Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 18-i üléséről

2023 június 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Beszámoló és értékelés a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális bizottság elnöke ismertette, hogy az érintett intézmények bevonásával az önkormányzat minden évben elkészíti a gyermekvédelmi beszámolóját. Varga Virág igazgatási osztályvezető és Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője ismertették a beszámoló részleteit, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

3.) Bölcsődei szolgáltatásra ellátási szerződések megkötése 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális bizottság elnöke felidézte, hogy az elmúlt években az önkormányzat támogatta a bölcsődés korú gyermekek elhelyezését az önkormányzattal szerződésben álló magánbölcsődékben. A következő évre 63 gyermek számára igényeltek ilyen támogatást. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan maximum 50.000 Ft támogatást nyújt az érintettek számára és szerződést köt 5 bölcsődével a bölcsődés korú gyermekek ellátására.

4.) Csömör névhasználati engedély megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Sváb Hagyományőrző Alapítvány 2020-ban névhasználati engedélyt kapott azzal a kitétellel, hogy addig használhatják a Csömör nevet, amíg a településen hagyományőrző tevékenységet folytatnak. Az alapítvány jelezte, hogy tevékenysége megszűnt, ezért a  bizottság javasolta a névhasználati engedély visszavonását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

5.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

Pásztor Sándor képviselő ismertette, hogy elkészült a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ) előző évi mérlegbeszámolója. Az önkormányzati tulajdonú Kft. az előző évben 22.058.000 Ft főösszeggel 93.000 Ft adózott nyereséget ért el. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

6.) Közösségi célú ingatlanok használati szabályai – Csömöri Horgásztó Közösségi Ház, Természetismereti Park

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat több közösségi célú ingatlant működtet, amelyet a lakosok bérelhetnek. A Természetismereti Park bérleti díjait az önkormányzat korábban megállapította és a képviselő-testület úgy határozott, hogy azokat továbbra is érvényben tartja, majd 2023. szeptemberében felülvizsgálja.

A 2141 Csömör, Palotai u. 0156/38 hrsz. alatt nyilvántartott Csömöri Horgásztó Közösségi Ház bérleti díjait a képviselők úgy határozták meg, hogy az önkormányzati intézmények, helyi nevelési és oktatási intézmények, valamint az önkormányzatok számára az épület ingyenesen bérelhető előre egyeztetett időpontokban és alkalommal. Más szervezetek számára megállapították a bérleti díjakat, amelyeket a képviselők egyöntetűen elfogadtak. 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egy vállalkozó bérleti igényt nyújtott be vidámpark működtetése céljából. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „30. Csömöri Napok” rendezvény idejére bruttó 150.000 forintért bérbe adja Varga János Dávid egyéni vállalkozó részére a 444 hrsz-ú területet vidámpark üzemeltetése céljára. A vállalkozó a bérleti díjon felül – 100.000 forint értékben a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda és a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola részére ingyenes játékbérlést biztosít. 

7.) Teherautó közbeszerzés

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a CSÖTESZ Kft. részére indokolttá vált egy teherautó beszerzése, amelyre közbeszerzési eljárást írtak ki. A közbeszerzés érvényes, a három oldalra billenő platós, darus teherautó beszerzésére a Bíráló Bizottság a Galgóczi Autó Kft. (9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.) ajánlatát nyilvánítja nyertesnek 34.480.500 forint bruttó ajánlati árral. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

8.) Közösségi célú ingatlanok hasznosítása – Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan működtetési modellje 

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy elkészült az ingatlan közösségi hasznosításának működtetési koncepciója és költségtervezete. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízzák a polgármestert a működési modell kidolgozásával, továbbá a közösségi ház belső átalakítási munkáinak előkészítésre 1.500.000 forintot különít el.

Az ingatlan bontása kapcsán a megmarad fal stabilizálására és a hiányos falrészek bontására az önkormányzat ajánlatokat kért be. A legkedvezőbb ajánlatot a Fabi Group Kft. adta bruttó 750.000 forint értékben. A képviselő-testület egyhangúlag döntött a beruházás megrendelése mellett.

