Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-i üléséről

2023 február 23. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Döntés Csömör Nagyközség hatályos Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról a 3333/2.-/4. hrsz, Mókus utcai ingatlanokra vonatkozóan 

Fábri István polgármester felidézte, hogy egy régen elkezdett eljárás utolsó fázisához érkeztek el a Mókus utcai ingatlanok vonatkozásában, melynek lényege, hogy az önkormányzat egy néhány méteres szakaszt elad, így a gyalogos-kerékpáros átjárás biztosított, de átmenő forgalmat nem tesz lehetővé. A HÉSZ ilyen irányú módosítását minden hatóság jóváhagyta. Az állami főépítészi eljárás lefolytatását követően a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a HÉSZ módosítását.

3.) Az illegális fakitermelések megakadályozására tervezett intézkedések végrehajtásának megtárgyalása 

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy az elmúlt év végén a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a polgárőrség tagjai akciókat szerveztek az illegális fakitermelés megakadályozására. Az akciósorozat eredményes volt, az erre a célra biztosított keretösszegnek csak egy részét használták fel. Az év elején hidegre fordult az idő és történtek illegális fakivágások, ezért újjá kívánják szervezni az akciócsoportot a fel nem használt keret – 500.000 Ft – erejéig. Vadász László igazgatási előadó, aki maga is tagja az akciócsoportnak elmondta, hogy a csoport egyben az illegális hulladéklerakás megakadályozására, illetve feltérképezésére is szolgál. 

A képviselők 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

4.) Névhasználati kérelem megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a Reál-Invest Csömör Kft.-nek a bizottság javasolja a névhasználat engedélyezését. Egy 15 éve működő vállalkozás esetében bejáratott üzleti névről van szó, amelyet a kérelmező korábban jóhiszeműen használt, felszólításra azonnal beadta a szükséges kérelmet. Fábri István polgármester és Pásztor Sándor bizottsági elnök hangsúlyozták, hogy a képviselő-testület nem szokott kizárólagos névhasználatot adni cégeknek, ám mivel a bejáratott név használatának megtiltása akár károkat is okozhat a cégnek, méltányosságból javasolják az engedélyezést. A képviselők egy tartózkodás mellett egyhangúlag támogatták a javaslatot. 

5.) Közlekedési rend változtatására vonatkozó javaslat – Vörösmarty utca parkolási rendje

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke felidézte, hogy korábban már tárgyalták a Vörösmarty utca közlekedési rendjének módosítását, ami több okból nem történt meg, ám a parkolást szabályozták az utcában. A bizottság javasolja tehát, hogy az egyirányúsítási törekvéstől álljanak el, ugyanakkor egy bizonyos szakaszon  megállni tilos tábla elhelyezését javasolják a közlekedés biztonság érdekében. A képviselő-testület mindkét javaslatot 2 tartózkodás mellett támogatta. 

6.) Új külső bizottsági tagok megválasztása és eskütétele

Fábri István polgármester felidézte, hogy a ciklus elején nem töltöttek fel minden bizottsági helyet, úgy tervezték, hogy a következő hónapokban ezt megteszik, ám a koronavírus-járvány ellehetetlenítette az ülésezéseket. A ciklusból hátralévő másfél évre azonban célszerű feltölteni az üres helyeket, ezért az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság külső tagjaként javasolják Kornéli Balázst, aki hosszú ideig polgárőrként dolgozott, jól ismeri a települést, továbbá aktívan részt vesz a testvértelepülési kapcsolatok ápolásában és hagyományőrzésben.

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy Perlaki Attila külső bizottsági tag  a bizottsági munkában  tovább nem tud részt venni, ezért javasolják felmentését.

