétesítményekért, ám a Tankerületi Központ ezt nem tudja biztosítani, ugyanakkor hajlandóak egy négyórás délutáni takarítót foglalkoztatni a sportlétesítmények területén, csökkentve ezzel a kft. kiadásait. A szerződés módosítására a későbbiekben kerülhet sor.

E napirendi pont keretében vitatta meg a képviselő-testület a Dunakeszi Tankerületi Központ és az önkormányzat közötti támogatási szerződés-tervezetét. Ennek lényege, hogy a szlovák nemzetiségi oktatás elindítása kapcsán olyan többletköltségek merültek fel, amelyeket a tankerület nem tud biztosítani, ezért az önkormányzat támogatási szerződés formájában biztosítja a forrásigényt. Ilyen költség a nemzetiségi tanító lakhatási támogatás, valamint egy részmunkaidős takarító és kísérő alkalmazása. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a támogatási szerződés megkötését.

 

 

  1. ) Laky utca csapadékvíz elvezetés munkáinak lezárása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a Laky utcai útépítése és csapadékvíz elvezetése során költségcsökkentő tényezők merültek fel, így a munkálatok a tervezettnél 5 millió forinttal  kevesebbe kerültek. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a vállalkozói szerződés módosítását a csökkentett költségekkel.

 

  1. ) Középhegy utca aszfaltozása, I. szakasz – Búzavirág utca és Meredek utca közötti szakasz – döntés kivitelező kiválasztásáról – közbeszerzési eljárás lezárása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Középhegyi utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatatták. A legkedvezőbb ajánlatot az ÁR-LA Magyarország Kft. adta. A képviselő-testület név szerinti szavazás során egyöntetűen úgy határozott, hogy a fenti munkák elvégzésével az ÁR-LA Magyarország Kft.-t bízza meg bruttó 36,6 M Ft-os áron.

 

 10.) Vadkerti Zsigmond utca aszfaltozása és vízelvezetése – kivitelező kiválasztása

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok arról számolt be, hogy a fenti utcában élőkkel  egyeztetések folytak, amelyek következtében a terveket módosították. A bekért ajánlatok közül az Aszfalt és Bontás Kft.-é bizonyult a legkedvezőbbnek, bruttó 12.851.891 Ft-os áron. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beruházás műszaki tartalmát.

A képviselők egyhangúlag támogatták a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég megbízását a munkálatok elvégzésével.

 

 11.) Géza fejedelem utca aszfaltozása és vízelvezetése – kivitelező kiválasztása

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok arról számolt be, hogy a fenti utcára vonatkozóan szintén lakossági egyeztetések folytak, amelyek következtében a műszaki tartalom tisztázódott. A bekért ajánlatok közül az Aszfalt és Bontás Kft.-é bizonyult a legkedvezőbbnek, bruttó 9.251.795 Ft-os áron. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beruházás műszaki tartalmát.

A képviselők egyhangúlag támogatták a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég megbízását a munkálatok elvégzésével.

 

12.) Ibolya utca útépítése és csapadékvíz elvezetése –kivitelező kiválasztása – közbeszerzés lezárása 

 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a XVI. kerülettel szomszédos utcában a csapadékvíz problémáját szikkasztással kell megoldani, ezért térkő burkolatú utat terveztek. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beruházás műszaki tartalmát. A beruházás vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytattak le, amelyre két érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot az ÁR-LA Magyarország Kft.-t bízza meg bruttó 36,7 M  Ft-os áron. A képviselő-testület név szerinti szavazással egyöntetűen támogatta a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég megbízását a munkálatok elvégzésével.

 

 13.) Major úti kerékpárút építése Csömör – Bp. XVI. kerület között – kivitelező kiválasztása

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy régóta húzódik a Major úti kerékpárút folytatására vonatkozó ajánlatkérések bekérése. Első körben igen magas ajánlatok érkeztek, ezért az önkormányzat további egyeztetéseket folytatott az ajánlatadókkal, többek között arról, hogy a felüljáró építéséhez a töltőanyag jelentős részét az önkormányzat biztosítja. Módosított ajánlatot a megváltozott feltételekkel kizárólag az ÁR-LA Magyarország Kft. adott, bruttó 31.113.222 Ft-os áron. Ez az összeg ugyan magasabb a költségvetésben tervezettnél, ám Kovács Péter XVI. kerületi polgármester előzetes szóbeli ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a főváros közigazgatási területén haladó kb. 100 m-es szakasz kivitelezési költségeit a XVI. kerületi önkormányzat  utólag átvállalja. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az ÁR-LA Magyarország Kft.-t megbízzák a munkálatok elvégzésével.

 

 14.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Madarasné dr. Hülitzer Katinka képviselő a Laky úti bekötőút szalagkorlátainak kihelyezésével kapcsolatban érdeklődött. Benkó Gábor műszaki osztályvezető válaszában tájékoztatta a képviselőt, hogy a két részből álló szerződést összevonták, az ősz folyamán várható a szalagkorlátok telepítése.

 

 

Zárt ülés

 

  1. ) Közigazgatási bírság kiszabása ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés megtárgyalása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Varga Péter közigazgatási bírság kiszabása ügyében a fellebbezést elutasítja, és az erről szóló határozatot hatályban tartja.

 

Megszakítás