Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Bölcsődevezetői álláshirdetés

2024 március 18. –
Álláshirdetés Főoldali hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bölcsődevezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére a Hársfa Önkormányzati Bölcsődébe.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama határozott időre, 5 évre, 2024. május 02.-2029. április 30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest Vármegye, 2141 Csömör, Kastély utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény Alapító Okiratában, Szakmai Programjában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Feladata az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, szolgáltatásainak jogszabály szerinti biztosítása, az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény foglalkoztatottjai felett.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, egyéb juttatások tekintetében a bölcsődei SZMSZ az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus szakképzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik,
 • vezetői megbízás esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,
 • a Kjt. 20/B § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó átfogó vezetési program,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázatieljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.

A munkakör legkorábban 2024. május 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 06/28-544-020/1000 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatnak a benyújtási határidőig be kell érkeznie. Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs, kivéve a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítvány hivatalos iratként való csatolását. A pályázatokat a Kjt.-ben és a Korm. rendeletben foglaltak alapján összehívott bizottság véleményezi. A pályázatokról Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testületi ülésén dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül.

 A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.csomor.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező.

Megszakítás