Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 23-i üléséről

2021 október 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Szerződéskötés a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzés Zrt.-vel és a Dunakeszi Tankerületi Központtal

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az új iskolaberuházás előkészítése érdekében együttműködési megállapodás készült. Az önkormányzat az eddig megismert iskolaberuházási tervek megvalósítása érdekében módosította a Helyi Építési Szabályzatot, és ezen felül együttműködési kötelezettséget vállalt arra, hogy a beruházáshoz esetleg szükséges további HÉSZ-módosítást elindítja, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a terület besorolása alkalmas legyen a kialakítandó új iskola megépítéséhez.

A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződés megkötését.

 

3.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2021/2022. évi munkaterve, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint házirendje

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az óvoda az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is megküldte munkatervét a képviselő-testületnek véleményezésre. Szükségessé vált emellett a törvényi változásoknak megfelelően módosítani az intézmény SZMSZ-ét és házirendjét is.

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens arról számolt be, hogy az intézmény munkaterve minden szempontból megfelelő. Böde Julianna igazgató megválaszolta a felmerült képviselői kérdéseket. A képviselők ezt követően egyöntetűen elfogadták az intézmény dokumentumait.

 

4.) A Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda 2021/2022. évi munkaterve 

Biró Zsuzsanna intézményvezető ismertette az intézmény éves munkatervét, és megválaszolta a képviselői kérdéseket. A testület egyhangúan elfogadta a munkatervet.

5.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, pályázatok kiírása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat 2015-ben csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez, és azóta támogatja a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait. A népjóléti bizottság 2022-re 2,7 millió forintos keretösszeget javasolt. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

6.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. évi beszámolója

Ráduly Ildikó igazgató beszámolt az intézmény előző tanévéről, különös tekintettel a személyi változásokra és a tanulói létszámban bekövetkezett változásokra. Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens elmondta, hogy a zeneiskola folyamatosan fejlesztésre törekszik, ami a beszámolókból is kiderül. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

                       

7.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre kiírt pályázatra jelentkező pályázók meghallgatása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a nyáron kiírt pályázatra többen érdeklődtek, végül három érvényes pályázat érkezett az önkormányzathoz.

A képviselő-testület meghallgatta Lajkó Lászlóné, Solti László, valamint Válé Flórián pályázókat, akik ismertették elképzeléseiket, majd válaszoltak a képviselői kérdésekre.

 

8.) A helyi környezetvédelemről szóló rendelet módosítása – gallyazási előírás hatályon kívül helyezése

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a nyáron megalkotott és hatályba lépett rendelet szabályozza a kérdést, ezért a dupla szabályozás elkerülése érdekében szükséges a helyi környezetvédelmi rendelet gallyazásra vonatkozó paragrafusának törlése. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

9.) Közösségi együttélés szabályainak megsértéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása – egyes állattartási jogszabálysértések szankcióinak hatályon kívül helyezése 

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy a korábbi rendeletet a testület már hatályon kívül helyezte, ezúttal a szankciók törlésére vonatkozik a döntés. A jegyző kifejtette továbbá, hogy a lakosok birtokvédelmi eljárást kezdeményezhetnek azokban az esetekben, ha például a szomszédságukban zavaró az állattartás.

A képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a szankciók hatályon kívül helyezését.

 

10.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2021. évi első féléves pénzügyi beszámoló megvitatása

Pásztor Sándor a nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnökeként ismertette, hogy a pénzügyi beszámolót a felügyelőbizottság átnézte, megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kovácsné Epres Csilla ügyvezető elmondta, hogy a kft. pénzmaradvánnyal rendelkezik, ami a kapacitáshiányból adódó elvégzetlen munkákból jött létre.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

11.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. a személyi állomány bővítésének finanszírozási kérése 

Kovácsné Epres Csilla ügyvezető az előző napirendi ponthoz kapcsolódva elmondta, hogy egy fizikai munkatársuk kilépett, az ő pótlása mellett azonban elengedhetetlenné vált egy újabb munkatárs felvétele annak érdekében, hogy a munkavégzés folyamatos legyen, mivel a zöldfelületek rendszeres fenntartása mellett egyre több beruházási, felújítási feladat is hárul a cég munkatársaira.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy októbertől egy fő kertész dolgozó munkabérének fedezetére 800 000 Ft támogatást biztosít 2021. évre a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek.

