Üdvözöljük!

Beszámoló  Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. december 7-ei üléséről

2023 december 11. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről           

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Rajnai Henrik, a Pénzügyi-Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a képviselőket  arról, hogy lezajlott a Rét utca felújítására kiírt pályáztatás, melyet a bizottság is megtárgyalt. A testület a Rét utca 0142/5 hrsz aszfaltozás munkáira a legkedvezőbb ajánlattevőt az ÁR-LA Magyarország Kft.- bízta meg a kivitelezéssel,  bruttó 44.209.383.-Ft  értékben.

3.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása — hulladékokra vonatkozó eljárás

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság elnöke  ismertette, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása nyomán a hulladékgazdálkodás kikerült a kötelező önkormányzati feladatok felsorolásából. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény viszont továbbra is előírja, hogy önkormányzat rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét. Ugyanígy az önkormányzat kötelezettsége a köztisztasági feladatok ellátása körében a közterületi kihelyezett gyűjtőedényekből vagy egyéb módon a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelése. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX.25) önkormányzati rendeletet kell módosítani. Az értelmező rendelkezéseknél szükségessé vált a közterület fogalmának kiterjesztése a külterületre is. A módosítás nyomán a Polgármesteri Hivatal több eszközzel fog rendelkezni annak érdekében, hogy fellépjen az illegális hulladékok lerakóival szemben. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság a 2023. november 21-én tartott ülésén hat szavazattal egyhangúan támogatta a rendelet módosítását. A képviselő-testület  a helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 25) önkormányzati rendelet módosítását  egyhangúlag elfogadta.

4.) A Vágóhíd u. 18/a sz. alatti ingatlan szociális alapú bérbeadása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát képezi a 2141 Csömör, Vágóhíd utca 18/a. szám alatti 808/2-hrsz.-ú 880 nm2 nagyságú ingatlan. Az ingatlanon két épület található, az egyik egy 24 nm2 nagyságú félkomfortos felépítmény. A lakáshasználatra szóló bérleti szerződés 2023. december 31-i hatállyal lejár, indokolt a szerződés meghosszabbítása. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elnapolja a  döntést.

5.) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási szerződésének módosítás

A képviselő-testület még korábban megszavazott a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára 2 millió forint támogatást, egy újabb, jobb állapotú tűzoltóautó beszerzéséhez, miután az egyesület megpályázott egy 7 millió forintos támogatást, melyhez 2 millió forint önrészre volt szükségük. A pályázat egyelőre azonban még nem zárult le, azonban az önkormányzati támogatással év végéig az egyesületnek el kell számolnia. A pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy hosszabbítsák meg egy évvel a támogatási elszámolási határidőt annak érdekében, hogy ne kelljen újra lebonyolítani a támogatási folyamatot. A testület egyhangúlag elfogadta a bizottság javaslatát.

6.) Az üzemen kívüli és elhagyott gépjárművek közterületről történő elszállításának megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az utóbbi négy évben az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Totál-Kár Kft. szállította el Csömör közterületeiről az üzemképtelen, vagy szabálytalanul parkoló, illetve elhagyott gépjárműveket. E szerződés szerint a Totál-Kár Kft-nek nem kellett fizetni az elszállított gépjárművek után. Ha jelentkezett a gépjármű tulajdonosa, akkor kifizettették vele a tárolást és a szállítást, ha nem akkor, hat hónap után hulladékként értékesítette a Kft.  A Totál-Kár Kft idén augusztusban értesítette a Polgármesteri Hivatalt arról, hogy a hulladékgazdálkodás rendszerének átalakítása miatt díjat kér az elszállításért és a tárolásért az önkormányzattól. Erre tekintettel szerződés módosítási javaslatot küldött a hivatalnak.      Időközben jelentkezett a Polgármesteri Hivatalnál a Car-Star Kft., amely ugyanolyan konstrukcióban látná el ezt a feladatot, mint korábban a Totál-Kár Kft., azaz díjmentességet biztosít az önkormányzat számára. Az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság tagjai a 2023. november 20-án tartott ülésén négy igen szavazattal úgy döntött, hogy javasolni fogja a Képviselő-testületnek, hogy a gépjárművek közterületről történő elszállítására kössön szerződést a Car-Star Kft-vel, illetve a Totál-Kár Kft-vel fennálló szerződést mondja fel. A testület  egyhangúlag úgy döntött, hogy felbontja a Totál-Kár Kft-vel lévő szerződését, és új szerződést köt a szolgáltatásra az előnyösebb konstrukciót kínáló a Car-Star Kft-vel.

