Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i üléséről

2022 március 21. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A 2022. évi országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a közelgő választásokra a korábbi évekhez hasonlóan kijelölték a szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat. A tagok többsége már hosszú ideje végzi ezt a tevékenységet és nagy tapasztalattal rendelkeznek. A képviselő-testület egyhangúlag megválasztotta a bizottsági tagokat és póttagokat.

 

3.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022. tanév I. félévi beszámolója 

Ráduly Ildikó intézményvezető beszámolójában ismertette, hogy az oltatlan pedagógusokra vonatkozó kormányrendelet miatt csökkent a pedagógusi létszám, ám ezt időközben sikerült orvosolni új pedagógus alkalmazásával. A zeneiskola programjait május-júniusra időzítették, hogy az új pedagógussal kellőképpen fel tudjanak készülni a koncertekre. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

4.) Petőfi Sándor Művelődés Ház Szolgáltatási tervének elfogadása és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása                                                                          

Szeltner László igazgató ismertette, hogy az Állami Számvevőszék a legutóbbi ellenőrzés alkalmával előírta az eljárásrend módosítását, amelynek alapján módosítani  kell az SZMSZ-t. Emellett az intézménynek szolgáltatási tervet kell készítenie a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A képviselő-testület mindkét dokumentumot egyhangúlag jóváhagyta.

 

5.) Regionális alapítványok támogatási kérelmeinek megvitatása         

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat évről évre támogatja ugyanazokat a regionális alapítványokat meghatározott célok megvalósítása érdekében. A képviselők egyhangúlag hagyták jóvá, hogy a Medicopter Alapítvány számára 40.000 Ft támogatást nyújt 4 darab hűtőtáska, illetve 2 darab vérhűtő beszerzésére; valamint a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány számára szintén  40.000 Ft támogatást nyújt 1 db 24 órás vérnyomásmérő készülék, illetve 1 db veszélyes hulladékcsomagoló berendezés beszerzésére. 

 

6.) A nemzeti ünnepek, országos és helyi emléknapok és települési nagyrendezvények megtartásának rendje            

Fábri István polgármester felidézte, hogy a nemzeti ünnepek megtartásáról szabályzat rendelkezik. A polgármester javasolta, hogy a központi megemlékezések sorába március 15. és október 23. mellett vegyék fel június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját is.  Ezen kívül december 15-ét II. világháborús emléknappá nyilvánították. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. 

                                                                                   

7.) A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet módosítása – fapótlás mértéke

Fábri István polgármester ismertette, hogy a rendelettel összefüggésben elindultak a szankciók és ezzel egyidejűleg számos fellebbezés érkezett. Ennek alapján a polgármester javasolta, hogy a rendelet életszerűbbé tétele végett csökkentsék a fapótlás mértékét. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

8.) Javaslattétel a Szőlőhegy egyes utcái forgalmának biztonságosabbá tételére

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a bizottsághoz több megkeresés érkezett forgalomlassítás érdekében. A bizottság javasolja, hogy a Szőlő utca és Rozmaring utca sarkára egy 3×3 méteres forgalomlassító útkiemelés, a Széchenyi utcáról a Szőlő utca irányába 60 centiméter széles fekvőrendőr, illetve a Széchenyi köz és a Szőlő utca sarkára 4×4 méteres útkiemelés kerüljön elhelyezésre, melyek kialakítását a Községgondnokság vállalja. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

9.) Javaslattétel a Vágóhíd utca közúti forgalmának biztonságosabbá tételére

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a bizottság szintén javasolja, hogy a Szérűskert utca és a Vágóhíd utca kereszteződésére egy 3×3 méteres útkiemelést, valamint a Vágóhíd utcában a Rákóczi utcához közel eső résznél egy keskenyebb fekvőrendőr kerüljön elhelyezésre a Községgondnokság kivitelezésében. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

10.) Csömöri Horgásztó további működtetése 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az elkészült szakvélemény alapján egyeztetések folytak arról, hogyan tudják megőrizni az egyre apadó tavat. A polgármester javasolja, hogy a szakvélemények alapján, valamint a környezetvédelmi, és a széles társadalmi, szabadidő töltési igényeket figyelembe véve az önkormányzat vegye saját hatáskörbe a tavat. Ugyanakkor a működtetés, halgazdálkodás érdekében a Csömöri Horgász Egyesülettel továbbra is együtt kívánnak működni, ám az egyesület tulajdonában lévő épületeket megvásárolnák és felújítanák. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és megbízta a polgármester a további egyeztetések lefolytatásával.

 

11.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési terve

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy törvényi kötelezettség a közbeszerzési terv elkészítése. A megismert tervet a képviselők egyhangúlag jóváhagyták.

 

12.) Nagy beruházások előkészítéséhez szükséges döntések       

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a Laky bekötőút csomópontjára épülő  körforgalom építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az eljárás megindítását a megismert paraméterekkel.

Fábri István polgármester felidézte, hogy az  új iskola megépítéséhez  több önkormányzati tulajdonú ingatlan belterületbe vonása szükséges. A képviselő-testület egyöntetűen úgy döntött, hogy a Csömör, 0184/28, 0184/38, 0184/39 hrsz.-ú ingatlanokat belterületbe vonja és az ezzel összefüggő költségekre további 2.000.000.- Ft-ot biztosít.

