Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 29-i üléséről

2023 július 06. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Tájékoztató bizottsági hatáskörbe átruházott döntésekről

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az utóbbi időben sokkal kevesebb támogatási igény érkezett be, mint a korábbi évek azonos időszakában annak ellenére, hogy módosították a jövedelemhatárt annak érdekében, hogy többen vehessék igénybe a támogatásokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy elsősorban a téli időszakban van szükség a települési támogatásokra.

3.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. saját tőkéjének rendezése

Pásztor Sándor képviselő felidézte, hogy szükségessé válik pótbefizetés. Ennek oka, hogy a CSÖTESZ Kft. korábbi vesztesége a saját tőkét apasztotta a jegyzett tőkéhez képest. Amennyiben a Kft. újra nyereséges lesz, abból vissza tudja fizetni a pótbefizetést az önkormányzatnak. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy 1.250.000 Ft pótbefizetéssel rendezzék a Kft. saját tőkéjét.

4.) Önkormányzati vagyonátadási megállapodás megkötése — Vörösmarty utcán, Szabadság úton, Széchenyi utcán, Rákóczi úton, Deák F. utcában, Corvina téren, Laky parkban a Bulgárkertben és az egészségház belső udvarában elültetett fák, cserjék

Pásztor Sándor képviselő ismertette, hogy a felsorolt helyszíneken a CSÖTESZ Kft. végzett faültetést, az elvégzett munkák értéke a Kft. nyilvántartásaiban szerepel, de mivel azok közterületen találhatók, így a munkavégzés által létrehozott vagyon az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezt formailag ingyenes vagyonátadással lehet rendezni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a vagyonátadást.

5.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör között megkötött együttműködési megállapodás módosítása törvényi változások miatt

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy törvényi változások miatt módosítani  kell a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

6.) Világversenyen részt vevő csömöri sportolók támogatása

Tihanyi Ferenc képviselő felidézte, Harnos Kristóf testépítő támogatási kérelmet nyújtott be a Londonban megrendezendő NPCIFBB Pro Kvalifikációs testépítő bajnokságra való felkészüléséhez. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy 200.000 Ft összeggel támogatják a sportolót az erre elkülönített keretből.

7.) Lakossági önerős szennyvízcsatorna-építési kérelem megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a Szeder, Lejtő és Faház utcákban lévő ingatlanok tulajdonosai teljes mértékben önerőből kívánják kiépíttetni a szennyvízhálózatot, továbbá szilárd burkolattal ellátni az utcákat, ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy a három utca esetében még adott a lehetőség, mivel itt helyezkedik el a csatornagerinc, más külterületi utcákban viszont ilyen lehetőség nincs.

Fábri István polgármester javasolta, hogy vizsgáljanak meg egyéb lehetőségeket is, mivel a három utca csatlakoztatása a szennyvízhálózatra esetleg azt eredményezheti, hogy a későbbiekben a belterületi utcák számára nem lesz elegendő a szennyvíztisztító kapacitása. A képviselők a döntés elnapolásáról határoztak.

8.) Csömör Nagyközség temető feladatainak ellátása – szerződéskötés a Csömöri Evangélikus és a Csömöri Római Katolikus Egyházközséggel

Fábri István polgármester felidézte, hogy a testület korábban már egyeztetett a témában. Időközben sikerült megállapodni az egyházközségekkel a hulladék elszállításának költségeiről. A megállapodás értelmében 40%-ot finanszíroz az önkormányzat, míg a fennmaradó hányadon a két egyházközség osztozik. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a megállapodás megkötését.

9.) A Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 16/2019.(VII.08.) önkormányzati rendelet módosítása – térítési díjak emelése

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozta ki a díjak emelését oly módon, hogy a rászorulókat érintse a legkevésbé. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

10.) Csömöri önkormányzati bölcsőde alapítása

Dr. Kovács Lajos aljegyző ismertette, hogy az épület a nyáron elkészül, a pályázat lezárásának határideje 2023. november 25-e. Párhuzamosan el lehet indítani a használatbavételi és a működési engedély megszerzését, továbbá a humánpolitikai feladatokat. A fentiek feltétele az intézményalapítás. A képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Hársfa Önkormányzati Bölcsőde elnevezés mellett döntöttek, majd egyhangúlag támogatták az intézményalapítást.

11.) II. számú körzet asszisztensi álláshelyekre beérkezett pályázó meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a praxisban korábban is dolgozó asszisztenseken kívül egy további pályázat érkezett be és javasolják a pályázó meghallgatását, lévén a későbbiekben szükség lehet további asszisztensekre is. A képviselő-testület, valamint Dr. Kakuk Tímea háziorvos meghallgatták a pályázót.