7.) Névhasználati kérelem megvitatása  

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság a Groza Mosoda Kft.  Csömör név használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz. A Kft mosodát üzemeltet a Szabadság úton és csomorimosoda@gmail.com elnevezéssel szeretné a Csömör nevet használni.  A regisztrációs díjat befizette.    A Bizottság a 2023. október 30-i ülésén a döntést elnapolta, és nyilatkozattételre szólította fel a Kft-t arra vonatkozóan, hogy nyújt-e szolgáltatást a csömöri lakosoknak, vagy vállalkozásoknak. A Kft vezetője a 2023. november 13-i válaszában előadta, hogy Csömörön még nem nyújtanak mosodai szolgáltatást lakosságnak és vállalkozásnak, de rövid távú terveik közé tartozik a lakosok kiszolgálása. Hozzátette, amennyiben volna ilyen jellegű kérés az Önkormányzattól, akkor szívesen állnak a rendelkezésére. Az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság a 2023. november 20-án tartott ülésén a kérelmet megtárgyalta és a Kft. válaszára tekintettel, azt négy szavazattal, egyhangúan nem támogatta.  A képviselő-testület 6 igen és 2 nem mellett  a névhasználati kérelmet kizárólag az e-mail cím használatához szavazta meg.

8.) Javaslat parkolási rend kialakítására

Pásztor Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy az   utóbbi hónapokban egyre több olyan gépjármű várakozik, akár több napig is a Polgármesteri Hivatal parkolójában, amelynek  a tulajdonosa, vagy használója nem az önkormányzatnál dolgozik, vagy esetleg nem ügyintézés céljából érkezett a Hivatalba. Ezek az autók napokig, hetekig itt parkolnak, így az ügyfelek számára nem jut hely.  Az előterjesztésről ugyan tárgyalt a testület, de végül az előterjesztő visszavonta azt, így döntés nem született.

9.) Javaslat Csömöri Idősek Otthona koncepciótervének  elkészítésére

Onhausz Erzsébet a  Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese s dr. Kovács Lajos aljegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy  Magyarországon a demográfiai mutatók szerint nagy mértékben növekszik az időskorú népesség számaránya. Ezen lakosságcsoport méltó életkörülményeinek biztosítására az elmúlt időszakban, országszerte számos időskorúak ellátásra szolgáló bentlakásos idősotthon jött létre, különböző fenntartói háttérrel. A helyzet Csömörön is egyre nagyobb kihívást okoz és egyre nagyobb igény merül fel arra, hogy  legyen a településen az időskörű polgárok szakszerű ellátására, gondozására egy megfelelő intézmény. Ezen folyamatokra figyelemmel Csömör Nagyközség Önkormányzatának régóta tervei között szerepel egy csömöri idősek otthonának létrehozása. A Népjóléti és Kulturális Bizottság 2023. november 9-én megtartott ülésén részletesen tárgyalta az  idősek otthona létrehozásához szükséges feltételeket, a létrehozás és működtetés lehetőségeit. A bizottság felkérte a  polgármesteri hivatalt  az intézmény létesítéséhez szükséges koncepció kidolgozására, egyúttal megfogalmazta azon alapelveket, melyek mentén támogatna egy ilyen célt szolgáló projektet. A tervek kidolgozására a Népjóléti és Kulturális Bizottság 271/2023. (XI.09.) határozatával javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 5 millió forintot különítsen el erre. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

10.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Pedagógiai  Programjának elfogadása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 26. § (1) bekezdése alapján a nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik.  A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 6. §-a meghatározza az óvodai pedagógiai programjában szabályozandó kérdéseket.

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza többek között az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez. A fenti szempontrendszerekre tekintettel a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Pedagógiai Programja elkészült, melyet a testület is megkapott. A Népjóléti és Kulturális Bizottság 2023. november 23-án megtartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta, s egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a nefelejcs óvoda pedagógiai programját.