 

13.) Kerékpárút pályázat közbeszerzésének lezárása                 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a kerékpárút kivitelezési költségei jelentősen emelkedtek, a közbeszerezési eljárásban beérkezett ajánlatok alapján olyan mértékű önerő-növelésre lenne szükség, amit az önkormányzat nem tud vállalni, ezért a pályázatkezelő jóváhagyásával csak az egyik szakaszt valósítanák meg a költségkeretből.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a közbeszerzési eljárás eredményét. Ennek alapján a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárás 1. részét  (Szabadság út) eredményesnek nyilvánítja, a bíráló bizottság javaslata alapján az összességében legkedvezőbb ajánlattevőt, a Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Kft.-t nyilvánítja nyertesnek nettó 147.349.472.- Ft összeggel; míg a közbeszerzési pályázat 2. részét (Major út) a Bíráló Bizottság javaslata alapján, az eljárásban meghirdetett rendelkezésre álló fedezet hiányára tekintettel eredménytelennek nyilvánítja.

 

14.) Javaslat a 2022. év fejlesztések és nagyobb felújítások előkészítésére – I. ütem

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Pest Megyei Önkormányzat  190.000.000.- Ft támogatást nyújt a Csömör, 2115. j. út (III. bekötőút – Laky út csomópont körforgalmának  megépítésére 190.000.000.- Ft értékben. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az összeg beemelését a költségvetésbe a meghatározott célra.

A képviselők egyhangúlag támogatták két darab irodakonténer beszerzését a CSÖTESZ Kft. részére 6.000.000.- Ft értékben.

Szintén egyhangúlag támogatta a testület a következő fejlesztések döntés-előkészítését:

  1. Vörösmarty u. 2. tető- és homlokzatjavítás
  2. Tűzoltó szertár homlokzatfelújítás
  3. Tankert kialakítása a helyi általános iskola számára
  4. Mellékutcák aszfaltozása: Boglárka u., Nap u., Knipfer T. u., Cinke u. 
  5. Hősök tere közlekedésbiztonsági fejlesztésének előkészítése, valamint  az Erzsébet utca – Szabadság út és az Árpád utca – Szabadság út kereszteződésének  forgalomlassítása útkiemeléssel. 

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetés – átadott pénzeszközök

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen véleménykülönbség alakult ki az átadott pénzeszközök tekintetében. A képviselőknek időközben volt lehetősége mélyebben megismerni a támogatási igények indoklását, valamint időközben kisebb változások is történtek, amelynek alapján a sport kft. tervezett támogatása csökkent, míg CSÖTESZ Kft. támogatására szánt összeg növekedett.

A képviselők 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntöttek arról, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatását 5 millió forintra, míg a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását 3 millió forintra növelik.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a település nemzetiségi, kulturális, szociális, sport életének és a zöld területek fenntartására összességében 311.644.441.- Ft működési támogatást nyújt. 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony tolmácsolta az Egyenlő Esélyekért Alapítvány 1.000.000 Ft-os támogatási igényét, amelyet a képviselők egyhangúlag támogattak.

Fábri István polgármester ismertette, hogy Szentes város Dr. Papp László városi sportcsarnoka leégett. A város polgármestere felhívással fordult az ország összes önkormányzatához az újjáépítés támogatása érdekében. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 170.000 Ft támogatást nyújt Szentes város számára.

 

16.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, könyvvizsgáló bejegyzése                            

Dr. Nagy Attila aljegyző felidézte, hogy a témát korábbi ülésen a testület már tárgyalta. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

17.) Településnév használati kérelem elbírálása              

Sipos Tamás, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a Közép-magyarországi Régióért Alapítványnak (székhely: 2120 Dunakeszi, Károlyi u. 1.) „Itt lakunk Csömör” elnevezéssel újságot kíván megjelentetni a településen 2022. január 1 és 2022. szeptember 30. között. A bizottság a névhasználatot támogatta, a képviselők pedig jóváhagyták.

 

18.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi munkaterve                          

Fábri István polgármester ismertette a munkatervet, ám a képviselők módosítási javaslattal éltek, ezért további egyeztetésig elnapolták a döntést.

 

19.) Végre nem hajtott határozatok ismertetése  

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a végre nem hajtott határozatok között nincs lejárt határidejű határozat, valamennyi folyamatban van.

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései  

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sport Kft.-vel egyeztetést folytattak annak érdekében, hogy induljon vizsgálat a legutóbbi futsal-mérkőzésen tapasztalt problémák miatt, továbbá a polgármester kérte, hogy készüljön részletes kimutatás a csarnok és a busz használatáról.

Onhausz Erzsébet jelezte, hogy a kitekintő pontnál megsüllyedt a talajfeltöltés.

Tormay-Lesták Mária beszámolt arról, hogy részt vett a Zöld Híd egyezetésén  és keresik a megoldást a szelektívhulladék-gyűjtő zsákok pótlására.

 

Zárt ülés

1.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen        benyújtott fellebbezés elbírálása – fapótlás megvitatása              

A képviselők úgy határoztak, hogy az újonnan meghozott rendeletmódosítás miatt a döntést elnapolják.

 

2.) Csömör Díszpolgára cím és Csömör Községért Emlékérem adományozása          

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Simon Izabella és Várjon Dénes részére 2022. évben Csömör Díszpolgára címet, Bagyánszki Zsolt részére pedig Csömör Községéért Emlékérmet adományoz. A díjazottak méltatását lapunk 18-19. oldalán olvashatják.

 

Megszakítás