Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-i üléséről

2014 december 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámmal tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás-tervezet megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető arról számolt be, hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást a jogszabályi és egyéb pénzügyi változások miatt módosítani szükséges, majd ismertette a javasolt változtatásokat, amelyeket a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyott.

 

3.) Csömöri Tót Hagyományaink Háza udvarán önálló tetőszerkezet építése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat infrastrukturális hátteret biztosít a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző tevékenységéhez. A megnövekedett igények miatt szükségessé vált a próbák és rendezvények helyszínéül szolgáló tér bővítése, és mivel pályázati forrást nem sikerült elnyerni a bővítésre, ezért Eigler Tamás azt javasolta, hogy önkormányzati forrásból biztosítsák a munkálatok megkezdését. Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette a terveket, amelyek szerint a Csömöri Tót Hagyományaink Háza udvarán fedett színpadot és próbatermet hoznak létre, amely a későbbiekben mobil oldalfallal is ellátható. A képviselő-testület az előzetes kivitelezői árajánlat alapján bruttó 5 millió forintot különített el a fedett színpad megvalósítására.

 

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás-tervezet megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke röviden ismertette a módosítás lényegét, amelynek indoklása és tartalma megegyezik a 2.) napirendi pontban elhangzottakkal.

Dunavölgyi Illés Sándorné, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jelezte, hogy egyetért azokkal a változtatásokkal, amelyek a nemzetiségi önkormányzat munkáját az eddigieknél is nagyobb mértékben is segítik. Fábri István polgármester kérdésére kifejtette, hogy az önkormányzattal való együttműködésüket kiválónak ítéli, munkájukhoz minden segítséget megkapnak.

 

5.) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0050 szervezetfejlesztési pályázat    lezárása

Biró Attila volt alpolgármester beszámolt a pályázat eredményéről, amelynek keretében a 2008-ban indult, hasonló célú projekt eredményeit vizsgálták meg, illetve ezen túlmenően számos javaslat fogalmazódott meg az önkormányzati intézmények szervezeti fejlesztésével, feladatoptimalizálásával kapcsolatban. A projekt keretében elkészült tanulmányok az önkormányzat honlapján hamarosan elérhetővé válnak. Biró Attila kiemelte, hogy a több mint 60 önkormányzatot vizsgáló lebonyolító cég véleménye szerint a csömöri önkormányzat gazdálkodása mintaszerű, csupán apró észrevételeket fogalmaztak meg a költségvetéssel kapcsolatban. A javaslatok közül az egyik legmarkánsabb, hogy a lebonyolító cég javaslatot fogalmazott meg a Települési Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Községgondnokság összevonására, lévén a két szervezet igen hasonló feladatokat lát el. A képviselők közül többen jelezték, hogy pozitívan értékelik a pályázaton való részvételt, amely egyébként teljes mértékben uniós forrásból valósult meg, és amelynek révén külső szakértők értékelték az önkormányzat és intézményeinek tevékenységét, illetve fogalmazták meg javaslataikat, amelyeket Biró Attila megfontolásra ajánlott.

Az elhangzott szóbeli beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

6.) Területi védőnői álláspályázatra jelentkező pályázó meghallgatása

A képviselő-testület nyílt ülésen hallgatta meg Robitschek Andrea jelöltet, aki a hozzá intézett kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy védőnői tanulmányai befejeztével gyermekvállalás miatt nem dolgozott a szakmában, és a későbbiekben más – az egészségneveléshez közel álló – területen tevékenykedett, ezért működési engedéllyel jelenleg nem rendelkezik, ám az ehhez szükséges tanfolyam elvégzését megkezdte.

 

Ezt követően zárt ülésre került sor az alábbi napirendi pontokkal.

 

Területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakörre kiírt álláspályázatra jelentkező pályázó meghallgatása

A képviselő-testület a pályázó kérésére zárt ülésen hallgatta meg Vasics Henrietta jelöltet.

 

Területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakörre kiírt álláspályázat elbírálása

A képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy Vasics Henrietta pályázatát elfogadja, és a pályázót területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakörbe 2015. január 1-jétől, négy hónapos próbaidővel kinevezi.

 

Területi védőnői álláspályázat elbírálása

A képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy Robitschek Andrea pályázatát elutasítja.

 

A képviselő-testület ezután nyílt ülésen folytatta tovább a munkát.

 

7.) Pályázati kiírás területi védőnői állásra

Fábri István polgármester beszámolt a zárt ülésen meghozott döntésekről, majd Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az új pályázati kiírás részleteit, amely annyiban tér el a korábbi pályázatoktól, hogy ezúttal érvényes működési engedélyt és a kamarai tagság igazolását is előírja a jelentkezők számára.

 

8.) Külső bizottsági tag eskütétele

Dr. Bándi Gyula, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külső tagja ünnepélyes esküt tett, mivel a legutóbbi képviselő-testületi ülés időpontjában hivatalos külföldi elfoglaltsága miatt erre nem kerülhetett sor.

