Üdvözöljük!

Beszámoló  Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. szeptember 21-ei üléséről

2023 október 03. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését. 

A testület napirenden kívül megemlékezést tartott a szeptember elején elhunyt Bátovszki Ferenc kézilabdázó Csömör Községért Emlékérem kitüntetettről. Az elhunyt életútját Fábri István polgármester ismertette, majd a gyertyagyújtással és egy perces néma csenddel rótták le tiszteletüket Bátovszki Ferenc emléke előtt.

Ezt követően a képviselő-testület Berencsi László mezőőrt köszöntette, aki az elmúlt időszakban több bűncselekmény megelőzésében is eredményesen vett részt.

1.Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.A Helyi Építési Szabályzat módosításának megkezdése az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan

Károlyfi Levente főépítész ismertette, hogy „rövid eljárás” keretében módosítanák a község hatályos településrendezési eszközeit. A módosítás célja az építési helyet meghatározó előírások felülvizsgálata az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan. A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.

A Képviselő-testület elfogadta a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmára vonatkozó települési főépítészi feljegyzést, valamint az az alapján elkészült partnerségi egyeztetési dokumentációt.

3.Csömör külterület 0104/83 hrsz. és 0119/10 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséről, valamint a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2023. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítása 

A fenti helyrajzi számokra a tulajdonosok kérésére, valamint az önkormányzat állásfoglalása szerint településrendezési szerződés megkötése szükséges. Károlyfi Levente főépítész elmondta, hogy az ingatlanokra tervezett épületek nem veszélyeztetik a település mezőgazdasági területeit és megfelelnek a HÉSZ előírásainak. A testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett arányban elfogadta a javaslatot és felhatalmazta a polgármestert a szerződések aláírására. 

4.  Csömör, Rákóczi út 4. szám alatti szolgálati lakás bérbeadása – szerződés módosítása             

Tormay-Lesták Mária alpolgármester előterjesztésére a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Mátyás Király Általános Iskola új szlovák nemzetiségi tanítója részére, az iskolai közalkalmazotti viszonyának kezdetétől – annak fennállásáig – tartósan bérbe adja a feni önkormányzati szolgálati lakást.

5. Javaslat a 2024. évi Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozáshoz

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az  önkormányzat 2010-ben csatlakozott a Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett ösztöndíj-rendszerhez, melyhez  évenkénti csatlakozásához minden évben döntést kell hozni. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szociálisan rászoruló fiatalok támogatására létrehozott pályázatii ösztöndíjrendszerhez ebben a tanévben is csatlakozni kíván, mellyel egyidejűleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára is kiírják a pályázatot. Erre a célra 2,7 millió forintot biztosítottak a költségvetésben, a pályázatokat majd a Népjóléti és Kulturális Bizottság bírálja el.

6. Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázók meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzati bölcsőde vezetői pályázata lezárult, és meg kell hallgatni a pályázókat, mely ennél a napirendi pontnál megtörtént. A népjóléti bizottság előtt összesen öt pályázó  mutatkozott be, akiket szakbizottság hallgatott meg, melybe a Magyar Bölcsődék Szövetsége is képviseltette magát.  A meghallgatás és a beadott pályázatok alapján a bizottság végül három pályázót tartott alkalmasnak, melyből kettőt teljes körűen alkalmasnak találtak, a harmadikuk azonban egy előírásnak nem felelt meg. A testület Robitsek Andreát,  Dede Mariannt és  Körmöci Krisztinát  hallgatta meg. A képviselő- testület az ülés végén, zárt ülés keretében döntött a bölcsőde vezetőjének személyéről.  

