Üdvözöljük!

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2010. december 9-i üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület ülését teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.

Fábri István polgármester napirenden kívül köszöntötte Dr. Szilágyi Istvánt, településünk
díszpolgárát abból az alkalomból, hogy a Csömörön 1968 óta (jelenleg
nyugdíjasként) praktizáló orvos nemrégiben vehette át 50 éves aranydiplomáját a
Semmelweis Egyetemen.

 

 

1.)
Országgyűlési képviselők bemutatkozása

A képviselő-testületi
ülésre meghívást kaptak a választókörzetünkben élő országgyűlési képviselők. Mandur László, az MSZP Csömörön élő
képviselője kifejtette, hogy az i munka mindig nagy megbecsülésnek örvendett
szemében, ugyanakkor felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy mindig bátran
vállalják az egyes döntéseket, adják nevüket a különböző ügyekhez. Ha
megkeresik, a korábbiakhoz hasonlóan mindig szívesen segít szülőfalujának. (Bertha Szilvia (Jobbik) a következő
ülésen vett részt, Vécsey László (FIDESZ),
a választókörzet egyéni képviselője levélben jelezte, hogy más pártok
képviselőivel együtt nem kíván részt venni az ülésen.)

 

 

 

 

2-3.) A közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendeletmódosítás és a DMRV Zrt. 2011. évi koncessziós díja

Eigler Tamás ismertette, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói
Bizottság javaslata szerint a 2011. évi koncessziós díjat nem fix összegben,
hanem a tényleges fogyasztás mértékében kívánják meghatározni. A DMRV megjelent
képviselői tájékoztatták a testületet, hogy a koncessziós díj fogyasztás
mértékében történő meghatározása ellen nincs kifogásuk, ugyanakkor a javasolt
ár mérséklését kérik, mivel a koncessziós szerződés keretében tevékenységük nem
lehet veszteséges.

A
képviselő-testület a döntés elhalasztását szavazta meg annak érdekében, hogy a
lakossági csatornadíjat minél inkább a tényleges adatok alapján tudja
meghatározni a testület.

 

 

4.) A Digi Kft. bemutatkozása

A
Digi Kft. képviselője tájékoztatta a testületet, hogy 2011 első félévében a cég
ki kívánja terjeszteni szolgáltatási területét Csömörre, az ELMŰ oszlopsorán,
optikai kábelen szeretnék kiépíteni hálózatukat, és a tervek szerint internet-,
televízió- valamint telefonszolgáltatást kínálnak majd. Ehhez az Önkormányzat
elvi hozzájárulását kérik.

 

5.) Tájékoztató az elmúlt időszak
fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester ismertette, hogy az Önkormányzat új
szerződést írt alá a Ker-Hu Kft.-vel. A korábbi szerződésben szereplő jogilag
aggályos kérdések kikerültek az új szövegből, valamint sikerült elérni, hogy az
Önkormányzat részére előírt környezetvédelmi beruházásokra a korábbi –
gyakorlatilag teljesíthetetlen – határidőhöz képest lényegesen hosszabb idő
álljon rendelkezésre, továbbá a kapott összeg lényegesen tágabb felhasználására
legyen mód. Az új szerződés aláírásával egyidejűleg Kistarcsa vállalta, hogy
kezdeményezi a Ker-Hu Kft. ellen folyamatban lévő perének megszüntetését.

A polgármester ezután ismertette a Csömöri Sport Kft.
ügyében tett lépéseket. Mint kiderült, a Sport Kft. helyzete 2006 óta jogilag
rendkívül rendezetlen. 2010 szeptemberében, a választások előtt néhány nappal
az előző vezetők által benyújtott változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatosan a
cégbíróság számos hiányosságot állapított meg, ezért az Önkormányzat taggyűlést
kezdeményezett, ahol visszavonták a változásbejegyzési kérelmet a Kft. jogi
helyzetének tisztázásáig.

Tájékoztatás hangzott el az önkormányzati vezetés
legfontosabb tárgyalásairól, egyeztetéseiről, többek között az önkormányzati
intézmények vezetőivel, valamint civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatok
képviselőivel. Az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett a NIF Zrt.-vel,
valamint a Weekendbus Zrt.-vel. Tárgyalások folynak jelenleg a sport-rekreációs
területek fejlesztési lehetőségeiről.

Mladoniczki
Mihály
jegyző úr 2010. december 3-án
nyugdíjazását kérte, de nyugdíjasként továbbra is jegyzőként dolgozik majd
Csömörön.

 

6-7.) Csömör
Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója és
irodahelyiség igénye

Dunavölgyi Illésné, a német kisebbségi Önkormányzat
elnöke ismertette terveiket, valamint annak költségvetési vonzatát. Mivel
konkrét anyagi igény nem fogalmazódott meg, ezért a testület elhalasztotta az
ezzel kapcsolatos döntést, valamint egyhangú határozatot hozott arról, hogy
2011. március 31-ig az új könyvtár biztosítja havonta egy alkalommal a teremhasználatot
a CSNNKÖ számára.

