Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i üléséről

2021 február 11. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az ülésen bemutatkozott a csömöri evangélikus gyülekezet új lelkésze, Kendeh K. Péter. Johann Gyula, a gyülekezet korábbi lelkésze az Evangélikus Hittudományi Egyetem félállású oktatójaként vezeti az újonnan kialakított Diakóniai Képzési Központ munkáját.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás tagságának bővítése és a Társulási megállapodás  módosítása

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a módosításra új település (Szada) csatlakozása, valamint kisebb adminisztrációs kérdések miatt van szükség. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

3.)  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2021. évi fordulójához és pályázatok kiírása

 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy Csömör 2001 óta minden évben csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez, amely a szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányait támogatja. A bizottság javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 2.500.000 Ft-ot különítsen el a jövő évi költségvetésben az ösztöndíjprogramra és írjon ki pályázatot a diákok számára. A képviselők egyöntetűen elfogadták a javaslatot.

 

4.) 2020-2024 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat esélyegyenlőségi programja 2014-ben készült el, az elmúlt években két alkalommal áttekintették és változatlan formában elfogadták. A program elfogadása a pályázatokon való induláshoz szükséges. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. (A  program a www.csomor.hu oldalon olvasható.)

 

5.) Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2020/2021 nevelési évre vonatkozó munkaterve 

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a képviselő-testületnek véleményezési joga van a munkatervvel kapcsolatban.

Böde Julianna, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatója felidézte, hogy az elmúlt nevelési év rendkívüli volt, hiszen az óvoda a vírushelyzet miatt  hónapokon keresztül zárva tartott. A jelenlegi járványhelyzetben az óvodapedagógusok igyekeztek a lehető legtöbb időt a szabadban tölteni a gyermekekkel, ott is étkeztek és csak az alvás idejére mentek be. Sajnos ez a gyakorlat rossz idő esetén nem folytatható. Az óvodapedagógus-hiányt pedagógiai asszisztensek bevonásával igyekeznek orvosolni. 

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens kiemelte, hogy több óvodapedagógus számára aktuálissá vált a minősítés, amely Böde Julianna elmondása szerint nagy ellenállást váltott ki az érintettekben, még a pályaelhagyást is fontolóra vették.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az ismertetett munkatervet.

 

6.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása 

Varga Virág igazgatási osztályvezető ismertette, hogy törvényi változás miatt szükséges a módosítás, mivel november 1-től a közművelődési dolgozók már nem közalkalmazottként, hanem a munka törvénykönyve szerint foglalkoztathatóak, ez pedig nem teszi kötelezővé a pályázatást. Fábri István polgármester javasolta, hogy az SZMSZ-ben tartsák meg az álláshelyek nyilvános meghirdetését. Ez rövidesen aktuálissá is válik, mivel a törvényi változás miatt a művelődési ház dolgozói közül többen felmondtak.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítási javaslatot és az SZMSZ módosítását.

 

7.) A Sinka István Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása

Varga Virág igazgatási osztályvezető elmondta, hogy a művelődési háznál elmondott indoklással megegyezően szükséges a módosítás. A képviselők szintén egyhangúlag, a pályáztatás megtartása mellett támogatták a javaslatot.

 

8.) .) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2019/2020 nevelési évről

Ráduly Ildikó, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta, hogy az előző tanév első féléves programja maradéktalanul megvalósult, ám a 2. félévben digitális oktatásra kellett átállni és minden program elmaradt. A zeneiskola nyári táborát sikerült megvalósítani. A járványügyi előírásokat jelenleg is igyekeznek betartani, a karanténba került diákok számára online oktatást  biztosítanak.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

9.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

Pásztor Sándor képviselő, a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke elmondta, hogy független könyvvizsgáló a beszámolót áttekintette és javasolta, hogy a kft. jegyzett és saját tökéje közötti különbözetet orvosolják oly módon, hogy csökkentik a saját tőkét. A felügyelőbizottság javasolta a beszámoló elfogadását és a 2019. évi eredmény tartalékba helyezését. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

10.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi első féléves pénzügyi beszámolójának megvitatása

Pásztor Sándor képviselő, a nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke ismertette, hogy az t az első félévben az előirányzotthoz képeset alacsonyabb összeget költött a társaság. Ennek oka többek között a  munkák elmaradása, amelyek a második félévben realizálódnak, így várhatóan kiegyenlítődik majd a pénzügyi terv. Epres Csilla ügyvezető elmondta, hogy a csúszások nem a járványhelyzetnek tudhatók be, az előző évben is hasonlóan alakult a munkák megvalósítása, mivel számos teendő (faültetés, növénytelepítés) idényjellegű. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

11.) Az új, Határ úti gazdasági övezet tervezési költségei

Fábri István polgármester ismertette, hogy a 022. helyrajzi számú ingatlan Gipe-övezetbe vonásáról településfejlesztési szerződést kötött az önkormányzat az 1. ütem tulajdonosaival. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a tervezés költségigényére bruttó 750.000 Ft-ot különít el. A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot és a tervezés költségének biztosítását.

 

12.) A HÉV-átjáró közlekedésbiztonsági fejlesztése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy a településre vezető oldalon a Major úti buszmegálló nem csatlakozik járdához, ezért a gyalogosok közlekedése nem biztonságos. A buszmegálló áthelyezése a Hunyadi utcára régi terve az önkormányzatnak, ami egyben az első lépése lehet az átjáró komplex átalakítási tervének. A forgalomtechnikai tervezésnek és a buszmegálló áthelyezésének tervezési költsége kétmillió forint. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az összeg biztosítását.