7. A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy az intézmény magas színvonalon végzi munkáját, mellyel kapcsolatban leadta a 2022-23-as nevelési évről szóló szakmai beszámolóját.       Böde Julianna ismertette a beszámoló lényegét, többek között említést tett  arról, hogy tavaly némileg csökkent a gyermeklétszám, de sok helyen, így például Zuglóban is hasonló a helyzet. Az óvodavezető hangsúlyozta, hogy kiváló kollégákkal-szakembergárdával dolgozik együtt, a szakmai munkaközösségek is sok támogatást nyújtanak a kollégáknak. Folyamatos képzéseket is szerveznek, a Gordon-féle kommunikációs tréninget, mely a kollégák egymás közötti probléma megoldására hasznos, valamint egy stresszkezelési tréninget is tartottak. Reikortné Bálint Zsuzsanna elmondta, hogy az óvoda beszámolója szakmailag és tartalmilag is megfelelő, így elfogadásra javasolja. Szántóné Hermányos Mária  bizottsági elnök a boldogság programról érdeklődött, melyre az óvoda vezetője elmondta, hogy egy-egy témát járnak ebben körül, melybe a szülőket és a kollégákat is bevonják.  A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.

8.A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2023/2024. nevelési évéről szóló Pedagógiai-Működési Munkaterv elfogadása

Az intézmény  Pedagógiai-Működési Munkatervét Böde Julianna intézményvezető ismertette, mivel azonban a munkaterv konkrét fejlesztési javaslatokat is tartalmaz, azt a pénzügyi bizottságnak is tárgyalnia kell. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a munkatervet, azzal, hogy a munkatervben szereplő fejlesztési igények költségét a jövő évi költségvetés során kell tárgyalni. A testület egyhangúlag elfogadta az óvoda Pedagógiai-Működési Munkatervét.

9.Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Szántóné Hermányos Mária, aNépjóléti és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a bölcsőde megnyitásához szükséges az intézmény szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadása, melyet az önkormányzat bölcsődei szakértő közreműködésével készítettek el. Pásztor Sándor a dajka feladataival kapcsolatos előírt tanfolyam elvégzéséről érdeklődött, melyre Szántóné Hermányos Mária válaszában elmondta, hogy ez egy szakmai előírás, ezért van rá szükség. Két módosító javaslatról szavazott a terület: a leltározást az intézmény maga végzi, a Bölcsődei Szakmai Szervezethez való munkatársi csatlakozást pedig nem írja elő, csupán támogatja az SZMSZ. Az elhangzott egyhangúlag elfogadott módosításokkal a testület egyhangúlag elfogadta a bölcsőde szakmai programját valamint az intézmény SZMSZ-ét.

10.Hársfa Önkormányzati Bölcsődében (Csömör) biztosított ellátásokról, azok igénybevételének módjáról és a térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 

Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzati bölcsőde térítési díjait is meg kell határozni. A Népjóléti és Kulturális Bizottság augusztusi és szeptember eleji ülésén is tárgyalta az ellátás igénybevételének módját, majd a Pénzügyi, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság is tett még javaslatokat, melyeket beépítettek a szabályozásba.  A képviselők részéről több kérdés, felvetés is érkezett, ezért Fábri István polgármester azt javasolta, hogy a felvetődött kérdésekkel kapcsolatban várják meg az intézmény vezetőjének kiválasztását és vele együtt pontosítsák majd azokat.  A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az bölcsődei ellátás igénybevételének módját, valamint a térítési díjról szóló rendelettervezetet.

11. Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör kertészeti munkái

Eigler Tamás képviselő és Boros Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy a bölcsőde kertjének és játszóudvarának kialakítása hamarosan megkezdődik, melyhez kivitelezőt kell választani. Ugyan az önkormányzat a munkákra bekért három külső cégtől ajánlatot, de az árajánlatoknál nagyságrendekkel alacsonyabb áron tudná a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft-t (CSÖTESZ) elvégezni a munkát, így a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a legköltséghatékonyabb megoldást választja, és „In hause” beruházás keretében a CSÖTESZ-t bízza meg a feladattal bruttó 6,5 millió forint értékben.

