Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 9-i üléséről

2022 január 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Tájékoztató a Csömöri Vendégház működéséről

Simon Balázs vendégház vezető beszámolt arról, hogy a Csömöri Vendégház 2021 júniusától működik a szálláspiacon. Korábban a kistarcsai Flór Ferenc kórház számára biztosítottak támogatásként ingyenesen szálláshelyet a járványhelyzetben. A vendégházban összesen 195 belföldi és 62 külföldi vendégéjszakát töltöttek el eddig. A járványhelyzetre és a korlátozásokra tekintettel érdemi meghirdetése még nem történt meg a vendégháznak. Az eddigi cendégek visszajelzése igen pozitív volt a barátságos szálláshelyet illetően.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy a járványhelyzet miatt sajnos egyelőre nem látni, mennyire tölti be azt a funkciót, amelyre elsődlegesen létrehozták, vagyis a csömöri intézmények és csoportok vendégeinek elszállásolását. Erről várhatóan 2022 tavaszától lehet majd hitelesebb képet kapni.

 

3.) Köztéri szobor parkrendezésével kapcsolatos önkormányzati költségvállalás

Szántóné Hermányos Mária képviselő egyéni indítványában felidézte, hogy a Szent István-szobor felállítására  közadomány-gyűjtést indítottak, amelyet azonban a pandémia derékba tört. A szobor árának jelentős részét sikerült összegyűjteni, mellette a felállítás burkolatát, a parkosítás egy részét is fedezték, de a munkálatok teljes kifizetéséhez még bruttó 700 000 Ft-ra van szükség ebben évben, ezért ennek biztosítását kérte az önkormányzattól a Római Katolikus Plébánia részére. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) Javaslat Csömör helytörténete kötet sorozat újabb részének kézirati előkészítésére

Szántóné Hermányos Mária képviselő ugyancsak egyéni indítványában ismertette, hogy a Sinka István Szabadegyetem témája idén Csömör XX. sz.-i története volt „Jövőnkben a múlt” címmel. Takács László és Paulovics Mihály két-két estét betöltően mesélt a helyi szokásokról, eseményekről, melyet a Csömör TV meg is örökített. Mivel élményanyaguk túlhaladja a rendezvények kereteit, ezért emlékezéseiket Szántóné Hermányos Mária a „Csömör helytörténete” kötetsorozatban javasolja megjelentetni, képekkel illusztrált két külön fejezetben. A szerzők javadalmazására együttesen bruttó 400 000 Ft összeget, míg a kiadói költségekre kétmillió forintot javasolt elkülöníteni a jövő évi költségvetésben. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

5.) Településrészi fejlesztési keret felhasználása – Corvina téri park fejlesztése

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy a Corvina téri park további fejlesztéseket igényel, köztük az elmaradt beruházások pótlását a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszegből, vagyis a KRESZ-pálya és a játszótér fejlesztését, illetve a kondipark körüli cserjesor egy részének kialakítását. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

6.) Közvilágítási fejlesztések a nagyközségben

Tihanyi Ferenc Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy lakossági igények érkeztek a Középhegyi út külső szakaszán a hiányos közvilágítás fejlesztésére. Ezen a szakaszon nincs járda, a gyalogosok az úttesten közlekednek, ami különösen indokolttá teszi a közvilágítás fejlesztését. A műszaki osztály felmérése alapján a bizottság 12 db. világítótest elhelyezését javasolja.

Az előterjesztéshez kapcsolódva Fábri István polgármester jelezte, hogy több lakossági megkeresés is érkezett, amelyek egy részét az önkormányzat működtetési-karbantartási keretében meg tudják valósítani, ám két méltányolható igény nagyobb beruházást igényel. A Futórózsa utca és Tinódi utca sarkán régi igény a közvilágítás kialakítása, ám itt nincs közvilágítási oszlop, illetve vezeték, ezért napelemes oszlop telepítése javasolt. Hasonlóképpen a Bulgárkerttől a Kálvária utcához felvezető szakaszon – amely útvonalat sokan használnak gyalogosan – szintén napelemes kandeláberrel oldható meg a közvilágítás kialakítása. A műszaki osztály több ajánlatot kért, amelyek közül a legkedvezőbb kiválasztását javasolja a polgármester. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és egymillió forint összeget különített el a megvalósításra.

 

7.) Környezetvédelmi program elfogadása

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy dr. Baranyai Eszter elkészítette a település környezetvédelmi programját, amelynek fókuszában a természeti értékek és a vízkészlet megóvása áll. A bizottság többször tárgyalta és kiegészítette a programot, amely elfogadása után az vezérfonalul szolgálhat az önkormányzatnak abban, hogy a különböző fejlesztésekben a környezetvédelmi szempontok hangsúlyosabban jelenjenek meg, továbbá pályázatokhoz is fel lehet használni. A képviselők egyhangúlag támogatták a környezetvédelmi program elfogadását.