11.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a Magyar Közlöny 100. számában került kihirdetésre a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Közlöny 123. számában a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet). A Törvény és a Korm. rendelet alapján a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok új foglalkoztatási jogviszonyba kerülnek, amelynek megnevezése a Törvény 1.§ 1) bekezdés szerint köznevelési foglalkoztatotti jogviszony. A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógusok és a Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdése értelmében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak közalkalmazotti jogviszonya a Törvény és Korm. rendelet hatályba lépésével 2024. január 1. napjával alakul át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának módosulása az intézmények Alapító Okirata 5.1 és 5.2. pontjának módosítását, és annak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését is igényli. Ezen törvény kötelezettségből eredő módosítási szükségszerűség Csömör Nagyközség esetében a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodát érint. Az alapító okirat fentiek szerinti módosítása elkészült, a Népjóléti és Kulturális Bizottság november 23-án megtartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta, s egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Alapító Okiratát.

12.) Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde beíratási szabályainak meghatározása

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata – fenntartóként – új intézményt kíván működtetni a Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde néven előreláthatólag 2024. februári kezdettel.

Annak érdekében, hogy 2023/2024-es nevelési évre a bölcsődei létszám feltöltésre kerüljön szükséges a beiratkozás idejének és feltételeinek minél előbbi meghirdetése, közzététele. Jelenleg még a 2023/2024-es nevelési évre iratkozhatnak majd be a bölcsődét igénylők, majd 2024. májusában kell meghirdetni újra a beiratkozást a 2024/2025-ös nevelési évre. A Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde beiratkozásának időszaka a „Hirdetményben” közétett időpontokban, helyszínen és feltételek alapján történik. A Képviselő-testületet egyhangúlag úgy döntött, hogy elhalasztja a döntést.

13.) Határ út 017/9 hrsz. területén keletkező csapadékvíz elvezetéséről befogadói nyilatkozat kiadásának megvitatása    

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnokismertette, hogy az  önkormányzat 2018 májusában az NHSZ Tatabánya Zrt részére a Csömör, Határ út 017/9. hrsz-ú telephelyén keletkező csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan patakkezelési hozzájárulást adott ki. Feltételként határozta meg, hogy csak kizárólag szennyeződésmentes csapadékvizet bocsáthatnak ki, mivel az a csömöri patakba folyik. Az elmúlt években, illetve az idén is több alkalommal előfordult, hogy szennyezett folyadék jött ki a Kálvária utcai kivezetőből, és került be a patakba, olyankor is, amikor nem volt csapadék. Ezt a Biokör Kft. által végzett vizsgálati eredmények is igazolták. Az NHSZ Tatabánya Zrt. többször is ígéretet tett arra, hogy ezt a problémát megoldja. A Bizottság a 2023. szeptember 19-én kelt levelében felhívta az NHSZ Tatabánya Zrt. figyelmét arra, hogy azt javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a hozzájárulást vonja vissza. A legutóbbi szennyeződés 2023. november 6-án történt.A zrt. a 2023. november 6-án érkezett beadványában a CityTERV Kft-n keresztül azt kérte az önkormányzattól, hogy a csapadékvíz kivezetési hozzájárulást újból adják meg, mert ez szükséges a 2023. szeptember 30-án lejárt környezethasználati engedély megújításához.A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság tagjai a 2023. november 7-én tartott ülésén a beadványt megtárgyalták és tekintettel a patak szennyezésére hat igen szavazattal úgy döntöttek, hogy a csapadékvíz kivezetésére vonatkozó kérelmet elutasítják. A Képviselő-testület 256/2023. (XI.16.) Kt. számú határozatával felkérte a környezetvédelmi tanácsnokot az engedélyezéssel kapcsolatos helyzet részletes áttekintésére, s ennek eredménye alapján egy új testületi előterjesztés elkészítésére. Az ülésen 5  igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett a testület úgy döntött, hogy az alábbi feltételekkel adja meg a befogadói hozzájárulást.A nyilatkozat 2 év időtartamra szól. A jelen hozzájárulás kizárólag szennyeződésmentes csapadékvízre vonatkozik, melynek kibocsátási határértékei mindenkor megfelelnek a 28/2004. (XII.25.) KvVM (a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól) rendeletben előírt határértékeknek. A hozzájárulásban meghatározott feltételek nem teljesülése esetén – akkreditált laboratóriumi vizsgálat által kimutatott igazolt szennyeződés – az önkormányzat a jelen kiadott patakkezelői hozzájárulását azonnal visszavonja és a bevezető csatornát lezárja. Az önkormányzat felkéri a kérelmezőt, hogy a vízjogi engedély hatálya alatt – 2 év – a csapadékvíz ingatlanon belül történő elhelyezéséhez (pl. ingatlanon belüli elszikkasztás) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a szükséges fejlesztéseket tegye meg. Továbbá az elhelyezett csapadékvíz szennyeződésmentességéről – az önkormányzat kérése esetén – az önkormányzatot igazolt módon írásban tájékoztassa.

