Üdvözöljük!

Vezetőt keresnek a Községgondnokság élére

2022 július 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Csömöri Községgondnokság intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre: 5 évre szól (2022. október 03-tól 2027. október 02-ig)

 

A munkavégzés helye:                     Pest Megye 2141 Csömör, Állomás utca 6.

Az állás betöltésének ideje:              2022. október 03.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása, képviselete. Az intézmény alaptevékenysége: a település üzemeltetésével kapcsolatosan az utak, hidak, közterületek karbantartása, fenntartása, a parkok, zöldfelületek gondozása, önkormányzatai intézmények, lakások karbantartása. Kapcsolattartás a fenntartóval és az intézmény ellátási területén működő intézményekkel.

 

Pályázati feltételek:

 • A Kjt. szerinti végzettség: főiskolai, vagy egyetemi felsőfokú műszaki iskolai végzettség, vagy
 • a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél végrehajtási rendelet szerinti végzettség: felsőfokú szakképzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kivitelezésben és beruházásokban
 • jellemzően építőipari és egyéb kivitelezések irányításában való jártasság
 • város- és községgondnoksági feladatokban szerzett vezetői tapasztalat
 • helyismeret

 

 

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 09. 05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 09. 25.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • oklevél másolat, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános, vagy zárt ülést tartson
 • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • bérigény megjelölése

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Pályázat benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve

 

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyére.

 

Megszakítás