 

8.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II. Közterületek fejlesztése – Központi és forgalmas utak közlekedésbiztonsági fejlesztése –  Rákóczi út és Széchenyi út kereszteződésében lévő (mini) körforgalom átépítésének és korszerűsítésének terve

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság több tervezői elképzelést is megtárgyalt. Az elfogadott terv előnye az, hogy semmilyen irányban nem lehet egyenesen áthajtani, mindenképpen lassításra készteti a járműveket, ugyanakkor a középsziget enyhe kiemelése lehetővé teszi a nagyobb járművek lassú áthaladását. A terv kitér a kiemeléssel megvalósítandó gyalogos átkelőhelyekre, továbbá a vízelvezető árkok kialakítására is, valamint figyelembe veszi a hársfasor védelmét. A tervező javasolja, hogy a Hegyalja közt egyirányúsítsák fölfelé a Hegyalja utcáig. A képviselők részletes megvitatás után egyhangúlag elfogadták a vázlattervet.

 

9.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II. Közterületek fejlesztése – Központi és forgalmas utak közlekedésbiztonsági fejlesztése – Gyalogátkelőhely korszerűsítése a HÉV-átjárónál

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az előző képviselő-testületi ülések egyikén felmerült egy ún. intelligens zebra telepítésének lehetősége a Major úton, amely jelzi az autósok számára a gyalogosok átkelési szándékát. A képviselők közül többen megtekintették működés közben és a tapasztalatok alapján az autósok túlnyomó többsége megáll a jelzésre és átengedi a gyalogosokat. A műszaki osztály megkereste a forgalmazó céget és tárgyalásokat kezdett a telepítésre vonatkozóan. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, két tartózkodás mellett támogatta a beruházást.

 

10.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II. Közterületek fejlesztése – Központi és forgalmas utak közlekedésbiztonsági fejlesztése Szabadság út forgalomlassítására javaslattétel

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke vitaindító javaslatot tett a Szabadság út forgalomlassítására vonatkozóan, mivel a sebességmérő műszer adatai alapján a közlekedők egy része nagymértékben túllépi a megengedett sebességhatárt a kisiskola-zeneiskola-katolikus templom-Árpád utca szakaszon.

Rajnai Henrik képviselő nehezményezte, hogy a gyorshajtók miatt a szabályosan közlekedők sem tudják majd rendeltetésszerűen használni a felújított utakat. A kollektív büntetés helyett a gyorshajtók hatékonyabb bírságolását javasolta.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs joga bírságolni, erre csak a rendőrségnek van lehetősége. Pásztor Sándor beszámolt arról, hogy folyamatosan egyeztetnek a rendőrséggel az ellenőrzésekről, ám ők is csak szigorúan meghatározott feltételek teljesülése mellett tudnak mérőpontokat létesíteni.

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzatnak határozati javaslata  van arra, hogy megtervezteti a Szabadság út forgalomlassítását. A polgármester ugyanakkor problémának érzi, hogy nincs az önkormányzatnak állandó közlekedési szakértője illetve javasolta, hogy az újabb forgalomlassító beavatkozások előtti és utáni állapotokat szükséges lenne összehasonlítani.

 

11.) Névhasználati kérelmek megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette a bizottsághoz beérkezett névhasználati kérelmeket. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Zöldebb Csömörért Egyesület, valamint a Ciao Pizza Csömör elnevezésekben a Csömör név használatát.

Ugyanakkor az SL Corner Kft. nyilatkozatában közölte, hogy Csömörön befejezte a kereskedelmi tevékenységét, ezért a testület a névhasználati engedélyt megvonta a cégtől.

 

12.) Csömöri Sport, Rekreációs és Intézményi Központ fejlesztési terveinek bemutatása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető bemutatta a Csömöri Sport, Rekreációs és Intézményi Központ terveinek különböző verzióit. A terveken szerepel tanuszoda, szabadtéri strandmedence kialakítása a szükséges létesítményekkel együtt, a most kialakítandó labdarúgó edzőpályává bővítése, valamint opcionálisan további teniszpályák és egy atlétikai dobópálya. A bemutatott tervek az elrendezésben különböznek egymástól. A képviselők a további tervezés érdekében megvitatták és véleményezték a bemutatott javaslatokat.

