Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 21-i üléséről

2022 május 18. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Ukrajnai háborús károsultak segítését szolgáló adományok eljuttatása a háború sújtotta országba

Szántóné Hermányos Mária képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a Munkácsi Püspökség a Szent Család Karitász közösség támogatását javasolta az összegyűlt adományokból, mivel ennek a szervezetnek a munkatársai látják el a régió elhagyott időseit, gyermekeit naponta meleg élelemmel, ruhával, segélyekkel. A háborús helyzet belső menekültjeinek ellátása hatalmas terhet ró a csoportra az egyre nehezedő körülmények között. 40 helyett napi 100 adag ételt kell főzniük, az egyre kevesebb alapanyagból. A térségben sok a sebesült gyermek és asszony, sok az átutazó menekült. Nincs elég tisztító-, fertőtlenítő-, mosó-, mosogatószer, gyógyszer és kötszer. A Csömöri Római Katolikus Plébánia vállalta az adományok beszerzését és eljuttatását a támogatandó szervezethez. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az elkülönített csömöri önkormányzati bankszámlán összegyűlt adományokból 640.000.- Ft-ot a csömöri Római Katolikus Plébánia részére továbbít, azzal a céllal, hogy az összeget kizárólag az Ukrajnán belüli menekültek ellátására fordíthatja.

 

3.) Közétkeztetés éves értékelése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester felidézte, hogy a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft.-vel egy évre kötöttek szerződést azzal a kitétellel, hogy ez további egy évre meghosszabbítható.

Az alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt évben, folyamatos dietetikai ellenőrzés mellett, havonta kapta meg az önkormányzattal szerződésben álló Szőkéné Farkas Anikó dietetikus értékelését, aki havonta egyszer szúrópróbaszerűen kóstolja az ételeket az intézményekben, az étlapok alapján elkészíti a változatossági mutatókat, ellenőrzi a folyamatokat, valamint félévente összesítő eredményt készít.

Összességében elmondható, hogy a minőség jó, a felmerülő problémákra, esetleges hiányosságokra pedig kellő rugalmassággal, igyekezettel reagál a cég, ezért javasolt a szerződés meghosszabbítása további egy évre. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

4.) Szociális Alapszolgáltatási központ bővítése mobil épület telepítésével

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy elengedhetetlenné vált a SZAK bővítése egy olyan helyiséggel, ahol az élelmiszerek csomagolását tudják elvégezni a dolgozók. Ezt a leggyorsabban és leginkább költséghatékony módon egy konténerépületekkel tudják megoldani. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ mobil épületeinek kialakítására 15.000.000.- Ft-ot különít el, ami tartalmazza a konténerek árát, telepítését, felszerelését és a közművek bekötését. A beérkezett árajánlatok alapján az EXCONT container Kft-t bízza meg.

5.) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása – térítési díjak módosítása

Varga Virág igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a közétkeztetési feladatokat ellátó Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. jogosult a szolgáltatási díjakat az infláció mértékével megemelni. 2022. június 30-ig a vészhelyzettel összefüggő rendelkezések miatt nem lehetséges térítési díjat emelni, így az önkormányzat a díjemelést egyelőre saját költségvetésből finanszírozza. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

6.) Teher gépjárművek behajtási szabályainak módosítása a nagyközség útjainak védelme és a lakók nyugalmának biztosítása érdekében

Fábri István polgármester elmondta, a település útjainak és a lakosság nyugalmának biztosítása érdekében az önkormányzat korábban behajtási díjakat szedett, amelyek egyrészt mérsékelték a tehergépjármű-forgalmat, másrészt kompenzálták a település útjaiban keletkezett károsodást. A behajtási díjak beszedését a kormányhivatal megtiltotta, ezért szükségessé vált a tehergépjármű-forgalom más módon történő szabályozása.

Dr. Nagy Attila jegyző ismertette a rendelet részleteit, mely engedélyhez köti a nagyobb gépjárművek behajtását a településre. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a rendelet elfogadását.