14.) Önkormányzati intézmények környezetvédelmi szempontú  épületenergetikai korszerűsítése

2022-ben az Önkormányzat saját intézményeire napelemes engedély kérelmet nyújtott be az E-ON-hoz, annak érdekében, hogy a korábbi szaldó feltételek szerinti elszámolás megvalósulhasson telepítés esetén. Annak érdekében, hogy ez a lehetőség megmaradjon szükséges az E-ON felé nyilatkozni arról, hogy az Önkormányzat továbbra is fenntartja-e ezt az igényét vagy sem. Ezt az MGT (Műszaki Gazdasági Tájékoztató) lejárata előtt szükséges megtenni a bejelentéssel majd a villamos terv leadásával. A Képviselő-testület 7 igen és 1  tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Csömöri Önkormányzat intézményeire  2022-ben az E-ON-hoz beadott kérelmek alapján annak folytatási lehetőségét meghosszabbítja, mielőtt az E-ON által kiadott MGT (Műszaki Gazdasági Tájékoztató) határideje lejár. A tervezéshez, ügyintézéshez 1.000.000-,Ft-ot különít el az Energetikai célú  Fejlesztések  keret terhére.

15.) A 2023-2028. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Dr. Kovács Lajos aljegyző elmondta, hogy a testület már tárgyalta a programot és akkor néhány kiegészítést kértek, melyeket azóta átvezettek a programban. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2023 -2028. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

16.) Javaslat munkagép megvásárlására a Csömöri Községgondnokság részére

Eigler Tamás, a Pénzügyi, ellenőrző- és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Községgondnokság gépjárműveinek életkora 14-19 év között van. Az idei évben a gépparkból a  multicar gépjármű és az Opel Astra személygépkocsi műszaki vizsgája lejárt, így a napi szintű munkavégzéshez nincs elegendő szállító gépjármű a 2023-2024 évben.  A következő KIA platós kisteherautó műszaki vizsgája 2023.december 16 -án szintén lejár a munkagép előzetes felülvizsgálata megtörtént, az autószerelő szerint nem javítható gazdaságosan. Boross Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy  Községgondnokság  gépparkjának megújítása és az új géppark koncepciójának kidolgozása az új intézmény vezető feladata lesz , ezért az osztályvezető – mint ideiglenesen megbízott szakmai irányító –  csak a napi szükséges feladatok ellátását biztosítandó gépjármű beszerzését javasolja.  Ennek megfelelően jelenleg egy személyautó, a  piacon elérhető és ár-érték-használati funkció tekintetében legjobbnak ítélt Suzuki Ignis személygépjármű megvásárlását javasolják.  A testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a Községgondnokság gépjármű beszerzését támogatja és bruttó 1.300.000.- Ft-ot különít el a költségvetési tartalék terhére.

17.) Javaslat településműködtetési feladatok ellátásának racionalizálására intézményi átszervezéssel