12.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázók meghallgatása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően kiírták a pályázatot és a szakbizottság elbírálta azokat. Két érvényes pályázat érkezett be.

Böde Julianna, az intézmény jelenlegi vezetője elmondta, hogy szívvel-lélekkel végezte munkáját és szeretné tovább folytatni. Kollégáival jó a kapcsolata, emellett pedig fontos számára a fenntartó és a szülők elégedettsége. Hisz az élethosszig tartó tanulásban, folyamatosan szervez továbbképzéseket az intézmény dolgozói számára. Új elemként a tehetséggondozás bevezetését tekinti feladatának.

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens elmondta, hogy a nevelőtestület támogatja Böde Julianna pályázatát. Mellette szól az is, hogy hamarosan aktuális az óvoda programjának felülvizsgálata, és ebben a pályázó már rendelkezik releváns tapasztalattal.

A másik pályázó, Bánné Keller Márta bemutatkozásában elmondta, hogy korábban már vezetett egy óvodát, ami sajnos megszűnt. A kötelezően előírt végzettségeken felül további végzettségekkel is rendelkezik. A jelenlegi programot jónak tartja, ugyanakkor új elemeket is javasolt, amelyek megvalósításához fontosnak tartja a nevelőtestület támogatásának elnyerését.

13.) Új önkormányzati bölcsőde udvarának és kertjének kialakítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy jelenleg az épület befejező munkálatai zajlanak. A használatbavételi engedélyhez szükséges az ingatlan megközelítésének biztosítása, valamint parkolók kialakítása. A munkálatokat a CSÖTESZ Kft. és alvállalkozói el tudják végezni. A rendelkezésre álló keretösszeg elegendő lesz, így nem szükséges külön szavazni róla.

***

Zárt ülés

A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetőjének ismét Böde Juliannát nevezi ki, újabb öt évre.

2. számú körzet háziorvosi és asszisztensi álláshelyekre beérkezett pályázatok elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy határozatlan idejű egészségügyi szolgálati munkaszerződést köt dr. Fodor Anna  háziorvos-szakorvossal a 2. számú körzet felnőtt háziorvosi feladatok ellátására, az asszisztensi feladatok ellátására pedig Varga Lászlóné és Krizsánné Korda Edit asszisztensekkel határozatlan idejű egészségügyi szolgálati munkaszerződést köt.

***

14.) Vörösmarty u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása – költségvetési keretösszeg meghatározása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy felmérték az épületet és kiderült, hogy a födém megbillent, ezért utólagos megtámasztásra, stabilizálására van szükség, ami a korábban megszavazott összeghez képest jelentősen növeli a költségeket. A projektvezető csak ezzel a feltétellel vállalja a felújítást. Emellett szükség van a befejezéshez a kerítés megerősítésére, belső berendezések, konyhatechnológia, kert kialakítására, ami összesen bruttó 40.000.000 Ft összeget tesz ki. A képviselők megvitatták a javaslatot, és többen jelezték, hogy véleményük szerint már így is túl nagy összeget emésztett fel az épület megvásárlása és felújítása.

Fábri István polgármester elmondta, hogy az épület megmentése és hasznosítása nagyon jót tenne a településképnek és szükség van a főtéren egy olyan helyre, ami közösségi funkciókat lát el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.

15.) Közösségi célú mezőgazdasági területek vásárlása

Fábri István polgármester felidézte, hogy egyeztetések folynak a horgásztavat tápláló tápcsatorna területének tulajdonosaival. Az önkormányzat több konstrukciót is felajánlott a terület megvásárlására, a legutóbbi ülésen pedig a testület döntést hozott arról, hogy értékbecslési áron megvásárolja a tápcsatorna területét, valamint visszamenőlegesen használati díjat fizet a tulajdonosoknak. Míg korábban az egyeztetések rendben zajlottak, a legutóbbi egyeztetésre csak egy tulajdonos érkezett meg egy ügyvéddel, valamint több más tulajdonos meghatalmazásával és bejelentették, hogy nem fogadják el az önkormányzat ajánlatát a tápcsatorna területének megvásárlására, a teljes földterület eladásához ragaszkodnak, valamint a használati díjat is az egészre kérik. Ezzel egyidejűleg a területet lezárták.

