Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 22-i üléséről

2021 február 11. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Napirenden kívül:

A képviselő-testület megemlékezett Mandur Lászlóról, Csömör nagyközség nemrégiben elhunyt díszpolgáráról.

 

Ez év szeptemberében a Furmicska Néptánc Egyesület a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismerésére alapított Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat vehetett át a Karmelita Kolostorban. Az egyesület a csömöri szlovák folklórhagyományok átörökítésében, valamint a gazdag helyi népviselet és anyagi kultúra megőrzésében vállalt szerepéért nyerte el a díjat. A képviselő-testület az ülésen nyilvánosan gratulált a Furmicska Néptánc Egyesület képviselőinek a rangos elismeréshez.

 

Bemutatkozott Pető Gábor atya, aki augusztus 1-től a kistarcsai, a nagytarcsai, a kerepesi és a csömöri települések római katolikus plébánosa.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021 nevelési évre vonatkozó munkaterve

 

Ráduly Ildikó a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója röviden ismertette az intézmény írásban is benyújtott éves munkatervét. Kiemelte, hogy az általános iskolában megoldódott a zeneiskolai foglalkozásokat érintő helyhiány. Az intézményvezető jelezte, hogy a zeneiskola dolgozói szeretnék, ha tesztelnék őket, mert kiszolgáltatottak a járványnak és pedagógusként hatalmas felelősség van rajtuk. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a munkatervet. (November elején az önkormányzat saját költésgén tesztelte a zeneiskola és általános iskola pedagógusait, munkatársait.- A szerk.)

 

3.) Szociális Alapszolgáltatási Központ szakdolgozóinak részére jutalom meghatározása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ  munkatársai a járványhelyzetben erőn felül teljesítenek. Munkájuk az első hullám után, a viszonylag enyhe nyári időszakban is jelentős mértékben megnövekedett, mivel sok olyan idős ember került a látókörükbe, akik a vészhelyzet elmúltával továbbra is jogosultként vették igénybe a szolgáltatásokat, így például a szociális étkeztetést. Félévkor az önkormányzat fél havi jutalmat és a cafeteria-költségkeret emelését biztosította  az éves jutalomkeret terhére.  Annak érdekében, hogy az év végén – úgy, mint a többi intézmény – teljes havi bértöbbletből tudjanak gazdálkodni, szükséges megemelni az intézmény jutalomkeretét. Mivel a SZAK-nak a betöltetlen álláshelyek miatt bérmegtakarítása keletkezett, ezért bruttó 1.155.000 Ft összeggel szükséges kiegészíteni a rendelkezésre álló összeget. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

4.) Csömörön élő sportolók világversenyen való részvételének támogatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke két csömöri sportoló támogatási igényét tolmácsolta, akik már 2019-ben is kaptak  önkormányzati támogatást világversenyekre történő felkészülésükhöz. A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy 150-150 ezer forinttal támogatja Solti László világbajnok és kétszeres Európa-bajnok kajakos; valamint Jánosi Luca többszörös korosztályos magyar bajnok teniszező felkészülését.

 

5.) Csömör Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása – HÉSZ módosítás – részfeladatokra állami főépítészi egyeztetési eljárással c. tervmódosítás – Képviselő-testületi jóváhagyás

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy kisebb formai módosítások, pontosítások szükségesek a HÉSZ-ben. A képviselőtestület egyhangúlag jóváhagyta ezeket.

 

6.) Tájékoztatás a Csömöri-patak állapotának felméréséről

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy dr. Baranyi Eszter ökológus elkészítette a Csömöri-patak állapotfelmérését és a következő problémákat nevesítette:

–A patakmeder szabályozásának következtében a patak nem tud kiönteni a medréből, ezért a lápról eltűntek a vizes élőhelyekre jellemző fajok, vagy jelentősen lecsökkent a számuk. Szintén a patakmeder mélyítése miatt az állatok nem tudják megközelíteni az ivóvízforrást a meredek partfalon.

-A tó szintén csökkenti a láp vízmennyiségét.

-A patak vízszintje a sok csapadék ellenére sem nő.

-Nagy mennyiségben kerül a patakba szennyvíz (bár ez a helyzet az új szennyvíztisztító átadásával normalizálódik).