A képviselő-testület mindkét javaslatot egyhangúlag támogatta. 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a környezetvédelmi területen dr. Gubek Nóra külső bizottsági tag ad hasznos tanácsokat. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság külső tagjának javasolták Sinkó Pétert, a Községgondnokság korábbi vezetőjét, aki nagy megelégedésre végezte munkáját nyugdíjba vonulása előtt. A képviselők egyöntetűen hagyták jóvá a javaslatot.

Az új bizottsági tagok a képviselő-testületi ülés folyamán letették esküjüket. 

7.) A Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet módosítása – települési támogatások összegének emelése

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy aktuálissá vált egy új rendelet megalkotása. A rendszeres támogatás lehetősége – amelyet törvény ír elő –- annyira korlátozott volt, hogy ezzel nem is élt a bizottság, helyette az önkormányzat által meghatározott összegű rendkívüli támogatást nyújtották. A jogszabályi változások lehetővé,  és egyben szükségessé teszik a rendelet módosítást, életszerűbb helyzetet eredményezve. A bizottsági elnök ismertette, hogy egy független szakértő szerint Csömör rendkívül jó helyzetben van és igen erős szociális hálót képes biztosítani. 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az új rendelet megalkotását. 

8.) Regionális célú alapítványok támogatási kérelme

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogat regionális célú alapítványokat, majd ismertette a beérkezett kérelmeket. A képviselőtestület a Medicopter Alapítvány támogatási kérelme alapján 40.000 Ft pénzbeli támogatást ítélt meg, amelyet az alapítvány vérmelegítő szerelék beszerzésére fordít. A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány számár ugyancsak 40.000 Ft pénzbeli támogatást nyújtanak az Országos Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztály részére történő eszközök beszerzéséhez. Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület szintén 40.000 Ft pénzbeli támogatásban részesült a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Újszülött-, Csecsemő, és Gyermekosztálya részére történő Non-invazív lélegeztetőgép beszerzéséhez. A képviselők mindhárom kérelmet egyhangúlag támogatták.

9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok önerős felújításai és működtetése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az önkormányzati intézményekben vizsgálják az energiaracionalizálás lehetőségét. A vendégház esetében 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy hűtő-fűtő klímákkal oldanák meg a felső szint fűtését. Kétféle műszaki megoldásra kaptak ajánlatot, amelyek hatékonyságukban és esztétikai jellemzőikben eltérnek egymástól. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a beérkezett ajánlatok közül az R.M.G Sales Kft-t / Szaniter és Klíma Centert ajánlatát fogadta el bruttó 2.059.750,- Ft-os áron. A cég jó referenciákkal rendelkezik, több csömöri intézményben szerelt már be klímaberendezéseket. 

Fábri István polgármester felidézte, hogy korábban már felmerült a sportközpont ingatlanának elkerítése. Időközben előkészült egy, a korábbihoz képest csökkentett költségű tervezet a Községgondnokság kivitelezésében, amely egyrészt hosszú távra megoldja a helyzetet, másrészt a kerítéselemek mobilak, később áthelyezhetőek máshová. Több árajánlat hiányában egyelőre csak keretösszeget lehet meghatározni, így a későbbiekben pénzügyi bizottság is kiválaszthatja a legkedvezőbb ajánlatot. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a munkálatokra 2.000.000 Ft keretösszeget különít el.

10.) Kálvária köz tulajdonviszonyainak rendezése

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat – pályázati forrás igénybevételével – elvégezte a csatornázási és útépítési munkálatokat. A beruházást követően osztatlan közös tulajdonba kerültek a közművek. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a legtöbb tulajdonos ingyenesen adta át az ingatlanhányadát, ám egy cég felszámolás alatt áll és a vagyonkezelő nem adhatja át ingyenesen, így egy jelképes összegért – darabonként bruttó 10.000 Ft-os áron – adnák át a Csömör 1557/6 hrsz.-ú 143 m2 nagyságú kivett saját használatú út besorolású ingatlan 6/96-od tulajdoni hányadát, valamint a Csömör 1558/5 hrsz.-ú 547 m2 nagyságú kivett út besorolású ingatlan 2662/20000-ed tulajdoni hányadát.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