 

 

 

 

8-9.) Sinka
István Községi Könyvtár nyitvatartási idejéről szóló testületi határozat
hatályon kívül helyezése, valamint a könyvtár multimédiás termének kialakításához szükséges eszközök költségeinek beépítése a 2011. évi
költségvetésbe

Tormay-Lesták
Mária
, az
Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke
tájékoztatta a testületet, hogy a faluközpont felújítására elnyert támogatás
alapján a könyvtár közösségi házként való hasznosítása is követelmény, ezért a
korábbi Önkormányzat elrendelte a könyvtár 6 napos nyitva tartását,
megszüntetvén a szerdai szünnapot. Ugyanakkor Veresné Boda Mária
könyvtárvezető tájékoztatása szerint a könyvtár korábbi nyitvatartási rendje a
könyvtárba járók igényei alapján került kialakításra, és a jelenlegi
állománnyal nem tudják megoldani a 6 napos nyitva tartást. A testület
egyhangúlag támogatta a korábbi testületi határozat hatályon kívül helyezését,
és így a szerdai szünnap visszaállítását.

A
multimédiás terem kialakításához szükséges költségeket a testület megvitatta, majd
arra a megállapodásra jutottak, hogy egy adott költségkeretet határozzanak meg,
amelyen belül az eszközök beszerzése megtörténhet.

 

10.)
Budapest, XVI. ker. Sahalom, volt orosz laktanya és környékének szabályozási
terve; 12.) Kerepes 1819 hrsz. út, 2819 hrsz. út, 2835 hrsz. útszabályozási
tervének, helyi építési szabályozásának módosítása; 13.) Kerepes M30-as és 3-as
főút közötti lehajtó szabályozási  tervének, helyi építési szabályozásának
módosítása

Az
Önkormányzat közvetlen érintettség híján nem kíván részt venni a
véleményezésben.

 

11.)
Közvilágítás létesítési kérelem a Csendes utcában

Biró
Attila
tájékoztatta a testületet a
lakossági előterjesztésről, melyben a Csendes utca lakói a közvilágítás
kialakítását kérik az Önkormányzattól. A Csendes utca azonban magánút, így az Önkormányzatnak
nincs közművesítési kötelezettsége. A lakossági kérelmet ezért a testület
egyhangúlag elutasította.

 

14.) Kérelem
a 21105-ös és az M0-s közötti Gksz-1 övezet módosítására

Biró
Attila
tájékoztatta a testületet,
hogy a Komplett Kft. egy egyedi bútorok gyártására szolgáló asztalosüzem
létrehozását tervezi a területen. A megjelölt terület hasznosítása azonban a
NIF Zrt. terveiben szerepel, ezért az alpolgármester javasolja, hogy a testület
bízza meg a polgármestert és őt azzal, hogy tárgyalásokat folytasson a Komplett
Kft.-vel egy másik, alkalmasabb terület kiválasztásáról. A képviselő-testület
egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

 

 

15.)
Kistarcsa településszerkezeti tervének és helyi építési szabályozásának
felülvizsgálata

Biró
Attila
javasolta, hogy a testület
véleményezze a javaslatot, és hívja fel Kistarcsa város figyelmét arra, hogy a
hulladéklerakó jogszabályban előírt védőtávolságát a tervezet nem veszi
figyelembe.

 

16.) Csömör,
0123/1,/2,/3, 2542-2545 és 2556-2559 hrsz. területek belterületbe vonása

Biró
Attila
tájékoztatása szerint az
említett területen a lakók önerőből oldották meg az infrastrukturális
ellátottságot, így a törvényes feltételeknek a terület megfelel, egyetlen
ingatlan kivételével átsorolható lenne. Ugyanakkor a környező utcák lakói
fizettek az átsorolásért, és az Önkormányzat nem szeretné, ha különböző
feltételekkel valósulna meg az átsorolás a különböző ingatlanok esetében. Az
alpolgármester ezért további egyeztetést javasol a tulajdonosokkal. A testület
a javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

17.) Fővárosi
Agglomeráció önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás    
       

Biró
Attila
tájékoztatta a testületet,
hogy az agglomeráció települései közös érdekképviselet kívánnak ellátni a
társulás révén. Mivel ez a térség jelenleg több valós problémával néz szembe,
ezért a közös érdekképviselet mindenképpen kívánatos.

A
testület egyhangúlag támogatta a csatlakozást.

 

18.) 2010.
III. negyedévi költségvetési beszámoló

Eigler
Tamás
, a Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozói Bizottság elnöke és Marosi Éva, pénzügyi osztályvezető
tájékoztatta a testületet arról, hogy Csömör pénzügyi helyzete rendkívül
instabil, a 2010-es évben 80 milliós működési többlet keletkezett a
tervezetthez képest. A költségvetési beszámolót a bizottság elfogadásra
javasolja azzal a kitétellel, hogy a 80 milliós dologi kiadás többletet az Önkormányzat
világíttassa át. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

 

 

19.) Tájékoztató
a helyi adóbevételek alakulásáról

Eigler
Tamás
bizottsági elnök tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi évekből 90 millió
Ft-os adótartozás halmozódott fel cégek és magánszemélyek részéről (iparűzési
és gépjárműadóból). Ennek behajtását az Önkormányzat megkezdte: udvarias, de
határozott felszólítást küldtek a kintlevőségek behajtása érdekében.

