Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-­testületének 2011. február 8-án megtartott rendkívüli üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület ülését teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.

1.) Tájékoztató az
elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István
polgármester beszámolt a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakban
folytatott leglényegesebb tárgyalásokról, egyeztetésekről, többek között a
védőnői tevékenység aktuális problémáinak megvitatásáról; a Procter &
Gamble Hyginett Kft. szakmai vezetőivel folytatott megbeszélésről, melyen az
együttműködés lehetőségeit vitatták meg; a Raiffeisen Bank képviselőivel történt
személyes egyeztetésről, kedvezőbb hiteltörlesztési konstrukció lehetőségeiről.
A polgármester ismertette, hogy a Magyar Agrárkamara térségi irodája Csömörre
kívánja helyezni székhelyét.Az Önkormányzat február 1-jén kézhez kapta a
Gödöllői Munkaügyi Központ határozatát, mely szerint az önkormányzati
közmunkaprogram állami támogatása radikálisan (az előző évi összeg kb. 20%-ára)
csökken. Fábri István ismertette, hogy a készülő költségvetést jelentős
mértékben veszélyezteti, hogy a „3 út pályázat” kapcsán korábban megítélt 102
millió Ft-os támogatási összeget a Pro Régió teljes egészében vissza kívánja
vonni..

 

2.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Általános Rendezési Terve Településszerkezeti Terv
módosításai

A településszerkezeti terv módosítása a törvényi változások
miatt vált szükségessé, mivel 2011 áprilisától szigorúbb szabályok vonatkoznak
azokra az önkormányzatokra, melyek nem rendelkeznek a hatóságok által
jóváhagyott tervezettel. Biró Attila alpolgármester ismertette a
településszerkezeti terv felülvizsgálatát végző Kasib Kft. javaslatait,
melyeket a képviselők egyenként megvitattak. (Az elfogadott módosítások
ugyanakkor nem jelentik a területek automatikus átsorolását, csupán a település
jövőbeni fejlődési irányát vázolják fel, betartva az előírt kvótákat (a
jelenlegi belterület 3%-kal növelhető). A javaslatok között szerepelt számos új
erdőterület kijelölése; véderdővé, illetve turisztikai erdővé minősítése;
valamint különleges rekreációs területek kijelölése. A testület módosította
egyes „Ipari és gazdasági területek” helyét oly módon, hogy jellemzően a
meglévő iparterületek szomszédságában jelöl ki új iparterületeket. Ezzel egyben
azt is el kívánja érni a testület, hogy a jelenleg belterületen működő ipari
jellegű vállalkozások lehetőleg helyezzék át telephelyüket a külterületre. Az
egészségügyi intézmények esetében a „Településközponti vegyes terület”
besorolást az teszi indokolttá, hogy az épületek akadálymentesítése csak a
nagyobb mértékű beépítési lehetőség esetében valósulhat meg. A korábban
belterületi lakóövezetként kijelölt Rétpótlék mellett a Móricz Zsigmond utca
délnyugati teleksorához kapcsolódóan egy új utca kialakítására nyílik mód a
későbbiekben, amely közparkot is magában foglal. Az önkormányzat így várhatóan
földterülethez jut, ahol véderdő kialakítását tervezi. Az Edlmann-földek
belterületbe vonásával szükségessé vált az oda vezető út kiszélesítése, ezért
az út mentén található, jelenleg „Kiskertes mezőgazdasági terület” besorolású
telkek belterületbe vonhatóvá válnak. A korábbi rendezési tervhez képest
azonban változást jelent, hogy nem az egész területet,hanem csupán az úttal szomszédos
telkeket, és nem lakó-, hanem üdülőövezetté sorolnák át. Az ülésen
megfogalmazódott, hogy minden, a tulajdonosokat kedvezően érintő átsorolás
esetében a testületnek szem előtt kell tartania, hogy az érintetteknek
valamilyen módon hozzá kell járulniuk a közösség gyarapodá-sához (például a
közművek önerős kiépítésével). A belterületi üdülővé való átsorolás ugyanakkor
kevesebb kötelező feladatot ró az önkormányzatra, ezért a testület lehetőség
szerint ezt az átsorolási módot részesítette előnyben. (A részletes
településszerkezeti terv megtekinthető itt). Az egyes
kérdések megvitatása után a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett fogadta el a településszer­kezeti terv módosítási
javaslatait.

 

3.) Képviselők
bejelentései

Tormay-Lesták Mária felhívta a figyelmet a február 28-i oktatási fórumra, valamint
az ehhez kapcsolódó kérdőíves felmérésre. Boross Jenő a szemétlerakó
hétvégi üzemeltetésének lehetőségét vetette fel. Fábri István jelezte,
hogy a Ker-Hu Kft.-vel folytatott egyeztetések során fel fogja vetni a kérdést.
Tihanyi Ferenc a posta előtti parkolási állapotokra hívta fel a
figyelmet. Fábri István egy kora tavaszi, külterületi szemétszedési
akció lehetőségét vetette fel, melyhez a képviselők is személyesen
csatlakoznának.

 

4.) Egyéb kérdések

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a Kálvária-erdőben
újabb területek megvásárlás lehetőségéről.

Megszakítás