Üdvözöljük!

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

(A 9 fős testületből az ülésen megjelent 9 fő, melyből 2 fő később érkezett.)

 

1.) Mátyás Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tormay-Lesták
Mária
, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy
az általános iskola a törvényi előírásoknak megfelelően helyettesítési renddel
egészítettet ki szervezeti és működési szabályzatát, amelyet a testület
egyhangúlag elfogadott.

 

2.) Református gyülekezet beadványa (gyülekezeti
ház, kulturális és konferencia központ református templom)

Az
Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság a napirendi pont bevezetőjében
elmondta, hogy, hogy a 2010 szeptemberében önállóvá vált csömöri református
gyülekezet beadványban kérte, hogy a 2007-ben a gyülekezetnek ajándékozott
1410/1 hrsz. szám alatti ingatlan cseréjéhez a testület járuljon hozzá. Az
előző – többségében nem csömöri – egyházvezetéssel ellentétben ugyanis más
ingatlant alkalmasabbnak tartanak a templom és a hozzá kapcsolódó egységek
céljára. Az önkormányzat által bemutatott több ingatlan közül – a korábbi
önkormányzati vezetés javaslatára – a Laky kastélyt választották ki, ehhez az
előző testület elvi hozzájárulását adta. A választást többek között az is
indokolja, hogy ezen a településrészen egyelőre nincs olyan intézmény amely
közösségi, kulturális események megtartására alkalmas lenne. A református
gyülekezet céljai között azonban szerepel az is, hogy a gyülekezeti házat – az
evangélikus ifjúsági házhoz hasonlóan – kulturális központként is működtessék,
így nem csak egyházi alkalmakra állna a lakosok rendelkezésére. A műszaki
osztály tájékoztatása szerint a Laki kastély sorsának rendezése mielőbbi
megoldást kíván, jelentős felújítás vált szükségessé – különös tekintettel a
tetőszerkezetre. (Erre az önkormányzatnak egyelőre nincs anyagi forrása.)
Ugyanakkor a jelenleg szociális bérlakás céljára szolgáló épület 2 idős
lakójának elhelyezését is meg kell oldania az önkormányzatnak abban az esetben,
ha a református egyház tulajdonába kerül az intézmény. A műszaki osztály
szakvéleménye szerint a helyi műemléki védettség alatt álló épületet
gyülekezeti ház és lelkészlakás céljára alkalmas, a templomépítéshez azonban az
ingatlan övezeti átsorolása szükséges – ez azonban nem ütközik akadályokba.

Esztergály Előd református lelkész biztosította
a testületet, hogy a kastély jelenlegi lakóira tekintettel lesznek, ha
lehetséges, akár a felújítás ideje alatt is az épületben maradhatnak, így akár
egy év áll rendelkezésre, hogy az önkormányzat más megoldást találjon az
elhelyezésükre. Kifejtette, hogy a hazai református egyház elsősorban az új
gyülekezetek támogatását tűzte ki célul, ezért szinte bizonyos, hogy a Laky
kastély felújításához és a templomépítéshez szükséges forrást elő tudják
teremteni.

A polgármester és több képviselő
támogatásáról biztosította a gyülekezetet. Pásztor Sándor képviselő viszont
felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkormányzat vegye figyelembe a Laky
ingatlan jelentős értékét. Eigler Tamás képviselő szerint az
önkormányzat számára garancia szükséges arra, hogy az átadandó ingatlanon a
tervezett beruházás belátható időn belül meg is valósul majd..

A képviselő-testület egyhangúlag
megerősítette az ingatlancserére vonatkozó, korábbi támogató elvi határozatot, azzal
a kiegészítéssel, hogy a református gyülekezet 2011. március 31-i határidővel
készítsen megvalósíthatósági tanulmányt.

 

 

 

 

3.) Tájékoztató az elmúlt időszak
fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester tájékoztatta a
testületet, hogy a Ker-Hu Kft.-vel folytatott tárgyalások eredményeképpen a 190
millió Ft-os összeg napokon belül megérkezik, ez azonban nem okoz jelentős
könnyebbséget, hiszen ezt a pénzt gyakorlatilag már elköltötte az előző
vezetés.

Jó hír,
hogy a Kálvária-erdő sorsa megoldódni látszik, mivel a falu számára talán
legfontosabb (023/7. hrsz.-ú) erdőterületen a tulajdonosokkal egyeztetéseket
folytatottak, és egy tulajdonrész és egy új haszonbérleti jog megszerzésével az
önkormányzat elérte az 50% fölötti tulajdonosi megbízási arányt az
erdőgazdálkodásra; így az illetékes erdőhatóságnál kezdeményezték az
erdőgazdálkodási jog bejegyzését. Ezzel egyidejűleg megkezdődött egy hosszú
távú erdőfejlesztési koncepció
kidolgozása, szakértők bevonásával. A polgármester emellett beszámolt a
szállítói, vállalkozói szerződések felülvizsgálatáról, valamint az időszak
legfontosabb települési eseményeiről.