 

20.)
Költségvetési rendelet módosítása

A
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság a költségvetési év eddig eltelt
időszaka alapján az előirányzat módosítására tett javaslatot. Eigler Tamás
elmondta, hogy a javaslatban már érvényesül az Önkormányzat általános
megtakarítási szándéka. A testület egyhangúlag elfogadta a módosítási
javaslatot.

 

21.) Települési szilárd hulladékra
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló
rendelet módosítása

A
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatot tett a szemétszállítási
díjak emelésére, valamint a 80 l-es űrtartalmú hulladéktároló díjtételének
bevezetésére, amelyet a testület elfogadott. 

 

22.) Polgármesteri
Hivatalban előforduló díjbevételek

A Pénzügyi,
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatot tett a díjbevételek, 4/2%-os
inflációs növekedésére. A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta. 

 

23.) Junior
Zrt. által benyújtott áremelési javaslat a 2011.
évi gyermekétkeztetésre vonatkozóan

A
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság véleménye szerint a Junior Zrt.
által javasolt 6%-os áremelési javaslat nem indokolt, ezért a bizottság 4%-os
emelést javasolt, amit a Junior Zrt. elfogadott. Ezzel egyidejűleg a bizottság
megegyezett a céggel abban, hogy az intézményvezetők előzetesen véleményezhetik
a tervezett heti menüt. Ettől a szolgáltatás minőségének javulását várják.

A
testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

24.) Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása

Tormay-Lesták
Mária
bizottsági elnök elfogadott javaslata
értelmében a bizottság új neve Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság lett.

 

25.)
Prioritások meghatározása a költségvetési koncepció kialakításához

A
bizottság meghatározta a 2011-es év prioritásait, melyek közül elsődleges a
Mátyás Király Általános Iskola fejlesztése. Az óvodai férőhelyhiány ideiglenes
megoldására a bizottság mobilóvoda felállítását javasolja, valamint
elengedhetetlennek tartja a Kacsoh Pongrácz utcai óvoda beázásának mielőbbi
megoldását. Továbbra is támogatni kívánják a kulturális rendezvényeket, a
hagyományőrzést és a zenei nevelést, valamint a civil szervezetek működését. Fontosnak
tartják ugyanakkor a kulturális intézmények tevékenységének összehangolását és
a költségek racionalizálását. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.

 

26.) Közterületek használatáról és
rendjéről szóló rendelet módosítása

Pásztor
Sándor
, az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy az utak állagának
megvédése érdekében a behajtási rendeletet szigorították, és a bírságokat a
törvényi maximumra emelték. A bizottság ugyanakkor javaslatot tett a közterület-használati
díjak emelésére is. Ezt a testület hosszasan megvitatta, majd azt a döntést
hozta, hogy további tájékozódást folytatnak a kérdésben, és egy későbbi
időpontban határozzák meg a díjakat. A behajtási rendeletet így a – díjakat tartalmazó
– mellékletek nélkül bocsátották szavazásra, melyet a testület egyhangúlag
elfogadott.

 

 

 

 

27.)
Szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi
szabályairól szóló rendelet módosítása

A jövedelemhatárok újbóli átgondolása végett a döntést
a testület elnapolta.

 

28.)
Gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Dr.
Szarka Zsuzsanna,
a Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy
lakossági igények miatt a bizottság javasolja a bölcsődés korúak napközbeni
ellátásának támogatását. A támogatást azok a családok vehetik igénybe, ahol az
egy főre jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
200%-át. A támogatás egyelőre jelképes mértékű, kísérleti jellegű, mivel nem
állnak rendelkezésre tapasztalatok, hogy hányan kívánják igénybe venni.

A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta a javaslatot.

 

29.) Képviselők bejelentései

Tihanyi
Ferenc, Kósa
István
és Boross Jenő képviselők észrevételeket, lakossági
panaszokat fogalmaztak meg. Eigler Tamás javasolta, dolgozzák ki annak a
módját, hogy a lakossági panaszokat hogyan tudják rögzíteni és megfelelően
kezelni.

 

30.) Javaslat Csömör Sport Kft. Felügyelő
Bizottsági tagjaira

A testület zárt ülés keretében döntött arról, hogy
a Csömör Sport Kft. többségi tulajdonosaként a Kft. felügyelő bizottságába Eigler
Tamás
és Pásztor Sándor képviselőket jelöli.

 

31.)
Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság külső tagjainakmegválasztása

A testület zárt ülés keretében az Oktatási, Sport-
és Kulturális Bizottság külső tagjává választotta Borsi Árpád pedagógust
és Dr. Sajó Tamás művészettörténészt.

 

32.) Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság külső tagjainak megválasztása

A
testület zárt ülés keretében az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságkülső tagjává választotta dr. Király Edina ügyvédet és Perlaki
Attila
nyugalmazott rendőr ezredest.

 

 

Megszakítás