Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. október 24-ei  rendkívüli üléséről

2023 november 07. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését. 

1.Tájékoztatás idősek otthona létesítésének lehetőségeiről

Szántóné Hermányos Mária a népjóléti bizottság elnöke összefoglalta a szóbeli tájékoztatást, melyet a bizottság is átbeszélt már. Csömörön fontos lenne egy idősek bentlakásos otthonát építeni, így helyben maradhatnának azok az idős lakosok, akik egyedül élnek, vagy komolyabb ápolásra szorulnak. Beszélt arról, hogy a környékbeli önkormányzati idősellátást is meg kell vizsgálni, hogy a jó gyakorlatokat beépíthessék a helyi koncepcióba. Fábri István polgármester hozzátette, hogy elsősorban a helyet kell kiválasztani, és pályázati forrásokat kell keresni a megvalósításhoz, hiszen a kormányzati elvonások nagyon súlyosan érintik minden település, így Csömör költségvetését is.

2. A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 9/2020 (III.30) önkormányzati rendelet módosítása – fenyőfélék engedély nélküli kivágása

Onhausz Erzsébet, a környezetvédelmi bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzati rendelet szerint a 20 cm törzsátmérőt meghaladó fa kivágásához engedélyt kell kérni.  Az önkormányzathoz beadott fakivágási engedélyek jelentős része fenyőfákra vonatkozik, sok esetben az erős szél, vihar ezekben a fákban okozza a legnagyobb károkat, ezért indokolt lenne, hogy a fenyők kivágására ne kelljen a lakosoknak engedélyt kérniük. Mindezek mellett szorgalmazni kellene, hogy a kerttulajdonosok olyan fákat ültessenek, amelyek jobban megfelelnek a kertek méreteinek és az időjárási körülményeknek. A pénzügyi bizottság ehhez kapcsolódóan az októberi ülésén tárgyalta a fapótlási díjak megemelését, melyet a jelenlegi 50 ezer forint helyett 65 ezer forintba határoznának meg. A képviselők egyhangúlag elfogadták a fenti módosításokat.

3.Önkormányzati bölcsőde működtetéséhez szükséges szervezeti döntések

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy jelenleg az álláspályázók meghallgatása zajlik. Dr. Kovács Lajos aljegyző elmondta, hogy az előző testületi ülésen meghozott névváltoztatási döntés miatt szükséges a rendelet módosítása. A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletre, a szakmai-nevelési programra, és az SZMSZ-re vonatkozó módosító javaslatot.

4.Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása – címváltozás 

A képviselő-testület, mint a kft. alapítója úgy döntött, hogy a Palotai utca 2/A önkormányzati ingatlanhoz székhelyhasználatot ad díjmentesen. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

5. Csömör, Páskom utca lakossági önerős aszfaltozási munkáiról szóló önkormányzati szerződés megkötése

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Páskom utcai ingatlantulajdonosok (mezőgazdasági, farmgazdasági övezet) azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy lakossági önerőből valósítanák meg az út mart aszfalttal való burkolását, melyet a lakosok alapján megbízott ÁR-LA Kft. végezne.  Az útépítés a műszaki osztállyal egyeztetve valósulna meg. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megadja a tulajdonosi hozzájárulást az út megépítéséhez, melyre szerződést köt az ingatlantulajdonosokkal.

6. Tájékoztató az utak őszi aszfaltozásával kapcsolatos előkészítő munkálatokról, valamint kivitelezők kiválasztása

Fábri István polgármester elmondta, hogy az Árpádföldi út lakossági/önkormányzati finanszírozásban megvalósuló aszfaltozása már előkészítés alatt áll, jelenleg a lakosokkal való szerződéskötések zajlanak. A Fekete István köznél  és a Nektár köznél még zajlik a pályáztatás, a műszaki tartalmat közösen állították össze a lakókkal, a kivitelezés pedig a lakókkal való szerződéskötés után kezdődhet majd meg. A polgármester azt szorgalmazta, hogy a kivitelezés felgyorsítása érdekében a pénzügyi bizottsági rendkívüli ülés keretében hozzon döntést a beérkezett pályázatokról.

