Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. október 19-ei üléséről

2023 november 07. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését. 

1.Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Rajnai Henrik, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a képviselőket a Sinka István Községi Könyvtár 300 000 Ft-ot kért könyvek vásárlására, miután az éves keretét elköltötte, így az év hátralévő időszakában szervezendő eseményekhez kért most pénzt. Erre azért lenne szükség, mert a 168 órás felolvasóest megvalósítása sok plusz, előre nem várt költséggel járt. A képviselő ezen felül beszámolt az előkészítés alatt álló aszfaltozási munkálatokról. 

3. A Helyi Építési Szabályzat módosításának megkezdése a Kistarcsai u. 3. sz. alatti, 1733/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

A testület 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy „általános eljárás” keretében módosítja a község hatályos településrendezési eszközeit. A módosítás célja a 1733/2 és 1533 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 1552/1 és 1605/1 hrsz-ú ingatlanok közötti övezethatárok pontosítása. Az önkormányzat egyúttal elfogadta a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatokat tartalmazó települési főépítészi feljegyzést, valamint az ez alapján készült partnerségi egyeztetési dokumentációt.

4. Csömör külterület 0104/38 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötése, valamint a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2023 (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítása

A mezőgazdasági területek védelme érdekében a 16/2023 rendeletben az önkormányzat változtatás tilalmat rendelt el. Károlyfi Levente főépítész javaslatára a képviselő-testület 2 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 0104/38 hrsz. ingatlan vonatkozásában, a tulajdonos kérése alapján a településrendezési szerződést nem köti meg.

5. Tájékoztatás az önkormányzati bölcsőde elindításával kapcsolatos előkészítő munkálatokról

Boross Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a használatbavételi eljárás elindult és hamarosan lezárul. A bútorozás november elejére elkészül, valamint a játszóudvar játszóeszközeit is telepítették, illetve a CSÖTESZ a kertben tereprendezést és faültetéseket végzett.  Eigler Tamás képviselő a koros fák gondozásáról érdeklődött, Boross Gábor válaszában elmondta, hogy a CSÖTESZ a lombhullatást követően gallyazásokat végez majd. Dede Mariann, a bölcsőde vezetője beszámolt az álláspályázatokról, a kisgyermeknevelő, dajka és konyhai kisegítő pályázatra is sokan jelentkeztek. Szántóné Hermányos Mária képviselő a szakmai program alakulásáról kérdezte az intézményvezetőt, akik elmondta, hogy elkészítette a programot, jelenleg egyeztetés előtt áll.

Dr. Kovács Lajos aljegyző a testülettel ismertette az engedélyezési eljárások menetét, valamint kitért arra, hogy az alapító okiratot módosítani kell, egyrészt az Államkincstár kért néhány apróbb változtatást, illetve az önkormányzat a bölcsőde nevében  módosításokat tenne, ennek megfelelően az intézmény  hivatalos neve Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde lesz.  Ezen felül ezt az SZMSZ-ben és a szakmai programban is át kell vezeti a megváltoztatott nevet. Az aljegyző elmondta, hogy a februárra tervezett intézmény nyitás egyelőre tartható. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

6. Csömör 08., 0159/4 és 023/7 „b” hrsz. területek művelési ágának módosítása

Az erdészeti hatóság 10 évente felméri a hazai erdőállományt, az eredményeket erdészeti adattárban rögzítik.  Ebből derült ki, hogy Csömörön több helyrajzi számon is van olyan erdőállomány, ami még a Földhivatalnál nincs átvezetve, ami  egyébként ahhoz is szükséges, hogy az önkormányzat erdőgazdálkodóként tudjon megjelenni. A képviselő-testület 5 igen és 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 023/7 hrsz. „B” alrészlet legelő besorolású terület erdő művelési ágra történő átminősítését kezdeményezi többségi tulajdonosként a Gödöllői Földhivatalnál. a napirend többi pontjánál elhalasztották a döntést.

