Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Épületbérbeadási pályázat

2021 január 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Csömör Vörösmarty utca 1. szám alatt található önálló, kereskedelmi célú épület (volt Csömör bolt) bérbeadására.

Az ingatlan jellemzői:

Az épület a művelődési ház telkének sarkában helyezkedik el, önálló, az utcára nyíló bejárattal rendelkezik. Központi fekvésű, mind a csömöri busszal, mind gépjárművel könnyen megközelíthető, a közelben ingyenes parkolási lehetőséggel.

 

Az épület (37 m2) helyiségei: raktár, közlekedő, mosdó, eladó tér.

Az ingatlan megtekinthető, előzetes egyeztetés alapján.

 

Pályázat célja:

 

A Vörösmarty utca 1. szám alatt található önálló, kereskedelmi célú épület bérbeadása, alábbiak szerint:

 

A bérleményben végezni kívánt tevékenység megnevezése, rövid bemutatása.

Bérleti díj:

A pályázó ajánlatot tesz az általa fizetni vállalt havi bérleti díjra, a rezsi költségek rendezésének módjára.

A bérleti díj emeléséről minden év január 1. napjától a nyertes és az önkormányzat megállapodnak.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 15.

A pályázat benyújtásának helye: Csömöri Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárság (2141 Csömör, Szabadság u 5.)

A pályázat feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban zárt borítékban nyújtható be. A borítékra rá kell írni: ”pályázat a Vörösmarty utca 1. szám alatt található önálló, kereskedelmi célú épület hasznosítására”

 

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

–          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

–          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

–           az ajánlattevő rövid bemutatását

–           a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét

–           pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

–           a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét

–           a pályázó által folytatni kívánt tevékenység/ek megjelölését és bemutatását

–           a megjelölt tevékenység/ek végzésére vonatkozó jogosultság igazolását

–           pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja
  • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
  • nem természetes személy pályázó esetében nyilatkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek

–           pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a bérleti szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat:

 • a kiíró önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn
 • a helyiséget megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a helyiség megismerését követően tette meg, a helyiség birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt a Bérbeadó felé
 • a helyiségre vonatkozó jogszabályokat megismerte,
 • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül – nem természetes személy pályázó esetében
 • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági,  egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
 • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát
 • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást adó és járulék tartozásról.

 A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–           a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

–           a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Csömöri Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Csömör Nagyközség Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez. 

A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat értékeli, az értékelés szempontjai:

 • “Az önkormányzat a pályázat elbírálásánál a bérleti díjat és a település számára nyújtott szolgáltatás jellegét együttesen veszi figyelembe.”

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és az önkormányzat véleménye alapján alkalmasnak találtatik.

A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a beadási határidőt követő 45 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

Az önkormányzat a pályázat nyertesével köt bérleti szerződést. A felmondás, lemondás részletes szabályait a szerződés tartalmazza.  A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

–           az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

–           a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

–           a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az Önkormányzat számára.

A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Bővebb felvilágosítást a pályázatról Tótpál Szabolcstól a 06-28-544-032-es telefonszámon lehet kérni.

Megszakítás