A polgármester ismertette, hogy a Vízműsor  utca eddig nem javított szakaszának burkolatjavítását el kell végezni, miután a közműépítések  már megtörténtek. A műszaki terveket az érintett tulajdonosokkal a megszokott módon egyeztetik. A rendkívüli ülésig csak részben érkeztek be árajánlatok, ezért a javaslat szerint a pénzügyi bizottság – átruházott hatáskörben – döntene majd a kivitelezőről. Az út javítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, és 35 millió forintot különített el a főforgalmú utak felújítási és közlekedésbiztonsági keret terhére. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

7. Közterületfejlesztés a Főnix utcai és Bronz utcai gazdasági övezetben – közvilágítás fejlesztése és parkolás szabályozása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a  Főnix és Bronz utcában hulladékgazdálkodást folytató gazdasági társaság miatt kaotikus helyzetek alakultak ki a Határ út folytatásában lévő gazdasági övezetben. A vállalkozás tehergépjárművei sok esetben szabálytalanul parkolnak, ezzel zavarva a közlekedést és a hamvasztóüzem működését.  A képviselő-testület  egyhangúlag  úgy döntött, hogy a meglévő közvilágítást tovább viszi a Főnix utcán, melyre 6 millió forintot különítenek el, illetve a hamvasztó telephelye előtt személygépkocsik számára parkolóhelyet jelölnek ki.

8. A Helyi Építési Szabályzat részleges felülvizsgálatának megkezdése

Károlyfi Levente főépítész elmondta, hogy a 2019-ben elfogadott településrendezési eszközök és településszerkezeti terv a jogszabályi változások miatt módosítást igényel.  Ideiglenes változtatási tilalommal az egylakásos családi házak építését engedélyeznék, a vállalkozási célú társasházak, ikerházak építését azonban korlátoznák.  Minden építkezéshez településrendezési szerződést kell kötni a változtatási tilalom alatt, ebben fogják vizsgálni az építkezés célját. Az agglomerációban egyre több településen hoznak a csömörinél sokkal radikálisabb döntést. A testület úgy döntött, hogy „egyszerűsített eljárás” keretében módosítja  a község hatályos településrendezési eszközeit. A módosítás célja az eddigi túlépítések szabályozása, a teljes lakóövezetre is elrendelt változtatási tilalom –  kivétel ez alól, ha egy telken egyetlen otthon épül meg – ezzel is szabályozva az eddigi túlépítéseket. A polgármester elmondta, hogy a vállalkozók által beépített többlakásos területek a már itt lakók nyugalmát, személyes életterét rontják, ezért is szükséges a rendelet felülvizsgálata. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosításra szóló javaslatot. Ezen a napirenden belül tárgyalta a testület a mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásokat, szabályozási vonalak felülvizsgálatát is. A testület elfogadta a változtatási tilalomra vonatkozó módosításokat. 

9. Jelzálogjog törlése korábbi önkormányzati kamatmentes kölcsön visszafizetése okán

Dr. Kovács Lajos aljegyző tájékoztatta a képviselőket arról, hogy még évtizedekkel ezelőtt az önkormányzat lakáscélra kamatmentes hitelt nyújtott, a kölcsön biztosítékául jelzálogjog került az ingatlanra. Az egyik lakó még 2011-ben visszafizette a kölcsönt, azonban a Földhivatal adminisztratív problémák miatt ezt nem vezette át, így még mindig terheli jelzálog az ingatlant. Ezért újabb önkormányzati nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy a jelzálogot töröljék a lakó ingatlanáról. A testület a nyilatkozat kiadásáról egyhangúlag döntött.

10. A 079.hrsz. külterületi földút lezárása a Határ út felől az illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából

Fábri István polgármester elmondta, hogy a 079 hrsz-ú bányánál elhelyezkedő úton az utóbbi években megnőtt az illegális hulladéklerakások száma. Az úton minimális forgalom van, szinte csak az illegális lerakók használják. Ezért javasolt az utat sorompóval lezárni a Határ út felől. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és elrendelte a sorompó telepítését, valamint a figyelmeztető táblák kihelyezését azzal, hogy az érintett földtulajdonosok, hivatalos személyek továbbra is használhatják majd az utat. A polgármester elmondta, hogy a Majorszegi erdőnél is ezt a módszert alkalmazták, és bevált az illegális hulladéklerakókkal szemben. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Megszakítás