 

13.) Bérleti szerződések felülvizsgálata a Palotai utcai önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Palotai út 20. szám alatt lévő telephely egy részét jelenleg az Aszfalt és Bontás Kft. bérli építési anyag és tehergépjármű tárolásának céljára. Az önkormányzat ezt a területet is át kívánja adni iskolafejlesztés céljára. Mivel a bérleti szerződés felmondási ideje egy hónap és egyelőre nem tudható, hogy mikor tervezi megkezdeni a BMSK Zrt. a beruházást, ezért felhatalmazást kért a testülettől a bérleti szerződés felmondására, amennyiben azt a terület hasznosítása szükségessé teszi. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

14.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása – szolgálati lakást helyettesítő lakbértámogatások

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat rendelete lehetővé tette, hogy amennyiben a település szempontjából kiemelten fontos munkavállaló (pl. védőnő, gyerekorvos, nemzetiségi pedagógus) számára nem tudnak szolgálati lakást biztosítani, úgy lakbértámogatás nyújtásával biztosítsák a munkavállaló lakhatását. A korábban adómentes lakbértámogatás megszűnt, ezért szükséges a rendeletet átdolgozni oly módon, hogy települési támogatás formájában járuljanak hozzá a lakhatáshoz.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy egyedi elbírálás alapján maximum 150.000 Ft támogatást nyújtsanak az önkormányzat bármely költségvetési szervével, állami vagy egyházi fenntartású oktatási-nevelési intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló azon személy részére, aki a rendeletben szereplő feltételeknek megfelel.

 

15.) Településrendezési eszközök módosításai –partnerségi egyeztetés lezárása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat lefolytatta a lakossági egyeztetést a Vt. övezet kiterjesztésére a Palotai útnál (iskola és uszodafejlesztés), az Árpádföldi út 0207/45 hrsz. szabályozási vonalára és a mellékutcák előkert méretének rendezésére vonatkozóan. Az eljárás során nem érkeztek be vélemények és észrevételek. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a partnerségi egyeztetés lezárását és felkérte a polgármestert az állami főépítészi eljárás lefolytatására.

 

16.) Közösségi funkcióbővítés érdekében településrendezési eszközök módosításainak gyorsítása

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a Bócsi kastélyt már régóta árulják a magántulajdonosok és több potenciális vevő kereste meg már az önkormányzatot is együttműködési céllal, ám jellemzően átminősítést és intenzív beépítést terveztek, amelyet az önkormányzat nem támogatott. Az utóbbi hónapokban bemutatott tervek szerint egy amerikai és magyar akkreditációjú, kéttannyelvű alternatív iskola valósulna meg a területen, mely kiegészülne kollégiumi és oktatói szállással, mezőgazdasági tevékenységgel és életmódközponttal is. Az önkormányzat tájékozódott és több helyről is pozitív visszajelzéseket kapott a fenntartó iskolahálózattal kapcsolatosan. A tervezett beruházás nem eredményezne intenzív beépítést, ezért területfelhasználási szempontból, a zöld területek és a mezőgazdasági területek nagymértékű megőrzése miatt is kifejezetten előnyösnek tűnik a település számára. Az önkormányzat településrendezési szerződést kötne a beruházóval. A képviselők a javaslatot egyhangúlag támogatnák.

 

17.) Szociális Alapszolgáltatási Központ részére gépjárműbeszerzési keret bővítése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a megadott költségkereten belül nem valósítható meg a járművásárlás, különösen mivel a vásárolni tervezett gépjárművet szükséges szakértővel előzetesen megvizsgáltatni, valamint átírási költségek is terhelik az önkormányzatot, továbbá elengedhetetlen egy töltőállomás kialakítása a SZAK területén. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a költségkeret bővítését 500.000 forinttal.

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester jelezte, hogy a Vörösmarty utca forgalmi rend változásával kapcsolatosan készülnek a táblák, továbbá egyéb szűk utcák esetében szóróanyagokon hívják fel a lakosok figyelmét arra, hogy a téli hóeltakarítás megoldhatósága érdekében szabályosan parkoljanak.

Pásztor Sándor javasolta, hogy a Széchenyi és Rákóczi utcákba torkolló magánutak tulajdonosait szólítsák fel, hogy helyezzenek ki STOP-táblákat a magánutak és a főutak kereszteződésében.

Tihanyi Ferenc jelezte, hogy a közlekedési hatóság kérésére a községgondnokság lezárja a parkolást a HÉV-átjáróval szemközti élelmiszerbolt előtt, mivel az balesetveszélyes és amit külön kértek az útügyi hatóságok, a kormányhivatal.

Pásztor Sándor jelezte, hogy a Laky bekötő útnál kialakított fahíd („Paraszthíd”) állapota romlott, szükséges lenne szakértővel megvizsgáltatni.

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy a kulturális ágazatban 20% bérfejlesztés adható, amelyre az EMMI-től támogatást lehet igényelni.

 

Megszakítás