A patak rehabilitációjára és a vizes élőhelyek helyreállítására az ökológus szakember három szinten fogalmazott meg javaslatot: vízgyűjtő, patak és meder szinten.

Javasolja a meder felemelését a lakott területen kívül, elsősorban a láp területén. A Szabadság út és Jókai utca között pufferzónát lenne szükséges létrehozni, vagy legalábbis fásítani a párolgás csökkentése érdekében. A patak vízgyűjtő területén szükséges lenne jobban megfogni a lezúduló csapadékvizet, lassítani a lefolyását, mert a hirtelen lezúduló vízmennyiség gyorsan  távozik  is a település területéről.

Onhausz Erzsébet jelezte, hogy a fenti elképzelések megvalósítására a LIFE program keretében lehetne pályázni, de csak regionálisan, komplex rendszerben. Ehhez együttműködő partnereket kell keresni.

Vadász László igazgatási ügyintéző ismertette, hogy több részletben bejárást végeztek a patak medrének felmérésére és több problémával szembesültek. A Patak utcánál a meder le van zárva, megközelíthetetlen, ami önkormányzati intézkedést igényel. 

A település belterületén számos helyen csövek vezetnek a patakmederbe, amelyek közül többől csapadékmentes időben is valamilyen folyadék csordogál a patakba. Más helyszíneken a patak vizének kiszivattyúzása jellemző. Sipos Tamás képviselő felidézte, a patak vizének locsolásra történő szivattyúzása akkor indult meg, amikor még a vízhozam többszöröse volt a jelenleginek, ma már nem megengedhető, fel kell számolni.

Onhausz Erzsébet összefoglalva az elhangzottakat hangsúlyozta, hogy az előterjesztés célja, hogy a fejlesztés elindulhasson. A konkrét tervek, elképzelések jóval gondosabb kidolgozást igényelnek.

 

7.) Javaslat az új természetvédelmi oltalom alá kerülő területekről és értékekről

Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az előző napirendi ponttal összefüggésben a bizottság javasolta, hogy a patakot vegyék védelembe annak érdekében, hogy az önkormányzat legyen az eljáró hatóság a szennyezés és  vízkivételezés esetén. 

Emellett javasolják, hogy a településen (akár magánterületen) álló értékes fák, növények szintén kerüljenek védelem alá.

 

8.) Szerződéskötés az éjszakai buszjárat működtetésére

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a tapasztalatok alapján a két éjszakai járat közül a 0.45-kor induló járatnak van értelme, ám az egy órával később induló járatot csak elvétve veszik igénybe utasok, ezért annak megszüntetését javasolják. A busztársaság a javaslatot és a támogatási összeg megfelezését elfogadta. A képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a javaslatot. (Az éjszakai buszjárat az idő közben bevezetett kijárási korlátozás ideje alatt szünetel. – A szerk.)

 

9.) Közétkeztetési szerződés módosítása az Eatrend Kft.-vel

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a közétkeztetést biztosító szolgáltató nevet változatott, ezért szükséges új szerződés megkötése. Ezzel egyidejűleg aktualizálták a szerződést és jobban részletezték a minőségi előírásokat. A képviselők 8 igen szavazattal jóváhagyták a szerződésmódosítást.

 

10.) Javaslat a Csömöri Egészségház szolgáltatásainak bővítésére

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy hónapok óta zajlanak egyeztetések az  Csömöri Egészségház üresen álló helyiségeinek hasznosításáról.

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette az önköltségi árat, amely viszonyítási alapul szolgál a bérleti díj meghatározásához.

Az üres helyiségek hasznosítására kiírandó pályázatban igyekeztek úgy fogalmazni, hogy minél több elképzelésnek teret adjanak, ugyanakkor az önkormányzat döntési lehetőségei tágak legyenek. Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy a benyújtott pályázatokban a bérleti díjat és a folytatni kívánt tevékenységet együttesen szeretnék vizsgálni úgy, hogy minél inkább a település érdekeit szolgálja. A praxisközösségekről szóló törvény várhatóan alapjaiban fogja megváltoztatni Csömör egészségügyi ellátását, erre is fel kell készülni.

