Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 24-ei üléséről

2023 szeptember 20. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásban érintett önkormányzatok kiválási és csatlakozási szándékához való hozzájárulás

Fábri István polgármester elmondta, hogy a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás térségben betöltött szerepe jelentős, jelenleg mintegy 18 önkormányzat, így Csömör is a tagjai közé tartozik. A polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pomáz település kiválási, míg Érd város csatlakozási szándékát jelezte, amelyről minden társulási tag önkormányzatának szavaznia kell.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta  Pomáz kiválási, illetve Érd csatlakozási szándékát.

3. Közösségi célú mezőgazdasági és erdőterületek vásárlása

Fábri István polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy korábban  már döntöttek  a 023/21 HRSZ-ú erdőrészlet közösség célú  megvásárlásáról, ám idő közben egy másik vevő jelentkezése miatt az eladók az árat megemelték. A képviselő-testület – tekintettel Csömör erdeinek megóvására és megőrzésére, valamint az érintett erdőterületnek a falu közössége szempontjából is nagyon fontos elhelyezkedésére – úgy döntött, hogy a korábban felajánlott, a Nemzeti Földügyi Központ által meghatározott minimum vételi  összeget módosítja annak érdekében, hogy a Csömör túraútvonalán elhelyezkedő területet az önkormányzat megvásárolhassa.

A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a javaslatot, és felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

4. Beszámoló a Palotai úti tankert működéséről, és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések megvitatása

Onhausz Erzsébet képviselő felidézte, hogy az önkormányzat három, egymással összefüggő terület megvásárlásával hozta létre az iskolások számára kialakított tankertet a Palotai úton annak érdekében, hogy a helyi gyerekek minél jobban elsajátíthassák a földművelés, növény- és zöldségtermelés fortélyait. A tankertet jelenleg öt lelkes szülő gondozza, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahhoz, hogy az iskolás gyerekekkel rendszeresen és tematikusan foglalkozhassanak a tankertben, szükség lenne egy általános gondnokra, aki a kert gondozása mellett annak környezetét is karban tartja, valamint az iskola és a tankert közötti koordinációt, a foglalkozások szervezését, megtartását is vállalná. A munkatárs a CSÖTESZ állományába tartozna, a téli vagy esős időszakban az ő munkájukat is segítené. Fábri István polgármester egyetértett azzal, hogy szükség van egy koordinátori szerepet betöltő munkatársra, aki kidolgozza a tankert működtetésének pontos koncepcióját, illetve ellátja az iskolai koordinációt is. Ezért újabb egyeztetést kezdeményez annak érdekében, hogy az iskola is magáénak érezze ezt a lehetőséget, és aktívan vegyen részt a tankert életében. Amennyiben a CSÖTESZ veszi fel a koordinátort, nekik kellene a koncepcionális javaslatot is megalkotni az iskolával közösen. Fábri István polgármester javasolta, hogy a CSÖTESZ-hez felveendő új munkatárs egyik fő  feladata a tankert legyen.

A képviselő-testület  hét igen szavazattal elfogadta  a polgármester javaslatát, hogy bízza meg a CSÖTESZ-t  egy fő felvételére a meglévő két betöltetlen státusz egyikének terhére.

5. Csömör, Major út 57. sz. alatti szolgálati lakás bérbeadása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az önkormányzati szolgálati lakást egy éve a német nemzetiségi óvónő használja. Mivel az önkormányzattal tavaly csupán egy évre kötött lakáshasználati  szerződést, az óvónő ennek meghosszabbítását kérte, amelyet a Népjóléti és Kulturális Bizottság is támogatott. 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a német nemzetiségi óvónő számára a jelenlegi közalkalmazotti munkaviszonyának fennállásáig tartósan bérbe adja a Major út 5–7. sz. alatti önkormányzati szolgálati lakást.

Ezen a napirenden belül tárgyalta a testület a Rákóczi u. 4. sz. alatti szolgálati lakás sorsát, amelyet az alpolgármester javaslatára az idei tanévben munkába álló szlovák nemzetiségi tanítónak adnának bérbe, ezzel is segítve az általános iskolát azzal, hogy szlovák tanítót tudjanak felvenni.

A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy az ősszel munkába álló szlovák tanító számára biztosítsák a Rákóczi u. 4. sz. alatti szolgálati lakást a helyi iskolában fennálló közalkalmazotti jogviszonya idejére.

