Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12-i üléséről

2020 január 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) Végre nem hajtott (folyamatban lévő) képviselő-testületi határozatok

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott arról, hogy mely határozatok nem valósultak meg határidőre. Mint elmondta, csupán néhány ilyen ügy van, jellemzően folyamatban lévő ingatlanátadások esetében tapasztalható csúszás. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

3.) Együttműködési megállapodás Csömör Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy az elmúlt években a nemzetiségi önkormányzattal kialakult kapcsolat alapján nem csak a szerződés szabályozza az együttműködést,  hanem  az annál jóval szorosabb. A képviselők egyhangúlag támogatták az együttműködési megállapodás elfogadását.

 

4.) Együttműködési megállapodás Csömör Német Nemzetiségi Önkormányzatával

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a német nemzetiséggel is a jogszabályi kereteknek megfelelően, valamint a kialakult gyakorlat alapján készült el a megállapodás.

Drahos Réka Dalma, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör elnöke arról érdeklődött, hogy kibővíthető-e a megállapodás konkrétumokkal (sváb ház kialakítása, gála támogatása). Dr. Katona Péter elmondta, hogy a megkötendő megállapodás a működés általános feltételeit tartalmazza, a konkrét támogatásokról külön szerződésben kell rendelkezni, amelyek előkészítése folyamatban van, a következő évi költségvetés tervezésénél is figyelembe veszik azokat.

 

5.) Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásba delegált tagok választása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a jogszabályi változások miatt a kistérségi társulás szerepe csekély, tagdíjfizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ugyanakkor a tagságot célszerű továbbra is fenntartani. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a társulásba Fábri István polgármestert, akadályoztatása esetén pedig Tormay-Lesták Mária alpolgármestert delegálja.

 

6.) Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba delegált tagok választása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a társulásnak két éve az autópályadíjak bevezetésekor volt érdemi szerepe, azóta nem ült össze. Ugyanakkor a tagságot célszerű továbbra is fenntartani, mivel az különösebb kötelezettséggel nem jár. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a társulásba Fábri István polgármestert, akadályoztatása esetén pedig Tormay-Lesták Mária alpolgármestert és Pásztor Sándor képviselőt delegálja.

 

7.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda nyári zárva tartása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy a két óvoda különválása után is törekednek az intézmények működésének összehangolására. Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens jelezte, hogy bár az önkormányzati óvoda munkatervében eredetileg más szerepelt, az elmúlt év gyakorlata alapján bevált, hogy a két óvoda egyszerre tart nyári szünetet, ami a következő évtől már a munkatervben is így jelenik majd meg. A módosítást a szülői szervezet is jóváhagyta. A képviselők egyöntetűen támogatták, hogy a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2020. július 27. és augusztus 16. között tartson nyári szünetet.

 

8.) Gyermek és szociális étkezés térítési díjainak korrekciója

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a települési intézményekben közétkeztetést biztosító TS-Gastro Kft.  rezsiemelésre való hivatkozással árat kíván emelni. Ez a szociális étkeztetés árait egyáltalán nem, míg a gyermekétkeztetés árait minimálisan növeli.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy a közétkeztetés minőségi mutatói kis mértékben romlottak, különösen a változatosság terén. A problémákat jelezték a cégnek, amely ígéretet tett a helyzet javítására.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a díjkorrekciót.

 

9.) Csömör, Szabadság u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézet, hogy a Gödöllői COOP Zrt. tulajdonában lévő ingatlant az önkormányzat szolgálati lakás céljára bérli. Jelenleg Dr. Balgáné Dr. Kovács Éva csecsemő- és gyermekorvos használja az ingatlant, aki a bizottságtól a bérleti szerződés meghosszabbítását kérte 2020. december 31-ig. A bizottság a kérelmet támogatta. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a bérleti szerződést meghosszabbítja.

