Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25-i üléséről

2019 június 05. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

Napirenden kívül az önkormányzat köszönetét fejezte ki azoknak a civileknek, akik az elmúlt időszakban sokat tettek Csömör kulturális életének gazdagításáért.

Elismerésben részesült Dombrádi Lászlóné, aki rendkívül magas színvonalú magán néprajzi gyűjteményt hozott létre és tett látogathatóvá. Ugyancsak elismerték Bihari Réka és Lencsés Szilvia kezdeményezését, akik az olvasás népszerűsítésére hozták létre a Vivicitta jótékonysági futóversenyt, amelyen a csömöri gyermekcsapat nagy létszámmal vett részt, és amelyen idén a látássérültek számára készítendő hangos könyvek támogatásáért álltak rajthoz a versenyzők.

Az önkormányzat továbbá köszönetét fejezte ki a Trázsi Erzsébet vezette Csömöri Teátristák csapatának, akik az elmúlt években amatőr színjátszó tevékenységükkel gazdagították a helyi kultúrát, és áprilisban teltházas nagy színpadi előadással álltak a nagyközönség elé.

 

  1. ) A Sinka István Községi Könyvtár vezetői álláshelyére jelentkező pályázó meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese beszámolt arról, hogy a könyvtárvezető megbízása lejárt, ezért az önkormányzat a hatályos jogszabályoknak megfelelően lefolytatta a pályázati eljárást. A pozícióra két pályázó jelentkezett, ám egyikük visszalépett, a szakbizottsági meghallgatáson már nem vett részt. Így az egyedüli pályázó Veresné Boda Mária, jelenlegi könyvtárvezető, akit a szakértelemmel rendelkező bizottság egyhangúlag támogatott.

Veresné Boda Mária a meghallgatásán elmondta, hogy immáron húsz éve vezeti a könyvtárat. Ez idő alatt az olvasói igények jelentősen változtak, így folyamatos kihívást jelent a megváltozott igényekhez való alkalmazkodás.

 

Zárt ülés:

A Sinka István Községi Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta Veresné Boda Mária öt évre történő kinevezését a Sinka István Községi Könyvtár vezetői álláshelyére.

 

  1. ) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola ebédlőjének felújítása és bővítése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az önkormányzat két ütemben tervezi bővíteni az általános iskola ebédlőjét. Az első ütemben a felújításra és a szükséges bútorok beszerzésére kértek árajánlatot.

Simon Balázs, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. gazdasági vezetője, aki részt vett a pályázat lebonyolításában ismertette, hogy összesen öt cégtől érkezett be pályázat részfeladatokra, illetve a teljes beruházásra vonatkozóan.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az ebédlő felújításának és bővítésének munkálataira az AMECOD Zrt.-t bízza meg, bruttó 20.828.000 Ft-os áron.

 

  1. ) Rákóczi úti szolgálati lakások – gépészeti, villamossági felújítása kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy az önkormányzat megbízásából a Rákóczi úti szolgálati lakások kialakítását a Csömöri Községgondnokság végzi, alvállalkozók bevonásával. Lukács Gábor intézményvezető ismertette a műszaki tartalmat, valamint beszámolt arról, hogy a gépészeti és elektromos munkákra több cégtől kértek be árajánlatot. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat megvizsgálva úgy határozott, hogy a gépészeti munkálatok elvégzésével Márki György egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 6 133 320 Ft értékben, míg az elektromos munkák elvégzésére  Melichár Imre egyéni vállalkozót kéri fel bruttó 9 637 100 Ft értékben.

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata helyi környezetvédelemről szóló rendeletének módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a bizottság mérlegelte a közterületi fakivágások szabályozásának lehetőségét. A képviselő-testület megvitatta a javaslatot, és úgy határozott, hogy a döntést elnapolja.

 

  1. ) Polgárőrség hétvégi készenléti ügyeletének támogatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Polgárőr Egyesület felajánlotta, hogy a klasszikus polgárőri feladatok mellett tavasztól őszig a hétvégi időszakban ügyeletet teljesítenének, mivel ilyenkor számos speciális (pl. szállítási) feladat adódik a településen. Fábri István polgármester kifejtette, hogy hétvégén a Községgondnokság nem üzemel, így nem tudnak hatékonyan fellépni, ha bármi történik a közterületeken, ezért is célszerű igénybe venni a polgárőrség által biztosítandó ügyeletet.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta, hogy a Csömöri Polgárőr Egyesület hétvégi készenléti ügyeletét a május 1-től október 31-ig terjedő időszakban elősegíti, és ehhez bruttó 360 ezer forintot ad az egyesületnek.

 

  1. ) Kávézó, reggeliző kialakításának terve a HÉV Állomás utcában

Fábri István polgármester javaslatot tett arra, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság dolgozza ki a HÉV-állomás épület alsó szintjének hasznosítására vonatkozó pályázat feltételrendszerét.

Eigler Tamás, a bizottság elnöke jelezte, hogy a funkció meghatározásánál rendkívül körültekintőnek kell lenni a pályázat kiírása során. Fábri István hangsúlyozta, hogy bár az épület és a környezet rendezése anyagi terheket ró az önkormányzatra, mégsem a megtérülés a fő szempont, hanem egy színvonalas szolgáltatás biztosítása. A korábbi rossz tapasztalatok miatt az alkohol árusítását teljesen ki szeretnék zárni. Fontos szempont, hogy a pályázók részletesen fejtsék ki a pályázatukban a szolgáltatás tartalmi elemeit. A polgármester beszámolt arról, hogy már több komoly érdeklődő jelentkezett.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság dolgozza ki a pályázat részleteit.

