Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-i üléséről

2020 augusztus 24. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Parkoló és közpark telekalakítási eljárásának elindítása a HÉV-állomás utcában

Fábri István polgármester felidézte, hogy a HÉV-állomás utcában az elmúlt két évben jelentős beruházások, fejlesztések történtek: elkészült az Egészségház, felújították az útpályát, számos parkolót és közparkot alakítottak ki, valamint megkezdődött a tűzoltóállomás kialakítása. Ezek nem kizárólag az Egészségházhoz tartoznak funkciójukban, emellett pedig az Egészségházon belül is megjelennek további funkciók az alapellátáson túl, ezért szükséges ennek jogi rendezése: az Egészségház társasházzá alakításával és albetétek kialakításával. 

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. 

 

3.) Vezetői beszámoló a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2019-2020. nevelési évéről

Böde Julianna, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatója ismertette az intézmény éves beszámolóját, amelyben külön kitért a veszélyhelyzettel kapcsolatos vonatkozásokra, valamint az intézmény dolgozóinak továbbképzésére. Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens főként formai javaslatokat fogalmazott meg a beszámolóval kapcsolatban.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a létszámadatok alapján szükségessé válhat a csoportlétszámok növelése a törvényi keretek között. 

A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a csoportlétszámok 10%-kal történő megnövelését, amennyiben az szükségessé válik.

 

Napirenden kívül Balogh Bernadett és Balogh Bertalan ismertették az augusztusra tervezett zenei fesztivál terveit. Fábri István polgármester kifejtette, hogy az önkormányzatnak nincs hatásköre a magánterületen megvalósítandó fesztivál engedélyezésével kapcsolatban, ugyanakkor aggályosnak tartja a helyszínválasztást mind a fesztivál résztvevői, mind a tervezett helyszín környezetében élő lakosok szempontjából, ezért javasolta, hogy a Gazdaszövetkezet területén valósítsák meg a rendezvényt. 

 

4.) A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója

Eigler Tamás képviselő, a sport kft. felügyelőbizottságának elnöke ismertette, hogy a beszámolót Kasnyik János könyvvizsgáló korlátozás nélküli, „tiszta” véleménnyel látta el.

A képviselő-testület az éves beszámolót egyhangúlag elfogadta, továbbá a Kft. 2019. évi veszteségét eredménytartalékba helyezte.

 

5.) Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. támogatási kérelme (korábbi előterjesztés újratárgyalása)

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen tárgyalták az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szerződésen felüli támogatási kérelmét. Időközben a szolgáltatásra Csömörrel együtt szerződő többi résztvevő (Kistarcsa, Kerepes, Nagytarcsa) úgy nyilatkozott, hogy nem kívánják elfogadni a támogatási kérelmet. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a támogatási kérelmet elutasítja.

6.) Közösségi tér és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.3. Központi és forgalmas útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése – Szabadság úti parkolás átalakítása és térrendezés a Hősök tere–Árpád utca közötti szakaszon

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Szent István szoborhoz kapcsolódó területrendezéssel egyidejűleg új forgalmi rendet vezetnének be az érintett szakaszon. Ennek keretében a sebességhatárt 40 km/órában korlátoznák, sebességmérő eszközt helyeznének ki. A zeneiskolánál, valamint az Erzsébet utcánál új parkolók kerülnének kialakításra, ugyanakkor az iskolától a Kossuth Lajos utcáig a parkolást fizikailag korlátoznák. A beruházás költsége 13 millió forint, a munkák irányításával a műszaki osztályt, az elvégzésével pedig a Csömöri Községgondnokságot és a Csötesz Kft.-t kívánják megbízni.

A képviselő-testület a sebességkorlátozást 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el. Az Erzsébet utcánál kialakítandó új parkolókat 5 igen, 3 nem szavazattal támogatták, míg a sebességmérő eszköz telepítését egyhangúlag fogadták el. A teljes beruházást 7 igen szavazattal fogadták el egy tartózkodás mellett.

 

7.) Önkormányzatok számára kiírt belügyminisztériumi pályázaton való indulás lehetőségének megvitatása

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a belügyminisztérium pályázatot írt ki nem engedélyköteles útfelújításra. A pályázati feltételeket megvizsgálva a Béke tér és Emlékmű köz felújítása tűnik kézenfekvőnek a pályázati forrásból. A képviselők egyhangúlag úgy határoztak, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra, és a jövő évi költségvetésben biztosítja az ehhez szükséges önerőt.

 

8.) Közösségi tér és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Kálvária utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen pontosítás, valamint jogi kérdések rendezése miatt elnapolták a döntést. Azóta új ajánlatokat nyújtottak be az ajánlattevők, amelyek közül a legkedvezőbbnek az Úttengely Kft. ajánlata bizonyult bruttó 22 943 238 forintos áron. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a céget megbízza a kivitelezéssel, továbbá felhatalmazza a polgármestert a Kálvária köz csapadék elvezetése céljából az önkormányzat javára szolgalmi jog létesítésére az 1558/7 és 1557/5 hrsz.-ú ingatlanok területére.