 

10.) Csömör, Vörösmarty utca 2. ingatlan bérbeadása— pályázat kiírása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az ingatlant az önkormányzat hosszú távú befektetésként megvásárolta, de jelenleg kihasználatlan, ezért pályázati úton kívánják hasznosítani, elsősorban minőségi gasztronómiai szolgáltatás (kávézó, cukrászda, pékség) céljára úgy, hogy alkalmanként a művelődési ház kihelyezett rendezvényei is teret kapjanak az épületben. A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és úgy határozott, hogy három bírálati szempont alapján értékeli a beérkezett pályázatokat: a tevékenység jellege, a bérlő által tervezett beruházás (felújítás) műszaki tartalma, színvonala, valamint a felajánlott bérleti díj össze alapján.

 

11.) Csömöri Községgondnokság Alapító Okiratának módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Községgondnokság intézményvezetőjének megbízatása lejár, szükséges új pályázatot kiírni. Ugyanakkor javasolta, hogy az intézményvezetői megbízás időtartamát módosítsák úgy az Alapító Okiratban, hogy legfeljebb öt évre nevezhető ki. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

12.) A Csömöri Községgondnokság intézményvezetői állására pályázat kiírása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az intézményvezető megbízatása december 31-én lejár, így szükségessé válik új pályázat kiírása az álláshelyre. Egyben javasolta, hogy a megbízás 2 évre szóljon, ami új pályázat nélkül további 3 évvel meghosszabbítható. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a pályázat kiírását az ismertetett feltételekkel.

 

13.) 2020. évi belső ellenőrzési feladatok tervezete

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzatnak minden évben belső ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzést az elmúlt években a Vincent Auditor Kft. végezte. A 2020-as évre a javasolt ellenőrzési területek:

  1. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások odaítélésének, elszámolásának ellenőrzése.
  2. Képviselő-testületi határozatok kezelésének, nyilvántartásának, lejárt határidejű határozatoknak ellenőrzése.
  3. 2019. évi választásokra kapott állami támogatás felhasználása szabályszerűségének ellenőrzése.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

14.) Javaslattétel jutalmazási keret felhasználására

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat éves költségvetésében minden intézmény részére biztosított jutalmazási keretet. A választott tisztségviselők közül kizárólag a polgármester részére adható jutalom. Az önkormányzati választás eredménye alapján a polgármester tevékenységét közmegelégedésre végzi. A bizottság a polgármester három havi fizetésének megfelelő jutalmat, azaz bruttó 1.800.000 Ft kifizetését javasolta. A képviselő-testület 8 igen szavazattal (a polgármester távollétében) támogatta a javaslatot.

 

15.) Környezetbarát síkosság-mentesítéshez forrás biztosítása

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy Csömör közterületeire évente közel 90 tonna hagyományos útszóró sót szór ki az önkormányzat a téli hónapokban. Bár vitathatatlanul ez a legolcsóbb megoldás, rendkívül károsítja a növényzetet és a műtárgyakat is, használatát (az úttesten kívül) már törvény is tiltja, ezért szükséges alternatív megoldás biztosítása a frekventált helyeken.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2019-re bruttó 500 ezer forintot, míg 2020 elejére 600 ezer forintot különít el a környezetbarát síkosság-mentesítés biztosítására.

 

16.) Közszolgáltató kiválasztása nem háztartási közművel összegyűjtött szennyvíz szállítására

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a jogszabályi előírásoknak megfelelő cégek számára a közszolgáltatás ellátására. A legkedvezőbb ajánlatot az eddig is szolgáltató Szívó Kft. adta.

Vadász László igazgatási előadó elmondta, hogy a lakosság számára az ár változatlan marad, míg a közületek a korábbinál valamivel magasabb áron tudják majd igénybe venni a szolgáltatást.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését.

 

17.) Tinódi utca szélesítése — településrendezési szerződéstervezet módosítása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület 2019 májusában döntött a Tinódi utca szélesítéséről oly módon, hogy az ingatlantulajdonosokkal településrendezési szerződést köt.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető jelezte, hogy néhány ingatlan esetében elhalálozás, illetve az azt követő hagyatéki eljárás miatt elhúzódott az ügy, egy tulajdonos pedig elzárkózik a településrendezési szerződés megkötésétől. A jelenlegi ütemben ez nem akadályozza az út szélesítését, a későbbiekben pedig más jogi eszközökkel orvosolható a probléma. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a településrendezési szerződés megkötését.