 

9.) Ófaluban kialakítandó játszótér építése

Fábri István polgármester ismertette a megállapodás-tervezetet, melynek keretében az önkormányzat 10 évre használatba kapja a Szabadság út és Árpád utca sarkán található egyházi ingatlan egy részét az ingatlan tereprendezési munkálatainak elvégzése, az ingatlan elkerítése és parkolók építése fejében. A tervek szerint az ingatlan egy részén bemutató kertészet kap helyet, a főúttól távolabb eső felén pedig az önkormányzat hoz létre játszóteret. Ezt követően kerülhetne sor a 2012–2016-os programban szereplő útfelújításra az Árpád utca Szabadság út és Rákóczi utca közé eső szakaszán.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka jelezte, hogy véleménye szerint játszótereket a forgalomtól távol eső részeken kellene létesíteni és bővíteni, mert a forgalmas szakaszokon a benzingőz káros hatásaival kell számolni, ugyanakkor a közpark létesítésével egyetértett az érintett területen.

Dr. Bándi Gyula, aki a Csömöri Római Katolikus Egyházközség képviselő-testületi elnökeként vett részt a napirendi pont tárgyalásán, jelezte, hogy környezetvédelmi szakemberként elegendőnek tartja a bemutató kertészet közelségét, ami véleménye szerint kellőképpen megszűri a benzingőzt.

Szántóné Hermányos Mária, Tormay-Lesták Mária és Tihanyi Ferenc egyaránt jelezték, hogy támogatják egy, az Ófalu lakói által gyalogosan is megközelíthető játszótér létrehozását, mivel a település játszóterei innen csak nehezen közelíthetők meg.

A testület 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a Csömöri Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő megállapodásra tett javaslatot.

 

10.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások miatt lépéskényszerbe került önkormányzatnak gyorsan kellett átmeneti megoldást találnia. A nonprofit kft. ügyvezetői teendőit Válé Flórián több hónapon keresztül díjazás nélkül végezte, jelenleg a sport kft. ügyvezetői teendői mellett folytatja, ami azért sem szerencsés, mert a sport kft. tevékenysége a szabadtéri sportközpont megépülésével kibővült.

A vezetői pályázati kiírásban már szerepelnek olyan feladatkörök, amelyek jelenleg a Községgondnoksághoz tartoznak. Ez egyelőre nem jelenti a két szervezet összevonását, ám a pályázók annak tudatában jelentkezhetnek, hogy a későbbiekben ilyen feladataik is lesznek.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a pályázat kiírására tett javaslatot.

 

11.) Pályázati kiírás főépítész munkakör betöltésére

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a pályázat kiírása azért vált szükségessé, mert a jelenlegi főépítész megbízása decemberig tart, melyet szükség szerint meg lehet hosszabbítani a pályázat elbírálásáig. Katona Péter jegyző emlékeztette a testületet, hogy főépítész alkalmazásáról korábban már született testületi döntés, és bár a jogszabályok nem írják elő kötelezően az alkalmazást, ugyanakkor számos ügyben szükséges főépítész közreműködése, ezért a heti egynapos munkavégzésre kiírt pályázat indokolt. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

12.) 902/9 hrsz-ú ingatlan (HÉV-sarok) épületeinek bontása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy településünk jelenlegi legjelentősebb beruházása egy új, modern egészségügyi központ létrehozása.  Az építési terület átadás-átvétele előkészület alatt áll, ezzel párhuzamosan zajlik a tervezés és a terület építésre alkalmas állapotba hozása. Eredetileg több részletben tervezték a bontást, ám a beérkezett ajánlatok alapján kiderült, hogy lényegesen gazdaságosabb az egészet egyben lebonyolítani.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy az épületek bontására és a terület teljes megtisztítására öt cégtől kértek árajánlatot, amelyek közül a Mata-Dór Architechtúra Kft. (kifejezetten bontásra specializálódott cég) ajánlata bizonyult messze a legkedvezőbbnek a kétkörös ajánlatkérési folyamatban. A testület egyhangúlag döntött arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céget bízza meg a bontási munkálatok elvégzésével.

 

13.) A Relic-Őr Kft. éjszakai járőrszolgálatára vonatkozó szerződés megkötése

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a cég évek óta végez éjszakai járőrözést, valamint a kispálya és a játszóterek nyitását-zárását. November elsejétől „téli üzemmódban” végzik szolgálatukat, amely a korábbiakhoz képest kibővült a Majorszegi és a Laky-sarki játszótér környékének ellenőrzésével is, és ez napi 800 Ft-os emelést jelent a szolgáltatás korábbi árához képest.

A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződéskötést a kibővített tartalommal.

 

14.) Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési tervre

Kadók Ferencné, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzatnak nincs saját belső ellenőre, ezt a tevékenységet a Gödöllői Kistérségi Társulás végzi megbízás alapján.

