Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Református emlékmű a magyar lelki megújulásért

2013 október 28. –
Önkormányzati, települési hírek

A magyar nép eddigi és ezt követő lelki megújulásaiért adtak hálát október 27-én, vasárnap a csömöri reformátusok. Az ünnepségen felavatták id. Deák Ferenc és Vörös Ákos fafaragó művészek emlékművét, amely a Magyar Református Egyház címerének szimbólumait, illetve a magyar történelem lelki megújulásának évszámait ábrázolja.

Az ünnepi gyülekezetet ifj. Deák Ferencz, a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség főgondnoka köszöntötte a csömöriek leendő temploma mellett felállított emlékműnél. Bevezető gondolatait Peterdi Dániel püspök-helyettesnek, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjének igei szolgálata követte, aki prédikációjának alapigéjéül a 65. zsoltár 5. versét választotta: „Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidba lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével! Az Úr választ ki minket, és közösségre rendel – hívta fel a hallgatóság figyelmét a püspök-helyettes, majd folytatta: első renden a vele való közösségre hív, amelyet a többi emberrel való közösségvállalással kell kiegészítenünk. Ebben mindig szerepet kap a szolgálatkészség is, hiszen a közösségre elhívott ember nemcsak a saját boldogulását keresi, hanem a rábízottakét is. Boldog tehát az, akit az Úr kiválaszt, és a közelébe enged, aki az ő udvaraiban lakozik” – foglalta össze a kerületi lelkészi főjegyző. Az igehirdetés végén Sipos Bulcsu Kadosa, az Északpesti Református Egyházmegye esperes mondott imát és áldást.

 

Az igei szolgálatot követően Esztergály Előd Gábor, a gyülekezet lelkipásztora mutatta be az emlékművet, amelyet a református címer szimbólumai díszítenek. Főhelyen a Jézust jelképező Bárány látható, aki Isten bárányaként magára vette és áldozatával elhordozta a világ bűneit, hogy a megújult ember így Istennek tetsző életet élhessen. A Bárány által tartott keresztes zászló jelzi a kereszthalálával szerzett győzelmét. Az Ó- és Újszövetséget szimbolizáló két nyitott könyv látható a lábai alatt. A háttérben a győzelem és vértanúság jelképe, a pálmafa található. A csömöri emlékmű hátoldalán a református címer jelmondata olvasható: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31) „Nemcsak hitvallás ez az igei vers – mondta Esztergály Előd Gábor –, hanem bátorítás is ebben a kísértésekkel teli világban. Bátorítás, hogy lelki megújulásunkban is Isten erejére támaszkodhatunk.”

 

„Míg a Bárány, a kereszt és a pálmafa mind bibliai gyökerű szimbólum – folytatta a lelkipásztor –, református címerüknek van egy nem biblikus szimbóluma is. Az oszlop tetején található a tűzből újjászülető főnixmadár, amely a feltámadás és az örök élet jelképe. Az egyiptomi főnixmonda szerint gyönyörű vörös-arany tollazatú hím madár, amely élete végén fahéj ágacskákból fészket épít. Meggyújtja és vele együtt porrá ég. A hamvakból ezután egy új, fiatal főnix születik, amely bebalzsamozza az öreg főnixmadár maradványait egy mirhából készült tojásba, és eltemeti Héliopoliszban, a „Nap városában”. A kínaiak értelmezése szerint a főnixmadár az ég küldötte, az égi kegyelmet szimbolizálja. A korai keresztyén irodalomban is számos utalás található a főnixmadárra, amely a Jézus Krisztus által elnyerhető feltámadás és örök élet szimbólumává vált.” A csömöri emlékmű oszlopára a magyar történelem azon eseményeinek évszámát vésték fel, amely a lelki újjászületés révén a magyar nemzet megmaradásának üzenetét hordozzák.

 

Az ünnepség meghívott előadója, dr. Tőkéczki László történészprofesszor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka volt. Referátumában utalt arra, hogy világunkat a lélek és szellem mozgatja. Az Úristen minden emberrel egy-egy küldetést akar megvalósítani, eszközként akar minket felhasználni. Minden népnek saját történelme van, amellyel az egyének azonosak és egyenlők. „Ezért lenne fontos – hívta fel a történészprofesszor a figyelmet –, hogy ismerjük a múltunkat, abból tanuljunk és erőt gyűjtsünk. A magyar nép eddig is nem egyszer hallatlan áldozatokkal tudott megújulni, megerősödni és újat építeni. De ehhez mindig a történelem Urának segítségére is szükség van. Ezért, amikor közösségi megújulásról beszélünk, fontos, hogy szem előtt tartsuk: a Szentírásnak ma is vannak az emberi életre vonatkozó ajánlásai, és ha valaki azt követi, akkor nagyot nem hibázhat” – összegezte gondolatait az egyházkerületi főgondnok.

 

A múlt vasárnap délutáni ünnepi alkalmon Solymári Tímea gitárművész szolgált zenei kísérettel, Borbély Eszter, a gyülekezet konfirmandusa pedig verset mondott. A felavatott emlékmű mellett a Mikecz Kálmán Hagyományőrző Huszárbandérium képviseletében vitéz Kiss László kapitány és huszárai álltak díszőrséget. Mellettük a csömöri Szlovák Önkormányzat is képviseltette magát – népviseletbe öltözött gyerekek és felnőttek voltak jelen az ünnepségen. Az alkalom koszorúzással és állófogadással ért véget.

 

Boda Zsuzsa

Megszakítás