 

18.) Épülő bölcsőde kiviteli terveire tervező kiválasztása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat 224 millió forintos támogatást nyert el (100 millió forintos önerő biztosítása mellett) bölcsődefejlesztésre, a Laky-kúria felújítására. A kivitelezési munkák megpályáztatásához, a közbeszerzés kiírásához kiviteli tervekre van szükség. Ezek elkészítésére az önkormányzat négy tervezőt keresett meg ajánlatadásra, közülük ketten kapacitáshiányra való hivatkozással nem adtak ajánlatot. Mind árban, mind határidőben az engedélyezési terveket is készítő Zsuffa és Kalmár Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta, hogy a kiviteli tervek készítésére a Zsuffa és Kalmár Kft.-t bízza meg, bruttó 12.509.500,- Ft-os áron.

 

19.) Laky bekötőút melletti gyalogos és kerékpáros útvonallal érintett 0147/126 hrsz. ingatlan rendezése

Tihanyi Ferenc képviselő érintettséget jelentett be, ezért a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a képviselőt a szavazásból kizárta.

Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a szántú besorolású ingatlan területén az önkormányzat gyalogos-kerékpáros földutat épített. Az érintett terület értékbecslés szerinti ára 326.000 Ft. A képviselő-testület 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy a gyalogos-kerékpáros útvonallal érintett 188 nm-es területet az önkormányzat az értékbecslés szerinti áron megvásárolja Tihanyi Ferenc és Babcsánné Tihanyi Mária tulajdonosoktól.

 

20.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az állami támogatások beérkezése, a képviselő-testületi határozatok végrehajtása, valamint az adóbevételek tényleges alakulása függvényében szükséges a költségvetési rendeletet aktualizálni. Az osztályvezető elmondta, hogy az iparűzési adóbevétel a vártnál kedvezőtlenebbül alakult, a hiány az adófeltöltésből, megtakarításokból, valamint a következő évre áthúzódó beruházásokból azonban fedezhető.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet.

 

21.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Közművelődési Rendeletének megalkotása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat régi adóssága a helyi közművelődés rendeleti szintű szabályozása. A rendeletet a bizottság a helyi közművelődési intézmények, valamint a település kulturális életében aktív szerepet vállaló zeneiskola vezetőinek bevonásával készítette el.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a rendeletet.

 

 

22.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitűntetések és címek adományozásáról szóló rendeletének módosítása — Elismerő Oklevél bevezetése

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a Csömör Sportjáért díjat megalapítása óta mindössze egy személynek ítélték meg, ezért a bizottság javasolja annak eltörlését, mivel az ilyen jellegű elismerés más formában megvalósul.

A polgármester kezdeményezte egy Elismerő Oklevél bevezetését, melyet mindazon személyek, szervezeteket kaphatnának meg, akik egy adott szakterületen magas színvonalú munkát végeznek.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatokat.

 

A képviselő-testület napirenden kívül köszöntötte a férfi kézilabda-csapat vezetőedzőjét, Bagyánszki Zsoltot, valamint a csapat legaktívabb játékosait: Turák Csaba csapatkapitányt, az élvonalbeli rutinnal rendelkező Bakos Györgyöt, valamint a házi góllövőlistát vezető Bártfay Andrást abból az alkalomból, hogy a csapat veretlenül áll az NBII élén.

 

23.) Világversenyen részt vevő sportolók támogatása

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogatja a világversenyen induló csömöri sportolókat. Mivel a 2020-as olimpiai év, ezért a polgármester javasolta, hogy Balaska Márk olimpiai felkészülését kiemelten, 600 ezer forinttal támogassa az önkormányzat, amit a testület jóváhagyott. Fábri István jelezte azt is, hogy Valter Attila kerékpározó szintén esélyes az olimpiai részvételre, az ő támogatásáról a későbbiekben célszerű dönteni.

.

