Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 20-i üléséről

2022 december 05. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Napirenden kívül a képviselő-testület köszöntötte Berencsi László mezőőrt abból az alkalomból, hogy immáron 25 éve tölti be munkakörét.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Corvina tér fejlesztése

Onhausz Erzsébet, képviselő ismertette, hogy a Corvina téri kondipark túl messze található a játszótértől, így annak közvilágítása a kondiparkban már nem biztosít megfelelő látási viszonyokat. Ezen kívül a Corvina utcában egy eltömődött áteresz miatt esőzésekkor víz folyik, amelynek szikkasztása egy esőkert kialakításával megoldható. A képviselő javasolta, hogy a kondipark napelemes közvilágítására, valamint tereprendezésre biztosítsanak 1,1 millió forintot. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

3.) Nemzetiségi sírkövek helyreállítására költségkeret biztosítása a 2023. évi költségvetésben

Sipos Tamás képviselő felidézte, hogy a német nemzetiségi önkormányzat nemrégiben önkormányzati támogatásból újította fel a temetőben található német nyelvű sírokat. A szlovák nemzetiségi önkormányzat hasonló jellegű kéréssel fordult az önkormányzathoz: egy szlovák nyelvű sír felújítására kértek ajánlatot. A képviselő-testület felkérte a nemzetiségi önkormányzatot, hogy több árajánlatot kérjenek be a legkedvezőbb ár elérése érdekében.

 

4.) Önkormányzatok közötti Együttműködési megállapodás módosítása és ideiglenes megállapodás kötése háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása céljából az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel

Fábri István polgármester felidézte, hogy a négy önkormányzat megbízásából orvosi ügyeletet ellátó kft. az áremelésekre hivatkozással emelni kívánta díjait, majd miután ezt a megbízó önkormányzatok nem támogatták, felmondta a szerződést. Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy valószínűleg rövidesen az állam veszi át az orvosi ügyelet biztosítását, ám addig is szükséges valamilyen módon biztosítani azt. Az ügyeletet igénybe vevő többi önkormányzat – Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa – az előzetes információk szerint úgy döntött, hogy elfogadják az áremelést. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az év végéig a megemelt díjért veszi igénybe az orvosi ügyeletet.

 

5.) A helyi címerről, zászlóról, logóról és a Csömör név használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása – regisztrációs díj bevezetése

Fábri István polgármester javasolta, hogy a településnév-használatáért vezessenek be egyszeri – ám évente felülvizsgálandó – regisztrációs díjat. Ennek összegét 70.000 Ft-ban javasolta meghatározni, ám az egyesületek, nonprofit szervezetek továbbra is díjmentesen kérelmezhetik a névhasználatot. Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a hivatalnak számos feladata van a névhasználati kérelmek ügyintézésével, többek között ez is indokolja a regisztrációs díj bevezetését. A képviselők 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

 

6.) Az illegális fakitermelések megakadályozására tervezett intézkedések végrehajtásának megtárgyalása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az energiaválságra való tekintettel várható az illegális fakitermelések megszaporodása. Ennek megakadályozása érdekében a bizottság javasolja, hogy biztosítsanak költségkeretet egy akciócsoport létrehozására, akik munkaidőben és hétvégén egyaránt figyelik és szükség esetén megakadályozzák az illegális fakitermeléseket. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

7.) Közösségi célú erdő és mezőgazdasági területvásárlások 

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy több terület megvásárlásáról tárgyal az önkormányzat, ám csupán az egyikre áll rendelkezésre költségkeret. A képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Palotai úton, a tankert mellett található 0156/6 hrsz.-ú 1694 m2 nagyságú legelő besorolású ingatlant vásárolja meg bruttó 4 452 300,- Ft-os vételáron.

 

8.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023. éves munkatervének megvitatása

Ráduly Ildikó intézményvezető ismertette, hogy a korábbi évekhez képest valamivel alacsonyabb tanulói létszámmal, ám teljes tanári karral indult a tanév. Az év programjait úgy alakították, hogy teljesíthető legyen, ugyanakkor egy zeneiskola esetébe elengedhetetlen, hogy legyenek fellépések, azokból nem szerettek volna lejjebb adni. A téli időszakban csökkentették a programok számát és főként az őszi, valamint a tavaszi időszakra tervezik azokat, illetve egyes programokat összevonva tartanak meg.

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens elmondta, hogy a tanév munkaterve szervesen épül a megkezdett munkára, valamint ismertette, hogy ebben a tanévben tanfelügyelet lesz a zeneiskolában.

A képviselők egyhangúlag támogatták a munkatervet.