7. A csömöri 023/21 hrsz-ú erdő besorolású ingatlan résztulajdonának megvétele

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megvásárolja a Csömör külterület 023/21 hrsz. alatt felvett erdő művelési ágú ingatlanban a 727/1145 tulajdoni hányadrészt a közösségi erdővásárlások keret terhére, 4,5 millió forint értékben.

8. A Csömöri Krammer Teréz Zeneiskola 2022/2023 tanévre vonatkozó beszámolójának és a 2023/2024 évi munkatervének jóváhagyása

Ráduly Ildikó intézményvezető ismertette a legfontosabb személyi kérdéseket, néhány tanár távozott, helyükre újak jöttek, így minden zenetanári állás betöltött az iskolában. Az idei tanév elején októberben már néhány gyermekkel több lett az induláshoz képet, jelenleg 302 tanuló jár a zeneiskolába. Beszélt a fúvószenei, big band és vonóstalálkozók sikereiről, illetve arról is, hogy szeretnének a fúvósokkal egy külföldi minősítő versenyen is részt venni ebben a tanévben. Az intézményvezető megköszönte az önkormányzat támogatását, mely nélkül a fent említett találkozókat nem tudta volna az iskola megvalósítani. Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens elmondta, hogy a zeneiskola magas színvonalon végzi munkáját, és elfogadásra javasolta a beszámolót, valamint a munkatervet. Szántóné Hermányos Mária képviselő kitért arra, hogy a zeneiskola a helyi kulturális életben kiemelkedő szerepet tölt be.   

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a zeneiskola munkatervét és beszámolóját.

9. A 2024/25-ös tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok véleményezése

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az eddigiekkel azonos módon a következő tanévre a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola felvételi körzetének Csömör teljes közigazgatási területét jelöli ki.

10. Javaslat a nagyközség látványtérképének elkészítésére

Az országban egyre több településen jelennek meg ún. látványtérképek, melyeket egy erre szakosodott cég végez, egyedülálló módon hazánkban. A térkép minden elemét grafikai úton állítják elő, illetve a nagyobb nevezetességeket külön kiemelésekkel jelölik. A térkép mindenki, felnőttek és gyerekek számára egyaránt jól értelmezhető és vonzó módon mutatja be a települést, így igazi látványossága lehet Csömör közterületeinek. A tervek szerint a térképet a körtúra táblához hasonló fa keretbe helyezik majd el a település több pontján. A táblára készült térkép készítéséhez szükséges nagyfelbontású légifotók készítése a településről, melyet a későbbiekben a településtervezési feladatokhoz is jól tud majd az önkormányzat használni.  Mindezek mellett a térképből kézi papírtérkép is készülne, valamint a honlapra is kikerülne interaktív változata is. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a látványtérkép elkészítését.

11. Tájékoztató az utak őszi aszfaltozásával kapcsolatos előkészítő munkálatokról

Fábri István polgármester ismertette, hogy több utca kapcsán történt érdemi előkészítés, önerős beruházásként a Szedervölgyi utca aszfaltozása még idén megtörténik, míg a  Rét utca külső szakasza a Bócsi-kastélyt megvásárló egyházi  iskolával való együttműködésben valósul meg a tervek szerint. Ez utóbbiról a novemberi testületi ülésen döntenek majd. A többi utcánál tervek szerint 25%-os önkormányzati önerő és 75 %-os lakossági hozzájárulással újítanák fel az utat, ilyen a Fekete István köz és a Nektár köz. Elkészült a Vízműsor utca Panoráma utcától kifelé tartó szakaszának tervezése, ahol eddig a  DMRV csatorna fejlesztésére, illetve a  vízhálózat kapacitásbővítésére  megvalósítására várt az önkormányzat. A Knipfer T. utca aszfaltozása szintén a csatornázás után várható, a DMRV ígérete szerint a fejlesztés a tervek szerint jövőre valósul meg. 