A kistérségi társulás által megküldött témajavaslatok alapján a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javasolja, hogy ebben az évben az önkormányzati tulajdonú Sport és szabadidő-szervező Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése, valamint a két nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése történjen meg, mivel ezeknél a szervezeteknél korábban még nem volt belső ellenőrzés. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

15.) Helyi adórendelet módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy jóllehet, a központi normatívák csökkenésének ellensúlyozására a kormány új adók bevezetésének lehetőségét teremtette meg, mégsem javasolja azok bevezetését a községben. Ugyanakkor a képviselő tájékoztatta a testületet, hogy az állami normatívák csökkenése, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályi feltételek miatt az önkormányzat kisebb mértékű adóemelésre kényszerül a bevételcsökkenés és a kiadások növekedésének fedezése érdekében. Az emelés azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek eddig is telek- vagy építményadó fizetési kötelezettség alá estek, ám az adó mértéke még így sem éri el a jogszabályban meghatározott maximális mértéket. A javaslat értelmében az építményadó

ipari területen 1300 Ft/nm2-ről 1430 Ft/nm2-re, nem ipari területen 735 Ft/nm2-ről 900 Ft/nm2-re emelkedik, míg a telekadó ipari területen 200 Ft/nm2-ről 220 Ft/nm2-re, nem ipari területen 20 Ft/nm2-ről 25 Ft/nm2-re emelkedik. A képviselők egyhangúlag elfogadták a

telek- és építményadó emelésére vonatkozó javaslatot.

 

 

16.) Intézményi alapító okiratok módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy jogszabályi változások miatt szükségessé vált az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása, mivel a korábbi szakfeladatok mellett, illetve helyett immáron kormányzati funkciókba szükséges sorolni az intézmények tevékenységét. A változásokkal kisebb módosítások, aktualizálások is megtörténhetnek az alapító okiratokban. A testület egyhangúlag elfogadta az egyes alapító okiratok módosítását.

 

 

17.) Intézményi személyi juttatási keretek alakulása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy több intézményvezető részéről kérés érkezett, hogy dolgozóik számára szeretnének év végi jutalmat adni az egész éves munkájuk elismeréseképpen. Emellett a bizottság javasolta, hogy mindazon intézményekben, ahol az éves költségvetésben nem különítettek el jutalomkeretet, hanem az önkormányzat bevételeitől tették függővé azt, határozzanak meg hasonló jutalomkeretet. A javaslat értelmében a dolgozók egy havi fizetésének megfelelő jutalomkeretet javasolt meghatározni a Polgármesteri Hivatal, a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Sinka István Községi Könyvtár, valamint az iskola és az óvoda technikai dolgozóinak számára. Eigler Tamás hangsúlyozta, hogy az intézményvezetők ne „tizenharmadik havi fizetésként” tekintsenek az összegre, hanem differenciáltan osszák szét, az alkalmazottak tényleges teljesítményének függvényében.

Eigler Tamás emellett Fábri István polgármester számára másfél havi jövedelmének megfelelő jutalmat javasolt. Indoklásában kifejtette, hogy az idei év igen feszített volt, és a törvényi változások miatt a polgármesteri fizetés októbertől csökkent, az 1500 fős települések vezetőinek jövedelmével azonos kategóriába került, amit a bizottsági elnök életidegennek ítélt. (2010-ig a polgármester csömörön általában 3 havi, 2011-ben semmit, 2012–2013-ban egyhavi jutalmat kapott.) A képviselők egyhangúan (Fábri István polgármester távollétében) elfogadták a jutalomkeretre vonatkozó javaslatot.

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester felhívta a képviselők figyelmét egy, a számukra kiosztott dokumentumra, amely a még nem teljesített határozatokat tartalmazza. A polgármester jelezte, hogy a jövőben rendszeresen készülnek majd hasonló kimutatások, emlékeztetők.

Pásztor Sándor tájékoztatta a testületet, hogy az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság a jövőben minden hónap utolsó hétfőjén fogadóórát fog tartani.

Madarasné dr. Hülitzer Katinka az Összefogásnál lévő buszmegállóhoz vezető út hiányosságaira hívta fel a figyelmet, továbbá javasolta, hogy az egészségügyi központ tervezése előtt a testület tekintsen meg hasonló intézményeket.

Fábri István támogatta a javaslatot, és ígéretet tett arra, hogy bejárást szervez a környéken nemrégiben megvalósult, hasonló méretű és funkciójú egészségügyi intézményekbe.

Kadók Ferencné a Kacsóh Pongrác utcában létesített tűzcsap befejezetlen munkálataira hívta fel a figyelmet, ami a közlekedést akadályozza. Juhos Dávid műszaki osztályvezető jelezte, hogy egyidejűleg több tűzcsapot cserélt a DMRV, és meghatározott ütemezésben haladnak a munkálatokkal, így a befejezés is egyszerre várható.

Megszakítás