Fábri István polgármester ismertette, hogy a  településműködtetési feladatokat döntően két cég látja el.  Az egyik – az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló –bejegyzett Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ Kft.)  A CSÖTESZ Kft. döntően Csömör település kiemelt zöldfelületeinek kezelését és gondozását, a zöldfelületek karbantartását, valamint a nem közszolgálati hulladékszállítási feladatok koordinálását látja el. A másik – önkormányzati intézményként – a 2016-ban alakult Csömöri Községgondnokság, amely döntően: útjavítás, kátyúzás, járdajavítás és – építés, közterületi földmunkák, önkormányzati intézmények karbantartása, közterületi szemétszedés, KRESZ és utcanévtáblák telepítése, játszótéri eszközök karbantartása, új játszótéri eszközök elhelyezése, fasegélyek kiszállítása, téli erdőmunkák, hóeltakarítás, jégmentesítés önkormányzati utakon, feladatokat lát el. Az  önkormányzat előtt az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a két cég által elvégzett feladatok, valamint az együttműködés keretében is több párhuzamosság megfigyelhető, ami miatt előfordult, hogy az elvégzendő munkák során mennyiségi és minőségi, valamint eszköz és költségracionalizálási problémák merültek fel. Mindezekre figyelemmel indokolt – az eszköz és költséghatékonysági szempontok szem előtt tartása mellett – a meglévő intézményi párhuzamosságok megszüntetése, az egyszerűsítés és intézményi racionalizálás megvalósítása. Ez a gyakorlatban a jövőre nézve azt jelenti, hogy az önkormányzat a CSÖTESZ Kft. feladatait – a CSÖTESZ Kft., mint cég megtartása mellett – a Községgondnoksághoz kívánja átcsoportosítani.  Az intézményi átszervezés munkajogi szempontból érinti a CSÖTESZ Kft. munkavállalóit, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat mindenképpen meg kívánja tartani e munkavállalókat. Az intézményi átszervezés megvalósításához szükséges a két cég feladatkörének jelentős módosítása, a cégek létszámkeretének újbóli meghatározása, valamint szükséges a jelen intézményi átszervezéshez kapcsolódó jogi, költségvetési feladatok véghezvitele. A testület egyhangúlag elfogadta az átszervezéssel kapcsolatos javaslatokat. Ennek alapján  a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ Kft.) feladatait – a CSÖTESZ Kft. mint cég megtartása mellett – a Csömöri Községgondnoksághoz csoportosítják  át. A CSÖTESZ Kft. feladatainak átcsoportosítása miatt a CSÖTESZ Kft. adott feladatok ellátásában érintett munkavállalóinak az önkormányzat felajánlja, hogy a munkavállalókat a Csömöri Községgondnoksághoz, közalkalmazotti jogviszonyba, a jelenlegivel azonos bér és beosztási feltételekkel, jogfolytonosan átveszi.

18.) Tájékoztatás a 2023. év második felében zajló önkormányzati beruházásokról

A Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy a 242/2023. (X.24.) Kt. határozat alapján elkülönített 6.000.000.- Ft terhére a Főnix utcai 6 db kandeláber lámpa telepítésével, a legkedvezőbb árat adó AM Technic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (1035-Budapest, Raktár utca 6.) bízza meg, bruttó 3.193.313.- Ft-os áron.

19.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Eigler Tamás, a  Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság  elnöke  ismertette, hogy a  két önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. a második féléves tulajdonosi kérések végrehajtására tekintettel pót támogatási igénnyel jelentkezett, hogy a tulajdonosi igényeknek megfelelő feladatellátás a tervezett működéshez képest többlet kiadásokat eredményeztek. Ezért az eddig jóváhagyott éves támogatási összeg nem nyújt fedezetet a kiadásokra.

A CSÖTESZ Kft-nél a többlet kiadások a létszám feltöltéséből adódó kiadások és az év közbeni egyéb juttatásokból tevődik össze. A másik jelentős tényező, a minőségi javulást eredményező alvállalkozók bevonása a megnövekedett feladatok végrehajtásába. A harmadik pedig a Községgondnokság telephelyén a CSÖTESZ irodájának otthont adó konténer hőszigetelése, mely remélhetőleg jelentős rezsi megtakarítást eredményez a hideg és a meleg időszakokban.

Mindezek mellett a  Sport Kft. a tulajdonos által kért mennyiségi és minőségi fejlesztést hajtott végre a szakosztályok jobb teljesítménye és a csömöri gyermekek edzéseinek minőségi javulása érdekében. Ennek a hatására a személyi jellegű kiadásai a Kft-nek meghaladják a tervezett szintet.