6. A Csömöri Egészségház szolgáltatási rendjében történő változások megvitatása – védőnői és háziorvosi ellátás

Fábri István polgármester a védőnői szolgálati rendszer államosításával kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy annak módja és előírásai több ponton is elfogadhatatlanok az önkormányzat számára. Az átvevő Észak-pesti Centrumkórház azzal kereste fel az  önkormányzatot, hogy írja alá azt a megállapodás tervezetet, amely alapján minden eszközt, ingatlan használatot, amelyet a védőnői hálózat működéséhez eddig az önkormányzat biztosított, díjmentesen adja át a kórház számára. A tervezetet átolvasva kiderült, hogy számos pontja aggályos, ezért a kórházzal további egyeztetéseket kértek. Mindemellett az önkormányzat 2023. március 23-ai ülésén a testület elfogadta a „védőnői szolgálat további önkormányzati fenntartásáról” szóló határozatot, amelyben egyértelműen kinyilvánították azt a szándékukat, hogy Csömör továbbra is maga szeretné működtetni a védőnői hálózatot, hiszen eddig a településen ez magas minőségben működött, és ezt a minőséget az önkormányzati fenntartásban lehet továbbra is biztosítani. A polgármester azt javasolta, hogy az átadás-átvételhez szükséges állami szerződést egyelőre decemberig írja alá az önkormányzat, annak érdekében, hogy működjön a szolgáltatás, de hosszabb távon az önkormányzat kitart amellett, hogy maga szeretné azt a továbbiakban  működtetni. Dr. Kovács Lajos aljegyző elmondta, hogy az átvevő kórháztól kapott tájékoztatás alapján az önkormányzat nem tehet kitételeket az általuk megküldött szerződésben, amelyben sem a vis major, sem a váratlan helyzetekre nem ad támogatást a kórház, ezeket az önkormányzatnak kell majd megoldania, mint ahogy az eszközök, számítógépek esetleges pótlása is az önkormányzat feladata lesz.

A képviselő-testület  egyetértett abban, hogy a védőnői államosítás meglehetősen aggályos, és semmilyen szabad döntést nem enged az önkormányzatok számára.  A képviselő-testület hat igen és egy tartózkodás mellett megszavazta a javaslatot, amely alapján a szerződést bizonyos feltételekkel írja alá az önkormányzat  idén decemberig. Ezek a feltételek a következők: az átadó önkormányzat pontos tételes elszámolást készít a védőnői hálózat költségeiről, amelynek finanszírozási biztosítását kéri az átvevő kórháztól;  a szerződést ideiglenes módon december végéig köti csak meg.

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy lehetnek olyan költségek, amelyeket a kórház nem fog elfogadni, ugyanakkor az önkormányzatnak elő kell finanszíroznia, ami jelentős kockázatot jelent az önkormányzat költségvetésében.

Ezen a napirenden belül tárgyalta a testület a háziorvosi rendelési idővel kapcsolatos feladatokat. Erre azért volt szükség, mert Hülitzer doktornő körzetében az új orvos a korábbitól eltérő rendelési időt határozott meg, amely érinti az őt helyettesítő másik körzet rendelési idejét is, amelyet hivatalosan is le kell jelenteni a szakhatóság felé. A polgármester személyesen egyeztetett az orvosokkal, és végül azt kérte, hogy a népjóléti bizottság az orvosokkal közösen tárgyalja meg az új rendelési időket legkésőbb szeptember 15-éig.

A képviselő-testület  a Népjóléti és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalta a feladatot azzal, hogy az egységes rendelési időről szeptember 15-éig hozzon határozatot.   

7. A Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde intézményi működésének előkészítésével kapcsolatos kérdések megvitatása

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az európai uniós pályázatból, a Laky-kúria helyrehozatalával készülő bölcsőde 2024 év elején kezdi meg működését. Az épület elkészült, bútorozása és a kert rendezése már folyamatban van, de az intézmény megnyitása előtt még számos engedélyeztetési eljárás szükséges, illetve a nyitáshoz a szakemberek pályáztatását  is le kell folytatni. Mindezek mellett az önkormányzati intézmény  működtetési feltételeit, a térítési díjak összegét is meg kell határozni, illetve az intézmény SZMSZ-ét, szakmai programját is el kell fogadni.

A testület a bölcsődenyitáshoz szükséges feladatokkal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:

A bölcsődei ellátásról, azok igénybevételének módjáról és a térítési díjakról szóló rendeletet, valamint a   bölcsőde szakmai-nevelési programját a szeptember 21-ei ülésén tárgyalják majd.  A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy a 4 kisgyermeknevelő, 2 dajka és 1 fő mosó-vasaló, tálalókonyhai munkatárs felvételéhez szükséges álláspályázatokat kiírják, a kiválasztási folyamatba pedig majd a bölcsőde vezetője is be fog csatlakozni.

A képviselők ezen a napirenden belül tárgyalták az önkormányzati bölcsőde játszóudvarán elhelyezendő gumiburkolat kivitelezői pályázatát, amelyre három ajánlat érkezett.  Eigler Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy  jelenleg is zajlik az épület bútorozásának előkészítése, valamint a kert és a park, a játszóudvarok kialakítása. Boros Gábor műszaki osztályvezető ismertette a pályáztatás folyamatát és műszaki tartalmát, illetve az előírásokat is,  amelyeket a Bölcsőde Szövetség is megerősített szakmai állásfoglalásában, azaz  kötelező a gumiburkolat telepítése. 