 

9.) Közösségi tér és közterület-fejlesztési program 2017–2021. II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Vízműsor felújítása – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Vízműsoron a DMRV Zrt. csatornázási munkálatokat folytat, ezért a már aszfaltozott szakaszon keresztbevágások történtek. A beruházás keretében ezeket a bevágásokat pótolják, valamint a korábban nem aszfaltozott szakaszokat mart aszfalt burkolattal látják el. Néhány éven belül várható, hogy a DMRV Zrt. további munkálatokat végez ezen a szakaszon, ezért nem érdemes magasabb műszaki tartalommal végezni a beruházást. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Vízműsor utca aszfaltozási munkálataira a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Aszfalt és Bontás Kft.-t bízza meg bruttó 25 077 293 forintos áron.

 

10.) Tájékoztató a Csömöri Sport- és Szabadidő Központ területén tervezett fejlesztésekről

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen felmerült egy, az új iskolához kapcsolódó fedett lovarda megépítése állami támogatásból. A képviselő-testület úgy vélte, hogy a projekt támogatandó, ám az üzemeltető által beadott tervezet egyelőre döntésre alkalmatlan.

 

11.) A Helyi építési Szabályzat módosítása a Határ úti új gazdasági övezetben

Fábri István polgármester ismertette, hogy Rajnai Henrik képviselő tárgyalásokat folytatott a Határ úti gazdasági övezet eddig beépítetlen területeinek tulajdonosával. A tulajdonos kérelmezi a terület beépítési százalékának növelését a jobb fejleszthetőség érdekében. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

12.) A Csömöri Vendégház működtetésének kérdései

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen megvitatták a működtetés lehetőségeit. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a működtetéssel a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-t célszerű megbízni, mivel ennél a cégnél van meg a szükséges humánerőforrás. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, valamint úgy határozott, hogy a fenti célra 3 000 000 Ft tagi kölcsönt biztosít a kft. részére.

 

13.) Erdőterületekre vonatkozó ingatlanfelajánlások megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt időszakban több ingatlanfelajánlás érkezett, amely ingatlanok szervesen kapcsolódnak az önkormányzati területekhez.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvásárolja a Bulgárkert melletti 1549 hrsz.-ú, 1921 négyzetméter területet 7 500 000 Ft-os áron; a 063/6 hrsz.-ú, 87 438 négyzetméter területű erdőt maximum 842 805 Ft-os áron; valamint a körtúra útvonala mentén található 060/4 hrsz.-ú, 1720 négyzetméter területű szántó besorolású ingatlant 600 000 Ft-os áron.

14.) Csömör Nagyközség közlekedési koncepciójának környezetvédelmi vonatkozásai

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok felidézte, hogy a képviselő-testület 2019 decemberében felkérte a Környezetvédelmi Munkacsoportot, hogy alakítsa ki a közlekedésfejlesztési koncepciónak a környezetvédelmi részre vonatkozó javaslatát. A munkacsoport egy javaslatcsomagot dolgozott ki, amelyet a környezetvédelmi tanácsnok ismertetett a testülettel. A javaslatcsomagban szerepel a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése, a gyalogos közlekedés racionalizálása, elektromos töltőállomás kialakítása. 

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2020. évi Költségvetési rendeletének módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetési rendelet aktuális módosításait, amelyek részben a veszélyhelyzettel összefüggő módosításokat tartalmazzák, valamint az új rendeletek költségvetési rendeletbe történő beemeléséből adódnak. A képviselők egyhangúlag támogatták a költségvetés módosítását.

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései    

Szántóné Hermányos Mária tolmácsolta a Winkler Patika kérését arra vonatkozóan, hogy önként vállalt készenléti feladatkörét megszüntessék. Indoklásukban szerepelt, hogy a szolgáltatást csak elvétve veszik igénybe a lakosok, valamint a környéken több hétvégi vagy akár éjszakai nyitva tartással rendelkező patika található. A képviselők támogatták a kérést.

 

Zárt ülés

1.) Kifogás a Magyar Agrárkamara állásfoglalásával szemben

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-01200-7/2020 számon meghozott  állásfoglalását  jóváhagyja, és Széki Jánosné kifogását elutasítja. 

2.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – illegális hulladéklerakás

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Kövér Sándor és Kövérné Tászler Ágnes Erzsébet fellebbezését elutasítja, és a 3499-3/2020. sz. határozatot hatályban tartja, míg Molnár Attila esetében a határozatot megváltoztatja, és vele szemben az eljárást megszünteti.

Megszakítás