A kérelmeket a Pénzügyi Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság november 27-i ülésén tárgyalta, ahol a határozati javaslatokban szereplő pót támogatási igények biztosítását a bizottság egyhangúlag támogatta. Mindezeken túl a jövő évi választások lebonyolításával kapcsolatban a Nemzeti Választási Iroda -a választások gördülékeny lebonyolításának érdekében – többlet szavazófülkék biztosítását írta elő a Helyi Választási Irodáknak. Ezen előírás teljesítése érdekében szükségessé vált – a nyolc szavazó körbe – 16 db D típusú szavazófülke beszerzése. A beszerzéshez a Csömöri Polgármesteri Hivatal jelenleg nem rendelkezik forrással. Az előzetes ajánlatkérések alapján a fülkék beszerzése 810.000 forintba fog kerülni.

A képviselők egyhangúlag az alábbi döntéseket hozták az előterjesztéssel kapcsolatban.A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. részére személyi jellegű kiadásokra 8, 75 M forintot, a zöldfelületi gazdálkodás dologi kiadásaira további 7,55 M forintot és felhalmozási támogatásként az irodakonténer hőszigetelésére 900 ezer forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére, míg a hogy a Csömöri Sport- és Szabadidőszervező Nonprofit Kft. részére 5,7 M  forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére. Mindezeken túl a Csömöri Polgármesteri Hivatal költségvetésében a bérmegtakarításokból 810 ezer forintot átcsoportosítottak a jövő évi választások szabályszerű lebonyolításának érdekében a szükséges többlet szavazófülkék beszerzésére.

20.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója

Ezen a napirenden belül Eigler Tamás, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság  elnöke  tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az egészségházban működő, önkormányzat által vásárolt és üzemeltetett panorámaröntgen  díjszabása az elmúlt három évben nem változott, így azt  az infláció miatt emelni szükséges. A testület egyhangúlag úgy döntött,  úgy dönt, hogy a 63/2020.(III.26.) Kt. számú határozatban meghatározott panoráma röntgen használat térítési díját 2024. január 1-től 8 000 forintra módosítja.

21.) Az illegális hulladéklerakás megelőzésére tervezett intézkedések végrehajtásának megtárgyalása

Tihanyi Ferenc a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy az elmúlt hónapokban megnövekedett  a település külterületén az illegálisan lerakott hulladék mennyisége. Ezek összeszedése, illetve a lerakás megelőzése és megakadályozása az önkormányzat kötelezettsége, melyet elsősorban  az élőerős járőrözéssel tudnának megoldani. A járőrözésben a  helyi önkéntes polgárőrség tagjai és a Polgármesteri Hivatal munkatársa is részt venne. A tettenérés nem biztos, hogy megvalósul, de a sűrű mozgás a külterületen elriasztó hatással lehet. Az akciósorozat 2023 decembere és 2024 februárja között valósulna meg munkaidőn kívül és hétvégenként. A kimutatás szerint az akciósorozat költsége 312.000.-Ft-ba kerülne, de ez az üzemanyag árak növekedése miatt valószínűleg január 1-től emelkedni fog.   A testület 5 igen és 2 nem szavazat úgy dönt, hogy az illegális hulladéklerakás megelőzésére tervezett intézkedések végrehajtásához 500.000.- Ft-ot biztosít a 2024 évi költségvetés terhére.

—           Z Á R T  Ü L É S —

1.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása külterületi ingatlan jogszabálysértő használata

Csömör egyik külterületi  részén lévő telek tulajdonosai  évek óta roncsautókat, gumikat és egyéb veszélyes hulladékot tárolnak. Az önkormányzat 2021 óta folyamatosan ellenőrzi az ottani állapotokat, több ízben büntetést is kiszabtak, melyeket a tulajdonosok bíróságon támadtak meg, a bíróság azonban minden esetben helyt adott az önkormányzat intézkedéseinek. A tulajdonosok többször is ígéretet tettek az áldatlan állapotok rendezésére, azonban a mai napig nem távolították el a veszélyes hulladékokat. legutóbb  idén októberben mintegy 200 ezer forintos bírságot szabott ki az önkormányzat, melyet a tulajdonosok ismét megfellebbeztek, ezt tárgyalta most újra a testület. A képviselő-testület  egyhangúlag úgy döntött, hogy elutasítja a fellebbezési kérelmet, és a 254-12/2023 sz. határozatát hatályban tartja.

Megszakítás