 

12.) Költségvetési forrás biztosítása a Csömöri Horgásztó vízminőségét és vízügyi fenntarthatóságát vizsgáló szakértői munkákra

Fábri István polgármester felidézte, hogy hatósági felszólítás érkezett azzal kapcsolatban, hogy a horgásztó szabályos működtetéséhez tervezés és engedélyeztetés szükséges. Emellett nyáron elkészült a patakrehabilitációs tanulmány, amely más szempontok alapján ugyan, de komoly problémákat jelzett a patak által táplált horgásztó fenntarthatóságával, illetve ökológiai szerepével kapcsolatban. A fentiek miatt szükségesnek tűnik egy átfogó szakértői tanulmány elkészítése. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, hogy a Csömöri Horgásztóról vízminőségi, ökológiai és fenntarthatósági-üzemeltetési szakértői tanulmányt készíttet, amelyre bruttó 1 500 000 Ft-ot különít el.

 

13.) A Csömöri Bringaközpont beruházásához kapcsolódó tervezői szerződés kiegészítése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az EMMI 60 millió forinttal támogatja a BMSK megvalósításában a Bulgárkertben  a kerékpáros központ létesítését. Ehhez az önkormányzatnak a beruházás terveit kell elkészíttetnie, és az épületen kívüli beruházásokat kell megvalósítania (közművek, terep, térburkolatok, kerítés).

A tervezés folyamatban van, az építési engedély megszerzése és a teljes kiviteli terv elkészülte után a BMSK tervfelhasználásához háromoldalú (BMSK – Önkormányzat – Tervező) megállapodás megkötése szükséges, mely részletezi a tervek felhasználásának körülményeit.

A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződés megkötését.

 

14.) Költségvetési forrás biztosítása a pályázati támogatással megvalósuló labdarúgó edzőpálya építéséhez

Fábri István polgármester felidézte, hogy a 60x40m-es műfüves sportpálya fejlesztésére 30 millió forintos TAO pályázati támogatást nyert el a sport kft. A pálya létesítéséhez szükséges előkészítő munkák (földmunka, közmű biztosítása) megkezdődtek. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyta, hogy a TAO-támogatás beérkezéséig az önkormányzat 30 millió forintos kölcsönösszeget biztosít a sport kft. részére, továbbá az előkészítő munkálatokhoz szükséges többletköltségeket önkormányzati önerőként biztosítja.

 

15.) HÉV-átjáró átépítéséhez költségvetési forrás biztosítása 

Fábri István polgármester ismertette, hogy szeptember 8-án a Pest Megyei Kormányhivatal egyeztető helyszíni szemlét tartott a Major úti HÉV-átjárónál, amelynek célja a területen szükséges közlekedésbiztonsági beavatkozások meghatározása volt. A bejáráson részt vettek a Magyar Közút Zrt., a MÁV-HÉV Zrt. munkatársai is, valamint az önkormányzat képviselői.

Az egyeztetésen felmerült egy sorompó, illetve lámpás kereszteződés kialakítása, ám ennek tervezése csak a jövő évben kezdődne meg. Az önkormányzat javasolta, hogy a tervezést saját költségén elvégzi a folyamat felgyorsítása érdekében.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot és a célra bruttó 4 millió forint összeget különítettek el.

 

16.) Javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatával közös munkacsoport létrehozására a Határ úti hulladéklerakó működésével kapcsolatos problémák folyamatos egyeztetése céljából 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a településen rendszeresen érezhető depóniagáz levegőszennyező hatása miatt az önkormányzat korábban már számos lépést tett, ám az illetékes hatóságok egyelőre nem intézkedtek érdemben. A probléma a szomszédos településeket is érinti, ezért felmerült egy közös munkacsoport létrehozása a probléma közös kezelésére.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

17.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat időarányosan túlteljesítette a saját bevételtervezetét, ezért 217 millió forint tartalék keletkezett, amely a tervezett beruházásokra fordítható. Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a kormányhivatal kifogásolta az önkormányzat behajtási rendeletét, ám ennek jogosságát az önkormányzat vitatja. A képviselők egyhangúlag jóváhagyták a költségvetési rendelet módosítását.

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor a SZAK számára vásárolt kisbusz kihasználtságáról érdeklődött. Tormay-Lesták Mária alpolgármester válaszában jelezte, hogy az utóbbi időben a SZAK mintegy kétszeres mennyiségben hord ki ételt, ezért szükséges volt erre a célra használni a kisbuszt.

Tormay-Lesták Mária elmondta, hogy a Weekendbus Zrt. jelezte, hogy elektromos buszokat tervez vásárolni, és javasolta egy e-töltőállomás létesítését a településen.

 

Zárt ülés

 

1.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 9035-2/2021. sz. határozatában előírt elszállítási kötelezettség határidejét 2021. október 31-re módosítja. Egyéb rendelkezéseiben a határozatot hatályában fenntartja.

2.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elnapolja a döntést a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választásáról 2021. október 7-ig.

 

 

 

 

Megszakítás