Dr. Balázs Péter  egészségügyi szakértő kifejtette, hogy jelenleg az egészségügyben nem lehet előre látni a várható fejleményeket. Számítani lehet arra, hogy a háziorvosok közül többen kilépnek az ellátórendszerből a törvényi változások miatt, ugyanakkor várhatóan új munkavállalók pedig be fognak lépni a rendszerbe. 

A képviselők megvitatták az elhangzott javaslatokat és ennek megfelelően szavaztak a pályázati feltételek módosításáról. Egyöntetűen támogatták, hogy a javasolt egészségügyi szolgáltatások körét bővítsék ki a gyermekpszichológusi tevékenységgel; nyilatkoztassák a pályázókat arról, hogy vállalnak-e alapellátási tevékenységet is, továbbá döntöttek a pályázatban feltüntetendő irányárakról.

 

11.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. tőke helyzetének rendezése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy a kft. esetében a saját tőke értéke évek óta eltér a jegyzett tőkéétől. Két megoldás lehetséges a probléma orvoslására: vissza nem térítendő támogatás nyújtása a kft. részére, vagy tőkeleszállítás és az önkormányzat felé fennálló (még a hulladékgazdálkodásból származó) tartozás elengedése. A könyvvizsgáló ez utóbbit javasolta.

Dr. Katona Péter jegyző kifejtette, hogy mivel nem külső gazdasági szereplőről van szó, hanem 100%-ban saját tulajdonú cégről, ezért jogi szempontból a tartozás elengedése és a támogatás egyformán alkalmazható.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 9.172.000 Ft-os tartozását elengedi, és a Kft. törzstőkéjét 15.400.000 Ft-ról 3.500.000 Ft-ra leszállítja.

 

12.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetés módosításait, amelyek a legutóbbi módosítás óta született határozatok alapján történtek. 

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese lakossági kérelmeket tolmácsolt a Panoráma utca, az Erdő utca, valamint az Apróka utca közvilágításának kiépítésre. Eigler Tamás képviselő jelezte, hogy a Zrínyi utcából szintén érkeztek lakossági panaszok, melyek szerint az utcában a közvilágítás hiányos. A képviselő emellett ismertette az ELMŰ ajánlatát a karácsonyi díszkivilágításra vonatkozóan. Az előző évekhez képest szigorodtak az előírások, így a díszkivilágítás kihelyezésének ára is jelentősen nőtt. Fábri István polgármester azzal érvelt, hogy mivel az adventi időszakban elmaradnak a rendezvények, legalább díszkivilágítással közvetítsenek ünnepi hangulatot.

Epres Csilla, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a CSÖTESZ gépjárműve elhasználódott, javítási költsége jelentős lenne, ezért egy néhány éves, billenő platós kisteherautót szeretne vásárolni. Sipos Tamás felvetette, hogy amennyiben a CSÖTESZ két gépjárművel rendelkezne, hatékonyabbá tenné a munkavégzést, megosztaná a rendelkezésre álló kapacitásokat, ha a dolgozók egyszerre két helyre tudnának kiszállni. Második járműnek elég lenne egy egyszerű személygépkocsi.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a közvilágítás fejlesztésére 700 ezer forintot különítsenek el. A díszkivilágítás felszerelését 2,5 millió forint összegért 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el. A CSÖTESZ számára a testület 8 millió forintos autóvásárlási keretet szavazott meg 8 igen szavazattal, a konkrét jármű kiválasztását pedig a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe utalták. 

A teljes költségvetés-módosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

 

13.) Csömör Nagyközség Önkormányzata, a Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények beszerzési szabályzatának módosítása

 

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a módosításra többek között személyi változások miatt van szükség, mivel a beszerzési szabályzatban név szerint szerepeltek a felelősök – ehelyett a beosztást kívánják megnevezni a módosított verzióban. A másik módosítás az, hogy az önkormányzat számlavezető bankjával lejár a szerződés és a beszerzési szabályzat értelmében kötelező lenne felülvizsgálni. A pénzügyi osztály tájékozódott, és kiderült, hogy a pénzintézet-váltás nem járna jelentős anyagi előnyökkel, ám aránytalanul nagy terhet róna az önkormányzatra és a lakosságra, mivel minden befizetési számlaszámot meg kellene változtatni egy esetleges bankváltás esetében. Ezért javasolják, hogy a számlavezető pénzintézettel pályáztatás nélkül lehessen szerződést hosszabbítani. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