 

7.) Bulgárkert játszóterének fejlesztése

Fábri István polgármester ismertette, hogy a játszóterek éves felülvizsgálata szerint a Bulgárkertben lévő játszóeszközök többsége a folyamatos karbantartás ellenére is balesetveszélyessé vált, javításuk nem gazdaságos. 

A terület jellegének megfelelően elsősorban a sportolást elősegítő eszközök telepítését tervezik, ezekre ajánlatokat kértek be. A képviselő-testület megvitatás után úgy döntött, hogy a játszótér fejlesztésére 13.100.000.-Ft összeget különít el és a beérkezett ajánlatok közül a Mindigfa Bt. árajánlatát fogadja el.

 

8.) Szabadság úti pataksétány falépcső és rámpa javítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a lépcső és rámpa vizsgálatával Szabó Lajos szakértőt bízták meg és ajánlatokat kértek be a javításra A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szakértő ajánlását is figyelembe véve a pataksétány falépcső és rámpa javítási munkálataira a Larix Kft.-t bízza meg bruttó 2.308.860.- Ft-os áron.

 

9.) Fedett kerékpártároló létesítése a HÉV Állomáson kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a HÉV végállomáson 2021 őszén az önkormányzat és a MÁV-HÉV Zrt. közös beruházásában megvalósult terület rendezése, parkosítása, burkolatok építése és egy utasváró létesítése. Az önkormányzat emellett vállalta egy, az utasváróval azonos kialakítású fedett kerékpártároló létesítését is.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett ajánlatotokat. A képviselő testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Alma-rend Kft.-t  bízza meg 1 db minimum 12 állásos kerékpártároló létesítésével, melyre összesen bruttó 2.850.000.- Ft keretösszeget biztosít. 

 

10.) Javaslat ingatlanvásárlásokra közösségi célú erdők kialakítása céljából

Fábri István polgármester ismertette, hogy az új erdészeti törvény fel kívánja számolni az osztatlan közös tulajdonban lévő erdőket. A közös tulajdonból nagyobb tulajdonnal rendelkező tulajdonosnak lehetősége van vételi ajánlatot tenni a többi tulajdonosnak és amennyiben ez meghiúsul, kiméretni a saját tulajdonrészét és azon folytathat erdőgazdálkodást.

A kérdés megvitatása után a képviselő-testület úgy döntött, hogy kérelemmel fordul a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet térítésmentes tulajdonba adása iránt a Csömör 0196/1 hrsz.-ú erdőterületre vonatkozóan.

Emellett döntés született arról, hogy a testület a község külterületén található osztatlan közös tulajdonban lévő erdőterületek megvásárlására 14.150.000 forintot biztosít az alábbiak szerint: 

 • Csömör 023/7 hrsz. (Kálvária erdő) 5.800.000 Ft
 • Csömör 023/4 hrsz. (Kálvária erdő) 3.500.000 Ft.
 • Csömör 063/6 hrsz. (Csömöri patakforrás) 2.700.000 Ft

Továbbá az erdőgazdálkodásra már elkülönített 14.000.000 Ft terhére átcsoportosít 2.150.000 forintot a Csömör 0196/2 hrsz. (Majorszeg 2-es) erdőterület vásárlására.

 

11.) Szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztási rendje

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen döntés született szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzéséről. A bizottság megvitatta a lakosság számára történő kiosztással kapcsolatos kérdéseket és a következőket javasolják:

 1. Minden – az önkormányzat területén – hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakos számára 1 db szelektív gyűjtésre alkalmas 120 literes gyűjtőedényt biztosít. A beszerzési költségből a szerződéssel rendelkező magánszemélyeknek, intézményeknek és cégeknek bruttó 4.500 forintot kell megtéríteniük.
 2. A szociálisan rászorulók – hulladékszállítási költségekre tekintettel támogatásban részesülők és gyermekvédelmi kedvezményben részesülők – részére az önkormányzat bruttó 1500 forintért biztosítja a szelektív gyűjtésre alkalmas gyűjtőedényt.
 3. A gyűjtőedényeket a lakosság nem idegenítheti el. 
 4. A gyűjtőedényeket az önkormányzat által biztosított matricával kell ellátni.
 5. Felkéri a polgármestert, hogy a DTKH-val a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos további részletekkel kapcsolatos egyezetetést folytassa le.
 6. Felkéri a polgármestert, hogy a Hivatal, a Csömöri Községgondnokság és a CSÖTESZ Nonprofit Kft. bevonásával szervezze meg a gyűjtőedények kiosztásának technikai részleteit.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatokat.