 

  1. ) Lakossági telekrendezési igények megtárgyalása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a 364/4 hrsz.-ú, a Vízműsor utcából nyíló Körte sor nyúlványának státuszának rendezésére a szomszédos ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be. Mivel ez érinti a másik oldalról szomszédos ingatlan tulajdonosát, az önkormányzat felvette vele a kapcsolatot, és értékesítésre kínálta fel az érintett ingatlanrészt. A tulajdonos azonban méltányosságból szeretné megszerezni, mivel tudomása szerint az a digitalizáció során került ki a tulajdonából. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kifejtette, hogy ez lehetséges, és ebben az esetben a tulajdonosnak a földhivatalnál kell eljárást kezdeményeznie. Mivel időközben az eredeti kérelmező váratlanul elhunyt, a képviselő-testület elnapolta a döntést.

Hasonló kérelmet nyújtott be a Vadkerti utca egy szakaszának rendezésére a 435/1 és 437/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa, aki az ingatlanjaihoz szeretné csatolni a mintegy 185 m2-es területet. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az ügyet, és javasolta az értékesítést 20 000 Ft/m2 áron. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.

 

  1. ) Petőfi Sándor Művelődési Ház bővítése tervezési szerződés módosításának megvitatása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy az önkormányzat a művelődési ház bővítésének engedélyezési és kiviteli terveinek munkáira a Zsuffa és Kalmár Kft.-vel kötött szerződést. Már a szerződéskötéskor felmerültek további feladatok, amelyek szükségesek a tervezési munka elvégzéséhez, ám ezek díjai akkor még nem voltak ismertek. Az állagvizsgálatok és felmérések, a szomszédos parasztház engedélyezési terve, valamint a lehetséges szakági tervek összesen kb. 4 millió forintot tesznek ki. Javasolt ugyanakkor a kiviteli tervek elkészítését a következő évre ütemezni, mivel a munkálatokra ebben az évben még nem kerülhet sor, így az idei költségvetésben összességében csökken a művelődési ház tervezésére szánt összeg.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 10.) „Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021.11.)Közterületek fejlesztése II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek”Árpádföldi út –Csömöri út – Névtelen utca közötti szakaszának aszfaltozási munkái

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen az önkormányzat úgy határozott, hogy az Árpádföldi út Csömöri út és Névtelen utca közötti szakaszának önerős útépítését 50%-os arányban támogatja, mivel az utcának csak az egyik oldalán találhatók lakóingatlanok, valamint a környező utcákhoz képest – a kis forgalom miatt – alacsonyabb műszaki tartalommal (kisebb szélességben, egyoldali szegéllyel) készülne el. Az egy ingatlanra vetített összeg még így is magasabb a korábbi hasonló konstrukciókban megvalósult aszfaltozások költségeinél. A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül az Aszfalt és Bontás Kft. ajánlatát ítélte a legkedvezőbbnek, és a munkálatok elvégzésével ezt a céget bízta meg bruttó 14 816 620 Ft-os áron.

 11.) Erzsébet utcai útfelújításhoz kapcsolódó parkolóhely bővítéséhez kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az előző rendkívüli képviselő-testületi ülésen az önkormányzat támogatta a Bulgárkert szilárd útburkolaton történő megközelítését, valamint parkolóhelyek kialakítását; továbbá a Szabadság út felőli szakaszon történő aszfalt szélesítés és az árok közé szegélygerenda építését. A munkálatokra négy ajánlat érkezett be, amelyek közül a Plasztik Krisz Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, bruttó 3 390 687 Ft-os áron. A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy ezt a céget bízza meg a munkálatok elvégzésével.

 12.) Tájékoztató az útépítések közbeszerzési eljárásairól

Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a Középhegyi utca II. szakaszának közbeszerzési eljárása tolódik, mivel a meghívandó cégek jelenleg nem szerepelnek a rendszerben, ugyanakkor megindultak a szükséges eljárások.

Fábri István polgármester kikérte a képviselők véleményét arról, hogy a munkálatokat teljes, avagy félpályás útlezárás mellett valósítsák-e meg.

Az M0 szervizút – Laky bekötőút kereszteződésébe körforgalom tervezésére árajánlatokat kért az önkormányzat. A beérkezett ajánlatok alapján a képviselők egyhangú támogatása mellett a GrafiTUS Kft.-t bízták meg bruttó 2 476 500 Ft-os áron.

A Palotai úti sportlétesítmény beruházásának megvalósíthatósági tanulmány terveinek elkészítésére a képviselő-testület a beérkezett árajánlatok alapján a Zsuffa és Kalmár Kft.-t választotta ki bruttó 1 257 300 Ft-os áron.

 13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az önkormányzat piacfejlesztési pályázata sajnos nem nyert támogatást a költségarányok miatt, mivel az jelentős részben tartalmazta a Hősök tere közlekedésbiztonsági átszervezését. Ugyanakkor a főbb közlekedésbiztonsági elemeket az önkormányzat önerőből is meg tudja valósítani.

Szántóné Hermányos Mária beszámolt arról, hogy a művelődési ház melletti Csömör boltnak sajnos nagyon minimális a forgalma, és az önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy egyedi Csömör logós termékeket készíthessenek megrendelésre.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka arról érdeklődött, hogyan lehetséges, hogy a Gárdonyi Géza utcában sorházakat hirdetnek, annak ellenére, hogy a helyi építési szabályzat tiltja az ilyen jellegű épületek kivitelezését. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy a tervtanács foglalkozik az üggyel.

 

Megszakítás