 

24.) Közlekedésbiztonsági koncepció megtárgyalása

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy 2019 májusában az önkormányzat a HRS Traffic Kft. által készített közlekedésfejlesztési koncepciót részben elfogadta, illetve módosításokat javasolt, melyek elkészültek. A képviselő-testület az így véglegesített Közlekedésfejlesztési Koncepciót egyhangúlag elfogadta a következő kiegészítésekkel:

  1. Felkérik Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnokot, hogy 2020. március 31-ig készítse el a koncepció környezetvédelmi szempontú felülvizsgálatát.
  2. Felkérik az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottságot, hogy 2020. február 28-ig a legfontosabb közlekedésfejlesztési beruházásokról készítsen részletes ütemtervet.

 

25.) Közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása — közterület használati és behajtási díjak rendezése

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a 2016-ban meghatározott díjakat a bizottság felülvizsgálta és azok emelését javasolja. Fábri István polgármester javasolta, hogy az emelés ne egységes legyen, hanem differenciált: a behajtási engedélyeket növeljék nagyobb mértékben, míg más, a közösség számára előnyöket nyújtó szolgáltatások (pl. piaci árusítás) díja csekély mértékben emelkedjen csupán. Benkó Gábor műszaki osztályvezető kérte, hogy a díjakat kerekítve szabják meg. A képviselő-testület a döntést elhalasztotta és felkérte a bizottságot a rendelet átdolgozására a felmerült szempontok alapján.

 

26.) Névhasználati kérelem elbírálása

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy Bretz Ágnes a Német Nemzetiségi Egyesület Csömör képviseletében a Csömör név használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be. Az egyesület bejegyzése folyamatban van, célja a településen élő német közösség összefogása, valamint a kultúra és a hagyomány megismertetése, ápolása. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett név a jelenlegi formában nem túl hangzatos és összekeverhetővé teszi más szervezetekkel az egyesületeket. Javasolta a Csömöri Német Nemzetiségi Egyesület változatot. A képviselő-testület a névhasználatot támogatta azzal a feltétellel, hogy az egyesület az alapító okiratot a tervezetben leírt tartalomnak megfelelően nyújtja be és annak megfelelően folytatják működésüket.

 

27.) Szennyvíztisztító konzorciumi szerződésének módosítása

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a szerződésmódosítás pusztán formális, anyagi vonzata nincs. A képviselő-testület támogatta a javaslatot.

 

28.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási tervének módosítása (SZT-M1) tervezett turisztikai célú lovarda területére (0147/110 hrsz.) című tervmódosítás — Partnerségi és lakossági egyeztetésének lezárása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumot tartottak, ám észrevétel, vélemény nem érkezett be, így  a partnerségi és lakossági egyeztetés lezárható.

Szükséges ugyanakkor a HÉSZ módosítása a tervezett turisztikai célú lovarda vonatkozásában, ezért a polgármester javasolta az eljárás megindítását.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatokat.

 

29.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi ülései

Fábri István polgármester ismertette a képviselő-testületi és bizottsági ülések ütemezését, amelyet a képviselők egyhangúlag hagytak jóvá.

 

30.) 2020. évi igazgatási szünet elrendelése

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a korábbi gyakorlat szerint a hivatali dolgozók szabadságolásának biztosítása érdekében 2020-as évben is igazgatási szünetet terveznek elrendelni: 2020. július 27-től augusztus 7-ig, valamint 2020. december 21-től december 31-ig. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

31.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő több, közlekedéssel kapcsolatos problémát is jelzett.

Eigler Tamás a közmeghallgatáson elhangzott kérdések megválaszolásáról érdeklődött, valamint javasolta, hogy vizsgálják meg, teljesülnek-e a fogorvosokkal kapcsolatos szerződésben foglaltak, mivel számos lakossági panasz érkezett. A képviselő továbbá arról érdeklődött, hogy az M0 melletti területek használati joga átkerült-e már az önkormányzathoz. Dr. Katona Péter jegyző válaszában jelezte, hogy az átadás vezetőváltás miatt csúszik, de a tervezett fásítás már elkezdődött.

 

 

Megszakítás