 

12.) .) Csömör Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása képviselő-testületi ülések összehívásának rendje

Dr. Nagy Attila az aljegyző ismertette, hogy a kormányhivatal a hatálybalépés után több évvel észrevételezte, hogy az önkormányzat SZMSZ-ében nem megfelelően szabályozott a rendkívüli képviselő-testületi ülések összehívása, ezért azt pontosítani szükséges.

Az aljegyző javasolta, hogy a módosítással egyidejűleg a kisebb jelentőségű forgalomtechnikai intézkedéseket (pl. egy-egy utcát érintő táblakihelyezések) utalják polgármesteri hatáskörbe.

A képviselők egyöntetűen támogatták a módosításokat.

 

13.) .) Tájékoztatás a pályázati támogatásokkal megvalósuló beruházásokról

Fábri István polgármester ismertette, hogy folyamatban van a szerződéskötés az iskola építésével kapcsolatban. Az önkormányzat kezdeményezésére a szerződést úgy módosították, hogy amennyiben az iskola nem épül meg, a terület visszakerül az önkormányzat tulajdonába. Ugyanakkor a szerződés szerint az iskola építését abban az esetben kezdik meg, amennyiben az Európai Uniós támogatás megérkezik.

 

14.) Főutakon és egyes mellékutcákban veszélyjelző és forgalomlassító táblák elhelyezése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottsághoz számos lakossági megkeresés érkezett az elmúlt időszakban, amelyekkel kapcsolatban meghozták javaslataikat:

 • Javasolják, hogy a Deák F. utca felől elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben, és a Kossuth utca 3. sz. ingatlan után a szembe jövő forgalom elsőbbsége táblákat helyezzenek el. Ugyanígy veszélyes lejtő tábla is mindkét irányból kerüljön elhelyezésre;
 • A Major úton a Mátyás Király Általános Iskola elé egy figyelmeztető tábla, illetve egy 30 km/óra sebességkorlátozó tábla kerüljön ki útfelfestéssel együtt, amelyeket mindkét irányból el kell helyezni;
 • A Kacsóh Pongrác utca és a József Attila utca sarkára szintén egy 30 km/óra sebességkorlátozó tábla kerüljön felszerelésre, továbbá a Szabadság úton a zeneiskola épülete előtt iskolai veszélyjelző tábla kerüljön felszerelésre;
 • A  Kacsóh Pongrác utcában az óvoda ingatlanának két sarkánál fekvőrendőröket kell elhelyezni az úttesten;
 • A Bence utca és a Meredek utca, illetve a Bence utca és a Búzavirág utca sarkára egy-egy 30 km/óra sebesség betartására utasító táblát helyezzenek el;
 • A Vadkerty utca és a Rozmaring utca találkozásánál az útkanyarulatban egy domború tükröt szükséges elhelyezni.

A képviselők egyöntetűen elfogadták a javaslatokat.

 

15.) Vörösmarty utca 2 tetőfelújítás kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen döntés született a Vörösmarty u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújításáról. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntöttek, hogy Németh Dóra egyéni vállalkozót bízza meg a munkálatok elvégzésével 1.505.000 forint értékben.

 

16.) Ingatlanfelajánlás elfogadása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a többször tárgyalt településrendezési szerződés alapján tulajdonosok térítésmentesen felajánlották a 022/35 helyrajzi számú, kivett helyi közút besorolású, 342 m2 területű ingatlant az önkormányzat számára. A képviselő-testület egyhangúlag döntött az ajándék elfogadásáról.

Megszakítás