 

4.) Pályázat kiírása a
Mátyás Király Általános Iskola és (5.) a Krammer Teréz Zeneiskola
intézményvezetői álláshelyére

Tormay-Lesták Mária bizottsági elnök ismertette,
hogy a két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a törvényi
kötelezettségeknek megfelelően az álláshelyekre pályázatot ír ki az
önkormányzat.

A testület egyhangúlag támogatta
a két pályázat kiírását.

 

 

 

 

6.) Falutörténeti kiadvány
megjelentetése

Tormay-Lesták
Mária
bejelentette, hogy az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel ezt a javaslatát
visszavonja. Fábri István hozzátette, hogy ebben az évben az
önkormányzat PR-keretét elsősorban a hivatalos önkormányzati honlap fejlesztésére
és egyéb, a települést népszerűsítő kiadványok előállítására kívánják
fordítani.

A testület a kiadvány megjelentetésének elhalasztását egyhangúlag
támogatta.

 

7.) Aljegyzői munkakör megszüntetése

Fábri István polgármester ismertette, hogy mivel
az aljegyző feladatkörét hivatalon belüli átszervezéssel meg tudják
oldani,  ezért az aljegyzői munkakör
megszüntetését javasolja január 31-i hatállyal. Ezzel éves szinten kb. 6-7
millió forintos megtakarítást érnek el.

A testület
a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

8.) A Csömöri Sport Kft. helyzete és új szervezeti forma létrehozása

A polgármester ismertette, hogy a Sport
Kft.-nél tapasztalható rendezetlen jogi és pénzügyi viszonyok, továbbá a
kisebbségi tulajdonos szerepének problémája miatt az önkormányzat kezdeményezi
a kft. végelszámolását. Ezzel egyidejűleg létrehoznak egy új szervezeti formát
a helyi versenysport és szervezett szabadidősport működtetésére és további
fejlesztésére. A csömöri sport hírnevének megőrzésére és a szerződésben álló
sportolókra tekintettel a bajnokságok tavaszi befejezéséig az önkormányzat
biztosítja a csapatok őszi idényhez hasonló nagyságrendű támogatását. A Sport
Kft. ügyeiről ügyvédi szakértői jelentést kaptak kézhez a képviselők, akik
számos kérdést, felvetést fogalmaztak meg. Kósa
István
és Pásztor Sándor a
személyi felelősséget firtatták, Tihanyi
Ferenc
tagdíj, és támogatói kártya bevezetését szorgalmazta, dr. Szarka Zsuzsanna pedig felhívta a
figyelmet, hogy az iskolai testnevelésórák miatt kiemelten fontos, hogy az
átmeneti időszakban is biztosítva legyen a sportcsarnok zavartalan működése.

A testület
egyhangúlag megbízta a polgármestert, hogy a többségi tulajdonos önkormányzat
képviseletében eljárva kezdeményezze a Sport Kft. azonnali végelszámolását,
továbbá 45 napon belül készítsen javaslatot a helyi versenysportot és
szervezett szabadidő sportot működtető új szervezeti forma létrehozására.

 

 

 

 

9.) Csömöri Kulturális Alapítvány
Alapszabályának módosítása (civil szervezetek támogatása, újságkiadás) 10.) A
Csömöri Hírmondó című újság kiadói jogának átruházása a Csömöri Kulturális
Alapítványra

Fábri
István
ismertette, hogy a civil szervezetek számára adandó támogatásokról való
döntést az önkormányzat a jövőben a saját maga által alapított kulturális alapítványra
kívánja átruházni. Ez egy elvi döntés, amellyel a jelenlegi vezetés
önkorlátozza magát, hisz így a korábbi gyakorlattal szemben nem az aktuális
helyi politikai hatalom kezébe adja a civil szféra szervezeteinek támogatásának
lehetőségét, hanem ez mostantól egy hasonlóan nagy társadalmi legitimitással
bíró, független alapítvány jogköre lesz.. Az alapítványban a lakosság, a helyi
szervezetek és az önkormányzat delegáltjai egyaránt jelen vannak, ám az
önkormányzati képviselők csak egyharmados arányt tesznek ki a támogatásokról
döntő kuratóriumban . Emellett a Csömöri Hírmondó kiadását is az alapítvány
veszi át a tervek szerint. Az alapszabály módosítását, valamint a kiadói jog
átruházását a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