A beérkezett ajánlatok közül a képviselő-testület egyhangúlag a legkedvezőbb árat adó Placcs Kft.-t  bízta meg 4,64 M Ft-os áron. 

8. Tájékoztatás és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos döntéselőkészítő tanulmányról – mezőgazdasági és gazdasági övezetek

Sok agglomerációs település döntött úgy, hogy amíg a Kormány nem módosítja az aggályos tanyatörvény egyes pontjait, addig változtatási tilalmat rendel el a településen. A testület kinyilvánította szándékát, hogy nem módosítja  a jelenleg érvénybe lévő mezőgazdasági területeken, farmokon lévő  szabályozást, az épületek bővítésénél azonban továbbra is nyitott az érintett tulajdonosokkal való egyeztetésre.

9. A 2023. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadása

A közbeszerzési törvény előírja az éves közbeszerzési terv elkészítését, amely szakértő bevonásával készült el. A tervet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

10. Közösségi közlekedés – hétvégi éjszakai járatok támogatása

A Weekendbus évek óta az önkormányzat támogatása és finanszírozása mellett működteti a hétvégi éjszakai járatot. A képviselők egyhangúlag amellett döntöttek, hogy az éjszakai járatot tovább szándékoznak üzemeltetni, így a jövőben is finanszírozzák azt.

11. Külterületi közműigényekkel kapcsolatos övezeti állásfoglalás

A változtatási tilalom mellett a település érdekeit figyelembe véve, a zöldterületeinek megőrzése miatt a testület javasolta, hogy a polgármester a külterületi, nem beépíthető vagy a változtatási tilalom alatt álló ingatlanokkal kapcsolatban ne adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a közműépítésekhez. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

12. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Sipos Tamás az Emlékmű köz feletti HÉV-híd statikai vizsgálatáról kérdezte a testületet, valamint érdeklődött a Községgondnokság egyik járművének állapotáról. Fábri István a HÉV- híddal kapcsolatban elmondta, hogy a MÁV-HÉV Zrt-vel folytatott egyeztetések alapján vezette be az önkormányzat a forgalomkorlátozást a hídon, zárták el a korlátokat, valamint  statikai vizsgálatot is elrendelt. A részletes vizsgálathoz azonban a sok évtized óta a hídra rakódott földet el kellett távolítani, mely augusztus közepére megvalósult, így hamarosan elkészülhet a statikai szakvélemény. Boros Gábor műszaki osztályvezető a Községgondnokság járműbeszerzésével kapcsolatban elmondta, hogy új autó vásárlásával tudják csak orvosolni a problémát. Eigler Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke kifejtette, hogy foglalkoznak a gondnokság gépjárműparkjának frissítésével, de hangsúlyozta, hogy nem mindig a vásárlás a legjobb megoldás, hiszen az évi néhány alkalommal használt, speciális járműveket jóval költséghatékonyabb lenne bérelni. Fábri István polgármester erre reagálva hozzátette, hogy számtalan esetben vonnak be alvállalkozókat a Községgondnokság és a CSÖTESZ munkálataiba, hiszen az állandó emberhiány miatt erre szükség is van. Dr. Katona Péter szerint próbálják előkészíteni a nagyfeszültség környékén élő lakók számára a MAVIR-ral való egyeztetést, de egyelőre még nem kaptak választ a  MAVIR-tól. Tihanyi Ferenc a Vörösmarty utca parkolási rendjének felfestéséről érdeklődött, Fábri István polgármester válaszában elmondta, hogy a terület közlekedési átvizsgálása jelenleg is zajlik.

Megköszönték a viharban nyújtott segítséget

A Képviselő-testület ezen az ülésén köszöntötte a Községgondnokság, a CSÖTESZ, a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Csömöri Polgárőr Egyesület azon munkatársait, akik az augusztus elején Csömörön is jelentős károkat okozó vihar helyreállításában egész hétvégén dolgoztak. Mihalovics Bertalan, a polgárőrség vezetője kiemelte, hogy húsz éve vezeti a polgárőrséget, de ilyen hatalmas viharra nem emlékszik Csömörön. Hozzátette, hogy ennek ellenére a vihar utáni kárelhárítás kivételes és példaértékű volt Csömörön. Szőke Zoltán, a tűzoltók vezetője  elmondta, hogy a polgárőrség, a CSÖTESZ, a Községgondnokság és több lakos is önkéntesen állt be a mentésbe, ez is mutatja, hogy Csömör közössége milyen nagyszerű.

Megszakítás