A polgármester elmondta, hogy a település érdekeit figyelembe véve egyeztettek jogászokkal. Mint kiderült, a tápcsatorna használata törvényileg eleve kizárólagos önkormányzati jogkör és feladat, ezért azt nem lehet lezárni. A törvényi előírások betartása érdekében javasolt azonnali birtokvédelmi elzárást kezdeményezni és szolgalmi jogot bejegyeztetni a tápcsatornára és a megközelítését biztosító területre. Emellett kezdeményezni fogják a kisajátítási eljárás megindítását. Fábri István elmondta, hogy nem volt még példa hasonlóra, mindenkivel sikerült megegyezni, ám a település érdeke most az azonnali beavatkozás a tápcsatorna megóvása érdekében.

A képviselők 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

Fábri István polgármester emellett tájékoztatta a testületet, hogy a Kálvária erdőben lehetőség nyílik egy terület megvásárlására, mivel egy tulajdonos már felajánlotta eladási szándékát, többet pedig megkeresett az önkormányzat vételi ajánlattal. Ugyanakkor egy korábban megszavazott erdővásárlás visszavonását javasolta a polgármester, mivel ott a tulajdonosok kívánnak az önkormányzattól vásárolni és az önkormányzat jogásza szerint minden lehetőségük megvan arra, hogy érvényesíteni tudják igényeiket. Sajnos ezen a területen kitermelés indult meg, de a fakitermelő ígértet tett arra, hogy az út mentén meghagy egy erdősávot. A képviselők egyhangúlag támogatták a korábbi vásárlási szándék visszavonását és az új terület megvásárlását.

16.) Beruházásokkal kapcsolatos döntések átruházása a nyári időszakban a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe

Fábri István polgármester javasolta, hogy a nyári hónapokban a hatékony munkavégzés érdekében a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság saját hatáskörben hozhasson meg olyan döntéseket, amelyek megvalósításáról és keretösszegéről a képviselő-testület korábban már döntést hozott. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a meghatározott ügyekben a bizottság hozza meg a döntéseket, illetve válassza ki a kivitelezőket.

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a módosítás tartalma a korábbi döntések, valamint a zárszámadási rendelet átvezetése. Emellett a Szociális Alapszolgáltatási Központ pótlólagos támogatási kérelmet nyújtott be.

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy átcsoportosítások révén sikerült a hivatal dolgozói számára egy havi jövedelmüknek megfelelő cafetériát adni jutalomként, valamint az intézmények számára is biztosítottak jutalmazási keretet. Dr. Katona Péter javasolta, hogy ugyanilyen mértékben a polgármester is részesüljön jutalomban. A képviselők 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasították a javaslatot, mivel arról először a pénzügyi bizottságnak kell javaslatot tennie a forrás biztosítása mellett.

A költségvetési rendeletet – a Szociális Alapszolgáltatási Központ igényével együtt – egyhangúlag elfogadták.

18.) Együttműködés önkormányzatokkal a fenntartható és klímabarát települési fejlődés érdekében

Fábri István polgármester javasolta, hogy az önkormányzat más településekkel együtt, a konzorcium vezetőjeként induljon a LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” című LIFE

LOGOS 4 WATERS projekt keretében kiírt pályázaton. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

Fábri István polgármester emellett javasolta, hogy az önkormányzat lépjen be a Klímabarát Települések Szövetségébe, mivel a szervezet sok szakmai segítséget tud nyújtani. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

19.) Megállapodás a DMRV Zrt.-vel

Fábri István polgármester ismertette, hogy a 2021-23 évekre létrejött megállapodás keretében a DMRV Zrt. el tudja végezni a Csömör, Kastély utca 4. és a Palotai út sportpálya szennyvízbekötő vezetékeinek kiépítését. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő jelezte, hogy a bekötőúton rengeteg tábla van, ezért célszerű lenne felkérni a közútkezelőt, hogy vizsgálja fel azok indokoltságát.

Eigler Tamás képviselő érdeklődésére Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy a Majorszegi játszótér kapcsán az önkormányzat már megkapta a záradékot. Szintén Eigler Tamás érdeklődött az egészségház napelem-telepítéséről. Fábri István polgármester válaszában közölte, hogy a munkálatok a következő héten indulnak meg.

Tihanyi Ferenc képviselő jelezte, hogy a Vilma utcában két terelőt helyeztek ki az útra szabálytalanul.

Szántóné Hermányos Mária képviselő a Meredek utca és a Bence utca kereszteződésének veszélyes voltára hívta fel a figyelmet.

Eigler Tamás képviselő felidézte, hogy az Árpádföldi útnál forgalomlassítást ígért az önkormányzat.

Megszakítás