13.) A veszélyhelyzettel összefüggő módosítások a 2020. évi költségvetés rendezvényeire vonatkozóan

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen már tárgyalták az elmaradt rendezvények költségvetési módosításait. A bizottsági elnök elmondta, hogy a járványhelyzet miatt jelentős elvonások sújtják az önkormányzatot, mintegy 103 millió forintot kell saját forrásból kigazdálkodni. Fábri István polgármester ismertette, hogy ezt részben beruházások elhalasztásával, részben pedig átcsoportosításokkal tudják megoldani. Hangsúlyozta, hogy nem elvonásokkal kívánják a helyzetet megoldani, hanem a nem megvalósult sportversenyek, rendezvények költségeit forgatják vissza a költségvetésbe.

Eigler Tamás részletesen ismertette, hogy az érintett szervezetekkel milyen megállapodások folytak. Ennek értelmében a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatási összeg 25%-kal csökken, ami nem veszélyezteti a Szlovák Ház működtetését. A Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat számára nyújtott támogatási összeg szintén 25%-kal csökken. A Petőfi Sándor Művelődési Ház működési támogatását az elmaradt rendezvényekre tekintettel 12.180.000 Ft-tal csökkentik, és az elmaradt Csömöri Napok rendezvénnyel kapcsolatosan a tervezett önkormányzati kommunikációs költségeket is mérsékelik 490.000 Ft-tal. Az elmaradt Egyházzenei Kórustalálkozóra korábban jóváhagyott 1.200.000 Ft-os támogatást 200.000 Ft-ra csökkentik, mivel ebből az összegből valósul meg az adventi rendezvénysorozat is. Annak esetleges elmaradása esetén ez az összeg is felszabadul majd.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatokat.

 

14.) A Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatása a pandémia rendkívüli kezelése kapcsán 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a Csömöri Közbiztonsági Alapítvány jelezte, hogy a számukra működési támogatásként megítélt 700.000 Ft összeget nem fogják felhasználni, ezért javasolták, hogy abból 500.000 Ft-ot a Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a járványhelyzettel kapcsolatban megnövekedett tevékenységek fedezésére csoportosítson át az önkormányzat. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

15.) Csömör név használatára vonatkozó kérelmek elbírálása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Sváb Hagyományőrző Alapítvány névhasználati kérelmet nyújtott be. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy engedélyezi a Csömöri név használatát, azzal a feltétellel, hogy az alapító okiratot a tervezetben leírt tartalomnak megfelelően nyújtja be a bírósághoz és az alapító okiratát bemutatja. Pásztor Sándor tájékoztatta a testületet, hogy a Csömöri Német Nemzetiségi Egyesület az alapító okiratát nem nyújtotta be, ezért javasolta névhasználatára vonatkozó engedély visszavonását. A testület tagjai egyöntetűen támogatták a javaslatot.

16.) A Kossuth u. 105. szám alatti Régi strandtér-ökopark használatának szabályai

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, hogy a járványhelyzetben sokan igyekeznek programjaikat szabad téren tartani, emiatt számos megkeresés érkezett az önkormányzathoz a közösségi terek igénybe vételére vonatkozóan. Ennek apropóján megvizsgálták az önkormányzati tulajdonú közösségi terek használati szabályait. A jövőben a Strand-térre vonatkozóan a polgármesteri titkárságon lehet majd igényelni a használatot. Meghatározták a használat díjait is, melyek fedezik a takarítás költségeit, valamint a keletkező rezsiköltségeket. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi oktatási-nevelési intézmények csoportjai számára a használat továbbra is ingyenes lesz. A helyi szervezetek, közösségek kedvezményesen, míg a nem csömöri csoportok magasabb térítési díj ellenében vehetik igénybe a Strand teret, valamint az ott található közösségi kemencét.  A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot.

 

17.) Bulgárkert melletti kerékpáros központ fejlesztése

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az EMMI 60 millió forinttal támogatja a Bulgárkertben létrehozandó kerékpáros központot, amelyhez az önkormányzat korábbi döntése értelmében 10 millió forintos önerőt biztosít. Az épület megtervezését az önkormányzat vállalná. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást kössön a beruházást megvalósító BMSK Zrt.-vel, valamint 3.000.000 Ft-ot különítsenek el a beruházás tervezési feladataira.

 

18.) Költségkeret biztosítása a Polgármesteri Hivatal irodai szoftvereinek licenc vásárlásához

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a hivatali számítógépeken számos próbaverziós szoftvert használnak, melyek használhatósági ideje hamarosan lejár. Az ASP-rendszer csak ezekkel a szoftverekkel kompatibilis, ezért elengedhetetlen azok megvásárlása, a használati idő meghosszabbítása. Ennek költségigénye 800.000 Ft. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

19.) Középhegy u. 4. szám alatti ingatlanon lakóépület bontása, terület rendezése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a fenti ingatlanban az önkormányzat 100%-os tulajdont jelzett, így a bontási költség kizárólag az önkormányzatot terheli. 2018-ban a testület árajánlatokat kért be és kivitelezőt is választott a bontásra, a tulajdonszerzés azonban ez év márciusában vált véglegessé, ez pedig akadályozta a bontás megvalósítását. Az újonnan bekért ajánlatok alapján a bontás költségei jelentősen megnőttek, ezért szakemberekkel közösen csökkentett műszaki tartalmat határoztak meg, amely szerint a telek rendbetétele 2.000.000 Ft-ból megvalósulhat. A képviselő testület egyöntetűen támogatta a fenti összeg biztosítását.

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy többen is szeretnék bérbe venni az egészségház szabad helyiségeit. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felkérte a pénzügyi osztályt, hogy mutassák ki az önköltséget a bérleti díjak meghatározása érdekében.

 

Zárt ülés: Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása –kutyatartás szabályainak megsértése

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egy csömöri lakos fellebbezését elutasítja, és a 719-2/2019. sz. határozatot hatályban tartja.  

Megszakítás