14.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és intézményei pénzügyi szolgáltatójának kiválasztása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke az előző napirendi pontra visszautalva felidézte, hogy az esetleges bankváltás több hátránnyal járna, mint előnnyel. A jelenlegi pénzügyi szolgáltató a piaci viszonyokhoz képest igen kedvező konstrukciókat kínál. A határozott idejű szerződés határozatlan idejűre módosítása a bank tájékoztatása szerint semmilyen változással nem járna, megmaradnának a kedvezmények és a számlaszámok is. Ezért a bizottság javasolja a határozatlan idejű szerződés megkötését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

15.) Csömöri-patak felső forrásvidékén található ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása

Fábri István polgármester felidézte, hogy az Ár-La Magyarország Kft-vel korábban megállapodás született arról, hogy a kft. vízmosás, valamint erdő besorolású ingatlanokat ad át az önkormányzatnak ajándékozás formájában, térítésmentesen. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és felhatalmazta a polgármestert a szerződések megkötésére.

 

16.) A településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése – Hősök tere és környéke forgalmi rendje

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a Vörösmarty utcában élő lakosok jelezték, hogy a szűk utcában rendkívül nehéz a kétirányú közlekedés, ezért kérik az utca egyirányúsítását. Emellett a parkoló autók miatt gyakran a kukásautó sem fér el az utcában, ezért szükséges a parkolás gyakoribb ellenőrzése. Fábri István polgármester kérte, hogy a lakosoktól legyen írásbeli nyilatkozat a fenti kérésről. A napirendi pontot ennek beérkeztéig elnapolták.

 

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Tervtanácsáról szóló rendelet módosítása

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a tervtanácsnak jelenleg az elnökkel együtt hat tagja van. Ugyanakkor a járványhelyzetben nehezen megoldható a teljes taglétszám ülésezése, ezért a polgármester javasolja a taglétszám csökkentését. Fábri István polgármester szintén javaslatot tett a tagok tiszteletdíjának emelésére, mivel az a tervtanács megalakulása óta nem változott, ám a csökkentett taglétszám mellett még így is megtakarítás érhető el a tervtanács működésében. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

18.) Tájékoztatás a 2021. évi nagyberuházások előkészítéséről: bölcsőde építése és kerékpárút-hálózat fejlesztése

Fábri István polgármester szóbeli tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület számára a folyamatban lévő pályázatok kapcsán. Ismertette, hogy a kerékpárút építésére elnyert pályázat megvalósítására hosszabbítást kaptak, a bölcsődeépítést azonban 2021 végére be kell fejezni, az engedélyes terv alapján a közbeszerzési eljárást el lehet indítani.

 

19.) Végre nem hajtott (folyamatban lévő) képviselő-testületi határozatok elfogadása

Dr. Katona Péter jegyző törvényi kötelezettségének eleget téve tájékoztatta a képviselőket, hogy 15 db végre nem hajtott határozat van jelenleg. Ezek túlnyomó részénél valamilyen hatósági eljárás van folyamatban, annak lezárultára várnak. Több esetben lakossági egyeztetés szükséges a megvalósításhoz. A Majorszegi településrész térfigyelő rendszerének kiépítése pedig technikai akadályokba ütközik, a megszavazott formában nem megoldható.

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a Rózsakert Evangélikus Óvodában komposztáló működik.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy ugyanennél az óvodánál a villámhárító rendszer meghibásodott.

Fábri István polgármester a képviselők támogatását kérte ahhoz, hogy az önkormányzat kegyeleti szabályzata alapján Mandur Lászlónak, Csömör nemrégiben elhunyt díszpolgárának sírhelymegváltását az önkormányzat támogassa.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet az önkormányzat járványhelyzettel kapcsolatos intézkedéseiről és javasolta, hogy az idősek és rászorulók számára juttassanak el vitamincsomagot.

Megszakítás