Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázati kiírás a művelődési ház intézményvezetői álláshelyére

2012 február 28. –
Önkormányzati, települési hírek

Jelentkezni 2012. április 24-ig lehet.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól – 2012. augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig.

 

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.

 

Munkaidő: teljes munkaidő.

 

Az állás betöltésének kezdete: 2012. augusztus 16.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

– Felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 

nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

– a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése

– közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a KSzK honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 60 nap (2012. április 24.)

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A véleményezési határidő lejárta utáni képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

– szakmai önéletrajz

– vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

– oklevél, diploma másolat

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson

– nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.), Fábri István polgármesternek címezve.

 

További információ telefonon kérhető: 28/544-048 (Polgármesteri Titkárság)

A borítékra kérjük ráírni:

„Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére.”

Megszakítás