12. A 2024. évi önkormányzati képviselők, polgármesterek általános választására a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a Helyi Választási Bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben október 1. és november 30. között választja meg, személyükre a helyi Választási Iroda vezetője tesz indítványt. Dr. Katona Péter jegyző a korábbi jó gyakorlatnak megfelelően  a Helyi Választási Bizottsági tagjának Winkler Zoltánt, Pálffy Lászlót és Hartmann Józsefet, míg póttagnak Nagy Imrét és Gubek Györgyöt javasolta. A képviselő-testület egyhangúlag megválasztotta a fenti tagokat és póttagokat.

13. A helyi közlekedésről, a közterületek rendjéről és használatáról szóló 31/2022 (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása – díjak változása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a fenti rendeletet módosítani szükséges. Javaslata alapján a polgármester helyett ezentúl a műszaki osztály dönt az általános behajtási engedélyekről, valamint inflációkövető közterületi díjakat határoznának meg. A javaslatot az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság támogatta. Fábri István polgármester elmondta, hogy arra figyeltek a díjak kialakításánál, hogy a csömöri lakosoknak alacsonyabb maradjon az, míg a nagyobb építkezéseknél, ahol sok esetben az alapszabályokat sem tartják be a vállalkozók (pl. járdaelkerítések, engedély nélküli konténerkihelyezések stb.) pedig magasabb. A testület egyhangúlag döntött a fenti változtatások elfogadásáról, és rendeletbe foglalásáról.

14. Az Emlékmű köz végén lévő híd állagmegóvása és közúti forgalom korlátozásának megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy az Emlékmű köz végén található, több mint 100 éves híd rossz műszaki állapotban van, a statikai szakvélemény alapján a gépjárműforgalom tovább károsítja az elöregedett szerkezetet és balesetveszélyes. A további károk és balesetek elkerülése miatt korlátozni szükséges a híd használatát. Ugyanakkor a hídon az ideiglenes állagmegóvás érdekében, mintegy 5 millió forint értékben munkálatokat kell végezni (korlátok stabilizálása, útszűkítések kialakítása stb.), melyre a Községgondnokságot jelölték ki. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  a statikai szakvéleményre alapozva, valamint a híd tulajdonosa a MÁV-HÉV Zrt. álláspontját is figyelembe véve  még idén lezárják a hidat a gépjárműforgalom elől és  az áthaladást önkormányzati engedélyhez kötik. A tehergépjárművek számára pedig teljes használati tilalmat rendelnek el.

15. Rákóczi-Széchenyi utca kereszteződésében lévő „mini” körforgalom átépítési, korszerűsítési koncepció elfogadása 

A képviselők 6 igen és 2 tartózkodás mellett jóváhagyták a  körforgalom bemutatott átépítési koncepcióját, és felkérték az önkormányzat műszaki osztályát a terv elkészítésére, valamint az engedélyek elindítására.

16. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2023/24 évi téli zárva tartásának szabályozása

Fábri István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a téli rezsidíjak mérséklése miatt a tavalyihoz hasonló módon bizonyos intézmények nyitvatartását az iskolai meghosszabbított téli szünethez igazítanák. Az új rendet a Népjóléti és Kulturális Bizottság is támogatja. Ennek alapján az Nefelejcs Művészeti Óvoda, a Sinka István Községi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2023. december 22. és 2024. január 5. között zárva lesz, míg a SZAK 2023. december 21. és 2024 január 2. között lesz zárva.  A zárva tartás a munkavállalók éves rendes szabadságának terhére történik. Képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot. 

17. Önkormányzati ingatlantulajdonosi hozzájárulás a Csömöri Tót Hagyományaink Háza esővízgyűjtő-fejlesztési pályázathoz

Mint az Fábri István polgármester ismertette, a Málá Furmicska Néptánc Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzat, mint a Gorkij fasor 11. sz. alatti ingatlan tulajdonosa felé, hogy tulajdonosi hozzájárulást adjon, valamint ingyenes használati megállapodást kössön, mely a „Civil szervezetek ingatlan beruházási felújításai támogatása” címmel, a Miniszterelnökség által meghirdetett pályázathoz szükséges. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.

18. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel kötött a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásáról szóló megállapodás módosítása

Dr. Kovács Lajos aljegyző ismertette, hogy a jogszabályok változása miatt 2024. február 1-jétől  az ügyeleti szolgáltatást  az Országos Mentőszolgálat látja el, azonban a  jelenlegi szolgáltatóval, az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel a jelenlegi szerződés november 1-jével lejár. Az ügyeleti rendszer ellátásának biztonsága érdekében a Népjóléti és Kulturális Bizottság javasolta, hogy a köztes időszakra az önkormányzat kössön szerződést a jelenlegi szolgáltatóval.  A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

19. Új önkormányzati szolgálati lakás kialakítási lehetőségének megvitatása

A képviselők további szolgálati lakások kialakításának lehetőségeiről egyeztettek, miután a jelenlegi lakások mind foglaltak, azonban az egészségügyi, oktatási álláspályázatoknál kifejezetten előnyt jelent, ha egy település biztosít szolgálati lakást.

20. A 081/14 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének módosítása – bérlő változása

A Scorpio-Trans Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a fenti hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területbérleti-szerződést céges átszervezés miatt közös megegyezéssel a felek bontsák fel és az ugyanezen tulajdonosi körhöz tartozó Scorpio-Holding Kft-vel kösse újra. A terület bérleti szerződésére vonatkozó valamennyi szabályozás a korábbival megegyezik, mindössze a gazdasági társaság személyében állna be változás. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a régi szerződés felbontása után megkötik az új szerződést a Scorpio-Holding Kft-vel.

21. Pályázat kiírása a Csömöri Községgondnokság vezetői álláshelyére

A Községgondnokság jelenlegi vezetője közös megegyezéssel  január 1-jével távozik, ezért a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy kiírja a Csömöri Községgondnokság vezetői álláspályázatát.

22. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető  elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a könyvtár idei működésére plusz 300 ezer Ft-ot javasolt, mivel a 168 órás felolvasóest nem tervezett költségekkel járt, így az év végéig tartó programokra szánt keret elfogyott, ehhez kért támogatást az intézmény. A másik módosítás a szlovák nemzetiségi önkormányzat által benyújtott kérés volt, egy munkatársuk idén ősztől nem vállalta tovább a munkát, ezért a nemzetiségi önkormányzat egy 4 órás adminisztrátori állásra kért fedezetet, melyre biztosított a költségkeret. A polgármester éves jutalmát is tárgyalta a testület (aki nem vett rész az ülés ezen részén). Több más településhez hasonlóan a kormányhivatal – szembe helyezkedve a törvényi besorolásokkal – nagyközségünkben sem hajlandó megemelni a településvezetői fizetést, jóllehet már évek óta átlépte a tízezer fős lakosságszámot Csömör (a jegyzői fizetést is lakosságszámhoz igazították). Erre tekintettel, illetve hogy egy éve már nincs főállású alpolgármester, négyhavi jutalmat szavazott meg a testület.
Ezen a napirenden belül tárgyalták egy lejárt tartozás elengedését is, miután a helyi lakos egy terület bérélésének szerződését annak ellenére nem szüntette meg, hogy a területen már nem folytat tevékenységet.

24. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor a Vendégháznál az Ady E-. – Béke tér sarkán rendkívül balesetveszélyes a belógó sövény levágását kérte, míg Rajnai Henrik a Nagysándor utca sarkán lévő bokor megnyírását szorgalmazta, miután mindkét kereszteződés balesetveszélyes a belógó növények miatt. Pásztor Sándor a Tatárdombnál lévő betonelemek kiigazítására hívta fel a figyelmet, amelyek az illegális hulladéklerakást akadályozzák.

Zárt ülés

Önkormányzat hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – pénzbeli megváltási díj megvitatása – engedély nélküli fakivágás szankcionálása

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fellebbezést elutasítja, és a 1839-4/2023. sz. 2023. május 24-én kelt határozatot hatályában fenntartja.

Megszakítás