12.A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotása és Adatkezelési Szabályzat elfogadása                              

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára. Ennek egyik eleme a köztéri kamerák működtetése, melyeket folyamatosan fejleszteni, karbantartani kell. Csömörön jelenleg 39 térfigyelő kamera működik, azonban a hazai és európai uniós jogszabályok a személyes adatok kezelésére szigorú szabályokat ír elő, melyeket dr. Kovács Lajos aljegyző ismertetett. Az ezeknek való megfelelés miatt indokolt a kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályzat megalkotása, mely már elkészült és a bizottság egyhangúlag támogatja annak tartalmát. A testület egyhangúlag elfogadta a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos  adatkezelési szabályzatot.

13. Csömöri patakkal kapcsolatos jogszerűtlen állapotok megszüntetése

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy  a  Csömöri patak helyi jelentőségű védett természeti terület, azonban régóta probléma, hogy a patak mentén elhelyezkedő ingatlanoknál kivezető csövek találhatóak, ami azt feltételezi, hogy többen a patakba engednek ellenőrizetlen és ismeretlen vizeket, ami azonban tilos. A tavaszi vizsgálatok alapján ahol nem  folyik ki csapadékvíz eső esetén a csövekből, megszüntetik a kivezetéseket, ahol azonban vízkivezetést tapasztaltak, ott további vizsgálatokat rendelnek el.  Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a HÉSZ minden patakba vezetést tilt, ezt helyi rendelet szabályozza, így jelenleg semmilyen bevezetés nem megengedett. Sipos Tamás hozzátette, hogy az ellenőrizhetetlen bevezetéseket  mielőbb meg kell szüntetni. Fábri István hozzátette, hogy minden patakmenti ingatlantulajdonost felkerestek levélben, melyben az önkormányzat kérte a bevezetések megszüntetését, valamint tájékoztatta a lakosokat, hogy ellenőrzéseket fognak végezni, és azokat a bekötéseket, ahonnan eső esetén nem folyik  ki csapadékvíz, meg fogják szüntetni.

A testület 6 igen, egy tartózkodás és egy nem  szavazattal megszavazta a fenti intézkedési javaslatot.

14.Tájékoztatás bizottságok hatáskörébe átruházott döntésekről           

Rajnai Henrik, a  Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese beszámolt azokról a feladatokról, melyeket a  nyári működés biztosítása miatt a testület a bizottság hatáskörébe utalt. A beszámoló kitért arra, hogy kivitelezőt választottak az Árpádföldi utca Asztag utca és Csömöri utca közötti szakaszának, valamint az Ady E. utca és a Híd utca közötti útszakasz aszfaltozására, útfelújítására,  valamint  a Rét utca, a Szedervölgyi utca Tücsökdomb utcától az üdülő terület végéig tartó szakasz útfelújítási munkák előkészítésére is. A képviselő ismertette hogy az épülő bölcsőde kert, udvar és eszközbeszerzéseit  és kivitelezőit is meghatározták.

15. Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program – Útépítések Fejlesztendő településrészek

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei jelenleg azt teszik lehetővé, hogy jogos lakosság igényekre több utca belterületi szakaszának, és egyes utcák üdülő övezeti részé, melyek mindegyike a legtöbbek által használt, fontos összekötőút,  felújítását készítették elő. A Szedervölgyi  utcára már van kivitelezői árajánlat, és geodéziai felmérés is készült. A műszaki osztály mart és rendes aszfaltozásra is kért be ajánlatot,a tartósság és az útminősége, valamint a gyakori és sűrű használat szempontjából  rendes aszfaltos burkolatot javasolt a polgármester. A terveket a lakókkal majd egyeztetni fogják.  Boros Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a rendes aszfaltozás kivitelezése alig drágább,  mint a mart aszfalt, viszont lényegesen tartósabb. Pásztor Sándor képviselő megkérdezte, hogy a Tücsökdomb utcai vízelvezetési problémákat meg lehetne-e ezzel a kivitelezéssel együtt oldani.

A képviselők 7 igen szavazattal megszavazták, hogy  a „Főutak felújítása és közlekedésbiztonsági fejlesztése” keret terhére 12,5 M forintot különítenek el, melyből a Szedervölgyi utca Tücsökdomb utca- Staub M. utca közötti szakasz aszfaltozására  11,3 millió forintért a legkedvezőbb árat adó Ár- La Kft-t bízzák meg  a munkálatokkal.