9.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

Eigler Tamás képviselő ismertette, hogy a Kasnyik és Társa Kft. elkészítette a mérlegbeszámolót 491.437.000 forintos eszközök és források egyező végösszegével és nulla forintos eredménnyel. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

10.) Csömör Nagyközség temető fenntartási feladatainak ellátása – rendelet-tervezet és az egyházközségekkel kötendő szerződés tervezet megtárgyalása

Fábri István polgármester elmondta, hogy törvényi kötelezettség a rendelet megalkotása, ugyanakkor a temető egyházi tulajdonban van, az egyházak végzik a temetkezéseket. Az egyeztetés megtörtént, az egyetlen vitatott pont a hulladék elszállítása, amit teljes mértékben az önkormányzat finanszíroz jelenleg annak ellenére, hogy eredetileg a költségek megosztásában állapodtak meg. A keletkező hulladék nagy része zöldhulladék, amelyet érdemes lenne szelektíven gyűjteni. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a rendelettervezet alapján egyeztetéseket folytat az egyházakkal a kötendő szerződés részleteiről. 

11.) Közösségi közlekedés támogatása – éjszakai buszjáratok

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és vállalkozói Bizottság elnöke felidézte, hogy az elmúlt években az önkormányzat szerződést kötött az éjszakai közlekedés működtetésére a VO-LAN-KAR Zrt-vel. A rendszer – bár a pandémia idején szünetelt – jól működött, ugyanakkor javasolt a szerződés megújítása, mivel a busztársaság folyamatosan végzi a szolgálatatást. Sipos Tamás képviselő javasolta, hogy az utasszámok megismerését követően egyeztessenek a szerződés megújításáról. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2022-2023 évekre a korábbiakhoz képest azonos feltételekkel szerződést köt az éjszakai közlekedés biztosítására. 

12.) Tájékoztatás az új bölcsőde építéséről és döntés a beruházással összefüggő kivitelezési kérdésekbe

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a beruházás a tervek szerint halad, az építkezés a befejező szakaszhoz ért. Az épület elkészülte után a használatbavételi eljárás elindítása kezdődik. A kivitelezési szerződés szerint június 8-áig kellene befejezni a kivitelezést, ám tavaly kiderült, hogy az épület egy részének elbontása és újraépítse miatt szükséges hosszabbítás. A műszaki ellenőr 40 napot tartott indokoltnak. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződésmódosítást.

13.) Körmendi köz aszfaltozásának előkészítése 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy többször történt egyeztetés az utca lakóival. Az első tervek 2021 végére elkészültek. Mivel meglehetősen problémás a terület, különösen a csapadékvíz-elvezetés megvalósítása, ezért forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás. A képviselő-testület megvitatta a beruházás szükségességét és annak lehetőségeit. 

14.) Tájékoztató a Csömöri Horgásztó engedélyezési eljárásáról

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy elkészültek a tervek, ugyanakkor hosszú ideje nem sikerül megegyezni a tápcsatorna helyéről, mivel a jelenlegi tápcsatorna nyomvonalához az ingatlantulajdonosok nem járultak hozzá. A képviselők megvitatták a lehetőségeket. 

15.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

Pásztor Sándor képviselő elmondta, hogy a behajtási rendeletet magasabb rendű jogszabály miatt kell  megváltoztatni annak ellenére, hogy az jól működött. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

16.) Telekadó rendelet módosítása

Eigler Tamás képviselő ismertette, hogy a telekadó rendelet alkalmazása során összegyűlt tapasztalatok alapján javasolt módosítani a kedvezményezettek körét. A képviselők mérlegelték a javaslatokat, majd 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a telekadó módosító rendelet 2 §-ában a kedvezmény mértékét módosítja.

17.) Tájékoztatás a bizottsági hatáskörbe átruházott döntésekről

Rajnai Henrik, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette a bizottság által meghozott döntéseket kisebb összegű beruházásokról.

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései 

Onhausz Erzsébet ismételten jelezte, hogy az M0-s szervizút melletti ipari területnél továbbra is szabálytalanul parkolnak. Fábri István polgármester válaszában ismertette, hogy az önkormányzat már jelezte, hogy hasznosítani kívánja az ingatlant, így itt parkolási tilalmat rendelnek el. 

Rajnai Henrik lakossági igényeket jelzett a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.

Zárt ülés

1.) Javaslat az Év pedagógusa díjra

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a beérkezett szavazatok alapján Év pedagógusa díjat adományoz Széki Józsefnek a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának, valamint Jagiellóné Erős Erzsébetnek a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola pedagógusának.

Megszakítás