Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 20-i üléséről

2023 április 20. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati
intézkedéseiről
Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb
eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók
menüpontjában olvasható.)
2.) Csömör külterület 014/114 hrsz.-ú területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása – partnerségi egyeztetések lezárása
Fábri István polgármester felidézte, hogy a volt Bócsi-kastélyban és környékén egy magán oktatási
intézmény alapítását tervezi a terület új tulajdonosa, amely jelentős mezőgazdasági tevékenységet is

folytatna az oktatási-nevelési tevékenységhez kapcsolódóan. A korábban már elfogadott HÉSZ-
módosítással megváltoztatnák a terület funkcióját úgy, hogy ott iskolát lehessen létrehozni, továbbá

minimálisan módosítanák a beépíthetőség mértékét. Mivel az ingatlan már nagyon elhanyagolt állapotban
van, az önkormányzat támogatja a HÉSZ-módosítát.
Károlyfi Levente főépítész ismertette, hogy a partnerségi egyeztetési eljárás lezárult, ellenvetés nem
érkezett, így elindítható a HÉSZ módosításának lezárása. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a
javaslatot.

3.) Közösségi célú erdővásárlások
Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy több
erdőtulajdonos felajánlotta tulajdonrészét.
Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat létrehozott egy olyan keretet, amelyből a
hivatalos áron vásárolnak területeket olyan erdőkben, amelyek stratégiailag fontosak a település számára
(véderdőként, rekreációs területként, stb.).
A képviselők egyhangúlag támogatták a bizottság javaslatát, hogy az önkormányzat tulajdonrészt
vásároljon a 0147/48 hrsz.-ú, a 046/2 hrsz.-ú, valamint a 023/4 hrsz.-ú erdőkben.
4.) Világversenyen részt vevő csömöri sportolók támogatása
Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a
csömörön élő Szórát Léna és Taksonyi Blanka szinkronúszók támogatást kért a következő nemzetközi
versenyükre való felkészüléshez. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a két sportolót fejenként
150.000.- Ft-tal támogatják.
5.) Közösségi célú ingatlanok felújítása és használati szabályainak megalkotása: vendégház,
horgásztó közösségi ház, természetismereti park, Vörösmarty u. 2. sz.
Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat több ingatlant vásárolt meg közösségi célra.
A polgármester elmondta, hogy az ingatlangondnoki státuszt sikerült betölteni egy korábban is az
önkormányzatnak dolgozó, megbízható kollégával.
A Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat több alkalommal is sikertelen volt,
mivel az épület jelentős mértékű felújítást igényel. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy maga fogja
működtetni az ingatlant kulturális-közösségi térként. Kisebb felújítások már történtek, de a tényleges
üzemeltetéshez komolyabb felújítás, valamint a melléképület bontása szükséges.
A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan felújításának
előkészítő munkáira összesen 5.000.000.- forintot különít el, továbbá az ingatlan bontási munkálataira a
legkedvezőbb árajánlatot adó Fabi Goup Kft-t bízza meg bruttó 2.413.000.- forintos áron.
A horgásztó mellett található közösségi házzal kapcsolatosan Fábri István elmondta, hogy az épület
hamarosan elkészül, már folyamatosan érkeznek a bérlési igények, ezért célszerű létrehozni egy átmeneti
bérleti szabályzatot.
6.) Pályázat kiírása a 2. számú felnőtt háziorvosi praxis és asszisztensi álláshelyek betöltésére