 

9.) Iskolai körzethatárok elfogadása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a korábbi évekhez képest azonos módon, Csömör közigazgatási területében javasolja meghatározni az iskolai körzethatárokat. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

10.) Vörösmarty utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat lezárása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az ingatlan hasznosítására nem érkezett be egyetlen pályázat sem. A bizottság javasolja a pályázati kiírás meghosszabbítását. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) Beszámoló az önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztéseiről

Benkó Gábor műszaki ismertette, hogy az önkormányzati fenntartású intézményektől olyan beruházásokra vártak javaslatokat, amelyek már rövid távon megtérülnek. Emellett energetikai szakértő segítségével három évre visszamenőleg megvizsgálták a közüzemi számlákat és a szakértő tett néhány javaslatot a költségek racionalizálására, amelynek köszönhetően máris csökkenés tapasztalható a fogyasztásban.

 

12.) A Fővárosi Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásának módosítása – 

önkormányzatok belépése és kiválása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a társulásból Budaörs város kilépni szándékozik, míg Pécel város belépési szándékát jelezte. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a társulási megállapodás módosítását.

 

13.) II. számú felnőtt háziorvosi praxisjog elfogadása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy dr. Hülitzer Katinka felmondta praxisát, amelyet nem kíván értékesíteni, így az visszaszáll az önkormányzatra. Az átmeneti időszakra dr. Fodor Annát javasolta helyettesítésre. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a jelölt meghallgatását követően hoz döntést.

 

14.) Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy megtörtént a bölcsőde alapkőletétele. Bár a cél az volt, hogy az eredeti épületből a lehető legtöbbet őrizzék meg, a bontás során kiderült, hogy az épület sokkal rosszabb állapotban van a vártnál. A bejárati timpanon életveszélyes, újjá kell építeni. A bejárati oszlopokat felújításra elszállították. A padlószintet is szükséges magasítani a tervezetthez képest. Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a megnövekedett költségek miatt pót-támogatási igényt nyújtottak be. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a költségkeret megemelését.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Szabadság úti kerékpársáv kialakítására 3 ajánlat érkezett be. A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Uhrinwest Kft.-t választotta ki a kivitelezésre.

 

15.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester tájékoztatást nyújtott a segélyezési helyzetről az energiaválság időszakában.

Pásztor Sándor képviselő arról érdeklődött, hogy a Középhegyen található önkormányzati telket lehetséges-e értékesíteni, mivel abból az önkormányzatnak jelentős bevétele lenne. Fábri István polgármester jelezte, hogy telekalakítás után célszerű az ingatlan hasznosításáról tárgyalni.

Pásztor Sándor emellett kérte, hogy a Csokonai utca végén, az új kerékpárúton alakítsanak ki gyalogos átjárási lehetőséget.  

Onhausz Erzsébet tájékoztatta a testületet, hogy a CSÖTESZ vezetőjével egyeztetve pályázatot írnak ki a tankert vegyszermentes művelésére. A pályázat része, hogy az iskolának egy bizonyos mennyiséget át kell adni a termésből, valamint bemutató foglalkozásokat kell tartani az iskolások számára.

Ugyancsak Onhausz Erzsébet jelezte, hogy a Konrád daru melletti füves területen számos autó parkol, ami veszélyezteti a frissen telepített fákat, egy már ki is pusztult. A képviselő javasolta, hogy jelöljenek ki más területet a parkolásra. 

Sipos Tamás képviselő arról érdeklődött, hogy lesz-e karácsonyi díszkivilágítás a településen. Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  idén csupán a díszek 20%-át helyezik ki a település frekventált helyeire.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tolmácsolta a Bence utcai lakók kérését, akik 30-as táblát, valamint forgalomlassító virágláda elhelyezését kérik az utcájukban. Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság javasolta a tábla kihelyezését, de a virágládát nem támogatta.

Szántóné Hermányos Mária arról érdeklődött, hogy az I. világháborús emlékmű táblái átkerülnek-e az 1956-os emlékműhöz. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy tervezik az áthelyezést.

 

Zárt ülés

 

Budapest Környéki Törvényszéknél zajló közigazgatási perben egyezségi ajánlat megtárgyalása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Budapest Környéki Törvényszék előtt zajló 8.K.701.119/2002/6. sz. közigazgatási perben a felperes egyezségi ajánlatát elfogadja, azzal a tartalommal, hogy a per lezárásától számított hat hónapon belül tizenöt darab, az önkormányzat által meghatározott fajtájú fát fog elültetni, az önkormányzat által kijelölt helyeken.

Megszakítás