Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat művelődésszervező munkakör betöltésére

2017 március 06. –
Önkormányzati, települési hírek

A Sinka István Községi Könyvtár (Csömör) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet művelődésszervező álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4) -(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Tompa Mihály utca 1.

Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálását követően azonnal

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Könyvtár munkájában való aktív részvétel, programok szervezése és lebonyolítása, gyermek- ifjúsági és felnőtt szabadidős tevékenységek koordinálása, szakmai segítése, kommunikációs és szakmai adminisztrációs feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

–          Főiskolai, egyetemi szintű közművelődési végzettség és szakképzettség vagy

–          nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú szakképzésben szerzett közművelődési szakember vagy felsőfokú kulturális              menedzser szakképesítés, vagy főiskolai szintű művelődésszervező és/vagy kommunikáció, felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés;

–          Magyar állampolgárság;

–          Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

–          Alapszintű MSC Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • Szakmai önéletrajz,
  • oklevél, diploma másolat,
  • felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veresné Boda Mária igazgató nyújt a 0628-744-443 telefonszámon.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sinka István Község Könyvtár címére történő megküldésével (2141 Csömör, Tompa Mihály utca 1.) Veresné Boda Mária igazgatónak címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat művelődésszervező álláshely betöltésére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Sinka István Községi Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

–          Csömöri Hírmondó

–          Csömör honlapja

 

Megszakítás