11.) Laky bekötő út és M0-s szerviz út kereszteződésében kialakított körforgalom közvilágítási lehetőségének megvitatása 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy elkészült a körforgalom, amely jelentősen javítja a közlekedés biztonságát. Ugyanakkor a kivitelezés során megváltozott a körforgalom közvilágítására vonatkozó előírás. Számos egyeztetést követően sikerült kompromisszumot elérni a műszaki tartalom terén, így a pályázati forrás túlnyomó részben fedezi a 8 db oszlop kiépítését, az önkormányzatnak 1.352.913.- Ft összeggel szükséges azt kiegészíteni. 

A beruházási tanácsnok elmondta, hogy rendkívül szigorú feltételeknek kell megfelelni, így ez az ár nagyon kedvező. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

12.) Szabadság úti kerékpárút kivezető szakaszán közvilágítás kiépítése – vállalkozói árajánlatok elbírálása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Szabadság úti kerékpárút kivezető szakaszának közvilágítását 2×3 darab nagy teljesítményű napelemes lámpatesttel kívánják megoldani.

Rajnai Henrik felhívta a figyelmet arra, hogy az akkumulátorok cseréje igen költséges lehet, ezért javasolta annak megvizsgálását, hogy vezetékes közvilágítást építsenek ki.

Fábri István javasolta, hogy vizsgálják meg a felvetést és a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság döntsön a rendelkezésre álló keret erejéig. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

13.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekrendezése – Kispálya és Hunyadi utcai játszótér

Fábri István polgármester felidézte, hogy rendezetlen viszonyokat örökölt az önkormányzat, amelyek döntő részét sikerült mára megoldani. A polgármester elmondta, hogy egy új törvény lehetővé tenné azt, hogy az egyházi használatban lévő, oktatási-nevelési intézményként működő ingatlanok egyházi tulajdonba kerüljenek. Csömörön ez egyetlen ingatlant érinthetne, a Kacsóh utcai Rózsakert Evangélikus Óvodát, ám az evangélikus egyház úgy nyilatkozott, hogy egyetlen ingatlanra sem tart igényt.

Fábri István ismertette, hogy jelenleg a Gorkij fasorban található Kispálya és a mellette lévő játszótér egy telken van a Csömöri Tót Hagyományok Házával, ezért javasolt az ingatlant a kialakult funkciók határánál megosztani, és a Kispályát, valamint a játszóteret közterületté nyilvánítani. Emellett a polgármester javasolta, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött szerződést újítsák meg. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatokat.

14.) Önkormányzati támogatással megvalósuló rendszeres kiadványok nyomdai előállítására beérkezett vállalkozói ajánlatok elbírálása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a kommunikációs vezető ajánlatokat kért be az önkormányzati kiadványok nyomdai kivitelezési munkáira. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Csömöri Hírmondó, Légy ott magazin és Hírmondó Plusz 2023. évi megjelenéseinek nyomdai kivitelezésével a legkedvezőbb árajánlatot adó Visit Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft-t bízza meg.

15.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2022–2023-as tanév I. félévi beszámolója 

Ráduly Ildikó ismertette a zeneiskola előző évének eredményeit és nehézségeit. Mint elmondta, a gazdasági helyzet bizonytalanságokat okozott az év elején, többen kiiratkoztak, ám mostanra  rendeződni látszik a létszám. Egy tervezett rendezvény maradt el a rossz időjárás miatt, a többit a terveknek megfelelően megtartották. Az önkormányzati és alapítványi támogatásokat hangszerek beszerzésére ill. javítására fordították, mivel a tankerületi finanszírozás ezeket nem fedezi. A zeneiskola vezetője sajnálattal számolt be arról, hogy a katolikus plébánia  idéntől már nem engedélyezi a hagyományos koncert megszervezését a templomban.