 

11.) Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Fábri
István
tájékoztatta a testületet, hogy a kistérségi társulási megállapodás nagyrészt
formai módosítását nagyrészt az új önkormányzati vezetők megválasztása tette
szükségessé. Ezenkívül bővül a társulás ülésein tanácskozási joggal résztvevők
köre is. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

12.) Csömör, 0105 hrsz.-ú út elnevezése

Biró Attila alpolgármester
ismertette a lakossági beadványt, melyben a Levendula utca folytatásában
található ingatlannak házszámot kért. A műszaki osztály tájékoztatása szerint a
számozás folytatása nem lehetséges, mivel ahhoz a teljes Levendula utcát át
kellene számozni, ami az ott élőkre jelentős többletterheket róna. A műszaki
osztály a Leander utca elnevezést javasolta. A testület nem tudott megállapodni
a kérdésben, mivel többen felvetették, hogy mivel lényegében egy utcáról van
szó, ezért a későbbiekben az új utcaelnevezés problémákat okozhat a
tájékozódásban. A döntést a képviselők 5 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
elnapolták.

 

 

 

 

13.) A 16/2009 számú (VIII.01.) képviselő-testületi rendelet végrehajtása.
Edlmann terület belterületbe történő földhivatali átsorolása

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a
testületet, hogy az előző vezetés már döntött a terület belterületbe vonásáról,
az ingatlantulajdonosokkal megegyeztek, így már csak a végső döntés szükséges a
földhivatali bejegyzés előtt. Tihanyi Ferenc az Edlmann terület
melletti, úgynevezett háromszög sorsáról érdeklődött. Horváth Oszkár, a
műszaki osztály vezetője tájékoztatta a képviselőt, hogy a településrendezési
tervben már szerepelnek a területtel kapcsolatos elképzelések, ám ez nem
végleges. Ugyanakkor az út kiszélesítése feltétlenül szükséges, mivel az
Edlmann terület jelenleg csak keskeny földutatokon közelíthető meg, ezek
tehermentesítését meg kell oldani. Pásztor Sándor arról érdeklődött,
hogy az utakat is belterületbe vonják-e. Horváth Oszkár kifejtette, hogy
ez eddig nem volt gyakorlat, de sok gondot okozott, éppen ezért a mostani
belterületbe vonás során az utak is belterületbe kerülnek – ezeket a
tulajdonosok térítésmentesen adják át az önkormányzatnak.

A testület 7 igen, 2 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta.

 

14.) A Csömör 063/81. hrsz.-ú út tulajdonba adására vonatkozó lakossági
felajánlás

Az alpolgármester ismertette,
hogy Bolcsik György – az Edlmann területen található – utat
térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kívánja adni. A testület a felajánlást
(8 igen, 1 tartózkodás arányban) elfogadta azzal a kitétellel, hogy
szerződésben rögzítik, hogy a közművek kiépítése nem az önkormányzat feladata.

 

15.) Lakossági kérelem a Helyi
Építési Szabályzat módosítására

Biró Attila ismertette Gablini Gábor beadványát,
amelyben kéri a külterületi ingatlanán a 6,5 méteres építménymagasság 7 méterre
történő módosítását, továbbá a tető hajlásszögére vonatkozó előírás törlését. Az
alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a későbbiekben a Helyi Építési
Szabályzat tárgyalásakor tervezik beépíteni a lapos tetős (zöldtetős)
megoldásokat, ám a HÉSZ egyedi igények alapján történő módosítását nem
javasolja.

A testület 8
igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a lakossági kérelmet elutasította.

 

16.) Képviselői vagyonnyilatkozatok

Pásztor
Sándor
ügyrendi bizottsági elnök a vagyonnyilatkozatok január 31-ig esedékes
leadására hívta fel a képviselők figyelmét.

 

17.) Képviselők bejelentései

Boross Jenő a Szöszi presszó mögötti területen
található állapotokra hívta fel a figyelmet, valamint a busz- és HÉV-menetrend
összehangolását sürgette. Kósa István a
kátyúzás problémáira hívta fel a figyelmet, Tihanyi
Ferenc
pedig a posta előtti – parkolás céljára használatos – útszegély
feltöltésének szükségességét említette.

Tormay-Lesták Mária ismertette az oktatási
koncepció kidolgozásának, és az ehhez kapcsolódóan március elejére tervezett
lakossági fórumnak a részleteit.

Mladoniczki Mihály tájékoztatta a testületet, hogy
a honosítási törvény kapcsán ez idáig 7 fő igényelt honosítási nyomtatványt a
hivatalban.

 

Megszakítás