16. Közösségi ingatlanok térítési díjainak módosítása a téli időszakra – Csömöri Horgásztó Közösségi Ház, Természetismereti park

Fábri István polgármester elmondta, hogy nem emelnék meg a bérleti díjakat, azonban a  téli időszakban a bérbe vehető ingatlanoknál a  bérleti díjon felül  kiegészítő rezsidíjakat szednének be. A képviselő-testület elfogadta a kiegészítő rezsidíjakra vonatkozó javaslatot.

17. Osztatlan közös tulajdonú erdőterületek megszüntetése        

Fábri István polgármester ismertette, hogy az elmúlt években az önkormányzat számos erdőrészletet vásárolt annak megőrzése, a tarvágások elkerülése érdekében. Ezek többségében osztatlan tulajdona van az önkormányzatnak. A 2020. évi LXXI. „A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről” szóló törvény értelmében lehetőség van egyszerűsített, egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vételi, azaz „bekebelezési” eljárásra. Az országban egyedülállóként az erdőrendezésekre szakosodott Erdőjog Irodát bíznák meg az eljárás lebonyolítására. A képviselő-testület az egyes erdőterületekre külön-külön hozott határozatot hozott. Ennek értelmében a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert az Erdőjog Irodával való szerződéskötésre 8 millió forint összegig a közösségi erdővásárlások költségkeret terhére.  A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 023/7 hrsz. „b” alrészlet legelő besorolású terület erdő művelési ágra történő átminősítésére vonatkozóan elnapolja a döntést.  

18.Csömör 08 hrsz., 0159/4 hrsz. és 0156/38 hrsz. területek művelési ág módosítása 

Az Erdészeti Hatóság tíz évente méri fel a hazai erdőállományt.A napirendi pontnál  néhány elmaradt földhivatali átvezetést tárgyalt a testület annak érdekében, hogy az önkormányzat az érintett területeken erdőgazdálkodóként tudjon eljárni. A képviselők úgy döntöttek, hogy  további vizsgálatig elnapolják a döntést.

19. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása – ingatlanok eszközbeszerzései 

Fábri István polgármester három olyan helyzetet vázolt, mely a költségvetés módosítását teszi szükségessé. Így a testület ezen a napirenden belül tárgyalta az önkormányzati óvodába jogszabály által előírt néhány munkatárs bérkorrekciója; a leendő bölcsődevezető és munkatársak bérére el kell különíteni összeget; az önkormányzati kisebb értékű eszközbeszerzések fedezetét is biztosítani kell; valamint a sport kft támogatását is szükséges megemelni, miután az egyik kisbuszon motorcserét kellett végezni. A képviselő-testület döntött arról, hogy a  Nefelejcs Óvoda személyi juttatások  és járulékok kiadási tételét 1,13 millió forinttal megnöveli a bérkorrekciót;  a leendő bölcsőde személyi állományának bérköltségére, járulékok és dologi kiadásokkal együtt összesen 6,755 millió forintot különítenek el a költségvetésben; önkormányzati eszközök beszerzésére 1 millió forintot szavaztak meg, valamint döntöttek arról, hogy a Csömör Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft idei támogatását 4,2 millió forinttal megnövelik, melyből 3,2 millió forintot gépjármű felújításra, 1 millió forintot a sportolók eredményeinek elismerésére költenek. 

Z Á R T  Ü L É S

1.Hársfa Önkormányzati Bölcsőde Csömör vezetői álláshelyére kiírt pályázatok elbírálása

A képviselő-testület a Népjóléti és Kulturális Bizottság javaslatára három pályázót hallgatott meg, akik közül egyhangúlag  Dede Mariannát választották meg az önkormányzati bölcsőde vezetőjének.                                             

2. Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – engedély nélküli fakivágás szankcionálása

A képviselők a  fellebbezéssel kapcsolatban úgy döntöttek, hogy további vizsgálatig elnapolják a döntést.       

Megszakítás