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az egyik
háziorvosi praxist 2023. január elsejétől helyettesítéssel oldják meg. A megbízási szerződés június 30-án
jár le, a praxisjog ekkor száll át az önkormányzatra. A törvényi előírás szerint pályázatot kell hirdetni a
praxis betöltésére. A bizottság elkészítette a háziorvosi és asszisztensi álláshelyekre vonatkozó
pályázatokat.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázatok kiírását.
7.) Házasságkötések lebonyolításával kapcsolatos díjak meghatározásáról szóló rendelet
módosítása
Varga Virág igazgatási osztályvezető felidézte, hogy a pandémia idején megváltoztatták a hivatali
házasságkötés rendjét. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjének változásai miatt szükségessé vált
ezen rendelet módosítása is.
A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.
8.) A Csömöri Egészségházban lévő helyiségek bérbeadása
Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat
régi terve, hogy az egészségház szabad helyiségeit bérbe adják. Jelenleg két bérlővel van bérleti
szerződése az önkormányzatnak. A magán vérvételi labort működtető cég szerződését határozott időre
kötötték meg, hamarosan lejár, a bérlő kérelmezte annak egy évre történő határozott idejű
meghosszabbítását, változatlan feltételekkel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.
A gerinctréninget működtető cég szintén bérleti szerződésének meghosszabbítását kérte öt éves
határozatlan időtartamra, ám mérsékelt bérleti díj mellett, mivel ingyenes szolgáltatásokat is nyújt a
csömöri igénybevevők számára. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a javaslatot azzal a kitétellel,
hogy határozatlan idejű szerződés megkötését támogatják és a bérleti díj összegét évente felülvizsgálják.
9.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola alapítványának támogatása
Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, az önkormányzat szeretne hozzájárulni az
iskolások számára megszervezendő kulturális előadáshoz.
A Kulturális Összeesküvés kezdeményezésére egy felolvasási rekordkísérlet előkészítése zajlik
Csömörön, amelynek záróeseménye lenne egy színházi előadás, amely a média káros hatásaira hívja fel a
gyermekek figyelmét.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja, hogy 335 000 Ft-tal járul hozzá a Csömöri Mátyás Király
Általános Iskola tanulói részére – a Budaörsi Latinovits Színház előadásában 2023. május 22-én, a Petőfi
Sándor Művelődési Házban megtartandó – Az osztály vesztese című előadáshoz.
10.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezetének
megvitatása
Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy elkészült az előző évi költségvetést lezáró
zárszámadási rendelet. A kapott működési célú támogatások az előző évhez képest csupán 8%-kal
emelkedtek, ami az infláció mértékéhez képest elenyészőnek számít. Ennek ellenére a 2023. évi
költségvetés lehetővé tette, hogy az önkormányzat minden kötelezettségét teljesítse. A tervezett
beruházások ugyanakkor nem valósultak meg teljes mértékben, jellemzően külső tényezők miatt.
Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kiemelte, hogy az állami
támogatások csökkentésének következménye a településen élő állampolgárok életszínvonalának
csökkenése. Az önkormányzatnak ugyanakkor sikerült a kiadásait 12%-kal csökkenteni az átgondoltabb
működtetés révén.
Onhausz Erzsébet, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökhelyettese elmondta,
hogy a zárszámadási rendelettel kell dönteni a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról is. A bizottság
javasolta, hogy a Környezetvédelmi Alapban lévő 4.687.381.- forintot 2023. évben a Széchenyi utca, a
Rákóczi út és Csalogány utca közötti terület nem közútként használt részének a parkosítására, esőkertek
kialakítására, illetve fásítására használják fel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és a
zárszámadási rendeletet.
11.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása –
hivatali ügyfélfogadási rend változása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy a módosítás
lényege, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje megváltozott, ehhez szükséges módosítani a
Szervezeti és Működési Szabályzatot is.
Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy a téli időszakban energiaracionalizálási szempontból változtatták
meg a hivatal ügyfélfogadási rendjét és vezették be a pénteki napokra az otthoni munkavégzést. Fábri
István polgármester elmondta, hogy a racionalizálás a nyári melegben is indokolt lesz.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosítást.
12.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Pásztor Sándor képviselő elmondta, hogy a nagy esőzések idején körbejárta a települést és több helyen
ismételten tapasztalta, hogy nagy mennyiségű csapadékvíz és hordalék ömlik ki a főútra, amire szükséges
megoldást találni.
Ugyancsak Pásztor Sándor jelezte, hogy az Ady Endre utca és a Béke tér sarkán lévő sövény akadályozza
a kereszteződés belátását és a gyalogosok biztonságos közlekedését.
Szántóné Hermányos Mária elmondta, hogy örvendetesnek tarja, hogy sikerült csökkenteni a kiadásokat
az energiaracionalizálás révén, ugyanakkor a munkavállalókon nem lehet spórolni, különösen a szociális
szektorban, mivel óriási a munkaerő-elvándorlás.
Onhausz Erzsébet szintén csatlakozott a javaslathoz és felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati és az
önkormányzati intézmények bérei nem követik az inflációt.
Eigler Tamás javasolta, hogy a Mókus-pataknál található gyalogos átjárónál tisztítás szükséges, mivel
nagy mennyiségű hulladék halmozódott fel.
Onhausz Erzsébet felhívta a figyelmet, hogy a Szabadság úti kerékpárút egy szakaszán lemosódás történt,
javítani szükséges. Emellett tájékoztatta a testületet arról, hogy a patak befolyásainak felmérése és
dokumentálása megtörtént.

Megszakítás