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő elmondta, hogy a zeneiskola működése stabil, az év eleji bizonytalanságok mindig hamar megoldódnak. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

16.) Helyi adórendeletek módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az elmúlt évben a testület módosította adórendeletét. Az alkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján  most javasolt a finomításokat elvégezni.  A képviselők megvitatás után egyhangúlag támogatták a javaslatot.

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a jogszabályi előírások szerint és a képviselő-testület által meghozott döntéseknek megfelelően szükséges módosítani a költségvetési rendeletet. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

18.) A Palotai utcai és a Csömöri Horgásztó környezetében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokra beérkezett bérlési igények megtárgyalása

Fábri István polgármester ismertette, hogy többen illegálisan használták az önkormányzati ingatlanokat, elkerítették azokat. Az ingatlanhasználók bérleti igényt jelentettek be, ám olyan területeken, ahol fejlesztések vannak folyamatban vagy előkészítés alatt, ott az ilyen tevékenységek károsak és akadályozzák a fejlesztéseket. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a folyamatban lévő és tervezett fejlesztésekre, illetve a horgásztavat és a patakrehabilitációt is érintő programra tekintettel nem támogatja a Palotai utca és a horgásztó környékén lévő jelenleg nem hasznosított önkormányzati ingatlanok bérbeadását. 

19.) Világversenyen részt vevő sportolók támogatása

Fábri István polgármester ismertette, hogy Balaska Márk támogatási igényt nyújtott be kajakos világversenyekre történő felkészülésére. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 180.000.- Ft nyújt a sportoló részére.

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor jelezte, hogy a Széchenyi utcában található vízelvezető rács újra rendkívül zajos, az elkerülésre utasító táblát eltolták.

Onhausz Erzsébet jelezte, hogy a kerékpárosok által használt épület rendezetlen. A képviselő javasolta, hogy célszerű lenne teljesen kinyitni a művelődési házat, mert a csoportok működése drasztikusan visszaesett. Ugyancsak Onhausz Erzsébet jelezte, hogy Csömör határának közelében, fóti területen veszélyes anyagokat fognak tárolni.

Eigler Tamás a Majorszegiligeti játszótér bővítéséről kért tájékoztatást.

Fábri István polgármester elmondta, hogy a médiában felröppent hírekkel ellentétben a termálvíz hasznosításának számos akadálya van, de a Procter & Gamble komolyan foglalkozik a geotermikus energia hasznosításával. 

Zárt ülés

  1. Javaslat Csömör Díszpolgára címre  és Csömör Községért Emlékéremre

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2023. évben Kiss Attilának, a Zengő Nyíl Hagyományőrző Lovas- és Íjász Egyesület vezetőjének Csömör Községért Emlékérmet adományoz, valamint Kapocsy György fotóművésznek posztumusz Díszpolgári címet adományoz.

  1. Vágóhíd utcai önkormányzati ingatlan használatának rendezése

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csömör, Vágóhíd utca 18/a. szám alatti 24 m2 nagyságú lakás használatára határozott idejű 2023. március 1.- 2023. december 31-ig tartó szerződést köt a vonatkozó rendeletben meghatározott szociális alapú lakbér megállapításával. A 24 m2 lakás bérleti díja: 7 200 Ft. A 710 m2-es telek használat díja méltányoságból 21.300 Ft/hó. A lakás és a telek használati díja összesen 28 500 Ft/hó, mely a rezsiköltséget nem tartalmazza. 

  1. Az önkormányzati intézmények vezetőinek bérrendezése

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy Gérusz Tamás, a Csömöri Községgondnokság vezetőjének az illetménye 2023. március 1-től: bruttó 580.000.- forint, azaz ötszáznyolcvanezer Ft/hó, továbbá Kovácsné Epres Csilla, a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a munkabére 2023. március 1-től: bruttó 600.000.- forint, azaz hatszázezer Ft/hó.

Megszakítás